Nógrád Megyei Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-05 / 4. szám

Lopják a vasutat Nógrádban is! Régebben a tolvajok után jöttek a helyreállítók és le/fel- rakták az új vezetékeket. Aztán megérkeztek a rendőrök is. Ok nem a vezetékekért... (5. oldal) HELYISMERET^ Amerikából jött Jobbágyiba •ni A nógrádi községben nagy szeretettel fogad­ták az emberek Lara Walkert, aki angol nyelvre oktatja az iskolásokat. (6. oldal) **•*!•“• 1jL Suligála: Bemutatkozik az ÉPÍTŐ Sorozatunkban ezúttal a salgótarjáni Kós Károly Építő­ipari Műszaki Szakközépiskola számol be életéről, mun­kájáról, az idén induló gimnáziumi osztályról. (7. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. JANUÁR 5., CSÜTÖRTÖK VI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT Lehet, hogy nálunk megtalálja a szerencséjét Olajhamisítás és adócsalás Újabb olajhamisítások és adócsalások gyanúja miatt indultak rendőrségi vizsgá­latok, miután a Fogyasztó- védelmi Főfelügyelőség sú­lyos visszaéléseket fedezett fel. A főfelügyelőség még no­vemberben végzett országos ellenőrzést és ennek során 114 töltőállomást ellenőrzött. Ezek közül ötvennyolc helyen egyebek között nem tudták igazolni az üzemanyag, első­sorban a gázolaj eredetét, hu­szonegy esetben pedig bebi­zonyosodott a rossz minőség. A megyei rendőr-főkapi­tányságok már javában nyo­moznak a fogyasztóvédelem által feltárt visszaélések ügyében. Az államnak már több tízmilliárd forint kárt okozott olajügyben javaslatot tettek az ipari és kereskedelmi miniszternek. Zsebben a tizenharmadik havi Balassagyarmaton és Rétságon (az egészségügyi dolgozók ki­vételével) decemberben, Salgó­tarjánban és Pásztón pedig ja­nuárban fizették ki a közalkal­mazottak tizenharmadik havi bérét - tudtuk meg a helyi pol­gármesteri hivatalokban. A rét­sági egészségügyiek is január­ban kapták meg illetményüket. Nógrád tánca a jubileumi antológián Harmincadik alkalommal ren­dezik meg a néptáncantológiát. A Martin György Néptáncszö­vetség Újévköszöntő című gá­láján a felnőtt amatőr néptánc­együttesek szombaton délelőtt lépnek pódiumra Budapes­ten, az Erkel Színházban. A közreműködők között sze­repel az Alba Regia, a Bihari, a Forrás, a Nógrád, a Nyírség, a Százszorszép, a Tessedik, a Ti­sza és az Ungaresca Tánc- együttes. Magángaléria Balassagyarmaton Privátgalériát nyitott Balassa­gyarmaton a helyi leánykollé­gium igazgatója. Fábián Já- nosné eredetileg kísérletnek szánta a kezdeményezést azzal, hogy a balassagyarmati kép­zőművészek képeit mutatja be A galéria közvetlen értékesítés­sel nem foglalkozik, össze­hozza a vevőt az alkotóval. Csökkent a Douwe Egberts kávék ára Minden Douwe Egberts már­kájú kávé árát csökkentette január 1-jétől a Douwe Eg­berts Compack Kft. A magyar piac negyven szá­zalékát uraló kávéforgalmazó cég lényegesen olcsóbban kí­nálja a kereskedőknek a pörkölt és őrölt Douwe Egberts Ko­rona, az Omnia, a Pilvax, a Ka­raván, a Paloma, valamint a koffeinmentes Omnia márká­kat, minden csomagolásban. A kávék kilogrammonként átlagosan 220 forinttal lesznek olcsóbbak. Az árváltozásra a kávé világpiaci árának tartós csökkenése miatt került sor, így az árleszállítás nem akciós jel­legű és nem is ideiglenes. Mármost hol legyen a megyeszékhely? „Felszállott a páva vármegyeházára.” De vajon melyikre? A gyarmatira? Vagy a tarjánira? - Az elnök válaszol. Visszakerül-e a megyeszékhely Balassagyarmatra? A váltás le­hetősége az önkormányzati választások óta ismét napirendre került, igaz, egyelőre csupán spekulációk szintjén. A megyei közgyűlésben ugyanis a szabaddemokraták és a nemzeti kon­zervatív erők összefogása révén a következő négy esztendőben a Gyarmat környéki politikai erők kerültek kedvezményezett helyzetbe. Hiszen ebbe a holdudvarba tartozik Smitnya Sándor elnök mellett az alelnöki poszt két várományosa. Kovács Gábor és Frisch Oszkár is. Salgótarján különben is megyei jogú város lett, így nem sok köze maradt a közgyűléshez. Gyarmaton vi­szont immár több, mint negyven esztendeje repesve várják, hogy a palóc főváros visszanyerje régi rangját. Ugyanakkor Tarjánban most sokan ráncolják a homlokukat... Arról, hogy végül is mi lesz a megyeszékhely sorsa, a politi­kusok eleddig mély hallgatásba burkolóztak. Ugyanakkor mindarról, ami élénken foglal­koztatja a megye lakosságát, muszáj beszélni. Nos, feltettük a fontos kérdést Smitnya Sán­dornak, a megyei közgyűlés el­nökének:- Visszakerül-e a megye- székhely Balassagyarmatra?-Nem! - válaszolta lakoni­kusan az elnök.- Pedig meglehetősen sok jel sugallja ezt, és - meg kell mon­dani - nem is lenne éppenség­gel logikátlan...- Nem áll szándékunkban. hogy Balassagyarmatra vigyük a megyeszékhelyet. Ez nem merült fel egyetlen politikai erőben sem.- Világos. A közgyűlés mi­lyen viszonyt szándékozik kia­lakítani Salgótarjánnal?- Én már többször is elmond­tam, hogy korrekt kapcsolat ki­építésére törekszem Salgótar­jánnal. Úgy látom, Puszta úr ré­széről is hasonló a szándék. Számos programot közösen kí­vánunk megvalósítani. Azt hi­szem, hogy együtt sokkal töb­bet elérhetünk, mint külön-kü- lön, netán egymás ellenében.- Miként alakultak úgy a kö­rülmények, hogy a szabadde­mokraták a megyei közgyűlés elnökének megválasztásakor a konzervatív erőkkel léptek szö­vetségre?- Azért, mert az MSZP-vel nem tudtunk érdemi tárgyalást folytatni, ugyanakkor a konzer­vatív fél fogadókésznek mutat­kozott. Mindazonáltal az MSZP-vel korrekt viszonyt szeretnénk kialakítani. Jelenleg is tárgyalunk.- Mi az együttműködés tar­talma a konzervatív erőkkel?- Erről még nem született megállapodás. Az együttműkö­dés tartalma nagyban függ az MSZP-vel folytatott tárgyalá­sok eredményétől is. A bizott­sági helyeket arányosan szeret­nénk elosztani.- Tervez-e változást a me­gyei közgyűlésben, s a tartozó intézményrendszerben ?- Egyelőre nem tervezek vál­tozást, hiszen azt tapasztaltam* hogy a hivatalnál és az intéz­ményeknél eddig jól végezték a munkát. Továbbra is számítok a vezetőkre, munkatársakra, és remélem, sikeres lesz az együttműködésünk. Nem lenne szerencsés, ha a közgyűlésben és az intézményeknél a partta­lan pártpolitikai csatározások közepette elveszne a lényeg.- Mely területeken kívánják erősíteni a megyei közgyűlés munkáját? — Nyomasztó probléma me­gyénkben a magas munkanél­küliség. Ezért határozottabban részt kívánunk venni a munka­helyteremtésben. A költségve­tés jelenlegi helyzetében azon­ban aligha számíthatunk még több központi erőforrásra. Ezért csak egy út van: valamilyen módon be kell vonni a vállal­kozói tőkét. Mi ebben a mun­kában mindenekelőtt koordi­nálni tudnánk annak érdekében, hogy az önkormányzatok, a kü­lönböző hivatalok, a kamarák, s a vállalkozók a közös cél érde­kében megtalálják egymást. Hi­szen előfordul, hogy egyes programok, projektek elcsúsz­nak egymás mellett, holott egyeztetve, összefogva sokkal többre jutnánk. Számítok az or­szággyűlési képviselők együttműködésére, s az alapít­ványokba az eddiginél jóval több külső pénzt szeretnénk bevonni. B. R. Kazáron mindenki kíváncsi a vizsgálat és az újraválasztás eredményére A faluban nem könnyű manapság igazságot szolgáltatni (Helyszíni tudósítónktól) A Munkáspárt választási csa­lásra gyanakszik Kazáron, ahol az MSZP, az SZDSZ és a KDNP közös jelöltje győzött az önkormányzati választáson a jelenlegi munkáspárti alpol­gármesterrel szemben. Mint lapunkban is többször megírtuk, a Nógrád Megyei Bí­róság -a Munkáspárt beadvá­nya alapján választási szabály­talanságokra hivatkozva - megsemmisítette a választás eredményét és a szavazás meg­ismétlését rendelte el.’ Thürmer Gyula, a Munkás­párt elnöke tegnap Budapesten a párt Baross utcai székházában tartott nemzetközi sajtótájékoz­tatóján kijelentette: nem zár­ható ki, hogy ilyen manipuláci­ókra máshol is volt példa. Thürmer elfogadhatatlannak tartja az MSZP vezetőinek hallgatását az ügyben, és talál­kozni szeretne Horn Gyulával, hogy megvitassák a kazári eseményeket. A találkozóra meg kellene hívni az SZDSZ és a KDNP elnökét is - mondta a pártelnök. Már karácsony előtt beszélgetést kezdeményezett Csintalan Sándorral, az MSZP ügyvezető alelnöke azonban válaszra sem méltatta - tette hozzá. Urbán Sándor, a helyi vá­lasztási bizottság elnöke arról szólt, hogy a szükséges 1760 szavazócédula helyett 1784 da­rabot találtak a községben. Tö- zsér Tibor munkáspárti polgár­mesterjelölt azt állította, hogy a községben munkáspárti szim­patizánsokat fenyegettek meg. A párt a szavazás ügyében bün­tetőfeljelentést is tett. * Végképp nem értettem, miért kotorászik az egyik országos napilap újságírója bőröndnyi táskája legalján az elnökség bemutatását követő percekben. Amikor megmutatta, egyértel­művé vált. A Magyar Köztársa­ság 1990. évi LX1V. törvény a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választá­sáról IV. fejezetének 13. parag­rafus (1) bekezdése a követke­zőket mondja ki: „A választási szervek a vá­lasztópolgárok független, kizá­rólag a törvénynek alárendelt szervei, amelynek elsődleges feladata a választások tisztasá­gának, törvényességének bizto­sítása, a pártatlanság érvénye­sítése és szükség esetén a vá­lasztás törvényes rendjének helyreállítása.” Ehhez képest a Munkáspárt budapesti Baross utcai székhá­zában megtartott rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztató korreferátumát Urbán Sándor, a kazári választási bizottság el­nöke 'tartotta. A sajtótájékoztató alapján is feltételezhető, hogy több szava­zólap került valahol a szavazási rendszerbe, mint amennyi szük­séges lett volna. Ha ez így van, bizony baj. Erről szólni kell. Viszont az most még rejtély, hogy a nyomdától a szavazatok összeszámlálásáig vezető úton mikor és miként. Hanyagság? Figyelmetlen­ség? Szándékosság? Egy darab vagy- negyven? Fontos kérdé­sek, melyeket ki kell vizsgál­tatni. Az eredményt mindenki kíváncsian várja. Ennyi! A többi tömény helyi indulat, amely - pro és kontra - megmérgezi egy kicsiny, de dolgos, jobb sorsra érdemes falu életét is. A demokrácia gyermekkorát éljük, gyermekbetegségeivel együtt. Ami Kazáron központi kérdés, az országosan alig szenzáció. A jelenvolt német te­levíziósok szerint a közéleti éretlenség jele. G. Sz. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom