Nógrád Megyei Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Döntő lehet a mai mérkőzés Lakat került a kapura A rájátszás utolsó előtti meccsét Székesfehérvárott játsz- sza az SKK. Győzni kell, ha versenyben akarnak marad­nia az A-csoportért vívott harcban. 7. oldal Még nem tudja mihez kezd a felszámolás után Danyi Jánosné, az Erdei Termék Rt. mátrakeresztesi ágazatvezetője. 5. oldal Fertőzésveszélytől tartanak Salgótarjánban, az Úttörők útja és az Öblösüveggyár által határolt területen sok a szemét. Az anyukák nem merik kivinni gyermekeiket a játszótérre. 3. oldal HELYISMERET MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE,' PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. MÁRCIUS 1., SZERDA VI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ARA: 18,80 FORINT Egyhónapos előfizetés esetén ön naponta 15 Ft-ért, egyéves előfizetés esetén 13,60 Ft-ért olvashatja lapunkat! Hát nem megéri? Legyen az előfizetőnk! Börtönből jött - kirabolták A salgótarjáni N. R. hétfőn délelőtt szabadult a balas­sagyarmati büntetés-végre­hajtási intézetből. Tizenegy óra körül érkezett Salgótarjánba, de nem haza sietett, élvezte a szabadságot. Elvégre több mint tízezer fo­rint csörgött a zsebében. Az este is a városban érte. Az elfogyasztott italoktól már félkeréken állt, amikor 22 óra körül beült a Fő téri MÁV-ál- lomás várótermébe. Rajta kí­vül csak négy cigány fiata­lember lézengett a helyiség­ben. Azonnal észre vették, hogy N. R. ittas. Köréje ültek és cigarettát kértek tőle. Kap­tak, sőt konyakot, sört is mel­léje. Néhány percbe telt, s már pénzt kértek tőle, de az már alig volt. Erre egyikük se szó, se beszéd ütni kezdte. A má­sik elvette a maradék pénzét, letépte a karóráját s kikapta a kezéből a szatyrot. N. R. a padra hanyatlott, a négy jó­madár pedig a sínek mellett elindult a nagyállomás irá­nyába. A rendőrjárőr itt kapta el őket. Az igazoltatásnál de­rült ki, hogy V. N. hugyagi, Cs. P., Cs. G. és O. B. pedig mátraverebélyi lakos. Hár­man már ismertek a rendőrség előtt, mivel rablásért voltak büntetve. A Salgótarjáni Rendőrkapi­tányságon Cs. P. és V. N. őri­zetbevétele mellett csoportos rablás alapos gyanúja miatt folytatják ellenük az eljárást. Emelt vízdíj Bátonyban- Nem a vállalat hajtotta végre az áremelést! - Arról van szó, hogy csökken a la­kossági ártámogatás - mondta Domos Lajos, a Nóg- rád megyei Víz- és Csator­namű Vállalat igazgatója, amikor a bátonyterenyei képviselő-testület előtt előter­jesztette javaslatát az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapítására vonatko­zóan. Javaslatában szereplő árak a következőképp alakultak: az ivóvíz-szolgáltatás az 1994. évivel szemben 1995. március 1 -jétől 137 forint 60 fillérbe ke­rül, a csatornaszolgáltatás díja pedig 37 forint 60 fillérről 56 forint 40 fillérre növekszik. Ezeket az árakat a képvi­selő-testület elfogadta, de a la­kossági ár limitje még nincs megállapítva. A következőkben a kistere- nyei városi művelődési ház és könyvtár eddigi igazgatója, Szomszéd Tamás kapott beosz­tása alól felmentést a képviselő- testülettől, mert a jövőben (Folytatás a 3. oldalon) Vita a dunai fenékküszöbről Hosszú vita folyt tegnap a par­lamentben a Dunán megépí­tendő fenékküszöbről. A koalí­ciós pártok képviselői a kor­mány előterjesztése, illetve a szakbizottság által kidolgozott módosító indítvány elfogadása mellett érveltek, a szigetközi térségbeli érkezettek a vízpót­lást megoldani hivatott javaslat mellett érveltek. Az ellenzék felszólalói a parlament felelős­ségére hivatkozva kérték, hogy ne zárják még le a vitát, mert a Horn Gyula és Vladimir Meciár megállapodásáról készített em­lékeztetők eltérően fogalmaz­nak a vízmegosztásról. Merre tart megyénkben a falusi turizmus? A hollókői ófalu egyike a megye leglátogatottabb helyiségeinek. (Cikk a 3. oldalon) FOTÓ (ARCHÍV): RIGÓ TIBOR Újabb fejlemények az olajszőkítésről... Nógrádot sem kerülte el az a divatos jelenség, amely olajszőkí­tés fedőnév alatt vonult be a köztudatba. Ennek számtalan ár­nyalata létezik, egy dolog viszont közös bennük: óriási pénzt lehet szerezni kicsi manőverekkel is. Sokan lebuktak már, de bizonyára akadnak olyanok is, akik ezután akadnak horogra. És az is elképzelhető, hogy egyesek nevét örök homály fedi.- Konkrétan hány olyan gazda­sági ügyben vizsgálódtak, amely kapcsolódott az olajsző­kítésnek nevezett manőverhez? — kérdeztük dr. Tolvay Örs Csabától, Nógrád megye főü­gyészétől.-Három esetről tudok tájé­koztatást adni. Az egyik ügy­ben a salgótarjáni ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Egy Nógrádban kezdett nyomozás szálai Székesfehérvárra vezet­tek. Ezért aztán még a nyomo­zati szakaszban átadtuk az ügyet az ottani nyomozó szer­veknek.-És a harmadik?- Bizonyos pásztói cég tüze­lőolajat vásárolt, amelyet aztán ipari és gázolajként értékesített.- Megtudhatnánk a cég ne­vét?- PÁLL Kft.-Hány személyt gyanúsíta­nak?- Kettőt.- Egyikük ismert politikus volt a pártállamban?- Nem.- Mennyi olajról van szó?-180 ezer literről.- Milyen haszonra tettek szert a szőkít ők?-Tizenhét millió forint volt az elkülönítési érték.- Megtörtént a vádemelés?-Igen, 1994 októberében. A vád: jövedékkel való visszaélés bűntette, adócsalás, folytatóla­gosan elkövetett magánokirat­hamisítás, számviteli fegyelem megsértése.- Kipattanhatnak újabb ügyek? — Elképzelhető.-Jelenleg folytatnak-e nyo­mozást olajszőkítés ügyben? — Inkább úgy mondanám, hogy olyan gazdasági ügyek­ben nyomoznak, amelyek kap­csolatban lehetnek az olajszőkí­téssel. Á. T. Legutolsó rohamok az „olcsó” gyógyszerekért Pillanatkép a salgótarjáni Pécskő patikából fotó: gyurián Egyesek a bejáratnál megtor­pantak, s be sem merészkedtek tegnap délelőtt a salgótarjáni Pécskő Gyógyszertárba, annyi volt ott a várakozó. A kitüntető figyelmet azon­ban nem csak mától, vagyis március 1-jétől életbe lépő gyógyszeráremelésnek köszön­hette a patika. Jelentősen érez­tette hatását az Úttörők útján lévő, valamint az Acélgyári úti gyógyszertárakban kedden még folyó leltár is. (Mától mind­kettő kinyit, amíg a Pécskő, szintén leltározás miatt, bezár.) Az olcsóbb beszerzés utolsó lehetőségével sokan éltek, bár ehhez a tumultus miatt nagy adag türelemre volt szükségük. A cukorbeteg, ceredi Hor­váth Józsefné is kiállta a sorát. Mint kisnyugdíjasnak, nagy ér­vágást jelent az, hogy ezután ingyen nem juthat hozzá az Adebitjéhez és más, megszo­kott orvosságához. Értetlenül és kiszolgáltatottan fogadja az in­tézkedést.- Az embert előbb megbete- gítik ebben az országban, utána a csillagokig emelt gyógyszerá­rakkal lehetetlenné teszik a gyógyulását - fogalmaz egy középkorú, salgótarjáni férfi. A Somoskőújfalui György Sándor pedig azért bosszanko­dik, mert a most életbe lépő vál­toztatások figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a láz- és fájdalomcsillapítókból, anti­biotikumokból fogy a legtöbb, s ezekért továbbra is teljes árat kell a betegnek fizetnie. (Szakmabeliek szerint is ez az ellátás neuralgikus pontja... Az orvoskamara is szeretné, ha a szóban forgó patikaszerek fel­kerülnének a tb. által 90 száza­lékban támogatott gyógyszerek listájára.)- Ennél már csak az cifrább, ha a beteg azt kapja az orvosá­tól: sajnos, nem tudom tovább táppénzen tartani - jegyzi meg egy zagyvarónai asszony. M. J. ALÁÍRÁSGYŰJTÉSBE KEZDTEK... Drága a vörös víz Gyarmaton A nyolcvanas évek elején vízhiánnyal küszködött Ba­lassagyarmat. Gyakran elő­fordult, hogy az emeletes házak víz nélkül maradtak. Aztán megszűnt az áldatlan állapot. Hosszú előkészítés után ta­valy a megyei vízműből ki­válva megalakult a Nyu­gat-nógrádi Vízmű Kft. Ön­kormányzatok is tulajdonosai lettek a cégnek. A fő szerve­zést a gyarmatiak vállalták magukra. Azt mondták: így nem lesz gond a víz mennyi­ségével, minőségével. Ráadá­sul kevesebbet kell fizetni, mint korábban. Ehhez képest az árak Nyugat-Nógrádban az egekig szöktek. Országosan is az elsők között vannak. Sok gyarmati háziasszony meglepődött, amikor az el­múlt napokban hozzálátott a főzéshez és megnyitotta a vízcsapot. Sárgás-vöröses va­lamivel telt meg a fazék. Hi­ába engedték percekig a fo­lyadékot, az csak nem akart tisztulni. Az élelmesebbek kevesebb paprikát raktak a gulyásba, mert anélkül is szép vörös színű lett a leves. A di­vatban járatosak tudták, az idén ez a szín a menő. Úgy tűnik, nem nagyon jöt­tek össze az ígéretek. A la­kosság méltatlankodik, mi mást is tehetne. Információ­ink szerint aláírásgyűjtési ak­ció kezdődött a magas vízdí­jak miatt. A petíción utólag fel lehet tüntetni a víz minő­sége elleni kifogásokat is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom