Nógrád Megyei Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-24-25 / 303. szám

HELY ISMtKtI Békét hoz a kisebbségi önkormányzat? Szeressük egymást, emberek! Sóshartyánban sem látják még, hogy miként fog mű­ködni a kisebbségi önkormányzat. Az első próbatétel az elnökválasztás lesz ... (4. oldal) A köztársasági elnök hosszú évek óta vezeti a népszerűségi listát. Göncz Árpád min­denki Árpi bácsija. Mi a titka? (11. oldal) Csodák - sorsok - életutak Kati ikerterhessége harminchatodik hetében elveszítette az öntudatát. Míg élesztgették, nagyon messzire járt. Sö­tét folyosón haladt egy szép fényesség felé. (9. oldal) NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. DECEMBER 24-25., SZOMBAT-VASARNAP V. ÉVFOLYAM, 303. SZÁM ARA: 16,30 FORINT Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk a HÍRLAP minden kedves olvasójának Agrártörténeti esemény a földadó eltörlése Agrárgazdaság-történeti eseményként értékelte pén­teken a földadó eltörlését Mészáros Gyula, a Magyar Agrárkamara igazgatója. Elmondta: a parlament döntéséig többéves kitartó munka vezetett. Már évekkel ezelőtt több tanulmány bizo­nyította, hogy mennyire ide­gen a földadó a piacgazdasági viszonyoktól. A jövő évi költségvetésről és az adótörvényekről, az Ér­dekegyeztető Tanács plenáris ülésén kötött megállapodás­ban végül is sikerült elérni az agrár érdekképviseleteknek a földadó eltörlésének ígéretet. A kormányzati szándékot most a parlament is jóvá­hagyta. Mészáros Gyula rámuta­tott: 1992-től a a gazdálkodók a társasági, illetve a személyi jövedelemadóból levonhatták a földadót. Ennek ellenére rendkívül ellentmondásos volt, hogy amíg más termelőeszközök­nél csak a segítségükkel lét­rehozott produktum után fi­zettek adót a gazdálkodók, addig a földnél ezt a különadó egyfajta vagyonadóként fennmaradt. A föld piaci ára és kereske­delme mára teljesen értelmet­lenné tette a földadó fenntar­tását. Kevesebben vannak munka nélkül Novemberben a nyilvántar­tott munkanélküliek száma 7 200-zal 522 400-ra csökkent. A munkanélküliek és a gazda­ságilag aktív népesség aránya, azaz a munkanélküliségi ráta így 10,6-ről 10,4 százalékra mérséklődött. Az Országos Munkaügyi Központ részletes jelentése sze­rint novemberben 40 500 új munkanélkülit regisztráltak, és 47 700-an kerültek ki a nyilván­tartásból. A 24 200 új munka- lehetőséggel együtt a hónap so­rán 61 400 álláshelyet kínáltak a munkanélkülieknek. A hóvégi zárónapon 187 800-an részesül­tek munkanélküli-járadékban vagy pályakezdő segélyében. A jövedelempótló támogatásra a hónap végéig 203 600-an sze­reztek jogosultságot. November végén 131 ezer olyan munkanélküli szerepelt a regiszterben, akik pillanatnyi­lag semmilyen ellátásban sem részesültek. Közülük 69 ezren megszerezték a jogosultságot valamilyen támogatásra, de technikai okok miatt az adott hónapban nem fizettek részükre segélyt. A munkanélküli-ellátás átla­gos összege alig haladta meg a 11 208 forintot. Balassagyarmat 1995. január elsejétől a Budai Távközlési Igazgatósághoz kerül A Magyar Távközlési Rt. fej­lesztési, szolgáltatási és üze­meltetési feladatait a jövőben a társaság két új igazgatósága - a Pesti és a Budai Távközlési Igazgatóság - látja el a fővá­rosban és az agglomeráció egy részén, a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság és a Budapest-Vi- déki Távközlési Igazgatóság helyett. Ezek az egységek ’95 év elejétől megszűnnek. A budai igazgatóság többek között Biatorbágyon, Szentend­rén és Balassagyarmaton látja el a társaság feladatait. „MINDEN ERŐMMEL SALGÓTARJÁN ÉRDEKEIT SZOLGÁLOM!” Letette a nagyesküt a megyei város közgyűlése Alakuló ülést tartott tegnap a városháza üléstermében Salgó­tarján közgyűlése. A nevezetes alkalomból kis ünnepséget is tartottak, amelyen dr. Szabó Lajos, a közgyűlés korelnöke kö­szöntötte a mintegy százötven főnyi érdeklődőt. Elmondta, hogy kilenc új képviselő került be a közgyű­lésbe, ami - mivel Salgótarján megyei jogú város lett - felvál­totta a korábbi önkormányzatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pártérdekeken felülemel­kedve a pénzügyi egyensúly helyreállítása, az állampolgári közérzet javítása a legsürge­tőbb feladat. Ezek után ismételten értesül­tünk a választási eredmények­ről, Birkásné dr. Csetneki Má­ria előterjesztésében. A 37 876 salgótarjáni választópolgár kö­zül 12 793, azaz 33,8 százalék vett részt a voksoláson - és egy cigány kisebbségi önkormány­zat is létrejött. Lehetőség lett volna arra is, hogy kedvezményes mandá­tummal kisebbségiek is beke­rüljenek a közgyűlésbe, de az ehhez szükséges számú szava­zatot senki nem kapta meg. A szavazatok 56,7 százalékával Puszta Béla lett a nógrádi me­gyeszékhely polgármestere. Egyébként a testület összetétele meglehetősen vegyes: mérnök, tanár, közgazdász, jogász, or­vos, szakmunkás, vállalkozó és nyugdíjas is van közöttük. Ezek után a közgyűlés tagjai - a kiszólítás sorrendjében: Ka- rakasev Anna, Eisler Ferenc, Baglyasné Földi Nóra, Sarló Béla, Szalai Miklós, Nagy Jó­zsef, Angyal János, Domonkos Tamás, Erdei Imréné, Sziget­vári János, Cserháti József, Fekete Nándor, Baranyi Béla, Ercsényi Ferenc, Tolmácsi Fe­renc, Gusztos István, Bezovics Lajosné, Bercsényi Lajos, dr. Zély András, Eötvös Mihály, Szoó Zoltán és dr. Szabó Lajos átvették megbízólevelüket, majd letették a hivatali esküt. „Minden erőmmel Salgótarján megyei jogú város érdekeit szolgálom!” - mondták a váro­satyák. Salgótarján polgármestere, Puszta Béla köszöntötte a testü­letet és a vendégeket, és arról beszélt, hogy nyitottabb, őszin­tébb, emberközelibb politizálás mellett, a pártérdekeken fe- lü- lemelkedve szeretne dolgozni.- Három meghatározó poli­tikai erő van jelen a városban: az MSZP, az SZDSZ és a Mun­káspárt - mondta. (Folytatás a 3. oldalon) Karácsonykor együtt a család szeretetben Salgótarján, Vásárcsarnok, valamikor karácsony előtt. A kínálat bőséges, főleg halból: tengeri, fo­lyami, filézett, füstölt. Valamennyi ünnepi vacsora legfőbb fogása a rántott ponty, a halászlé. Ilyentájt bőségesen akad munkája a piacon dolgozó hente­seknek. Arra járva egy pirosra fagyott orrú fiata­lemberre figyeltem fel, aki a fagyban fíckándozó ha­lak között is jókedvűen végezte munkáját.- 18 éves vagyok és munkanélküli. — kezdi a beszél­getést Komka Viktor salgótarjáni fiatalember. - Az is­kola elvégzése után nem sikerült állást találnom.- Akkor ez nem az állandó munkahelyed?- Nem. Most csak besegítek itt az egyik hentesüzlet­ben, hála az ünnepek előtti csúcsforgalomnak, kell a pótmunkaerő, így egy kis mellékeshez sikerül jutnom.- Hol töltőd a karácsonyt?- Az ünnepek alatt, mint egyébként is, a szüleimmel leszek, velük élek, így a karácsonyt is velük ünneplem.- És mi lesz otthon az ünnepi menü?- Egy biztos: hal lesz az asztalon. Nekem egyébként nem a hal a kedvencem, ami hús, az mind jöhet.- Mit jelent számodra a karácsony?- A legfontosabb, hogy a család együtt legyen, és szeretetben teljen el ez a pár nap. Nagyon várom az ajándékot is, ami meglepetés lesz. Hídváry Péter J MEGSEMMISÍTETTÉK A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYÉT Új választásokat írnak ki Kazáron Balassagyarmat. Tegnap a Nógrád Megyei Bíróság dr. Beke Márta vezette tanácsa megsemmisítette a december 11-én Kazáron megtartott helyhatósági választások vég­eredményét, egyben elren­delte a szavazás megismétlé­sét. Kazáron a polgármestervá­lasztás a következő eredményt hozta: Molnár Katalin 461, Tö- zsér Tibor 446, Berecz Imre 65, Valecsik árpád 35 szavazatot kapott. A választási törvény megsértése, a választási szer­vek tevékenysége és a választás eredménye ellen Rusz József, a Munkáspárt helyi elnöke és Ko­vács Béláné, a Munkáspárt he­lyi titkára panaszt nyújtott be a helyi választási bizottsághoz. A kazári választási bizottság el­rendelte a szavazatok újra­számlálását, és annak következ­tében a választás eredményét módosították, pontosították, majd az iratokat a területi vá­lasztási bizottsághoz küldték, amely testület hatáskör hiánya miatt „visszadobta a labdát” a kazáriaknak. Mint később kide­rült, szabálytalanul. A kazári választási bizottság négy-há­rom arányban elutasította a pa­naszt. A megyei bíróság álláspontja szerint az 1994. december 14-én elvégzett ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvből kétsé­get kizáróan megállapítható, hogy a polgármesterre vonat­kozó szavazólapoknál három darab eltérés tapasztalható a fel nem használt szavazólapokat il­letően. Az eredeti panaszbead­ványhoz mellékelt nyilatkoza­tokból arra lehet következtetni, hogy több esetben megszegték a szavazatszámláló bizottságok tagjai a törvény rendeletéit. A mozgásában gátolt válasz­tópolgárt szavazásának lehe­tővé tétele érdekében - kéré­sére, lakásán - a szavazatszám­láló bizottság legalább két tagja felkeresi. Ilyen esetben is bizto­sítani kell a szavazás titkossá­gát. A bizonyítékokból kiderül, hogy a titkosság sérelmet szen­vedett. Az is megállapítható, hogy több írástudatlan szavazá­sakor is megszegték a törvényt, mivel a szavazatszámláló bi­zottság két tagja helyett csak egy tag segített. A megyei bíróság úgy ítélte meg, hogy miután a törvény több, garanciális jellegű szabá­lya szenvedett csorbát, a szava­zás megismételtetése szüksé­ges. A végzés ellen fellebbe­ÜNNEPKÖSZÖNTŐ. Betlehemesek a világörökségként is nyilvántartott kies nógrádi faluban, Hollókőn Fotó: Rigó Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom