Nógrád Megyei Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

Közmunkásnak a kocsma marad? Sokkal kevesebb pénzt ad a kormány a közmunkások foglalkoztatására. Emiatt Nógrád megyében is több, mint ezren utcára kerülhetnek. 4. oldal Kozma visszatérne Tarjánba Kozma István, a Liverpoolt megjárt váloga­tott labdarúgó kijelentette: ha a Stécé visz- szajut az NB I-be, ő is hazaigazol. 10. oldal ___________________Mi Ú jra lesz tavasz a megyeszékhel Ismét megrendezik a Tarjáni Tavaszt, amely ezúttál hol­land vendégeket hoz a városba. All. nemzetközKdjí^p- land fesztivál megint csemegékkel szolgál. 3. * 1 ít NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. ÁPRILIS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP A- n VI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA: 19,80 FORINT Egyhónapos előfizetés esetén ön naponta 15 Ft-ért, egyéves előfizetés esetén I 13,60 Ft-ért olvashatja lapunkat! Hát nem megéri? Legyen az előfizetőnk! Szenzációs fejlemények Boldvai lehet a miniszterelnök Kitüntették az Angyal-fivéreket Friderikusz lett megyénk főjegyzője Szupermeccs a tóstrandi pályán Nátha miatt visszafizet a Tigáz Három új iskola épül Tarjánban (Lapozzon a 6. oldalra!) Æ Lenin pitbull marcangol „Reszkessenek” a nógrádi adócsalók! Azoknak, akik adó-visszatérítést igényeltek, előfordulhat, hogy számot kell adniuk bizonylataikról. Dr. Institóriszné dr. Kozma Erzsébet, az APEH Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatója adott tájékoztatást a megkezdett munkáról. Tiltott kutyaviadalokat tar­tanak Salgótarjánban a város egyik garázssorán. A borzal­mas látványosságra egy rendőrségi feljelentés hívta fel a figyelmet. Eszerint egy Lenin névre hallgató pitbullterrier a véres viadalok egyik sztárja, sorra marcangolja szét az áldozatul odavetett szerencsétlen kóbor kutyákat illetve udvarról, lakás környékéről ellopott ebeket. A harciasabb pitbullterrierekért akár 100 ezer forintot is adnak: megéri, a viadalok tétre men­nek, az iszonyatos meccsek so­rán komoly pénzek vándorol­nak zsebből zsebbe. Tanner Miklós őrnagy, sal­gótarjáni városi rendőrkapitány szerint a szabálysértésnek, mi­nősülő ügyben már megkezdték a nyomozást.- Az adatellenőrzésre tör­ténő kiválasztás szempontjai elsősorban a magas visszatérí­tési igény, valamint a részvény és szövetkezeti üzletrészhez kapcsolódó befektetések és a kitöltés alapján kétségesnek ítélt bizonylatok voltak. A kiválasztott bizonylatok az összes visszaigénylés há­Sokan várták nagy izgalom­mal, hogy miként sikerül el­osztania a rendelkezésére álló pénzalapot Salgótarjánban a közgyűlés oktatási, kulturális és sportbizottságának. rom százalékát képviselték.- Nógrádban összesen mek­kora összeget igényeltek visz- sza? A személyi jövedelemadó alapján visszaigényelt összeg a megyében megközelíti a 250 millió forintot, amelyből az el­lenőrzés eredményeképpen 248 ezer forint kiutalását tagadtuk A bizottság városi ünnepsé­gekre 1,3 millió, városi nagy- rendezvényekre 3 millió 160 ezer, díjakra és rendezési költ­ségekre 960 ezer, pályázatokra 1 millió forintot szavazott meg. meg, ami egy ezreléknek felel meg. A fenti adatok szerint a visszaigénylések jogossága megalapozottnak tekinthető.- Mi okozta a gondokat? A főbb eltérések az alábbi okok miatt fordultak elő: a több forrásból származó jövedelmek adóelőlegeit rosszul összesítet­ték. Nem rendelkeztek megfe­lelő igazolásokkal, illetve olyan adóalapot csökkentő kedvez­ményeket vettek igénybe, ame­lyek nem illették meg a vissza­igénylőt. A versenysportban a labda­rúgás 3,7 millióra, a kosárlabda 2 millióra, a röplabda 325 ezer, a kézilabda 320 ezer forintra számíthat. (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Jaj a svarcnak! A kormány megerősíti a rendőrség, az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség és a Határőrség állományát, azt a szakembergárdát, amely a feketegazdaságban a bűn- cselekmények felderítésével foglalkozik - mondta Sze­geden Hóm Gyula. Kistérségek baja A nyugat-nógrádi kistérségi beszélgetések programsoro­zata tegnap este folytatódott Érsekvadkerten. Ezúttal az önkormányzatok, a módosí­tott önkormányzati törvény és a készülő területfejlesz­tési törvény összefüggéseit tűzték napirendre. Közlekedésismeret Megérkeztek Salgóbányára a megyékből és a fővárosból azok az általános iskolás ta­nulók, akik ma Salgótarján­ban összemérik tudásukat az I. országos közlekedésisme­reti versenyben. Kamiontolvaj Március 22-én a Nagyke- reszturon lakó Hajdú János sofőr jelentette be a nyer­gesvontató és a hűtőpótko­csi eltűnését. A Jászságban találták meg a kamiont, Hódmezővásárhely mellett pedig a hűtőpótkocsit. A gyanúsítottként kihallgatott D. S. szegedi lakos beis­merte a lopást. Életjáradék Megjelent a kárpótlási je­gye,k életjáradékra váltásá­ról szóló törvény módosí­tása, amely lehetővé teszi a vagyoni kárpótoltak szá­mára kárpótlási jegyeik élet­járadékra váltását akkor is, ha nem tartották be az erre fennálló eredeti határidőt. Ifjú rajzmesterek - Tegnap Salgótarjánban, a Ma­dách Imre Gimnáziumban hirdették ki a IV. megyei közép­iskolai rajzverseny eredményeit. A győztesek névsorát a 3. oldalon közöljük. fotó: gyurián tibor Milliók jutottak focira, fesztiválra Hibáztak, de nem csaltak A Nógrád Megyei Rendor-fo- kapitányság tegnap közle­ményt adott ki az 1994. de­cember 11-ei kazári önkor­mányzati választások kap­csán indult rendőrségi eljárás befejezéséről. Felkerestük Sándor Béla saj­tószóvivőt, aki a következőket mondta el az üggyel kapcsolat­ban:- A közvélemény előtt isme­retes, hogy a decemberi ön- kormányzati választásokat kö­vetően a Munkáspárt jogi kép­viselője bírósági feljelentést tett a választások lebonyolítása so­rán elkövetett törvénysértések miatt ismeretlen tettesek ellen. A feljelentő feltételezése szerint ismeretlen személyek törvénysértő módon szavazóla­pokhoz jutottak és az így lea­dott „plusz” szavazólapokkal befolyásolták a választás ered­ményét. A feljelentéshez mellékeltek több olyan - állampolgárok ál­tal aláírt - nyilatkozatot is, amelyek a választások titkossá­gának megsértésére, illetve az eredmények befolyásolására utaltak. A feljelentést követően - miután a rendelkezésünkre álló adatokból megnyugtatóan nem lehetett dönteni a nyomo­zás-elrendelés vagy -megtaga­dás tekintetében - a Büntetőel­járás 126. paragrafus 1. bekez­dése alapján feljelentés-kiegé­szítést rendeltünk el, amelynek során megállapítottuk: A szavazás során készített jegyzőkönyvek, nyomtatvá­nyok megfeleltek a választási (Folytatás a 3. oldalon) Figyelnek a véleményekre Rétság város önkormány­zata törekszik arra is, hogy a lakosság kellően megis­merje teendőit és javaslata­ival ki is egészítse azokat. A képviselő-testület minapi lakossági fórumán Gresina István polgármester, beveze­tőjében ismertette az ország általános gazdasági helyzetét, mert ez meghatározza az ön- kormányzatok mozgásterét is. Hangsúlyozta, hogy a mai kor kihívásai szerint a település rövid és középtávra meghatá­rozott feladatait csak közösen, a lakossággal vállvetve tudja megfelelően teljesíteni a kép­viselő-testület. Kiemelt figyelmet fordíta­nak a különböző lakossági és civil szervezetekkel kialakí­tott kapcsolatok erősítésére. Céljuk, hogy a lakossági ügyekre a korábbinál gyor­sabban reagáló és valóságos megoldásokat jelentő dönté­sek szülessenek. A város gazdasági életének fejlesztése érdekében a meg­lévő adottságok jobb kihasz­nálása mellett, a vállalkozá­sok támogatásával igénye­sebb gazdasági, kereskedelmi környezet kialakításán fára­doznak. Ez valamennyi terü­leten ad feladatot az önkor­mányzatnak, s ezek közül is kiemelkednek a kommunális jellegűek. A tömören vázolt elképze­lések után összesen tizenné­gyen kértek szót. Valameny- nyien megértéssel és türe­lemmel fogadták az elképze­léseket. Zsaruakció - hamisítók nyomában Évente milliárdos károkat okoznak a kazettahamisítók a szer­zőknek és közvetve az államnak. A nógrádi rendőrök - együttműködve a fővárosi kollégákkal és a Magyar Hangle­mezgyártók Szövetsége szakértőivel - kétnapos akciót tartot­tak a fővárosi piacokon. Riportsorozatunkban tapasztalata­inkról, élményeinkről számolunk be olvasóinknak. Március első napjaiban a balas­sagyarmati lengyelpiacon a vá­rosi rendőrkapitányság bűnü­gyi, a megyei rendőr-főkapi­tányság gazdaságvédelmi nyo­mozói a MAHASZ szakembe­reivel közös ellenőrzést tartot­tak. Az akció során horogra akadt B. R. Marian bevándor­lási engedéllyel rendelkező ro­mán állampolgár, akinél hamis kazettákat találtak. Tőle több mint kétszáz darab hangkazet­tát foglaltak le. Lebukott M. M. Ovidio, az a román állampolgár is, aki kapcsolatban állt az előbbi személlyel. Tőle a fővá­rosban több mint ötszáz hamis kazettát és a hamisításhoz használt eszközöket foglaltak le. Előzetes letartóztatásuk mel­lett folyik ellenük az eljárás - mondta Fürjes Béla bűnügyi osztályvezető a Balassagyar­mati Rendőrkapitányságon. * Az időpont hétfő reggel, helyszín a megyei rendőr-főka­pitányság gazdaságvédelmi osztálya. Az egyik irodában Nyerges Péter őrnagy osztály- vezető rövid, célra törő eligazí­tást, ismertetést tart. (Folytatás a 2. oldalon) Futás, de hová? - Ezerszámra menekülnek Ruandából Tanzániába a megfélemlített emberek, miután a burundi hadsereg katonái megtámadtak a táborokat. fotó: feb-reuters

Next

/
Oldalképek
Tartalom