Nógrád Megyei Hírlap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-15-16 / 243. szám

1994. október 15-16., szombat - vasárnap Hazai Körkép 3. oldal Kisvárosi telefónia R égi osztálytársam felhí­vott a szomszédos me­gyeszékhelyről, hogy útban a levele, melyben a közelgő érettségi találkozóra való ada­tok találhatók. Ő megszervezi az összejövetelt, én pedig - ha már van az irodában lézer nyomtató is - sokszorosítsam az egykori diákok lakcímét és telefonszámát. Ha elhatároz­nánk, hogy fölvesszük egy­mással a kapcsolatot, akkor legalább tudjuk, hogy hol ta­láljuk a másikat. Az efféle fogadalmat nem szokás ugyan betartani, el­végre az embert elsodorják az események, különben is szét­szóródtunk az ország négy sarkába, sőt még két emigráns is akad köztünk. De miért ne vegyem igénybe a csakugyan kiváló minőségű nyomtatót, miért ne kedveskedjünk a hajdani társaknak? S mert an­nak idején, húsz évvel ezelőtt is engem, az osztály Íródeák­ját kértek meg, hogy gépeljem le az akkori címeket és tele­fonszámokat, érdekes össze­hasonlításra adódik alkalom. A tizedik évfordulón köze­ledtünk a harminchoz, alig néhány éve kezdtük a pályát, némelyikünk még saját la­kásra sem tett szert, nemhogy telefonra. Jellemző, hogy annak a két maszeknak volt akkor tele­fonja, aki most nagyvállalko­zóként a rádiótelefonja szá­mát is felírta. A többiek? Mérnökként, tanárként, kisvállalkozóként lassanként lakáshoz jutottak, előbb-utóbb telefonra is telt. Most, közelebb az ötvenhez, mint a negyvenöthöz, bármi­kor felhívhatom őket, bármi­kor felhívhatnak. A munkahe­lyemen, persze. Otthon ugyanis nincs telefon. Az egyedüli vagyok az osz­tályból, akit a huszadik szá­zad végén elkerült a telefónia. A z érettségi találkozó kü­lönben jól sikerült, az osztálytársak örültek a listá­nak. Meg is ígértük egymás­nak, hogy tartjuk a kapcsola­tot ... Zöldi László Kulcsszerepben a család Dr. Bánlaky Pál szociológus tart előadást Figyelmes hallgatóság ... Fotók: Gyurién Tibor (Folytatás az 1. oldalról) hogy a közép-európai régióban hatványozottan érződik a társa­dalmi kötődések lazulása, szét­esése. Legfőbb feladatnak mi­nősítette azt, hogy a jelenlévők és mindazok, akik e területen tevékenykednek, kötelességük­ből fakadóan tegyenek meg mindent a társadalom szétzilá­lódása ellen. Kiemelte, hogy a családnak kulcsfontosságú sze­repe van ebben.- Nem jó munkát kívánok, hanem jó munkát kérek önök­től! - fejezte be mondandóját Bánlaky Pál, átadva helyét az első előadónak, aki az európai szétszakított családok témakö­rét taglalta. D. T. Skultéty úr elköszön, ügyvéd lesz... Október 31-én felmentik be­osztásukból a köztársasági megbízottakat, így ezen a na­pon búcsúzik hivatalától Skultéty Sándor, Pest, Szol­nok és Nógrád megye köztár­sasági megbízottja, címzetes államtitkár is. Kérdésünkre ezt úgy kom­mentálta: tudomásul kell venni. Ugyanakkor, azzal, hogy a me­gyei önkormányzatok eddigi ál­lamtitkári szintű törvényességi ellenőrzése belügyminisztéri­umi osztályvezetői szintre ke­rül, a megyei önkormányzatok ázsiója csökkent. Skultéty Sándor novembertől ügyvéd lesz Cegléden a 2-es Felmentik az államtitkárt számú ügyvédi munkaközös­ségben. Úgy fogalmazott: oda megyek vissza, ahonnan jöt­tem. Nem tervezi, hogy indul az önkormányzati választáso­kon, de ha mégis, akkor csak képviselőjelöltként tenné. Mint mondta, pihenni akar egy kicsit és pénzt keresni. A közigazgatási hivatalokat december 11-éig (az önkor­mányzati választások napjáig) a jelenlegi hivatalvezetők irányít­ják. December végéig egyedi megbízás alapján látják el ezt a feladatot, januártól pedig a pá­lyázat útján kinevezett hivatal- vezetők veszik át a munkát.- Dudellai ­Kisebbségi önkormányzat: hétfőn lejár a határidő Sok a tisztázatlan kérdés a december 11-ére kiírt önkormány­zati választások körül, de Nógrád megye jegyzői pénteken meg­kezdték a felkészülést a megyeházán a megyei választási mun­kacsoport segítségével. Tegnap a jegyzők esküt is tettek. Csak 60 nap maradt az elő­készületekre, tehát munkator­lódások lesznek (és feláldozott hét végék), különösen a jelölé­sek befejezése után. Bonyolul­tabb lesz az ajánlások ellenőr­zése. Amiben már nagyon sürget az idő, az a kisebbségi önkor­mányzati képviseletek megvá­lasztása. A kisebbségeknek 17-én 16 óráig kell jelezniük kisebbségi önkormányzat létre­hozásáról szóló szándékukat a helyi polgármesteri hivatalok jegyzőinél. Ezen a napon 16 óra után jelölést már nem fogadnak el. A nemzeti és etnikai kisebb­ségek jogairól szóló, illetve az új választójogi törvény szerint most először lesz lehetőségük a kisebbségeknek, hogy helyi önkormányzatot válasszanak. Kisebbségenként egy önkor­mányzat hozható létre, legke­vesebb három képviselővel. A jelöltnek nem magát kisebb­séghez tartozónak vallania, de nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja ra kisebbség képvisele­tét. Képviselők azok lehetnek, akik a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapják. (Számuk felső határa városban hét, me­gyei jogú. városban kilenc.) Azonos szavazatszámnál sorso­lás dönt. Ha a helyi önkormányzati testületbe a képviselők 30 szá­zaléka ugyanazon kisebbség je­löltjeként kerül be, úgy ők megalakíthatják a közvetett módon választott helyi kisebb­ségi önkormányzatot. Ha pedig így kerül be a kép­viselők fele, akkor a testület ki­sebbségi települési önkor­mányzattá alakíthatja magát, és egyszerre gyakorolja a telepü­lési és kisebbségi feladat- és ha­tásköröket. Még egy fontos tudnivaló a kisebbségeknek. Ha most nem kezdeményezik az önkormány­zatot, akkor 1995. novemberé­nek harmadik vasárnapján lehe­tőségük lesz új választásra. A jegyzők október 18-án, kedden délelőtt 10 órától a ki­sebbségi önkormányzati képvi­selőkről tanácskoznak a me­gyeházán. - d. i. ­Kereskedők bálja, diáktalálkozók és meglepetések A Salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középis­kola fennállásának negyvene­dik évfordulója alkalmából tegnap sajtótájékoztató kere­tében ismertették az október 13-ától 27-éig tartó úgyneve­zett Keri-napok programját. 15-én 19 órakor a kereskedők és a vendéglátósok bálját ren­dezik meg az iskola földszint­jén. 17-én 8.00-tól 14.00 óráig Felejthetetlen 40 percek cím­mel lesznek rendezvények. 10.20 órakor képzőművészeti kiállítást nyitnak, 12.30 órakor diáktalálkozókat tartanak, me­lyeken közismert, a szakmában illetékes vendégek vesznek részt. 15 órakor ünnepi megem­lékezés lesz, az iskolatörténeti kiállítást Borbényi László, az intézmény volt igazgatója nyitja meg. 18- án 10.35 órakor tartják a Mit tettünk mi a 40 évhez? című osztályok közötti faliúj­ságverseny eredményhirdeté­sét. 19- én 17.00 órakor Virág Márton és barátai címmel zenés irodalmi összeállítás lesz a tor­naszobában. 20-án 8.00 órától Drégely Endre mesterszakács és Jagyut Péter aranysapkás mestercukrász tart előadást a gasztronómia fejlődéséről. Az iskola elsős növendékeit 21-én 9.00 órakor avatják teljes jogú keris hallgatókká a városi sportcsarnokban. 13 óra­kor Születésnapi meglepetés címmel rendeznek érdekes programot. Fentieken kívül számos sport- és szabadidős program, kulturális rendezvény (graffiti verseny, filmzeneklub, disco stb.) várja a jubiláló intézmény tanulóit, tanárait, dolgozóit és természetesen a meghívott vendégeket. Ezek sorából 'kiemelhető a 40x40 perces kosárlabda-mér­kőzés, amelyet 20-án 15 órától 21-én 17.40-ig rendeznek. Ma közlekedésbiztonsági napot tartanak Zagyvapálfalván Salgótarján. A közlekedésfe­lügyelet és a rendőrség ba­leset-megelőzési bizottsága közlekedésbiztonsági napot rendez október 15-én, szomba­ton a pálfalvai benzinkútnál. A 8-tól 12 óráig tartó prog­ram helyszínén szakemberek válaszolnak a járművezetők kérdéseire. A résztvevők felvilágosítást kaphatnak az őszi közlekedésre való átállás teendőiről is. Elle­nőrizhetik gépkocsijuk műszaki állapotát, igénybe vehetik az ingyenes CO-mérést s kérdése­ket tehetnek fel a vizsgáztatás­ról is. A NAP HÍREI Emléknap Balassagyarmat. Ma 9.30 órakor a könyvtárban Ba­lassi Bálintra emlékeznek. Köszöntőt mond dr. Németh György polgármester. Az emlékkiállítást megnyitja dr. Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum fő­igazgatója. 10 órakor dr. Szabó Géza irodalomtörté­nész tart előadást. 11.15 órakor a helytörténeti gyűj­teményben Baltik Frigyes evangélikus püspökre emlé­keznek. A vendégeket dr. Kiss Tamás alpolgármester üdvözli. Baltik Frigyes munkásságát Kalácska Béla evangélikus lelkész mél­tatja. 12 órakor a temetőben Baltik Frigyes, Csalomjai Pajor István, Horváth Danó, és Horváth Endre sírhelyeit koszorúzzák meg emlékbe­szédek kíséretében. Véradás Varsány. Véradó nap lesz október 16-án, vasárnap a községben. A jelentkezőket 9-től 16 óráig, az úgyneve­zett alsó iskolában várják a véradó állomás dolgozói. Falusi turizmus Szécsény. Az 1989-ben ala­kult Magyar Falusi-Tanyasi Vendégfogadók Szövetsé­gének Nógrád megyéből mintegy tucatnyi tagja van. 1990-ben jött létre az önálló megyei egyesület, amely ma 10 órakor a Városi Művelő­dési és Ifjúsági Centrumban fórumot tart. Jön az államtitkár Salgótarján. Honti Mária, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium államtitkára is részt vesz az október 17-én, hétfőn kezdődő országos munkaközösségi értekezle­ten. A vendéget délelőtt fo­gadja Korill Ferenc, a me­gyei közgyűlés elnöke. Honti Mária délután a me­gyei pedagógiai intézetek igazgatóinak tart előadást. Díszmadár-kiállítás Bátonyterenye. A díszma­darak kedvelőit várják ok­tóber 15-én és 16-án, szom­baton és vasárnap 10 és 16 óra között az Ady Endre Művelődési Központba, az itt nyíló kiállításra. Szüreti vigasság Sóshartyán. Ma déli 12 órakor feldíszített lovas ko­csik felvonulásával kezdő­dik a hagyományos szüreti vigasság, amely este nyolc­kor bállal folytatódik a mű­velődési otthonban. A népakarat fája Asszonyi Tamás szobrászmű­vész A népakarat fája című körplasztikáját avatják októ­ber 20-án Salgótarjánban, a Nógrád Megyei Közgyűlés épületének falán, azon az ut­cai fronton, ahol korábban az 1956-os december 8-i sortűz áldozatainak emlékét meg­örökítő emléktábla volt. A salgótarjáni városi képvi­selő-testület döntése értelmé­ben ezt az emléktáblát tavaly ősszel levették onnan, tekintet­tel arra, hogy Szabó Tamás és Szatmári Béla közös kompozí­ciója azóta pontosan ezt az em­lékező, emlékeztető funkciót tölti be a Vásártéren. Amikor a megyei közgyűlés e szobrászati jellegű emlékjel megvalósítását elhatározta, ak­kor a forradalom győzelmére, a közgyűlés épületében 1956 őszén megalakított Munkásta­nács és a Nemzeti Bizottság hőseinek akart emléket állítani. Azoknak az igazi, cselekvő ha­zafiaknak, akik a forradalom győzelmével az első lépéseket tették meg az akkori viszonyok között a szabadság, a demokrá­cia, a modem polgári közigaz­gatás eszményei, gyakorlata felé. A népakarat fája című bronz körplasztika erre a fo­lyamatra utal vissza. A dús lombú fa bronz levelei a Mun­kástanács, a Nemzeti Bizottság tagjaira utalóan ragyognak, de a fájdalmas történelmi tényt a fa kitépett, görcsösen kapaszkodó gyökerei jelzik. A mű így jelzi azt, hogy ki­tépték a népakarat fáját. Egy­részt tizenegy levelet mintázott meg a kitűnő köztéri szobrász, ennyi tagja volt a Nemzeti Bi­zottságnak. Egy másik levél­csoport a Munkástanács tizen­nyolc vezetőségi tagjára utal. A körplasztika bronzszalagja a forradalom hőseinek dicsősé­gére emlékeztet, meggyőző erővel. - th MEGNYÍLT A SZÉCSÉNYI ŐSZI TÁRLAT A Vá­rosi Művelődési és Ifjúsági Centrumban tegnap este hat órakor tartott megnyitóünnepségen Sándor Zoltán elő­adóművész Bódi Tóth Elemér verseit adta elő, közremű- I ködtek a zeneiskola tanárai. Ez alkalommal Czinke Fe- J renc, Oláh Jolán és M. Kiss György, Fürjesi Csaba, Len­gyel Péter, Bobály Attila, Bakos Ferenc, Botos Zoltán, Földi Péter kapott díjat. A képző- és iparművészek me­gyei csoportja, s az intézmény által rendezett tárlaton 34 művész alkotásai láthatók. Fotó: Rigó Tibor KÍVÁNCSISKODÓ _____ N em kedvezőbb a korkedvezmény Sándor Sándor vizslási rok­kantnyugdíjas 9 évig bá­nyász volt, majd meleg­üzemben kovácsként dolgo­zott 3 évig. Munkaidejét nem vonta össze a tb, pedig úgy tudja, akkor korked­vezménnyel mehetett volna nyugdíjba. A választ Király Pál, a Nógrád Megyei Nyugdíjbiz­tosítási Igazgatóság nyugellá­tási osztály vezetője adta meg: -Sándor Sándor 49 éves korától, 1990. április 29-étől részesül rokkantsági nyugdíjban. A korkedvez­ményre jogosító időket egybe kell számolni és ha legalább 10 évet erre jogosító munka­körökben, 58 éves korában mehet öregségi nyugdíjra. A 10 éven felüli minden kor­'!• f >r—? tp i---------*—a—tp— kedv ezményre jogosító 5-5 év után további 1-1 év ked­vezmény jár. Mivel a kérdező még csak 53 éves, ezért 12 év után csak 58 éves korában lenne jogosult öregségi nyug­díjra. Aki viszont rokkantsági nyugdíjban részesül, öregségi nyugdíjra akkor sem jogosult, ha időközben eléri a kedvez­ményre jogosító életkort. 25 év és ennél több szolgálati idő esetén a nyugdíj összege a III. rokkantsági csoportban azo­nos az öregségi nyugdíj ösz- szegével, tehát a kérdezőnek nem lenne kedvezőbb a kor­kedvezményes nyugdíj. Pintér Sándor salgótar­jáni olvasónk azt kérdezi, hogy a városi sportcsarnok­ban mikor javítják már meg végre az eredményjelzőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom