Nógrád Megyei Hírlap, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

HMHMHBIBii ■HHHBHHHHHBI ■nwH Autóval közlekedni a tulajdonosaiknak sem olcsó mulatság Volt egyszer egy taxis blokád Amit „taxis” jelzővel illettek a benne résztvevők száma miatt. A képzeletbeli cérna akkor szakadt el, amikor bejelentették, hogy a benzin árát drasztikusan (a normálét 56, a 98-as extráét 62 forintra) emelik. Nyugodjanak békében Kegyeleti virág, gyertyaláng halottaink emlékére (Összeállításunk az 5. oldalon) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Horn: nincs robbanásveszély Röviden Mikszáth-emlékbizottság Mikszáth Kálmán születé­sének százötvenedik évfor­dulója lesz 1997-ben. Az ünnepségsorozat időbeni előkészítésére tegnap Buda­pesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékbizottság alakult meg. Gerelyes és Czinke A József Attila Művészeti Centrum Alapítvány és a Szegfű Klub november 2- án, csütörtökön, 17 órakor Budapesten a Köztársaság tér 26. sz. alatt Ring címmel zenés irodalmi műsort ren­dez Gerelyes Endre emlé­kére. Czinke Ferenc salgó­tarjáni grafikusművész kiál­lítását ugyanott Baranyi Fe­renc költő nyitja meg. Gyarmatiak koncertje Komoly felkérésnek tesz eleget a balassagyarmati kamaraegyüttes. A buda­pesti Néprajzi Múzeumban -a Kossuth tér 12. szám alatt - koncerteznek no­vember 5-én, vasárnap dél­előtt 11 órától. A hangver­senyprogramban Tele­mann-, Bach-, Stamitz-, Fa- urée- és Kodály-művek csendülnek fel. Borulás a kanyarban Hiába a „fekvőrendőr”, újra súlyos baleset történt Balas­sagyarmaton a kővári ka­nyarban. Hétfőn, későn este -tíz órakor- a Cs. V. 41 éves balassagyarmati lakos által vezetett Trabant sze­mélygépkocsi kisodródott az útról, majd felborult. Az autóban ülő két idős hölgy, Cs. G.-né 69 éves balassa­gyarmati és B. I.-né 62 éves gödöllői lakos súlyos sérü­léseket szenvedett. A sérül­teket a dr. Kenessey Albert kórházban ápolják. A tömegek nagy része az aktív résztvevők mellé állt, bár nem tudni, hogy pár nappal később, a helyzet okozta röghöz kötött­ség, illetve ellátatlanság pszi­chológiája miként befolyásolta volna az agyakat. A televíziós egyeztetés során (és a parla­menti ablakban) elhíresült sze­mélyiségek végül is dűlőre vit­ték a rendszerváltás utáni - és Készült valamiféle titokzatos látlelet a kórházról. Szerzője dr. Horváth Márta képviselő. Hosszas polémia kezdődött ar­ról, hogy most akkor kinek a Egy taxi és egy Ikarus autóbusz érkezett október 30-án délután Balassagyarmatra. A népes tár­saság a város széléig hajtott, meg sem állt a határfolyóig. Megérkezvén kikászálódtak a járművekből és éppen a nyu­godtan hömpölygő vizet szem- lélgették izgatottan, amikor vá­ratlan látogatóik érkeztek. Zaf­tos káromkodás és hangos zo­kogás köszöntötte a Balassa­azóta is- legkézzelfoghatóbb jelenséget.- Igen, akkor történt valami, azóta meg csak a duma van - közli véleményét egy har­minc év körüli fiatalember, „az utca embere”, amikor az öt év­vel ezelőtti napokról kérdezem. Tényleg, mi történt azóta? A benzin árát, (hogy sok-sok egyéb másról ne is szóljunk) nevében került az asztalra ?'/ iromány. Dr. Németh György határozottan leszögezte: a látle­let nem lehet az egészségügyi bizottság szüleménye, az csak gyarmati Határőr Igazgatóság egységeit. A határvadászok az idegenrendészeti központba kí­sérték a pórul járt török sereget. Kiderült, hogy S. J-né, buda­pesti lakos és egy Pozsonyban élő török ismerőse szervezte az akciót. Két magyar társuk se­gédletével akarták Szlovákián keresztül Németországba eljut­tatni az ötvennégy törököt: harmincnyolc férfit, kilenc majd' kétszeresére emelték. És emelik folyamatosan .. . Mel­lesleg szigorításokat vezettek be a nagy októberi blokád em­lékére. A taxisokat beültették az iskolapadba, s a pénzügyi, tarifaképzési és KRESZ-isme- retek mellett pszichológiából és pedagógiából is levizsgáztatták őket. Ez volt a képzeletbeli kormos számukra, akiknek mintegy 40 ezer forintjukba ke­rült a tandíj megfizetése. A 100 ezer forintos kaucióról már nem is szólva ... (Folytatás a 3. oldalon) magánindítványként kerülhet a napirendi pontok közé. így is lett. Azt azonban nem tudhattuk meg, mi van a látleletben, mert annak tartalmát zárt ülésen is­mertették. Öt pályázat érkezett u kór­házi eazpatói no«7t betöltés Állást foglalt a közalkaltna/;." tanács, a kamara és a szakszervezet. (Folytatás a 3. oldalon) nőt és hét gyermeket. A társaságnak sietős volt az út, ugyanis több mint egy héttel ezelőtt lejárt a magyar vízu­muk. Se északi szomszédaink­hoz, se a németekhez nem kap­tak volna beutazási engedélyt. A tarifákról egyelőre nem tudni semmit. Az biztos, hogy a buszsofőr nem kevesebb, mint ezer márkát kapott a fuvarért. Az elfogott törököket hama­rosan visszarepítik szülőhazá­jukba a magyar hatóságok. Az Ipoly-part szépségeit azonban biztosan nem feledik sohasem.- A kormány érzékeli az emberek elégedetlenségét, azt, hogy sok százezren kény­szerülnek nagyon súlyos problémákkal szembenézni, de a helyzetet nem tartja „robbanásveszélyesnek”, s meggyőződése: a pénzügyi­gazdasági stabilizáció követ­kezetes végigvitele adhat csak esélyt az egyes emberek sor­sának javítására is. Erről Hóm Gyula beszélt ha­gyományteremtőnek szánt tele­víziós sajtókonferenciáján, teg­nap. A Magyar Újságírók Or­szágos Szövetsége által, kül­földi példák alapján szervezett sajtótájékoztatón hatvannyolc magyar (köztünk lapunk) és nyolc külföldi orgánum képvi­selői vettek részt. Bevezető nyilatkozat nem hangzott el, a sajtó képviselői szabadon, de meghatározott formai kereteket betartva kér­dezhettek a miniszterelnöktől. (Bővebben a 4. oldalon) Ülésezett a gyarmati testület - Lobbyztak az új kórházigazgatói bársonyszékért Városatyák (vessző)futása az idővel Lassan, de biztosan eljutunk a parlament szintjére - jegyezte meg ironikusan Juhász Péter a tegnapi testületi ülésen. A pol­gármester ezzel a mondattal utalt arra, hogy egy óráig tartott a napirendi pontok megszavazása. Aztán finom pengeváltások közepette csiszolta az utat a városatyák, városanyák némelyike a leendő kórházigazgató előtt. Határvadászok fogta török sereg A törökök nagyon vonzódnak az országhatár gyarmati részé­hez. Szulejmán késői leszármazottai hosszú évek óta rendsze­resen és tántoríthatatlanul próbálkoznak az itteni határsértés­sel. Most éppen ötvennégyen kíséreltek meg átkelni az Ipolyon. Amíg kinn fagy, addig a TOTÁLGÁZ kellemes meleget vará­zsol az Ön otthonába. És annyit használ belőle, amennyit jónak lát. Gazdaságos és biztonságos megoldás. PB Gáz Szerviz Kft. T: (06-1) 203-4271, 06-60-338-716 TOTÁLGÁZ Kényelmet kapcsolunk a gázhoz. Duna-Ipoly Nemzeti Park - A parlament dönt Táji és építészeti értékek Elkészült a Duna-Ipoly Nem­zeti Park regionális terve. Eszerint a park Budapest ha­tárától északra a Duna két partja mentén, összesen 106 ezer hektáros területet Pest, Nógrád, Komárom megye hetvenhárom települését, ezen belül hét várost foglal magába. A Magyar Regionális Fej­lesztési Urbanisztikai és Építé­szeti Rt. által kidolgozott terv az egységes oltalmat igénylő természeti, táji és építé­szeti értékek védelmét irá­nyozza elő. Amennyiben a terület meg­kapja a nemzeti park státuszt, az ott bekövetkező gazdasági és infrastrukturális fejlesztést a lehető legteljesebb mértékben a természet vé­delmének kell alárendelni. Amint Rozinál Ágnes a terv egyik kimunkálója elmondta: számba vették a területen fel­lelhető értékeket, a megóvandó állat- és növényvilágot. Egye­bek mellett regisztrálták a pilisi erdő őshonos fáit. Több ezer műemléki védett­ség alatt álló épület növeli a te­rület értékét. A nemzeti parkká nyilvánítást azonban szigorú nemzetközi előírások szabá­lyozzák. Ezeknek az elvárások­nak a teljesítéséhez fontos lépés az, hogy a terület önkor­mányzatai, intézményei egyez­tessék fejlesztési elképzelései­ket. A nemzeti parkká nyilvání­tásról -a fentiek figyelembe vételével- végül a parlament dönt majd. Méregdrága orvosság Átlagosan 35 százalékos, számos gyógyszer esetében viszont ennél jóval magasabb áremelésre is számíthatunk jö­vőre, amennyiben az egész­ségbiztosító csak 70 milliárd forintot fordíthat gyógyszerár­támogatásra. Az Egészségbiz­tosítási Önkormányzat Elnök­sége mégis ilyen nagyság- rendű előirányzatot támoga­tott. A gyógyszerár-támogatási keret 70 milliárdos előirányza­tát a Népjóléti Minisztérium, de még a gyógyszerügyekben jártas tb-szakértők is irreálisan alacsonynak tartják. A tárca 75, a szakemberek pedig 82 milliárd forintot tekintenek el­fogadhatónak. A 70 milliárdos támogatási keret elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy az előirányzat az idei kiadások­hoz képest egy fillérrel sem emelkedne, még az inflációval sem tartana lépést. Az inflációt tehát teljes egészében a lakos­ságnak kellene megfizetnie. Ez - az előre bejelentett forint- leértékelést véve alapul -38 százalékos áremelést jelenti. Mindehhez hozzájárulnak azok a többletkiadások, ame­lyek a támogatási rendszer módosításával kapcsolatosak. Az egészségbiztosító elnök­sége által elfogadottak szerint ugyanis számos orvosság tá­mogatása megszűnne vagy csökkenne. A legjelentősebb áremelés az alaplistás gyógy­szereknél következne be; azoknál, amelyeket a krónikus betegek és az idősek a legtöb­bet használnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom