Nógrád Megyei Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-18 / 15. szám

1995. január 18., szerda 5. oldal Pásztó És Környéke Alija a szavát a Gastrolánc? A pásztói Gárdonyi Géza álta­lános iskola vezetősége az önkormányzattal közösen vál­lalta, hogy az iskola konyhá­jába és az éttermébe bevezeti a gázt. A testület ezen kötele­zettségét teljesítette. Ugyanez vár a konyhát üzemeltető Gastrolánc Kft.-re is, amely megígérte, hogy a főzőhelyi­séget korszerű berendezések­kel szereli fel. Mivel ezek most hiányoznak, nem tudják beüzemelni. Amennyiben a Gastrolánc Kft. állja a szavát, akkor háromszáz személyre tudnak majd főzni. Ezenkívül a gyerekek és az itt dolgozók kulturáltabb körülmények közé kerülnek. Alapítványi hozzájárulás a franciaországi tanulmányúihoz A Tittel Pál Pásztó Kollégiu­mért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támogatja, segíti azokat a tanulókat, akiknek to­vábbtanulásukra lakhelyükön nincs lehetőségük, s emiatt tá­vol a családtól, kollégistaként kénytelenek középiskolai ta­nulmányaikat folytatni. A kuratórium legutóbbi ülé­sén úgy döntött, hogy nem csak az alapítvány hozadékát, (ka­matát) hanem a felosztható tő­kéből kétszázezer forintot is felhasznál. Százötvenezer forintot költ egy berendezés megvásárlá­sára, a Mikszáth Kálmán gim­názium és postaforgalmi szak- középiskola Ill/f. osztályának franciaországi tanulmányújá­hoz gyerekenként háromezer forinttal járul hozzá. Tízezer forinttal támogatta a kollégium tanulóinak karácso­nyi rendezvényét. Szociális busz - A Népjóléti Minisztérium a válságke­zelő program keretében 1 millió 200 ezer forint támogatást adott a csécsei önkormányzatnak szociális célokat ellátó busz vásárlására. Az összeghez 100 ezer forintot tett a kép­viselő-testület. A busz vezetője közhasznú munkás. A ké­pen Gócza Gyuláné gondozónő munka közben. TIZENKÉTMILLIÓ FORINTBA KERÜLT Iskolabővítés főként saját forrásból Kovács József Szurdokpüs­pöki község polgármestere reagált a január 11-ei szá­munkban az Iskolabővítés Szurdokpüspökiben címmel megjelent képaláírásra. Leírta, hogy az általános is­kola bővítésének a bekerülési költsége tizenkét millió forint, s ez nem egyenlő a pályázaton elnyert pénzzel. A beruházáshoz a helyi ön- kormányzat 3 millió forintot nyert céltámogatásból és a cél- támogatási kiegészítő keretből, a beruházás többi költségét nagyrészt saját forrásból, vala­mint vállalkozók es magán­személyek adományaiból fe­dezi. A régi iskola épülete nincs egyházi tulajdonban, csupán az elidegenítési és terhelési tilal­mat jegyeztette be rá az Egri Egyházmegye. A konkrét visszaigénylési fo­lyamatot még el sem indították, ebből következően a pályáza­ton elnyert pénzösszeg nincs összefüggésben a régi iskola egyházi tulajdonba való vissza­adásával, mint ahogyan az a la­punkban napvilágot látott írás­ból értelmezhető. Semmit sem tudott Dengelegröl- Másfél év után kaptam meg a magyar állampolgárságot - mondja Balogh István, a koráb­ban szerb állampolgárságú egyházasdengelegi iskolaigaz­gató, aki pályázat útján nyerte el az intézmény vezetését.- A magyar nyelv és iroda­lom magisztere és irodalomtör­ténész vagyok. Budapestről, az Öveges József középiskolából kerültem ide, ahol az intézmény vezetése mellett magyart taní­tok.-Mi befolyásolta leginkább pályázatának beadásában?-A szolgálati lakás felaján­lása. A döntést családi megbe­szélés előzte meg.- Tudta hová jön?- A pályázat beadása után el­jöttem személyesen is meg­nézni. Előtte azt se tudtam, hogy a község a világon van. Nem csak az igazgató új, ha­nem a tantestület is. A szom­szédos községekből és Aszód­ról verbuválódott. A korábban itt tanító pedagógusok nagy ré­sze nyugdíjba ment.- Ritkán kerül sor ilyen alapvető változásra - érzékel­teti az új helyzetet Balogh Ist­ván, aki a volt Jugoszláviából származik.- Milyen képességű gyere­kekkel találkozik?- Negyvenhatan járnak ide, nagy részük fegyelmezett, fel- készültségük olyan, hogy be­csülettel lehet velük dolgozni. Összevont tagozatos osztályban tanítunk. A volt igazgatói szol­gálati lakásban a napokban kezdtük meg a számítógépes oktatást, óraadó tanár közre­működésével. Két gyerekre jut egy számítógép. Tízes csoport­ban ismerkednek a gép kezelé­sével, harminckét órán át. A részvétel minden tanulóra köte­lező. Hogy mi lesz a következő lépés, az attól függ, milyen lesz a gyerekek érdeklődése, és haj­Szlovákul jobbadán csak a nagyszülők beszélnek - vé­lekedik Balogh István landósága. Az előbbiekkel járó kiadásokat az önkormányzat fedezi. A számítógép nyújtotta tudás előnyét igazából az ötö­dikesek érzik majd, akik az is­kola befejezéséig 4x32 órás kö­telező foglalkozáson vesznek majd részt. A további tenniva­lókat, lehetőségeket az új okta­A lexikonban Balogh Ist­vánnal kapcsolatban a kö­vetkező olvasható: Zenta, 1946. október 31. Költő-irodalomtörténész, 1974-ben tanári oklevelet szerzett az újvidéki egyete­men. 1968-tól általános is­kolában tanított, 1974-75-ben üzemi fordító volt Zentán, 1975-től főis­kolai tanár Szabadkán, 1981-82-ben ugyanitt a gyermekszínház igazgatója. Közben követségi tolmács volt Budapesten. Az iroda­lomtudomány magisztere (1989). A Hol, ó hol (1968) c. antológiában versekkel je­lentkezett. Színpadi műve­ket is írt. tási törvény szabja majd meg. Az már biztos, hogy megcsinál­juk a tornaszobát, s ha szüksé­ges, akkor bevezetjük a dél­előtti és délutáni oktatást - ér­zékelteti a szeptember óta eltelt lényeges változásokat az igaz­gató, utalva a közeljövő felada­taira is.- Bevezettük a szlovák nyelv oktatását, Vanyarcról jár át egy kolléga - veszi vissza a szót Ba­logh István. - A gyerekek fél­évkor már osztályzatot is kap­tak. Azt tapasztalom, hogy szlovákul jobbadán csak a nagyszülők beszélnek. A szlo­vákot játékosan és kommuni­kációs felfogásban tanítjuk, hogy három-öt év múlva ter­mészetes legyen a szlovák nyelvű társalgás. Tankönyveket a szlovák megyei szövetségtől kaptunk ingyen.-Nem csak az oktatói mun­káját dicsérik, hanem közműve­lői tevékenységéről is elisme­réssel szólnak, mondván: - megmozgatja a község kulturá­lis életét is.- Működik a bábegyütte­sünk, karácsonykor betlehemes játékot adtak elő a gyerekek, -ad ízelítőt a közművelődési tevékenységből.- Miben érzi, hogy a szülőket érdekli gyermekük előmene­tele?-A szülői értekezleten több mint harmincán vettek részt, köztük olyanok, akiknek három gyermeke jár ide. Akik valami­lyen oknál fogva nem tudtak el­jönni, a családot valaki képvi­selte. A körzetesítés megszű­nése után, az önállóvá váláskor az iskola kialakításában, rend­betételében tevékenyen részt vettek a szülők.- Kérem, próbáljon meg rá­mutatni itt tartózkodásának legnagyobb élményére?- Úgy érzem, hogy befogad­tak. Venesz Károly Kávéházi csevely Kikapcsolódni tértem be Pásztón a Fő utcán lévő kávéházba. Ott tartózkodásom során visszatérő refrénként tolakodott bennem az alábbi megfo­galmazás: A város „gyöngyszeme”, a legigénye­sebb nyugati kívánságoknak is megfelel. Vajon a hölgykoszorú jókedve, hangulata engem is ma­gával ragadott.-A város legelegánsabb helye, amikor bejö­vök, olyan, mintha nem is Pásztón lennék - kezdi gondolatainak közreadását Judit, akit két barát­nője a későbbi beszélgetés során szóvivőjüknek nevez ki.- Helybeli vagyok, mégis az a véleményem, hogy unalmas, szürke város ez. Itt viszont nagyon jól érzem magam, jókat lehet beszélgetni, akár üzleti ügyekről is. Ebédidőben pedig jól esik át­szaladni egy kávéra. Régen találkoztunk, így hát sok a megbeszélnivalónk, bár Zsuzsival - mutat balra - naponta találkozunk, mert egy utcában lakunk.- Itt egészen más, mint mondjuk egy presszó­ban. Jó a hangulat, finomak a sütemények. Ked­vencem a tejszínes málnás, forró csokoládé, a kapuciner pedig olaszos, cukor és csoki nélkül - szól elismeréssel Zsuzsi. A társaság harmadik tagja Éva, menyasszony, nemsokára lesz az esküvője.- Természetesen ők is ott lesznek - utal a ba­rátnőire -, ugyanakkor a társaság továbbra is együtt marad. Ez a kedvenc asztalunk. Ha netán ismerős foglalja el, akkor udvariasan felajánljuk a cserét, ha pedig más, akkor vagy kivárjuk, vagy egy idő után az illető, vagy illetők, azt veszik észre, hogy ... és miénk újra a megszokott he­lyünk.- Ha rossz kedve van az embernek, s ide bejön, egy idő után jó hangulata lesz. Ha a szüleim nem lennének itt, akkor csak a barátaim kedvéért jön­nék Pásztora hébe-hóba, de csak ide - hangsú­lyozza Judit. Máshol szóba került az is, hogy a kávéház jó otthona lenne egy igényes irodalmi klubnak, de méltó keretet adna a város értelmiségi tagjainak is jóízű beszélgetésre, eszmecserére, terefe- rére. V. K. Pásztó és környéke Röviden Bér - Az újraválasztott tisz­teletdíjas polgármesternek, Maczó Lászlónak a telepü­lésfejlesztésben, gazdagí­tásban és egyéb területeken elért eredményeiért az új képviselő-testület alakuló ülésén, a miniszteri fizetés 35 százalékában határozta meg a havi tiszteletdíját. A képviselők, akárcsak az előző ciklusban, sem költ­ségtérítésben, sem tisztelet­díjban nem részesülnek. Kisbágyon - Megkezdő­dött a gázberuházás. Az elő­zetes felmérés szerint a köz­ségben száz lakásba kerül a kulturált fűtést jelentő gáz. A lakosságnak portánként május 31-éig 55 ezer forin­tot kell hozzájárulásként be­fizetnie. A beruházás át­adása 1995. október 31-éig várható. Jobbágyi - Az önkor­mányzat továbbra sem fog­lalkozik helyi adó kivetésé­nek gondolatával. Ugyanis a gázberuházáshoz való la­kossági hozzájárulás jelen­tős összeggel terheli az érin­tetteket. Ezenkívül a számí­tásba vehető adófizető ál­lampolgárok ötven száza­léka szociális kedvezmények címén men­tesülne a fizetési kötelezett­ség alól. Vanyarc - A normatív ál­lami támogatás nem ele­gendő az óvoda fenntartásá­hoz, működtetéséhez. Az önkormányzatnak saját költségvetéséből 4 millió forinttal kell kiegészíteni, hogy a beiratkozott ötvenhét kisgyermek zavartalanul töltse napjait. Az oldalt szerkesztette Venesz Károly Holnapi lapszámunkban Bátonyterenye és környéke SZÁMOLHAT VELÜNK Ha Ön megfogadta, Hogy az új évben kétszer is meggondolja mire adja ki a pénzét, most kínálkozik egy jó lehetőség. A Westel és a NOKIA közös akciójában a NOKIA 150 mobiltelefonhoz 30 000 Ft+ÁFA-val olcsóbban juthat hozzá január 16. és február 4. között. Keresse fel ügyfélszolgálati irodáinkat, ahol élhet kedvező lízing-konstrukcióinkkal, melyekben már akár 20% előleg befizetése után magával viheti a készüléket. És még egy szokatlan januári hír: A WESTEL Rádiótelefon Kft. saját hatáskörében előfizetőit érintően 1995. január 1-től nem változtatta tarifáit. (»)))))] WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT. MOZGÁSBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom