Nógrád Megyei Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-03 / 2. szám

1995. január 3., kedd Hazai Körkép 3. oldal Mennyit ér a választók bizalma? Tisztelt régi ismerős! B ár évtizedes ismeretség köt bennünket, azt nem mondhatom, hogy barátok vagyunk, mert a találkozása­ink nagyon véletlenszerűek. És ilyenkor is a megszokott szöveget -hogy vagy, hogy élsz, mi újság, hogy van a csa­lád? - mondjuk, egymás sza­vába vágva. A válaszra már alig-alig figyelünk oda. Most legutóbb is egy foga­dáson találkoztunk. Mesélted, megválasztottak és négy évig ismét képviselő leszel. Próbáltam mondogatni gondolataimat - már csak az idősebb jogán is -, de elsod­ródtunk egymástól. Ezért most leírom, amit ott el sze­rettem volna mondani neked. A választók bizalmából let­tél képviselő. Négy évig dön- tesz rólunk, akik voksunkat adtuk rád. Feltételezem: so­kan, sokszor mondják, hogy felelősséggel jár a munkád. Lehet, hogy már meg sem hal­lod. Én most mégis azt hang­súlyozom neked, hogy a be­csület mindennél többet ér. Nincs az a pénz, amivel meg lehet váltani, nincs annál na­gyobb dolog, minthogy nyu­godtan térj esténként ottho­nodban nyugovóra, hogy négy év elteltével is köszön­jenek neked az emberek, ne kelljen lehajtott fővel járnod, vagy az utca másik oldalára átmenned. Amire vállalkoztál az nem egyéni gazdagodásod útja, hanení a mások képviselete és felemelkedésének az elősegí­tése. Nem azért választottak meg, hogy testvérednek, ro­konodnak, jó barátaidnak kü­lönleges juttatásokat biztosít­sál, azért kerültél funkcióba, mert abban bíztak a választók, hogy becsületes és elfogulat­lan leszel. Én is ezért írok neked, mert azt gondolom, hogy még „romlatlan” vagy, még nem csapott meg a pénz hódító szaga, nem vagy önző és bí­zom benne, hogy négy év múlva sem leszel. Valami nagyszerű dolog közösségért, emberekért dol­gozni. Ne félj attól az elvtől, amit valamikor már mondtak Magyarországon, hogy akkor vagy, akkor lehetsz boldog, ha másokat is azzá tudsz tenni. Jó lenne, ha négy év múlva is ugyanabban a lakásban laknál, mint amiben most laksz, ha egy kicsit jobb kö­rülmények között is. Jó lenne, ha közben mindannyian gya­rapodnánk, ha mindaz, amit ígértél, megvalósulna! Jó lenne, ha előre köszönnél minden idősebbnek, s nem­csak a pódiumról beszélnél az embereknek, de ott lennél kö­zöttük örömnél, a bánatnál egyaránt. J ó lenne, ha négy év múlva ismét megválasztanának! Köszönt: Kalotai László Lakása bejáratánál támadták meg... Zajlik az ünnepi romhalmaz eltakarítása Karácsony és újév között mindenki egy kicsit jobban eleresz­tette magát, többet fogyasztott, és ennek megfelelően több sze­metet is termelt, - gondoljunk csak a ma már levelüket hullató karácsonyfákra és a „páncéltörő” minőségű pezsgősüvegekre. Gyakori látvány az ilyen ezekben a napokban Fotó: Gy. t. Tar. B. L. helybeli lakost az óév utolsó előtti napján közvetlenül lakásának bejárati ajtajánál ket­ten megtámadták és leütötték. Pénztárcáját, amelyben négy­száz forint volt, elvették. Az elkövetők személye gyorsan ismertté vált. Egyikük már a salgótarjáni rendőrségi fogdában van őrizetben. A sikeres elfogás a pásztói rendőrkapitányság nyomozói­nak leleményességét, ügyessé­gét dicséri. A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. igazgatója, Bodnár Benedek elmondta, hogy a szilveszteri, újévi ün­neplés miatt keletkező hulladék eltávolítása nem igényel Az APEH Nógrád Megyei Igazgatóságának bevalláske­zelő és ügyfélszolgálati osztá­lya az alábbiakról tájékoz­tatta lapunkat: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény rendelkezik a bírósági végre­hajtás új szervezeti formájáról, az önálló bírósági végrehajtó jogintézményről. Tekintettel arra, hogy az új intézmény megjelenéséig a végrehajtók tevékenységüket munkavi­Befejeződött az Ipoly menti Népfőiskolái Társaság „Bol­dogabb, egészségesebb gyer­mekekért!” nevet viselő prog­ramja. A társaság kezdeményezé­sére öt kis településen: Patvar- con, Nógrádmarcalban, Ipolyszögön, Hugyagon és Nógrádszakálban vehettek részt az óvodáskorú gyermekek szülei pedagógiai, pszicholó­giai, egészségügyi ismeretter­(Folytatás az 1. oldalról) Salgótarján és Budapest között a korábbi 418 helyett 504 fo­rintba kerül. Balassagyarmat és Budapest között a teljes árú vo­natjegy ára - 360 helyett - 432 forint lett. A sebesvonat a jövő­ben - 230 forint helyett - 276 forintért viszi Gyarmatról Pestre az utasokat. Jelentősen drágult az üzemanyag is: a rét­külön újévi lomtalanítást.- Pillanatnyilag a kidobott karácsonyfák összegyűjtése a legfontosabb feladat - mondta. - A szemetesek és a konténerek mellett elhelyezett, kidobott szony keretében végezték, az érintetteknek figyelmébe ajánl­juk az alábbiakat. A Központi Statisztikai Hi­vatal az önálló bírósági végre­hajtó bírósági végrehajtási te­vékenységét a 9025 (SK.12) KSH közleménnyel közzétett szolgáltatások jegyzéke 14. fe­jezetébe, a 141130 Jogi doku­mentálás osztályába sorolta be, így az önálló bírósági végre­hajtó tevékenysége az általános forgalmi adóról szóló 1992 évi jesztő előadásokon, konzultá­ciókon. Minden találkozó jó alkalom volt arra, hogy a szülők a már meglévő ismereteiket kibővít- hessék, korszerűsíthessék, problémáikra szakemberektől kaphassanak választ. Az össze­jövetelekre a települések óvo­dái biztosították a termet. Az előadók: Horváth Mária pszi- chopedagógus, dr. Balgáné dr. Kovács Éva fül,- orr- és gége­sági Primusz-Shell Kisszövet­kezet benzinkútjánál a gázolaj ára 80,60 forintra emelkedett, a különböző benzinfajták ára a következőképpen alakult: a 91-es 91,70; a 92-es 95,80; a 95-ös 93,80; a 98-as 98,10 fo­rintra emelkedett. Emelkedtek az élelmiszerek árai is. A salgótarjáni áfész üz­leteiben a korábban literenként egykori szobadíszek összesze- dése és elszállítása már január másodikán megkezdődött, és a hónap második felére be is fe­jeződik. A Ritas Kft. ügyvezető igaz­gatója, Kadlót Vilmos adott tá­jékoztatást az újévi szemétszál­lításról.-Karácsony másnapján kel­lett szerveznünk egy plusz mű­szakot, de a szilveszter és az újév úgy alakult, mintha egy sima hét vége lett volna - mondta. - Az év végén termé­szetesen sokkal több szemét képződik, de a szemétszállítás­ban ez nem jelent többletet. Salgótarján központját már egy hónapja díszítik a villanyégőkből összeállított fü­zérek. Mint a polgármesteri hi­vatal műszaki osztályának munkatársától, Kissné Horváth Zsuzsától megtudtuk, december 5-étől az elmúlt év végéig ren­delték meg a díszkivilágítást. Ennek megfelelően az Emász dolgozói rövidesen megkezdik a leszerelést. F. Z. LXXIV. törvény 2. számú mel­léklet 30. paragrafus (Íjbekez­désének 17. pontja szerint tár­gyi adómentes. A személyi jövedelemadóról szóló 1991. évi XC. törvény 1995. január 1-jétől hatályos módosítása következtében a törvény 3. paragrafus 53. pontja értelmében a 19. paragrafus al­kalmazásában egyéni vállalko­zónak tekintendő a bíróság vég­rehajtásról szóló törvény sze­rinti önálló bírósági végrehajtó. szakorvos, dr. Muraközy Fe­re ne né pszichológus és Diósi László gyógypedagógus-logo­pédus voltak. Négy témakörben hangzottak el előadások: egész­ségmegőrzés, az óvodás- és kis­iskoláskor pedagógiai-pszicho­lógiai jellemzői, az iskolaérett­ség problémája, egyéni fejlesz­tési lehetőségek otthon. Az előadássorozatot a Művé­szeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatta. A. T. 43 forintba kerülő tej ára 55 fo­rint lett, mivel az általános for­galmi adó 12 százalékra emel­kedett, de ezen belül a termelők is emelték az árakat. A kenyér ára lényegesen nem változott: 55 forintról 56-ra emelkedett. A zsömle és a kifli ára változatlan maradt. A Palóctáj Kft. pásztói sütőüzemében a termékek ára nem emelkedett. F. Z. A NAP HÍREI Köszönjük! Szerkesztőségünk, kiadónk az elmúlt napokban számta­lan új évi üdvözletei, jókí­vánságot kapott olvasóink­tól, ügyfeleinktől. Mi ezt a bizalom megnyilvánulása­ként fogjuk fel, köszönjük. Mi is kívánunk valamennyi olvasónknak, partnerünknek sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt! Újra szavaznak Luciáivá. Tegnapi lapszá­munkban már hírül adtuk, hogy valószínűleg Lucfal- ván is megismétlik a helyha­tósági választást. A megyei választási munkacsoport tá­jékoztatása szerint a Nógrád Megyei Bíróság az óév utolsó napjaiban döntött, hogy -hasonlóan a kazári esethez -, a lucfalvai válasz­tási eredményeket is meg­semmisíti és elrendeli az ismételt szavazást. Ennek hatvan napon belül kell megtörténnie. Névadó ünnepség Salgótarján. A Népjóléti Képzési Központban január 3-án, kedden 11 órakor né­vadó ünnepséget tartanak: az intézmény nagytermét Salkaházi Sára szociális munkásról nevezik el, akit éppen ma ötven esztendeje végeztek ki. Két körzet egy képzés Bátonyterenye/Pásztó. Ke­vesen jelentkeztek a bátony- terenyei vállalkozásfejlesz­tési iroda munkanélküliek­nek szervezett növényvédő szaktanfolyamára. így a 300 órás képzést két város és vonzáskörzete állástalanjai részére január 3-án, a pász­tói művelődési központban indítják. Nem havi, évi Romhány. December 28-ai, szerdai számunk 3. oldalán Kommunális adó címmel közöltük, hogy a település képviselő-testülete 1995. január elsejétől bevezeti a magánszemélyek kommu­nális adóját. Az építmé­nyenkénti 600 forintos adó azonban nem havonta, ha­nem évente értendő. Traffipax Január 3-án, kedden, 14-től 22 óráig Salgótarján­ban a Füleki u. - Budapest u. - Karancs u. - Rákóczi u. - Forgách u. - Somosi u. út­vonalakon találkozhatnak a gépkocsival közlekedők műszeres sebesség-ellenőr­zéssel. KÍVÁNCSISKODÓ Módosítható a menetrend Dorogházai olvasónk. Nagybátonyba jár dolgozni, Szuháró) 11 órakor indul a járat Kisterenyére. Onnan a Salgótarján és Hatvan kö­zött közlekedő busszal uta­zik Nagybátonyba - ha eléri. Sokszor ez csak egy-két per­cen múlik. Miért nem indít­ják tíz perccel előbb a szuhai buszt vagy annyival később a hatvanit, hogy a csatlako­zás biztonságos legyen? A kérdésre Vérségi Pál, a Volán személyszállítási üzletág-igazgatója válaszolt.-A kifogásolt járatot két évvel ezelőtt, az érintett pol­gármesteri hivatalok kérésére indítottuk be Szuha és Salgó­tarján között. Az indulás idő­pontjára eddig nem érkezett panasz, módosításra akkor van lehetőség, ha az érintett önkormányzatok is támogat­ják. Az utasforgalom igényeit igyekszünk rövid időn belül megoldani, az egy-két főt érintő módosításra az éves menetrendváltozások alkal­mával kerül sor. A járat mó­dosításáról a polgármesteri hivatallal kell tárgyalni, de lehet fordulni közvetlenül a Nógrád Volán Rt.-hez is. Szilveszter után vagyunk, sok pezsgősüveg halmozó­dott fel a háztartásokban. Hol lehet visszaváltani eze­ket a palackokat? - tette fel a kérdést egymástól függet­lenül több olvasónk is. Egyéni vállalkozó az önálló bírósági végrehajtó Boldogabb gyermekekért tanultak a szülők a népfőiskolán Zsebünkre megy: hol, mi, mennyivel emelkedett? LAPUNKNAK NYILATKOZNAK NÓGRÁD MEGYE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI Boldvai László: Sikerévnek mondható az 1994-es esztendő... A 1994-es esztendő több szempontból is a meglepetések éve volt. Az egyik váratlan dolog a parlamenti választások alakulása volt. Ennek során megyénk képviselői teljes egészében kicseré­lődtek. Az országházba jutott hat szocialista és egy szabadde­mokrata „honatya” egy éve még csak reménykedhetett, hogy a törvényhozás részese lesz. Ma és a következő napokban már mintegy féléves képviselői tapasztalataikról, eredményeikről, esetleges kudarcaikról, illetve terveikről, elképzeléseikről nyi­latkozhatnak. Az alábbiakban Boldvai László (MSZP), Nógrád megyei 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, a megye képviselőcsoport vezetője mondja el véleményét.- Tudom, első pillanatra meghökkentőnek tűnik, de mégis úgy gondolom, hogy az 1994-es esztendő sikerévnek mondható. Ezt személy szerint is, de az ország szempontjából is így látom. Egyrészt sikerként - mint politikus-közgazdász - „könyvelem” el, hogy egy öté­ves „építkezés” következmé­nyeként 1989-től mostanára nem csupán látható, hanem döntően meghatározó az az „építmény”, amelyen kezdet­ben igen kevesen munkálkod­tunk. Mint az MSZP elnöke je­lentős személyes sikerként ér­tékelem, hogy Nógrád megye 1. sz. körzetében országgyűlési képviselővé választottak. A Szocialista Párt országos ösz- szehasonlításban is kiemelkedő eredményt ért el. Ezzel érzé­kelhetővé vált az a bizalom, amelyet az ország polgárai - és szűkebben: a megye, illetve Salgótarján és környékének la­kosai - irántunk, s személy sze­rint irányomban tápláltak. Ez a bizalom a helyhatósági válasz­tásokon tovább erősödött. Me­gyénk három városában az MSZP állított polgármestert és megnyertük a megyei önkor­mányzati választást is. Kudarcként értékelem vi­szont, hogy nem sikerült az MSZP jelöltjét a megyei köz­gyűlés élére juttatni. Ennek okát abban látom, hogy a sza­baddemokraták helyi vezetői kicsit megrekedtek politizálá­sukban, ismeretanyagukban, mentalitásukban 1990-nél. Alighanem még mindig azt hi­A szabaddemokraták még azt hiszik, hogy „tart a második világháború” A szerző felvétele szik, hogy „tart a II. világhá­ború”. Arra a példaértékű esetre utalok, amikor Kelet-India szi­getvilágában harminc év elmúl­tával tudta meg egy japán har­cos, hogy már bizony réges-ré- gen „béke van”. Magyarul: adott volt megyénkben is egy szocialista-szabaddemokrata koalíció lehetősége, amely nem miattunk, meghiúsult. Pedig minden feltétele létezett egy hosszú távú, összehangolt me­gyei önkormányzati tevékeny­ségnek. Az SZDSZ megyei ve­zetése ettől mereven elzárkó­zott. Egyébként ezt nem szemé­lyes kudarcomnak tartom, ha­nem annak a politikai környe­zetnek a helyzetét értékelem így, amelyben pillanatnyilag dolgozunk. Az 1995-ös évben azt kívá­nom, hogy az előző évhez ha­sonlóan -a sok munka mel­lett - sok sikerélményben is le­gyen része Magyarország né­pének, megyénk polgárainak és személy szerint magamnak is. Meggyőződésem, hogy az ér­zékelhető nehézségek ellenére is minden esélyünk adott a si­kerekhez. Ehhez kívánok min­denkinek nagyon sok erőt, egészséget! Párt- és parlamenti tisztem­nél fogva köszönetét mondok a Nógrád Megyei Hírlapnak azért a gyors, hiteles és korrekt tájé­koztatásért, amellyel törvény- alkotói tevékenységünket a közvélemény elé tárja. A Hírlap Tisztelt Olvasóinak pedig ez­úton köszönöm az érzékelhető figyelmet, a folyamatos érdek­lődést. G. Szűcs László

Next

/
Oldalképek
Tartalom