Nógrád Megyei Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-01 / 283. szám

Amit éjjel bevetettek, másnap kimérték Szuhán tiltakoznak a földtulajdonosok. A tavaly bérbe adott földjüket idén már maguk akarták megművelni, szándékuk azonban meghiúsulni látszik... (5. oldal) Pásztót nem a rombolás jellemezte Meg kellett barátkozni a vállalkozó önkor­mányzat fogalmával. Nagy gond a tömeges munkanélküliség kezelése. (4. oldal) Önkormányzati választások ’94 Mai összeállításunkban Cserhátszentiván, Bér, Bércéi, Berkenye, Egyházasdengeleg, Alsópetény, Báma, Becske, Dejtár jelöltjei szerepelnek. (6. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK V. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Nem tehetjük milliomossá, de elindíthatjuk a siker útján. Lesz vasutassztrájk A vasutas szakszervezetek december 8-án kétórás fi­gyelmeztető, 12-étől 36 órás általános munkabeszüntetést hirdetnek - jelentette be Már­kus Imre, a Vasutasok Szak- szervezetének elnöke. A tegnapi nyilatkozatuk szerint december 8-án hajnali 5 és 7 óra között tartják a fi­gyelmeztető sztrájkot, az álta­lános vasutas munkabeszünte­tés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. Vízért fogtak össze Pásztón Tegnap Pásztón huszonkét taggal megalakult a Dél-nógrádi Vízmű Kft., melynek alapítói Pásztó és a vonzáskörzet, vala­mint Márkháza és Kisbárkány önkormányzatai. A Dél-nógrádi Vízmű a pász­tói üzem vagyonára építve kezdi meg működését decem­ber 1-jével, s önállóan január 1-jétől tevékenykedik. A vízmű átveszi a pásztói üzem dolgo­zóit. A saját vízbázissal rendel­kező önkormányzatok továbbra is saját maguk látják el jó ivó­vízzel a lakosságot. Mátrasző- lös, Hasznos, Tar pedig a hasz- nosi víztározóból vásárolt vizet használja fel. Pásztó ellátását részben saját bázisról, részben a hasznosi tározóból biztosítják. Az alakulást kimondó 22 ön- kormányzat megválasztotta tisztségviselőit. Az ügyvezető igazgató: Borbás János lett. A felügyelő bizottság tagjai: Ba- becz Jánosné káliói, Moravcsik Ferenc ecsegi, Becze Lajos tari polgármester és Gulyás Tibor, az EV Rt. képviselője. Az új évtől a lakossági víz­díjra az ügyvezető igazgató tesz javaslatot, és az önkormányza­tok hagyják azt jóvá. Tízezer cukorbeteg Nógrádban Diabétesz-világnapi találko­zót rendezett tegnap Salgótar­jánban, a Népjóléti Képzési Központban a Nógrád Megyei Diabétesz Egyesület. Dr. Sasváry Erzsébet bel­gyógyász főorvos elmondta:- A magyar népességnek nyolc-tíz százaléka cukorbeteg, Nógrád megyében is több mint tízezer cukorbajos van.- Kiket fenyeget a betegség?- Csaknem mindenkit, aki­nek például súlyfeleslege van, családjában előfordul ez a be­tegség, aki keveset mozog, so­kat idegeskedik, zsírosán étke­zik és így tovább.- Mit lehet tenni a baj meg­előzéséért?- A felnőttkori cukorbaj az egészséges táplálkozással, sok testmozgással, az elhízás elke­rülésével megelőzhető. Korill Ferenc Strasbourgban A strasbourgi Euro-palotában december 1-jén és 2-án tartja közgyűlését az Európai Régiók Gyűlése, ahol részt vesz Korill Ferenc, Nógrád Megye Köz­gyűlésének elnöke, s tavaszra meghívja a kultúrával, nevelés­sel, képzéssel, ifjúsággal, ki­sebbségekkel és szabadidővel foglalkozó bizottságot. Ősz végi strandolás. Sztancsik József még benn a vízben, a gyerekek csak „ízlelgetik”, Kiss Tamás már megmártózott Fagyos vízbe dobta magát a gyarmati alpolgármester Cudar hideg volt tegnap dél­után Gyarmaton, a kabát alá szökött a szél. Ezzel a mellékes körülménnyel nem sokat törő­dött két bátor ember: Sztancsik József, a surányi iskola testne­velője, triatlonedző és dr. Kiss Tamás alpolgármester nemes egyszerűséggel vetette magát az új strand átadási ünnepségén a fagyni készülő vízbe. A jelen­borzongtak.lévők kicsit meg- Szabó Endre városi képvi­selő, a strandegylet atyja kö­szöntötte a megjelenteket. Dr. Kiss Tamás alpolgármester az­zal kezdte mondandóját, hogy november végén ritkán adnak át strandot. A pénz miatt alakul­tak így a dolgok. Szomorú, hogy egy húszezres, iskolavá­ros fürdési lehetőség nélkül maradt évtizedig. Még 1987-ben készített egy tervet a tanács a strandfürdő felújítására - akkor 20 millióba került volna a beruházás, de nem lett az egészből semmi. Két éve döntött úgy a képvi­selő-testület, hogy szabad utat biztosít a beruházásnak. Bár ki­csit késtek a kivitelezők, most végre elkészült az új létesít­mény, amely kiszolgáló léte­sítményekkel, vízforgatóval mintegy harminc millióba ke­rült. Tegnap kezdődött a mű­szaki átadás, azonban a víz fű­tésének kipróbálásával várni kell tavaszig a hideg miatt. Balázs Gabi, a Dózsa iskola hatodikosa vágta át a szalagot. Ezután következett a már emlí­tett nem mindennapi fürdőzés. Dörzsölje meg, s megtudja, hamis-e a pénze! Hamis ezerforintosok tűnnek fel manapság megyénkben. Házi­lag készült ezerforintosokra bukkantak a pénzintézeti szakem­berek. A profitól a fénymásolón készített amatőr bankókig.-A Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztálya vizsgálja a hamis-gyanús bankjegyeket. — tájékoztat Juhász István rendőr alezredes. - Salgótar­jánban, az I.sz. Postahivatalban történt, hogy egy úr pénzt akart beváltani, mivel azt tévedésből kimosta. Színes fénymásolóval készített, ragasztott ezerforin­tosról volt szó. Ilyen esetekben az illető személy ellen vizsgálat indul. Ezzel párhuzamosan az MNB főosztályán alapos vizsgálat után kimondják, hogy hamis-e a bankjegy vagy sem. Ha ha­mis, megindítjuk a nyomozást.-Hogyan állapíthatjuk meg „házilag”, hogy egy pénz ha­mis-e vagy sem? A legegyszerűbb módszer az, hogy benedvesítjük, megdör­zsöljük, és ha a festék elmosó­dik rajta, a bankjegy hamis. - világosít fel Kálovits Géza, az Ibusz Bank Rt. kirendeltségve­zetője. - Csak hivatalos pénz­váltóhelyen vásároljunk valu­tát, kerüljük el a neppereket! A pénzintézetekben minden bank­jegyet megvizsgálnak, ez bizto­síték arra, hogy csak valódi pénzt forgalmaznak. Az Inter­pol szerkesztésében jelenik meg egy kiadvány, amely a vi­lágon fellelhető összes pénz­fajta legalaposabb leírását tar­talmazza. Az UV-lámpa alatt a szakértő szemnek csodálatos világ tárul fel. Az ilyen jegye­ket nem lehet hamisítani. A vi­lág legkorszerűbb pénze jelen­leg szomszédaink pénze, a szlovák korona. Kivitelezése egyedülálló a maga nemében. Ha az utca embere hamis bankjeggyel fizet valahol, kap­csolatba kerül a rendőrséggel. Fontos, hogy ne féljünk ettől, és ha hamis pénzt találunk, ne tép­jük szét, hiszen az ilyen esetek megakadályozása mindannyi­unk érdeke. Nem kerülhetünk bajba, ha nincs vaj a fejünkön! H.P. GYERMEKI HARMÓNIA A TERMÉSZETTEL. Hogyan kell óvodáskorban tökéletes harmóniában élni a természettel? Erről tartottak , eg ész napos eszmecserét tegnap Bátonyterenyén, a Tölgyfa Óvodában. A környe­zeti nevelés programjáról Horváth Györgyné tartott elő­adást a helyi kollégáknak és a harminchat Kazincbarci­káról érkezett óvónőnek. A részletekre még későbbi lap­számunkban visszatérünk. Fotó: Gyurián Tibor Aggódó tiltakozás vasút-ügyben Egyes Nógrád megyei vas­útvonalak kilátásba helye­zett megszüntetésével kap­csolatosan aggódó hangú, közös állásfoglalást adott ki Drégelypalánk, Rétság, Borsosberény, Berkenye, Balassagyarmat, Nagyoro­szi és Bánk önkormányzata, Mayer Antal és Urbán Ár­pád országgyűlési képvi­selő, a rétsági MSZP-szer- vezet, a balassagyarmati Ci- vitas Fortissima Egyesület, az Ipelska Unia Sahy, a MÁV Rt. Budapesti Üzleti­gazgatósága, a váci Göncöl Alapítvány, a budaörsi Le­vegő Munkacsoport és a győri Reflex Környezetvédő Egyesület. Az állásfoglalás szövegét holnapi lapunkban közöljük. (Lotz Károly mi­niszter Korill Ferencnek írt válaszlevele a 3. oldalon.) SjÍLYOS A17 ÉVES LÁNY ÁLLAPOTA Életveszélyen túl, műtét előtt Megdöbbentő esetről számoltunk be lapunkban. A 17 éves K. Éva, a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnázium tanulója ön- gyilkosságot kísérelt meg. Szörnyű tettét naplójában előre meg­írta. Régin készült rá, de elhatározása csak hétfőn hajnalban ért tetté. Kollégiumának harmadik emeleti ablakából ugrott ki. Lapzártakor érdeklődtünk a salgótarjáni kórház baleseti se­bészeti osztályán a 17 éves K. Éva állapota felől. Az osztályos orvostól elutasító választ kap­tunk, mivel ő a szülők és az osztályvezető főorvos úr tudta nélkül nem adhat felvilágosí­tást. Ezt nem vitattuk, így hangsúlyozzuk, hogy informá­cióink nem az osztályon dolgo­zók valamelyikétől származ­nak. Nem hiteles, ám megbízható forrásból sikerült megtudnunk, hogy a kislány koponyasérülé­seket, csonttörést szenvedett. A hatalmas zuhanás következté­ben állapota olyannyira súlyos volt, hogy orvosai aggódtak életéért. Azonnali műtétre nem is gondolhattak, hiszen az ve­szélyeztette volna K. Éva élet- benmaradását. Várniuk kell a műtétekkel addig, amíg a kislány annyira megerősödik, hogy szervezete elbírja az új megterhelést. Szomorú, hogy az eset nem egyedülálló. Nemrégiben, Szé- csényben történt egy tragédia, az azonban halállal végződött. Összeköti a két esetet a szerep­lők életkora, és az, hogy mind­ketten korábban leírták, hogy mire készülnek. IDŐJÁRÁS Túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A sokfelé élénk, időnként erős északi szél fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 1 és 6 fok között alakul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom