Nógrád Megyei Hírlap, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

Gazdaság: A száraz statisztikai adatok érzékletesen jelzik: volt már sikeresebb korszak is Nógrád megye gazdaságain 4. óítbl Politika: A célok nem változnak, az életemet kell hozzájuk alakítani - mondja Juhász Gábor országgyűlési kép^iselfi 5- oldal ...... ~. S porttükör: A Palóc Karate Szövetség felkészülten várja a szombati, salgótarjáni vidékbajnokságra érkező versenyzőket~t/. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA KÁRPÓTLÁSI JEGGYEL mindent megvásárolhat a NÓGRÁDKER RT. áruházaiban és szakiizleteiben Salgótarjánban, Balassagyarmaton. HETI BEVÁLTÁSI ÁRFOLYAM: 1994. JÚNIUS 1., SZERDA V. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ARA: 16,30 FORINT 53% SALGOTARJANISORTUZUGY: Emberiség elleni bűntett miatt 12 személyt vádolnak r r TYEKVICSKA ÁRPÁD UJ KÖNYVE A bíboros és a katona történetének tisztázási kísérlete A népi hagyományokat ápoló Palóc Szőttes rangos vendége a hollókői asszonykórus is Megnyitották az Industria ’94-et A kőbányai vásárvárosban 24 ország csaknem ezer kiállító­jának részvételével tegnap megnyílt az Industria ’94, a beruházási javak szakvására. Az ünnepélyes megnyitón Latorczai János ipari és keres­kedelmi miniszter hangsú­lyozta: A beruházási javak kí­nálata a gazdaság színvonalá­nak fokmérője, s a vásár tükrözi a hazai ipar fejlődésének üte­mét. Az idén az első negyedév­ben 8,6 százalékkal növekedett az ipari termelés, elsősorban a gépgyártás területén. A tennivalókról szólva a mi­niszter elmondotta: A legfonto­sabb feladat a leépülő ágazatok válsághelyzetének ésszerű ke­zelése, valamint a versenyképes vállalkozások támogatása. A felemelkedést a nagyipari válla­latok és a nagyszámú vállalko­zás optimális összhangja bizto­síthatja. A vállalkozások terje­dését a privatizáció és a termé­szetes kiválasztódás segítheti. Nagyon fontos a teljesítő- és a versenyképesség növelése, ebben az államnak is szerepet kell vállalnia - szögezte le a miniszter. Az ipari termelés fel­lendítésében jelentős szerepet játszik a külföldi tőke. Az elmúlt évben 2,3 milliárd dollár tőke áramlott az or­szágba, s ennek jelentős há­nyada Ausztriából érkezett. A miniszter külön üdvözölte a vá­sár díszvendégeként Ausztriát, s elmondta, hogy a szomszédos ország eddig egymilliárd dol­lárnyi tőkét fektetett be ha­zánkban, s mintegy 4500 oszt­rák érdekeltségű vegyes válla­lat működik az országban. Latorczai János végezetül megemlítette, hogy az a kilenc termék, amely vásári nagydíjat kapott, reprezentálja a hazai ipar magas szintű lehetőségeit. Reményét fejezte ki, hogy a mostani kiállítás hasznos gaz­dasági fórum lesz, s termelési színvonaluk további növelésére serkenti a résztvevőket. Ahogy azt tegnapi lapunkban megírtuk, az Industrián Nógrád megyét mindössze két cég, a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. és a bátonyterenyei Fűtőber Kft. képviseli termékeivel. Salgótarjánban tegnap ülése­zett a Nógrádi Mecénás Ala­pítvány kuratóriuma. A me­gyeházán rendezett összejöve­telnek nemcsak az adta az időszerűségét, hogy a beérke­zett pályázatokra odaítéljék az idei támogatási összegeket, hanem az is, hogy áttekintet­ték az alapítvány eddigi négy­éves tevékenységét. Nagy űrt töltenek be Dr. Á. Varga László kurató­riumi elnök kérésünkre röviden értékelte eddigi munkájukat. Elmondta, hogy ebben a pénzszűke világban eredmé­nyesnek ítéli az alapítvány te­vékenységét. A Nógrádi Mecé­nás Alapítvány nagy űrt töltött be azzal, hogy minden évben több millió forinttal támogatja a megye közművelődési, tudo­mányos és művészeti életét. E segítség nélkül, ha még az intézmények talán valahogy el­lennének, az egyéni alkotók már nem tudnának tevékeny­kedni. Kezdetben még alig több, mint száz pályázat érkezett be, s ezek mintegy felét tudták pá­lyadíjjal elismerni. A követ­kező évben már több, mint két­száz, s tavaly már közel három­száz pályamunka érkezett az alapítványhoz. A négy év alatt a benyújtott több mint hatszáz pályamunkának csaknem a felét, összesen mintegy 15 mil­lió forinttal tudták támogatni. Az alapítvány kuratóriuma arra törekedett, hogy az anyagi támogatások során lehetőleg igazságosan döntsön. Nem aprózták el a pénzt. Viszonylag kevés pályázatot, lehetőleg a legértékesebbeket díjazták. Ez persze nem mindig sikerült, hi­szen sok olyan „apró” értékes pályázat is akadt, amely meg­érdemelte a támogatást. Elsődleges a minőség A Nógrádi Mecénás Alapít­vány a pályázatok elbírálásában igyekezett a minőséget mérv­adónak tekinteni. Mi az, ami sokat nyom a latban? A vállalt feladatok nagysága, milyen­sége, újszerűsége. Szívesen tá­mogatnak olyan szellemi fo­lyamatokat, amelyek eddig nem voltak honosak a megyében, vagy esetleg az országban is ritkaságszámba mennek. Ugyanakkor nagyon fontos a népi hagyományok ápolása. Gondoljunk csak Hollókőre, Bujákra, vagy az Ipoly kör­nyéki nyári fesztiválra. Ezekre külön odafigyelnek. Munkájuk nélkülözhetetlen A népművelőből, könyvtá­rosból, történészből, természet- tudósból, tanárból álló kurató­rium felelősséggel tett eleget vállalt megbízatásának - foly­tatta az elnök. - A pályamun­kákat szakemberekkel lektorál­tatták, hogy a bírálatból kiszűr­jék a szubjektív elemeket. A négy évre választott kura­tórium mandátuma - az ön- kormányzati választásokkal - rövidesen lejár. Éppen ezért Korill Ferenc, a megyei köz­gyűlés elnöke ezt az alkalmat ragadta meg, hogy a kuratóri­umi tagok munkáját a maga és a közgyűlés nevében megkö­szönje. Úgy fogalmazott: a ku­ratórium tagjai az elmúlt évek­ben nélkülözhetetlen munkát végeztek. Komoly, fontos és rangos ügyeket támogattak. P. A. A salgótarjáni 1956-os sortűz- üggyel kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség közölte: A polgári lakosság háború idején való védelméről, Genfben 1949. au­gusztus 12-én kelt nemzetközi egyezmény 3. cikkelyének 1. pontjába ütköző és az 1993. évi XC. törvény 1. paragrafus (2) bekezdés a/ pontja szerint bün­tetendő emberiség elleni bűn­tett miatt vádiratot nyújtottak be a Fővárosi Bírósághoz Az ünnepi könyvhétre jelent meg - a Századvég Kiadó és az 56-os Intézet közös kiadásában - a Balassagyarmaton élő Tyekvicska Árpád A bíboros és a katona című könyve, melynek tegnap tartották a sajtóbemuta­tóját Budapesten, az intézet Dohány utcai központjában. A Nógrád Megyei Levéltár igaz­gatóhelyettese egyébként más - apai - örömök elé is néz. A levéltáros kutatási ered­ményei alapján mutatja be az Ma életbe léptek a közúti köz­lekedés szabályairól szóló rendelet módosításai. Arra kértük Rozgonyi Pál rendőr századost, a közlekedési osz­tály alosztályvezetőjét, hogy ezzel kapcsolatban válaszol­jon kérdéseinkre.- Mi tette szükségessé a KRESZ újbóli módosítását, hi­szen nem is oly régen történtek változtatások?- A jogszabályokat a gyakor­lat követelményei szerint alkot­ják meg. A közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM tizenkét személy ellen. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy tagjai voltak az 1956. december 8-án Salgótar­jánban, a megyei tanács épülete előtt felsorakozott Honvéd Karhatalmi Alakulatnak, és a fegyvertelen tüntető tömegre lőttek. Tettesei voltak annak a sor­tűznek, amely legalább 46 sze­mély halálát és legalább 93 személy sebesülését okozta. 1956-57-es esztendőt, amikor Mindszenty József prímás, esz­tergomi érsek, bíboros és Pá­linkás (Pallavicini) Antal őr­nagy, a történelem egyik szele­tében főszerephez jutott, és sor­suk végzetesen összefonódott. Minden bizonnyal találkozásuk vezetett oda, hogy az arisztok­rata származású, kommunis­tává lett katonatiszt az életével fizetett tetteiért és igazságérze­téért. (A szerzővel készített be­szélgetésünk a 3. oldalon.) rendeletet még 1975-ben al­kotta meg a parlament, ámde azóta éppen a mindennapok gyakorlati tapasztalatai alapján több módosítás is történt. Ázt hiszem természetesnek veszi mindenki, hogy állandó és örök törvények nincsenek, a törvé­nyek, rendeletek is az élet vál­tozásaihoz igazodnak.- A ma életbe lépett változá­soknak mi a lényege, s ezek kö­zül mit kell külön kiemelni?- Ma tizennégy olyan módo­sítás és kiegészítés lépett (Folytatás a 3. oldalon ) MÁTÓL ÉRVÉNYESEK A KRESZ-MÓDOSÍTÁSOK Szigorú büntetések várhatók IDŐJÁRÁS Csökken a felhőzet, és többórás napsütés | valószínű, csapadék már nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21 és 26 fok között alakul. A NAP HÍREI A minimálbérekért Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, illetve a helyi felügyelőségek kétnapos akció-ellenőrzést kezdtek, mivel értesüléseik szerint sok helyen nem fizetik ki a jogszabályban előírt 10.500 forintos, vagy órabér­ben kifejezve 60,50 forintos minimálbért. A két nap alatt mintegy ezer munkáltatót ke­res fel a 250 felügyelő. Sza­bálytalanságnál bírságot vet­nek ki, és kötelezik a munka­adót az elmaradt minimálbér kifizetésére. Ütemes privatizáció Az Állami Vagyonügynökség a választások után is a meg­szokott ütemben folytatja a privatizációt - közölte sajtótá­jékoztatóján az ÁVÜ ügyve­zető igazgatója. Hatvani Szabó János egyúttal azt is elmondta, hogy a gyógyszertárak privati­zációjának leállítása után az ÁVÜ visszahívja vállalati biz­tosait a patikáktól, és arra tö­rekszik, hogy gyorsan megál­lapodjon az önkormányzatok­kal. Ikarusok Amerikába Harminc csuklós Ikarus autó­buszra kapott megrendelést Washingtonból a budapesti székhelyű magyar-amerikai vegyes vállalat. Az Észak-Amerikai Járműipari Kft. (NABI) félig kész, ten­gelyre szerelt fényezett kocsi­testeket szállít Amerikába, amelyekre kint a megrendelők kívánsága szerinti összeállí­tásban építik be a motort, a se­bességváltót, s egyéb szerke­zeti egységeket. Távozó pártigazgató Távozik posztjáról az MDF pártigazgatója. Rubovszky András, aki egyébként a Gel- lért Szálloda igazgatója, el­mondta, hogy ugyanakkor to­vábbra is tevékenyen részt kí­ván venni az MDF újjászerve­zésében. Szólt arról is, hogy a választások után elbocsátá­sokra lesz szükség. Egyrészt azért, mert a kampány idején 160-170 fővel növelték a lét­számot, másrészt át kell állni arra, hogy az MDF már nem kormányzó párt, és parlamenti képviselőinek száma 37-re csökkent. Az FKGP megfontolt A Független Kisgazdapárt ez­után nem megy bele szemé­lyeskedő vitákba, kizárólag az ország sorsát befolyásoló és javító parlamenti előterjeszté­sekkel kíván foglalkozni. Ezt Torgyán József pártelnök je­lentette ki sajtótájékoztatóján. Azt is közölte, hogy pártja csak akkor köt együttműkö­dési szerződést az MDF-fel és a KDNP-vel, ha azoknak legi­tim vezetősége lesz. Elemez a Fidesz A hét végén összeül a Fidesz Országos Választmánya, hogy elvégezze választási szereplé1 sének gyors elemzését. Ezt Kövér László, a párt egyik ve­zetője közölte az MTI-vel. A Fidesz választási kudarcával kapcsolatban többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt egy átmeneti periódus­ban vett részt a választáson, hiszen hozzáfogott a generá­ciós jelleg feloldásához, s már nem volt igazi ifjúsági párt. VALUTA vételi eladási Pénznem árf. 1 egységre forintban Angol font 153,14 156,14 Ausztrál dollár 74,81 76,15 Dán korona 15,76 16,06 Finn márka 18,72 19,06 Francia frank 18,05 18,39 Görög drachma (100) 41,87 42,67 Holland forint 55,05 56,09 ír font 150,42 153,22 Japán yen (100) 97,25 99,11 Kanadai dollár 73,25 74,77 Kuvaiti dinár 340,32 344,98 Német márka 61,70 62,90 Norvég korona 14,24 14,52 Olasz líra (1000) 63,64 64,86 Oszt. schilling (100) 877,46 894,16 Spanyol peseta (100) 74,88 76,34 Svájci frank 72,40 73,72 Svéd korona 13,10 13,34 USA dollár 101,51 103,51 ECU (Közös Piac) 118,82 121,06 Négy éve a nógrádi szellemi élet mecénásai

Next

/
Oldalképek
Tartalom