Nógrád Megyei Hírlap, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-08 / 288. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép PÁSZTÓ 1995. december 8., péntek Nógrád megye 1956-os forradalmi eseményeiből December 8-a: a tragédia napja Az MSZMP felső vezetése december elején határozta el a for­radalom radiális felszámolását. Ahogy az országban sok he­lyen, úgy Nógrádban is folytak még a látszattárgyalások a munkástanácsokkal, de már megkezdődött a vezetők figyelése, letartóztatása, amely elvezetett Salgótarján történetének legtragikusabb napjához, december 8-ához ... Ekkor hajnalban Házy vezérőr­nagy letartóztatta Kisterenyén a bányatröszti munkástanács tag­ját, Gaál Lajost és Viczián Ti­bort, aki ’50-ben egy koncep­ciós perben 12 évet kapott. Ga- ált azzal vádolták, hogy röpira- tokat terjesztett, holott a me­gyei munkástanács követeléseit ismertette a bányászoknak. „Nem meghátrálni” A karhatalom valójában Kele­men Károlyt akarta letartóz­tatni, de neki sikerült elrejtőzni. Ekkor esett a választás Viczi- ánra. A két letartóztatott nem ismerte egymást. Salgótarjánba a BM Főosztály zárkájába szál­lították őket. A letartóztatásról az üzemek a kora reggeli órák­ban értesültek, ugyanis Szád­vári Béla, a tröszti munkásta­nács tagja Szorospatakról Sal­gótarjánba menet, Gaál rokona­itól szerzett tudomást a lefogás­ról és a kisterenyei bányairodá­ból informálta a környező bá­nyákat és üzemeket, majd Sal­gótarjánba utazott, a trösztből felhívta a rendőrséget és tájé­koztatást kért a két személy sorsáról. A kapitányság meg­erősítette a letartóztatást. Ekkor felhívta az acélgyárat, és kérte, hogy értesítsék a többi üzemet. Szabó Ervin megyei munkás­tanács-elnök Nagybátonyban ellenezte a bányászok Salgótar­jánba vonulását. Bizottság fel­állítását és a városba küldését javasolta, de mindhiába. Innén Salgótarjánba, az acélgyárba ment, de a gyári munkásságot sem tudta jobb belátásra bírni. Ekkor már a főosztályon is értestültek a munkásság vár­ható megmozdulásáról. Megér­kezett a rendőrségre Salupin orosz parancsnok is, aki meg­szervezte az épület védelmét. Az MSZMP megyei első tit­kára, Jakab Sándor délelőtt 10 óra körül ment át a rendőr­ségre, ahol Házy utasításokat kért Budapesttől, ahonnét Tömpe belügyminiszter-helyet­tes azt válaszolta, hogy „ . .. nem azért vannak ott, hogy meghátráljanak.” Ezek után az oroszok megszállták a rendőrség környékét, tankok gördültek az épület elé, a karha­talom pedig a megyei tanács előtt sorakozott fel. A rendőr­ség épületében tartózkodó Házy, Ladvánszky és Salupin még megpróbálta a 2-3000 fős tömeget leszerelni, de ered­ménytelenül. Elszabadult a pokol Ebben a feszült helyzetben dördült el az első lövés a me­gyei tanács előtt, majd a gya­korló gránát puffanása után el­szabadult a pokol. A durranás­tól megrémült pufajkás alakulat a tömegbe lőtt és a rendőrség előtt is megszólaltak a fegyve­rek. Az eddigi levéltári és kór­házi források alapján azonosít­ható halottak száma 46 volt, és legalább 91-en sebesültek meg. Arra a kérdésre, hogy ki vagy kik adhatták ki a lőparan- csot, a kutatások mai állása sze­rint nincs egyértelmű válasz. A parancs érkezhetett Budapest­ről, hiszen a párt elhatározta a forradalom felszámolását, de kiadhatták a tűzparancsot a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ma 16 órakor tartja a városi gyászünnepséget a Vásár­téren, az 1956. december 8. emlékműnél. Emlékező beszédet mond Puszta Béla polgármester. Az ün­nepségen közreműködnek Nógrád megyei előadómű­vészek és a salgótarjáni Rákóczi Úti Általános Is­kola diákjai. A POFOSZ 10 órakor rendezi ünnepségét az em­lékműnél. Ünnepi beszé­det mond: Fónay Jenő or­szágos elnök, s emlékkövet avatnak. A „Hazáért és szabad­ságért” emlékérmet 10 órakor Puszta Béla adja át Bálint István özvegyének. rendőrség épületében tartóz­kodó katonai, rendőri, politikai vezetők is. De az is felvetődhet, hogy a kialakult feszült helyzet önmaga számára teremtette meg a tűzparancs lehetőségét. A megyei tanács előtt álló pufajkások a tömeg nagyságá­tól megijedve -néhányan itta­san, felfokozott idegállapotban - nyúlhattak a fegyverhez, majd a gránáttól megijedve lőt­ték tovább a tömeget. Az oro­szok tőlük a rendőrség épülete előtt állva, a lármától, hangos­kodástól nem tudhatták megál­lapítani, hogy mi okozhatta a lövések eldördülését, így hát ők is meghúzták a ravaszt. De a pontos magyarázat még nem született meg. Hamis közlemény A sortűz elhangzása után azon­nal megkezdődött az áldozatok és sebesültek mentése, kór­házba szállítása. A bányai kór­ház alig győzte a munkát, rá­dión keresztül mozgósították a véradókat, az ápolókat. A la­kosság élelmiszereket küldött a kórházba. Nem sokkal a sortűz után a rendőrségen tartózkodó oro­szok, Jakab Sándor és Andó Ist­ván pártfunkcionáriusok köz­reműködésével közleményt fo­galmaztak meg, amelyben el­lenforradalmi provokációnak tüntették fel az eseményeket, amely szerint fasiszták, horthysták, ellenforradalmárok a rendőrséggel szemközti épü­letből tüzet nyitottak az orosz csapatokra, a karhatalomra és a tömegre. Az oroszok és a pu­fajkások e szerint csak a tüzet viszonozták. A közlemény a munkástanácsokra hárította a felelősséget. Mindezt cáfolta az a hely­színi vizsgálat, amelyet egyéb­ként a Kádárhoz hű fővárosi rendőr-főkapitányság tartott december 13-14-én, ahol is megállapították, hogy „ . . . a megyei rendör-fökapitányság épületének falát az események időszakában lövések nem ér­ték." A vizsgálat eredményeit ti­tokban tartották, hiszen az nem igazolta az ellenforradalmárok által szervezett gyilkos provo­kációt. Dupák Gábor Holland-magyar busz a Volánnál A Nógrád Volán és az Ikarus jó kapcsolatainak eredményeként új szerzemény, igazi mester­munka került a salgótarjáni te­lephelyre. Daf (tehát holland) alvázra Ikarus (tehát magyar) karosszériát tettek, ehhez jön még egy, az Euro 1-es szab­ványnak megfelelő motor és egy német sebességváltó. Kü­lönböző elektronikai fejleszté­seknek köszönhetően csökken annak a veszélye, hogy az utas leszállási szándéka ellenére az ajtók között marad. Újabb pozi­tívum (különösen a mozgássé­rültek számára), hogy ez a jármű is alacsony padlós. Bemutatjuk Nógrád megye településeit Az önkormányzat címe 2693 Becske, Fő u. 35. Nemrégiben látott napvilágot a Településfejlesztési Infor­mációs Rendszer (TIR) há­romkötetes kiadványa, amely a Magyar Önkormányzatok Adattára gyűjtőnevet viseli. A kiadvány kiadóhivatalunk iro­dájában (Salgótarján, Erzsé­bet tér 6.) megvásárolható. E forrás alapján mutatjuk be Nógrád megye valamennyi te­lepülését. Telefon: Becske 13. Polgármester: Manda Kálmán Az önkormányzat területe: 1566 ha. Népesség: 750 fő. A község Budapesttől het­ven kilométerre, az országos kék túra útvonal mentén fek­szik. Műemléke a Boér-kas- tély. A munkanélküliek aránya húsz-huszonöt százalékra te­hető. A termelői infrastruktúra öt év alatt kiépül, az ipartelepí­tést az önkormányzat támo­gatja. (A község a Településfejlesz­tési Információs Rendszer tagja.) Megváltozik az orvosi ügyeleti rendszer Salgótarjánban Háziorvosok - délután is Salgótarján közgyűlésének 281/1995. ( IX. 25. ) ö. h. számú határozata értelmében 1996. január 1-jétől a városban köz­ponti ügyeleti szolgálat működik a jelenlegi felnőtt házior­vosi ügyelet, Salgótarján, Ady E. út 3. szám alatt. Az ügyelet hétköznap 16.30-tól másnap reggel 7.30-ig működik. Szombaton és vasárnap, vala­mint munkaszüneti napokon pe­dig 7.30-tól a következő nap 7.30 órájáig. Az ügyelet sürgős esetekben a 310—853-as telefon­számon hívható. A külön gyer­mekgyógyász szakorvosi ügye­let a fenti időponttól megszűnik. Intézkedés történt arra vonat­kozóan is, hogy a háziorvosok napi kötelező 4 órás rendelési ideje a hét bizonyos napjain délután 13-17 óra közötti időre is kiterjedjen. így lehetőség lesz arra, hogy a gyermekintézményekből (böl­csőde, óvoda, iskola) betegen kikerülő gyermekeket hétköz­nap 17 óráig gyermekgyógyász szakorvoshoz a szülők elvihes­sék, s csak sürgős esetekben kényszerüljenek a 17 óra utáni ügyeleti szolgálat igénybevéte­lére. A háziorvosi rendelőkben, gyermekintézményekben kifüg­gesztésre kerül, hogy az adott napon, mely rendelő fogadja a betegeket 17 óráig. A város polgármesteri hivata­lának szociális- és egészségügyi osztálya felhívja mindenki fi­gyelmét, hogy az ügyeleti szol­gálat nem a háziorvosi rendelé­sek meghosszabbítása, hanem a sürgős, halaszthatatlan esetek el­látására szolgál. Hét Végi Ügyeletek Orvosi készenlét Salgótarján. A hét végi orvosi ügyeleti ellátás péntek délutántól hétfő reggelig tart. A felnőttek az Ady Endre út 3. szám alatt, a volt Bőr- és Nemibeteg-gondozó épületében megnyílt egészségügyi létesítményben kereshe­tik fel az ügyeletes orvost. Telefon: 310-853. Itt találják a gyermekügyeletet is, amely szombaton és vasárnap reggel nyolctól este tizenegy óráig látja el a betegeket. Telefon: 312-533. Az anya­tejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3. szám alatt - szombaton és vasárnap reggel nyolc és kilenc óra között veszik át tejet. Fogorvosi ügyelet szabad- és munkaszüneti na­pokon a Vásártér út 3/A alatti rendelőben műkö­dik, reggel nyolc órától délután kettőig. Balassagyarmat: a Rákóczi út 66. szám alatti rendelőben tartanak hét végi orvosi ügyletet. Bátonyterenye, Szécsény, Pásztó, Rétság: a megszokott helyeken lesz ügyeleti ellátás. Lelkisegély-telefonszolgálat: Balassagyarmat: 35/313-000. Salgótarján: 32/311-600. Gyógyszertárak nyitva tartása A hét végén, december 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap az alábbi gyógyszertárak tarta­nak ügyeletet a megye városaiban: SALGÓTARJÁNBAN: a Szent Benedek gyógyszertár, Bartók Béla út 10. szám alatt; ° BALASSAGYARMATON: a Winkler Lajos gyógyszertár, Rákóczi u. 22. szám alatt; PASZTóN: a Gyógyír patika, Kölcsey út 18. szám alatt; SZÉCSÉNYBEN: a Rákóczi út 67. sz. alatti gyógyszertár; BATONYTERENYÉN: a Kisterenye, Vasút út 5. szám alatti gyógyszertár tart ügyeletet. RETSAGON: nincs ügyelet, a sürgős segít­ségre szoruló betegeket Balassagyarmat és Vác patikái látják el gyógyszerrel. t Állatorvosi ügyeletek A hét végén, december 9-én, szombaton és de­cember 10-én, vasárnap az alábbi településeken tartanak ügyeletet a megyében dolgozó állator­vosok: Rétság és környéke (Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa): dr. Zomborka Béla, Nézsa, Szondi út 20. Telefon: Nézsa 3. Balassagyarmat és környéke (Szanda, Érsek- vadkert, Terény, Magyamándor): dr. Barna Ró-, bért, Balassagyarmat, Óvárostér 17/a. Telefon: 35/314-176. Szécsény és környéke (Őrhalom, Varsány, Ri- móc, Endrefalva): dr. Kecskeméti Nándor, Szé­csény, Fürst S. u. 3. Telefon: 32/370-404. Salgótarján és környéke (Cered, Karancskeszi, Luciáivá, Bátonyterenye, Mátraterenye, Kishar- tyán, Nógrádmegyer): dr. Manga Mátyás, Salgó­tarján, Medves krt. 26. Telefon: 32/311—971. Pásztó és környéke (Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Cserhátszentiván, Ecseg, Csécse): dr. Boros Imre, Pásztó, Kossuth út 34. Tel.: 32/360-409. Palotás és környéke (Kálló, Bércéi, Szirák): dr. Osgyán Béla, Palotáshalom, Szabadság u. 22. Te­lefon: Palotás 2. PIACI ÁRAK B.-gyarmat Pásztó B.-terenye Salgótarján tojás 10-12 Ft/db 10-12 Ft/db 11-12 Ft/db 10-12 Ft/db burgonya 40 Ft/kg 40-50 Ft/kg 45-50 Ft/kg 40 Ft/kg vöröshagyma 28 Ft/kg 40 Ft/kg 30-40 Ft/kg 27 Ft/kg fokhagyma 140 Ft/kg 150 Ft/kg 140-150 Ft/kg 160 Ft/kg sárgarépa 50-60 Ft/kg 60 Ft/kg 50-60 Ft/kg 80 Ft/kg petr. gyökér 80 Ft/kg 60-70 Ft/kg 50-60 Ft/kg 80 Ft/kg karfiol 80-90 Ft/kg 80 Ft/kg 70-80 Ft/kg 80 Ft/kg kelkáposzta 30 Ft/kg 40 Ft/kg 45 Ft/kg 50 Ft/kg karalábé 30 Ft/kg 40 Ft/kg 50 Ft/db 40 Ft/kg fejes káposzta 20-22 Ft/kg 25 Ft/kg 25-30 Ft/kg 25 Ft/kg savanyúság 60 Ft/kg 90 Ft/kg 90 Ft/kg 90-120 Ft/kg alma 60-80 Ft/kg 60-80 Ft/kg 60-100 Ft/kg 70-90 Ft/kg paradicsom 160-180 Ft/kg 160 Ft/kg 160-170 Ft/kg 140-160 Ft/kg zöldpaprika 90-150 Ft/kg 80-100 Ft/kg 70-80 Ft/kg­25 Ft/db banán 120-140 Ft/kg 120-140 Ft/kg 120-140 Ft/kg 150-170 Ft/kg narancs 130 Ft/kg 130 Ft/kg 130-150 Ft/kg 160 Ft/kg Istentiszteleti és miserendek SALGÓTARJÁN: Római katolikus templomok: Főplébánia: szombaton 7 és 7.30, vasárnap 7,9,11, és 17.30 óra. Zagyvapálfalva: vasárnap 9 óra. Baglyasalja: minden második va­sárnap 7.45. Szent József-templom: szombat 7 óra, vasárnap 8.30,10,18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap Salgó úti temp­lomban 10.30 óra, Zagyvapál- falván 13.30 óra. Baptista imaház: istentisztelet vasárnap 14 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10 óra. BALASSAGYARMAT: Római katolikus templom: va­sárnap 7, 8.30, 11,18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 9, 10, 18 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10 óra. Hit Gyülekezet: istentisztelet a József A. u. 3. szám alatt (régi Munkásőrség), péntek 18 óra. SZÉCSÉNY: Római katolikus templom: va­sárnap 7, 9, 11, 18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 8.30 óra. Hit Gyülekezet: istentisztelet a művelődési házban, vasárnap 16 óra. PÁSZTÓ: Római katolikus templom: va­sárnap 9, 18 óra. RÉTSÁG: Római katolikus templom: va­sárnap 8, 10 óra. Evangélikus imaház: minden hónap második, valamint ne­gyedik vasárnapján fél tíztől evangélikus, az első, harmadik, ötödik vasárnapon pedig 14 órától református istentisztele­tet tartanak. BÁTONYTERENYE: Római katolikus templom: Nagybátony (falu): vasárnap 10.30 óra. Bányaváros ISZI-ben: vasárnap 16 óra. Maconka: vasárnap 12 óra. Kisterenye: szombaton 17 óra, vasárnap 8.30 óra. SZENTKÚT Kegytemplom: munkaszüneti na­pokon 9 és 10.30, hétköznap 'j óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom