Nógrád Megyei Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-23 / 302. szám

Felgyújtotta magát a plátói szerelmes A terhes nő attól tartva, hogy elhagyja a szeretője, egy üveg benzint öntött a ruhájára és 16 éves lánya jelenlété­ben meggyűjtotta magát. (7. oldal) „Fedőneve”: karigazgató A madáchosok, a szimfonikusok karácsonyi hangversenyén, Haydn misét énekeltek Radnai Zsuzsa vezényletével , (11. oldal) Mészáros megvenné a BLC-t A Balassagyarmati Labdarúgó Club volt titkára a pol­gármesterhez intézett levelében jelentette be vételi szán­dékát, amelyet december 31 -éig tart fenn. ( 10. oldal) NOGRAD Y ISMERÉT / HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. DECEMBER 23., PENTEK V. ÉVFOLYAM, 302. SZÁM ARA: 16,30 FORINT Lehet, hogy nálunk megtalálja a szerencséjét Hirdessen a Nógrád Megyei Hírlapban! Karácsonyi számunk színesben Változatos, gazdag tartalom­mal jelenik meg holnap 16 oldalas karácsonyi számunk. Olvasóink növekvő igényeit szeretnénk kielégíteni azzal, hogy négy oldalt színes nyo­mással állítunk elő. Csupán ízelítőül álljon itt néhány témamegjelölés. A művészetet kedvelők olvas­hatják Kanyó András balassa­gyarmati zenetanár, muzsikus vallomását a szeretetről, több Nógrád megyei alkotó írását a karácsonyról. Ellátogattunk a szentkúti ferencesekhez, meg­interjúvoltuk Göncz Árpádot, a Magyar Köztársaság elnö­két. Olvasóink közül néhá- nyan legemlékezetesebb kará­csonyukat elevenítik fel, s fel­villantunk több csodás és ér­dekes életutat. Többek között megtudhat­ják, hogyan ünnepelnek a bör­tönlakók, mi lesz a sorsuk a kórházban felejtett csecse­mőknek, s miként emlékezik a klinikai halálból visszatért válságos óráira. Fegyveres rablás Budapesten Az új elnök és a közgyűlés leteszi az esküt Fotó: Rigó Tibor MA MÁR KOMOLYTALAN A MEGYÉK SZEREPÉNEK MEGKÉRDŐJELEZÉSE Smitnya Sándor a megyei közgyűlés elnöke Nógrád megye városainak polgármesterei közül egyedül Puszta Béla, Salgótarján vezetője vett részt érdeklődőként a megyei közgyűlés alakuló ülésén. A neves esemény 22-18 arányban osz­totta meg a testületet, már ami a szavazások eredményeit illeti. Illetve az első háromnegyed órában csak 21-17 volt ez az arány, hiszen Patkós István bujáki és Maczó László béri polgármester picit késve érkezett, vélhetőleg a csúszós út miatt. A főváros XI. kerületében a Bartók Béla út 82. sz. alatti Nonstop élelmiszerboltban, szerdán este 9 óra körül egy ismeretlen tettes a dzsekije alól elővett tusa nélküli gép­pisztollyal megfenyegette az eladókat és a napi bevétel - 23 ezer forint - átadására kény­szerítette őket, majd távozott. Az eladók segélykiáltásaira a járókelők üldözőbe vették a rablót, aki menekülése közben rövid géppisztolysorozatot adott le az üldözőkre, s a Fad- rusz utca irányába elmenekült. Az egyik lövés eltalálta a 19 éves W. Attila jobb combját. A sebesültet a mentők kórházba szállították. A rendőrség nagy erőket mozgósított a rabló elfogására. Intézkedett a metróállomások és a pályaudvarok ellenőrzésé­ről és a Budapestről kivezető utak részleges lezárásáról. A személyleírás alapján nagy valószínűséggel megállapít­ható, hogy a fegyveres rabló azonos Gulyás Lajos honvéd­del, aki kedden éjszaka szökött meg szolgálati géppisztolyával. Az ülés elején a leköszönő elnök, Körül Ferenc köszön­tötte a frissen megválasztott ta­gokat, és rövid számadást nyúj­tott az eltelt négy évről a részt­vevőknek. Fontos jelenségként értékelte, hogy amíg négy éve minden jelentős politikai erő megkérdőjelezte a megyék lét- jogosultságát, ez a felfogás mára komolytalanná vált. Kie­melte, hogy az előző közgyűlés jól működő rendszert hagyott örökségül. Ekkor vette át a szót Ka- zinczi János képviselő, a testü­let korelnöke. Dr. Farkas Imre, a megye főjegyzője a választá­sokról szólva elmondta, hogy Kuncze Gábor és Göncz Árpád levélben köszönte meg a vá­lasztásokban közreműködők munkáját. Dr. Adamkó István, a területi választási bizottság el­nöke gratulált a közgyűlés új tagjainak, munkájukhoz sok si­kert kívánt. Ezután következett a testület tagjainak beiktatása. A képvise­lők dr. Adamkó Istvántól átvet­ték megbízóleveleiket és letet­ték a hivatali esküt. Az MSZP csoportja nevében dr. Rozgonyi József megkö­szönte a választási bizottság, a munkacsoportok munkáját, amelyekkel biztosították a vá­lasztások zavartalan lebonyolí­tását. Kovács Gábor a másik képviselőcsoport nevében ha­sonlóképpen méltatta munká­jukat. A szünet után dr.Skultéty Sándor és Korill Ferenc vívott szócsatát. Véleményük abban különbözött, hogy míg a volt köztársasági megbízott a meg­változott önkormányzati tör­vényre hivatkozva több alelnök megválasztását javasolta, Ko­rill Ferenc szerint különösebb értelme nincsen annak, hogy az egy helyett ezentúl több alel- nöke legyen a közgyűlésnek. Ezt követően a közgyűlés most leköszönő elnöke azt ja­vasolta, hogy szervezeti kérdé­sekben ezen az ülésen ne dönt­senek, hiszen azokat alaposan át kell gondolni, ezért két hét halasztást kért. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Jakabné képviselő Az országgyűlés tegnap igazolta Jakab Róbertné képviselői mandátumát, aki a Péli Tamás halálával megüresedett helyet foglalta el az MSZP-frakcióban. Páholyban a kultúra Egyetlen gazdasági modell sem lehetett sikeres anélkül, hogy a fellendülés előtt ne invesztáljon az oktatásba, il­letve tágabb értelemben a kultúrába. Ezt állapították meg a kultúra finanszírozá­sáról a Corvin Páholyban tartott vita résztvevői. Kárpátaljáról Vadkertre Kárpátaljai gyermekek töl­tik Magyarországon a kará­csonyt. Áz 50 szegény sorsú általános iskolással vendég- szerető magyar családok osztják meg az ünnep örö­meit. Az akciót a Szent Ber­nât Alapítvány szervezte. Több magyar és kárpátaljai település között jött létre kapcsolat, így Ersekvadkert és Bótrágy között. Biztosítási díjemelés Átlagosan 9,6 %-al emel­kednek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak január 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja az 1500 köbcentiméternél nem nagyobb hengerűrtartalmú autóknál nem emelkedik, az ennél nagyobb hengerűrtar­talmú személygépkocsiknál 20-25 %-al drágul, ezzel szemben a motoroknál és segédmotoroknál 20-25 %-al csökken, a teherautók­nál, utánfutóknál, vontatók­nál és néhány fajta autó­busznál 20-30 %-al nő. Katonák szabadsága Öt nap rendkívüli szabadság kiadását rendelte el a hon­védség sorkatonái részére a honvédelmi miniszter. A ju­talomszabadságot december 21. és január 4. között adják ki a parancsnokok. FEHÉR LESZ A KARÁCSONY IS? Tegnap esett a hó Mátraverebélyben is. Verebélyi István 84 éves korát meghazudtolva tesz rendet a portája előtt. v. a. Bátonyterenyén is megalakult az új önkormányzat Az új képviselő-testület alpolgármestereket választott Nógrád megye harmadik leg­nagyobb városának, a 16 ezer lakosú Bátonyterenyének az új képviselő-testülete tegnap délután a kisterenyei házas­ságkötő-teremben tartotta alakuló ülését. Szőke István, a új testület korelnöke köszöntötte a megje­lenteket, megállapítva, hogy a választott 18 képviselő megje­lent a testület alakuló ülésére. Majd Sándor Imrémé, a válasz­tási bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választás ered­ményét, melynek értelmében a lakosság 32 százaléka jelent meg az urnáknál, s a szavazás a választókerületekben rendben folyt le. Övás nem érkezett a válasz­tási bizottsághoz. így a város polgármesteri tisztjét dr. Balázs Ottó nyerte el. A 10 egyéni vá­lasztókerületben megválasztott képviselők a következők: Nagy Bakos István, Kerekesné Vörös Erzsébet, Ottrok Tibor, Hor­váth Mihály, ifj. Hegyi Sándor, Orosz Tamás, Szőke István, Szomszéd Tamás, Jászai Nagy István, Garami Gyula, a kom­penzációs listáról bejutott kép­viselők: Soós Károly, Molnár József, Szvétecz László, ifj. Sze­derkényi Lajos, Horváth László, Kecskés Ferenc, Venter László, Csikós János, a cigány­kisebbségi önkormányzat tag­jai: Daróczi Sándorné, Berki Judit, Szabó Gyözöné, Szomora Szilárd, Kolompár Gyula. A megválasztott polgármes­ter és a képviselő-testület tagjai együttes eskütétele után Sándor Imréné, a választási bizottság elnöke átadta a megbízólevele­ket a képviselőknek. Ezután titkos szavazással megválasztották a főállású al­polgármestert Nagy Bakos Ist­ván személyében, valamint Szvétecz Lászlót társadalmi megbízatású alpolgármester­ként, aki egyben a Kisterenye településrészi önkormányzat vezetője is. A testület elfogadta az ön- kormányzat szervezeti és mű­ködési szabályzatát is. Az alakuló ülés a munkabi­zottságok elnökeinek megvá­lasztásával fejeződött be.- Vendel ­Ki lesz a gyarmati alpolgármester? Egyelőre csak annyi bizo­nyos, hogy Juhász Péter polgármester mondja majd ki a végső szót. Talán az ő számára a legfontosabb, hogy olyan embert találjon, akivel harmonikusan tud együtt dolgozni. Nem hivata­los információink szerint a testület tagjai fontolgatják, hogy ne főállásban töltsék be a tisztet. Az egyik várományos dr. Rózsa György lett volna, ő azonban a koalíciós lista má­sodikjaként nem jutott be a testületbe. A KDNP-MDF- FKgP-Fidesz színeiben indu­lók „agyon nyerték” magukat az egyéni körzetekben. Szóba került Zsidai László neve is, ám értesüléseink szerint az el­lenzéki pártok nem támogat­ják személyét, mivel az sze­rintük az MSZP felértékelését jelentené. Dr. Németh György, az előző polgármes­ter sem kapott zöld utat. Ugyancsak elhangzott dr. Horváth Márta, Medvácz La­jos és Cseh Marcellné neve is. Utóbbi azonban nem jutott be a testületbe. Van, aki a nyug­díjba vonuló alpolgármestert, dr. Kiss Tamást látná szívesen a székben. Úgy tudjuk, dr. Csekey László MDF-es város­atya sem vállalja a posztot, mivel főállású munkája na­gyon leköti. Ember Csaba vállalná, de aligha támogatják a többiek. Nagy gond, hogy jogászok nem kerültek a testületbe, ak­kor talán könnyebb lenne vá­lasztani. Rögtönzött közvélemény­kutatásom szerint Zsidai Lászlónak, Ember Csabának és Pulay Lászlónak örülnének legjobban az emberek. (ádám)

Next

/
Oldalképek
Tartalom