Nógrád Megyei Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01-02 / 152. szám

■■ ■■■■íhhih Hírek Áldatlan helyzet Valószínűleg elsőként egy salgótarjáni lakóközösség fordult az állampolgári jo­gok országgyűlési biztosá­hoz, hogy kilátástalan hely­zetében segítséget kérjen. Gönczöl Katalin ombuds- mannak pénteken elküldött levelükben leírják azt a hó­napok óta tartó kálvária-já­rást, melyre önhibájukon kívül kényszerülnek a meg­oldás legcsekélyebb esélye nélkül. A levelet a salgótar­jáni Budapesti úton lévő öt épületben élő 55 család ne­vében írta Deák Nándomé közös képviselő. Mégsem nyit a határ Ipolytarnóc - Az előzetes tervek ellenére mégsem lesz nyitva július 2-án és 3-án az országhatár, a település a szlovákiai Kalonda között. Drágul a repülés —Július 1 -jétől, azaz mától öt százalékkal magasabb díjat kelTfizetniük a Budapestről induló menetrend szerinti repülőgépjáratok utasainak. A díjemelésre a forint fo­lyamatos leértékelése miatt volt szükség. Súlyos baleset Cserhátszentiván és Cser­háthaláp között N. Attila, édesapja tulajdonát képező EZK Opel Campo típusú gépkocsijával egy balra ívelő útkanyarban indoko­latlanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra és össze­ütközött a vele_ szemben szabályosan közlekedő AYU 102 sz. Lada sze­mélygépkocsival, melyet K. Ottó vezetett K. Ottó és fia nyolc napon túl gyógyuló súlyos balesetet szenvedett. A másik kocsi utasai köny- nyen sérültek. Új munkahelyek Nógrádban- Örülök, hogy sok más inf­rastrukturális jellegű beru­házás után, 135 fő löszére új munkahelyet teremtenek a tárgyalásra kerülő beruházá­sok. Megvalósításukhoz szük­séges anyagi fedezet megadá­sát támogatom - mondta egyebek közt Szala Endre, a Környezetvédelmi és Terület- fejlesztési Minisztérium főosz­tályvezetője tegnap Nagybá- tonyban megtartott Nógrádi Regionális Tanács pályázatokat elbíráló ülésén. Bakos Ferenc, az Állami Fej­lesztési Intézet Nógrád Megyei Kirendeltségének hivatalveze­tője terjesztette elő a kérelme­ket és indokolta a támogatások megadását. A tanács egyhangúlag egyet­értett az IPARFÉM Ipari Fém­szerkezetgyártó Kft. (Salgótar­ján) beruházásával, amely 40 fő részére biztosít új munkahelyet. A tervezett 96 milliós fejlesz­tési költségből 80 milliót kép­viselnek a hazai és importgé­pek, 16 milliót pedig a tartós jelleggel lekötött készletek. A beruházást júliusban kezdik és az év végére fejezik be. A fej­lesztés révén a cég jelenlegi termékstruktúráját a fémtömg- cikk gyártással bővítik. A beru­házás megvalósításához 20 mil­lió forint támogatást igényelt és kapott. A másik munkahelyteremtő beruházást a BRG Rádiótech­nikai Rt. (Salgótarján) adta be, melyben csaknem 14 és fél mil­lió forint vissza nem térítendő támogatást igényelt. A fejlesz­tés révén újabb 50 fő részére te­remtenek munkahelyet. A kére­lem támogatását - két tartózko­dással szemben - a tanács elfo­gadta. A pásztói Agro-Produckt Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. a sertéstelepi és vágóhídi veszélyes hulladék ártalmatla­nítására és nagyértékű állati ta­karmánnyá történő feldolgozá­sára, valamint a sertésférőhely biztosítására 12 és fél millió fo­rint támogatást kért. Ezzel (Folytatás a 3. oldalon) Távhívás újabb hat községbe A Matáv hétről hétre dinamiku­san fejleszti telefonhálózatának műszaki színvonalát. A Balas­sagyarmati Távközlési Cent­rum területén tegnap 6 telepü­lést -Mohorát, Tereskét, Szá- tokot, Nőtincset, Felsőpetényt és Ősagárdot - kapcsoltak be a nemzetközi és a belföldi távhí­vásba - tudtuk meg Schoblo- cher Istvántól, a Távközlési Centrum vezetőjétől. A Cent­rum 53 települése közűi már csupán 5 település telefonkap­csolatát nem automatizálták. A Matáv az 53 településen 54 au­tomatizált nyilvános állomást helyezett üzembe, s ezek közül egy-egy azokon a települése­ken működik, amelyeket telje­sen még nem kapcsoltak be az automatizálásba. Búcsú a Karancs-kápolnához A Karancs hegy alatti közsé­gekben hagyomány a Péter-Pál- napi búcsú, melyet az idén jú­lius 1-jén; szombaton tartanak. A zarándokok a karancslapujtői templomtól indulnak a hegyre, fel a kápolnához, ahol 11 óra­kor kezdődik a szentmise. A búcsút Fekete Béla ka­rancslapujtői és Bodnár Zoltán karancskeszi plébános vezeti, ők celebrálják a szentmisét is. Ebben az évben még három al­kalommal tartanak misét a ká­polnában. (A négy éve felújított Ka- rancs-kápolnáról szóló képes összeállításunk a 6. oldalon.) Rádióállomásból betörőbarlang Az utóbbi hetekben néhány olyan betörés történt Salgótarján­ban, amikor a tettesek értékes irodai műszaki berendezéseket vittek el. E hét elején pedig behatoltak az egykori Úttörőház­ban működő Gyermekházba, ami nagy felháborodást váltott ki. Utóbb ugyancsak megnőtt a gépkocsi feltörések és lopások száma is. Az autókból minden foghatót elloptak és értékesítet­tek. Különösen sok rádiósmagnetofont vittek el. A rendőrség jó darabig nem tu­dott előre lépni, de júniusban két bandát is elfogtak, egy ka­rancskeszi és egy karancssági brigádot. Felfeszített bejárat Az alábbiakban Szikszói Nán­dor alezredes közreműködésé­vel a gyermekházi ügyről szá­molunk be.- Június 26-án a kora reggeli órákban telefonon kaptunk ér­tesítést arról, hogy a volt Úttö­rőházban működő Gyermek­házba ismeretlen tettesek a hátsó bejárat felfeszítésével be­hatoltak - mondta az alezredes.-Onnan különböző tárgyakat, többek között sátrat, hálózsákot vittek el. A helyszínbiztosító URH-s járőr azonnal kiment, s megállapította, hogy a bejelen­tés igaz. A helyszínelő csoport és a forrónyomosok is a hely­színre siettek, de nem jártak szerencsével. Ugyanis használ­ható nyomokat nem tudtak rög­zíteni, hiszen az ujjnyomok azokon a tárgyakon lehettek, amiket elloptak. Ismételt bejelentés A bejelentést egy ott dolgozó alkalmazott tette, aki reggel be­érkezve az épületbe tapasztalta a történteket. Mivel a forró- nyomos munka akkor nem ve­zetett eredményre, a helyszí­nelő bizottság bevonult a kapi­tányságra.- Másnap reggel hasonló időben ugyanaz a személy is­mét bejelentést tett, hogy betö­rés történt az épületbe. Először még arra gondoltunk, hogy bi­zonyára az előző napi esetet fe­dezték fel újra, de természete­sen a helyszínelő bizottság is­mét kiment a gyermekházba. Nyomozás nagy erővel Azt állapították meg, hogy az ismeretlen tettesek másodszor is betörtek az épületbe. Való­színűsíthető volt, hogy ugyan­azok az elkövetők. Ekkor azon­ban - mivel az ellopott tárgyak nagy értéket képviselnek - nagy erővel indult a nyomozás.- A helyszínelés ideje alatt (Folytatás a 3. oldalon) Összement a Bokros-csomag - Gyorsított eljárás nyomán tegnap ítéletet hirdetett az Alkotmánybíróság. (Cikkünk az 5. oldalon) fotó: feb/bodó Gábor Megtisztítják a lengyelpiacot A lengyeleket mától kizár­ják a lengyelpiacról. S a románokat is, meg minden hasonló külhoni árust. Vagy már be sem engedik őket. Életbe lépett ugyanis az a kormányrendelet, amely sze­rint - mint a minap megírtuk - vásáron és piacon csak az árulhat, aki - devizabelföldi. Nos, devizabelföldi az a magyar állampolgár, aki ál­landó lakhellyel rendelkezik. Továbbá az a külföldi állam­polgár, aki lakhatósági enge­déllyel bír. S még az a bel­földi, illetve külföldi jogi személy is, amelynek székhe­lye Magyarország, vagy az országban telephellyel ren­delkezik. A salgótarjáni lengyelpia­cot működtető cég, a sport­csarnok igazgatója, Juhász Imre elmondta: külföldiek a piac kerítésén belül nem áru­síthatnak. De oda már be sem engedik őket. A piac területén rendőrök cirkálnak majd. (A közegeket egyébként a sport- csarnok fizeti, úgyhogy Ju­hász úr tréfásan közölte: a rendőröket ki sem engedik a piacról.) Hogy a kerítésen kí­vül mi történik, azt ők már nem tudják befolyásolni. A tarjáni önkormányzat közterület-felügyeletén Ká- rucz Gyula elújságolta, hogy a kormányrendelet betartatása érdekében vasárnap reggel 6 órától - rendőrségi segítség­gel - nagyszabású akciót ren­deznek. À közterületet úgy­mond megtisztítják a törvény­telenül árusító személyektől. Munka nélkül tengődni Salgótarjánban (3.) / Érettségi után - hová? A közelmúltban a salgótar­jáni tévé riportfilmet sugár­zott Érettségi után - hová? címmel. Most végzett salgó­tarjáni középiskolások - töb­bek között a Borbély Lajos Műszaki Középiskola tanulói - vallottak arról, hogyan kép­zelik el jövőjüket. Meglepett érett gondolkodásuk. Nagyobb az esély-Ha a szakmunkás, meg az érettségi bizonyítvány mellé a technikusi képesítést is meg- szerzem, talán nagyobb lesz az esélyem, hogy munkát kapjak - vet számot lehetőségeivel Buna Edvin Zsolt.-Én az elektronikában és a számítástechnikában látom a jövőt - állítja magabiztosan Lukács Krisztián. - Most tech­nikusi vizsgára készülök, utána szeretnék tovább tanulni. Fodor Csaba számára a főis­kola már bizonyosság.- Sok szerencsével... no meg tudással felvettek a mű­szaki főiskolára. Most a fiata­lok számára szinte az egyetlen lehetőség a tanulás. De mi lesz azokkal, akiket nem fogad egyetlen tanintéz­mény sem? Ösztönző forintok? Az idén mintegy 400 tanuló végzett a műszaki középiskolá­ban. Csaknem 20 szakmát ta­nultak. Közülük hányán szapo­rítják a munkanélküliek számát a vakáció után? (Folytatás a 2. oldalon) Semmelweis-ünnepségek - Egészségügyi dolgozókat kö­szöntöttek tegnap megyeszerte. Képünk a salgótarjáni vá­rosházán készült. (Tudósítások a 3. oldalon) fotó: gy. t. BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. JÚJIUS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP VI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ÁRA: 19,80 FORINT

Next

/
Oldalképek
Tartalom