Nógrád Megyei Hírlap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-06 / 31. szám

1995. február 6., hétfő Hazai Körkép 3. oldal Takarékos pártműködés elröppent a hír: költözik az egyik ellenzéki párt budapesti központja, s a jelen­legi nagyobbacska székházból szerényebb körülmények kö­zött folytatja majd az appará­tus a munkáját. A párt egyik vezetőjének nyilatkozata sze­rint azért indokolt a költözés, mert a tavalyi választások után jóval kisebb lett a fizetett alkalmazottak köre, s bizony a súlyos kampányköltségek mi­att összetorlódott vagy két­százmillió forintnyi adósság is, amelynek kamataival bir­kózva elég nehéz lenne ered­ményesen dolgozni a jövőben. Ezért a pártvezetöség úgy döntött: „másfajta működésre kell átállni a választások kö­zötti időszakban!” Hűha! A polgárban megáll az ütő: itt a szenzáció! Végre a működő pártok köréből je­lenti ki valaki, hogy másfajta működésre kell átállni a két választás közötti időszakban, mint a kampány fél éve alatt. De mennyire így van! De mennyire ezt igényli az egész társadalom! A választásokkal lezárult a párttestületek aktív időszaka, innentől tessék takarékra csa­varni a lángot! Tessék csend­ben, tervszerű aprómunkával készülni a négy év múlva ese­dékes új megmérettetésre! Nem azt mondom én, hogy a takarékláng korszakában a pártok egy árva krajcár ál­lami támogatást se kapjanak ebben a szegény országban, csak azt gondolom, helyes lenne belátni: a megválasztott kormánynak kel! kormányoz­nia az országot, nem a pártel­nökségek kemény magjának! Hangosságuk, rendszere­sen lelepleződő olcsó dema­gógiájuk komoly károkat okoz, mert modellezi, így is lehet politizálni 1995-ben! S találnak követőkre a politizá­lás különböző színterein, gyakran még az önkormány­zatok környékén is. J Jolott nyilvánvaló: az ii okos, megfontolt munka, tervszerű cselekvés ideje ér­kezett el. Nagyon is ideje lenne, hogy a pártok jelenlegi állapotukban, jelenlegi harc- készültségükben egy kicsit tá­volabb kerüljenek a hétköz­napoktól, a szakmai részkér­désektől! Erdős István Zeneház Salgótarjánból is Becze Lajos, a salgótarjáni zeneiskola igazgatója nyilatko­zik Varga Károly műsorvezetőnek a négy évtizedes múltú in­tézmény szakmai tevékenységéről. fotó: gyurián tibor Hagyományos farsangi rá­dióműsorba kapcsolódtak be - az óbudaiak és a zalaeger­szegiek mellé - szombat dél­után a Salgótarjáni Állami Zeneiskola tanárai és növen­dékei. Másfél órás körkapcso- lásos úgynevezett egyenes adás keretében adtak számot gyakorlati és elméleti tudá­sukról, egyszersmind kelle­mes perceket okozva a Bar­tók Rádió hallgatóinak. Remélem, hogy nem csak a nehezen kikerülhető lokálpatri­óta elfogultság mondatja ve­lem, de véleményem szerint a tarjániak szerepeltek legjobban. Balogh Agnes, Becze Lajos, dr. Bélyei Lajosné, Kapy Gyula, Matuz Csilla, Nagy Mariann, Torják Vilmosné tanárok és ta­nítványaik (Juhász Zsófia, Kapi Dániel, Kiss Gergely, Kövesdi Krisztián, Molnár Mihály, Ur- bányi Noémi, Varga Ildikó) az alkalomhoz illő hangulatot te­remtettek és számos ügyes öt­lettel (például a tanár és a nö­vendék kéthárfás játéka) is ki­rukkoltak. Sőt, a fejtörő meg­fejtésében is élen járt két helyi kislány (Fürjész Judit Éva és Horváth Andrea). Jó ajánlólevél volt ez a mű­sor a jövőre negyvenedik év­fordulóját ünneplő intézmény jubileumához. Cs. B. Megismételt szavazás volt Kazáron Kovács Imréné és Sándor Istvánná dobja be szavazólapját az urnába fotó: gy. t. (Folytatás az 1. oldalról) Vasárnapra a polgármesterje­löltek tekintetében nem volt változás a decemberihez ké­pest: Berecz Imre, Valecsik Ár­pád (független), Molnár Kata­lin (KDNP-MSZP-SZDSZ), Tőzsér Tibor (Munkáspárt) je­löltje indult. A kilenc képviselői helyért viszont most csak 24-en indul­tak, 10-en ugyanis visszaléptek, 7 munkáspárti, 1 független és 2 phraliphes. Kazáron az 1743 szavazásra jogosult polgár kö­zül délután három óráig 885-en adták le voksukat, azaz a jogo­sultak 51 százaléka. Megmozgatták a karancsberényiek apraját-nagyját! A karancsberényi Kovács Ernő-emlékverseny a telepü­lés apraját-nagyját megmoz­gatta a hét végén. Olyanok is csatasorba álltak, akik más­kor nem szoktak. A különböző sportágakban meghirdetett versenyen súly­emelésben Fodor Szilárd, lövé­szetben a nők közül Urbán Ró- bertné, a férfiaknál pedig Tórák József lett a legjobb, míg aszta­liteniszben Riták Eszter és Bar- tus Gábor győzött. Sakkban Fodor Szilárd ismételt, malom­játékban pedig Sánta Aladár tűnt ki. Megválasztották az év legjobb labdarúgóját is, a cím Simon Ferencé lett, Fodor Cs. Péter különdíjat kapott. Ezen­kívül díjazták a legidősebb - bár csak középkorú - verseny­zőket, Szilágyi Józsefné és Sánta Aladár személyében, de még a legutolsó helyen végzett női lövészt, Havran Mónikát is megjutalmazta Szilágyi Jó­zsefné. Igaz az ajándék csak jelképes és inkább tréfálkozó volt, hiszen Mónika egy cso­mag papírzsebkendőt kapott, legyen kéznél, ha túl bánatos lenne az eredménye miatt. Mennyi az esély a gazdasági válság túlélésére? (Folytatás az 1. oldalról) Kupa nagyon veszélyesnek tartja a helyzetet. Ha nem ren­deződnek össze a gazdaság fel­tételei, tovább kell stabilizálni gazdasági és politikai oldalról. De akkor, nem sokkterápia lesz, olyan drasztikus intézke­déseket kell bevezetni, amelye­ket a társadalom nehezen, vagy egyáltalán nem tud elviselni. Kidőlt a kormányprogram második oszlopa is, a társa­dalmi-gazdasági megállapodás a januári privatizációs kidőlés után - kezdte Bauer Tamás, az SZDSZ országgyűlési képvise­lője. Ha a külgazdasági nyitás, mint harmadik oszlop is ki nem dől, akkor a kormánynak még van esélye. Bauer elmondta: a kormányprogram olyan gazda­ságpolitika mellett döntött, amely Kelet-Európábán az el­múlt öt évben egyedül bizo­nyult sikeresnek, de kifejtette: Lengyelországban és Cseh­szlovákiában a liberálisokra bízták a gazdaságpolitikát. A koalíciós megállapodásban ezt ígérték a szocialisták is, most azt tartja kérdésnek, hogy fenn­tartják-e még. Bauer Tamás be­szélt arról is, a program megkí­vánja a fogyasztói kereslet kor­látozását, a növekedés feltétele­inek megteremtését, ehhez hoz­zátartozik a leértékelés, szigorú monetáris politika, a külkeres­kedelem nagymértékű és gyors liberalizálása. Vértes András, a Gazdaság- kutató Rt. elnök-vezérigazga­tója szerint teljes szakmai hozzá nem értést mutat annak kijelentése, hogy adósságátü­temezéssel Magyarország elő­nyökhöz jut. D. I. Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a közgazdászok fórumát Röviden Salgótarján - Az Erdély kör következő összejövetele február 6-án, hétfőn 17 órá­tól lesz a József Attila Mű­velődési Központ klubhe­lyiségében. A résztvevőket a szlovákiai könyvtárak megsegítéséről és a féléves programról tájékoztatják. Balassagyarmat - Tyek- vicska Árpád A bíboros és a katona című kötetének be­mutatóját február 7-én, ked­den 17 órakor tarják a Hely- történeti Gyűjteményben (Rákóczi ú. 107. sz.) A szerző ismerteti Mindszenty József hercegprímás és Pá- linkás-Pallavicini Antal életútját, találkozásukat az 1956-os forradalomban. Salgótarján - Cene Gál István festőművész és Kará­csony Attila képfestő közös kiállítását Brunda Gusztáv, a Nógrád Megyei Közműve­lődési Központ igazgatója nyitja meg február 7-én, kedden 16 órakor a Balassi Bálint Könyvtár emeleti csarnokában. Közreműkö­dik a Salgótarjáni Pedagó­gus Kórus. Pásztó - A polgármesteri hivatal intézményirányítási osztály főtanácsosa, Gerhát Gyuláné saját kérésére feb­ruár elsejével munkahelyet változtatott. Új munkahelye a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, ahol szakmai igazgatóhelyettesként tevé­kenykedik. Eger - Heves szóváltást kö­vetően a 34 éves Farkas Já­nos baltával agyonverte a 67 esztendős édesanyját az asz- szony Mária utca 12. szám alatti lakásán. Budapest - Két órával a kórházba szállítás után be­lehalt sérüléseibe az az asz- szony, aki Kőbányán szom­baton délután kiugrott hato­dik emeleti lakásának abla­kán, miután ott tűz ütött ki. Ötéves gyermekét - akit kimentett egy szomszéd - kórházban ápolják. Ugyan­csak ápolásra szorul, bár jól van a gyermek megmentője: egy nyugdíjas rendőr száza­dos. Traffipax - Február 6-án hétfőn, 6-tól 14 óráig a 21. sz. főúton Pásztó - Mátra- szőlős - Jobbágyi külterüle­tén, Szurdokpüspöki és Pásztó belterületén, vala­mint Szécsényben és kör­nyékén számíthatnak a gép- járművezetők műszeres se­besség-ellenőrzésre. _______Kíváncsiskodó - Élővonal - Mihailt Júlia telefonos rovata - Telefon: 32-316-455_______ H a a mozgáskorlátozott nem ért egyet orvosával - Mi lesz Beszterce csúfjával? Rovatunk naponta várja kedves olvasóink közérdekű vagy egyéni gondjaikkal kap­csolatos kíváncsiskodó kérdé­seit, észrevételeit. Telefonon hétfőtől-péntekig naponta, 10-től 13 óráig kereshetik szerkesztőségünket, de sze­mélyesen és levélben is for­dulhatnak hozzánk. Üzenetrögzítőnk szintén a rendelkezésükre áll, hívásai­kat folyamatosan jegyezzük. Fellebbezni szeretne Kovács István jobbágyi lakos nem ért egyet háziorvosa véle­ményével, miszerint ő nem jo­gosult a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására. Meg lehet-e ezt a döntést felleb­bezni, s ha igen, hol ­érdeklődött Kovács István. Molnár Miklósné, a jobbágyi polgármesteri hivatal jegyzője mondta el, mi a teendő ilyen esetben. Eszerint az elutasítás­ról szóló tájékoztatást és a tá­mogatás iránti kérelmet be kell nyújtani a polgármesteri hiva­talba. Itt az orvosi szakvéle­mény alapján határozatot hoz­nak az ügyében. Amennyiben ez a fórum is elutasítja igényét, fellebbezhet a Nógrád Megyei Közigazga­tási Hivatalhoz, ahol másodfo­kon, újabb orvosi szakvéle­mény alapján döntenek arról, jogosult-e a közlekedési támo­gatásra? A kányási Sebő András és felesége négytagú családot próbál fenntartani havi huszon­ötezer nettóból. Egyre nehe­zebben. A férjnek ugyanis nincs állása, baleseti járadék­ban részesül. Szeretné meg­tudni, hogy jár-e neki a munka- nélküliek jövedelempótló tá­mogatása? Válaszunk: - amint azt már korábban tudomására hozták Bátonyterenyén - a já­radék és a támogatás összegé­nek különbségét kaphatja meg. Takarítani kellene ••• Környezetét is csúfítja a Besz- terce-lakótelepi patak, amelyet időről-időre kitisztítanak, a meder oldalát egyre sűrűbben benövő gaz azonban érintetlen marad. Meddig? - tudakolták az itt lakók. Kenyeres István, a városháza műszaki osztályve­zetője szavaiból ítélve még na­gyon sokáig, ha a lakosok el nem unják az ismerős refrént: nincs pénz a fű levágására. S nem teszik vagy szervezik meg maguk azt, amit - egyébként jogosan - várnak el a várostól a pénzükért. Bakos István Dorogházáról írt nekünk. Őt az érdekli: az adózásnál kik és milyen feltéte­lek mellett vehetik igénybe a fogyatékossági kedvezményt? Sándor Pált, az Apeh megyei igazgatósága ügyfélszolgálati osztályának vezetőjét kértük meg, közölje olvasónkkal a tudnivalókat. Ezek a követke­zők: A 15/1990 (IV/23-as) mi­niszteri rendelet nevesíti azokat a betegségeket, amelyek alap­ján szakrendelés főorvosa, kór­házi zárójelentés, vagy szakambulancia igazolhatja a súlyos fogyatékosság fennállá­sának tényét, annak végleges vagy ideiglenes jellegét. Havonta háromezer Ha súlyos fogyatékosságról van szó és erről igazolása van, vagy rokkantsági járadékban részesül, akkor ’94 december 31-ig adóalap-csökkentő ked­vezményt vehet igénybe. Ennek mértéke a fogyatékosság fenn­állásának minden megkezdett hónapjára háromezer forint. Természetesen csak abban az esetben, ha volt annyi adóköte­les jövedelme, amiből ezt le tudja vonni. A kedvezmény ’95 január 1-től adót csökkentő kedvezménnyé változott, mér­téke havi kilencszáz forint. A kér­désből arra lehet kö­vetkez­tetni, hogy Bakos Ist­ván ko­rábban nem ren­delkezett a már emlí­tett igazo-, lássál, ezért munkáltatója az adóelőleg-számításnál ezt a tényt nem tudta figyelembe venni. Ezért, ha a fogyatékos­ság fennáll, az ezt igazoló vé­leményt egy példányban le kell adni a munkáltatónál, hogy azt a jövőben figyelembe tudja venni. Mivel olvasónk konkrét betegséget nem jelölt meg, kér­désére nem lehet egyértelmű választ adni. Ezért az osztály- vezető azt javasolja: keresse fel a házi orvosát, aki tájékoztatni fogja arról, hogy ő vagy más orvos kiadhatja-e az igazolást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom