Nógrád Megyei Hírlap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-02 / 102. szám

Balassagyarmat és környéke:Csak bele ne fulladjunk a szemétbe, miközben városi vezetők orrainak a nyilvánosságra 5. oldal Győzök és vesztesek: A hét végi kampánycsend és képviselőválasztás előtti esélylatolgató beszélgetésünk Nógrádbah ‘üLé 6. oldal Sporttükör: Fergeteges kettős győzelemmel rajtolt az újonc salgótarjáni OB I-es férfi teniszcsapat a fővárosiak ellen 10. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. MÁJUS 2„ HÉTFŐ V. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ARA: 16,30 FORINT Miért nem mindjárt a jobbat? ­Fizessen elő a Nógrád Megyei Hírlapra! MÁJUS ELSEJÉT ÜNNEPELTÉK. A megye számos településén majálissal, vidám, tarka műsorral ünnepelték május elsejét. Az idén kevesebben vigadtak, mint az elmúlt években, ami a változékony időjárásnak is betudható. Gyurián Tibor felvétele Salgótar­jánban készült, a város legszebb helyén, a Dolinkában, ahol a legtöbben, néhány ezren vettek részt a majálison. A május elsejei programokról a 4. oldalon számolunk be. Megemlékeznek a tarjáni holocaustról, le kell bontani az óvoda életveszélyes részét Salgótarján önkormányzata megemlékezik a salgótarjáni holo­caust-évfordulóról - így döntöttek pénteken este a képviselők. A Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre kezdeményezte, hogy a város önkormányzatával közösen, állíthasson emléktáblát a salgótarjáni holocaust áldozatainak emlékére. A kulturális és sportbizottság javasolta a testületnek, hogy 100 ezer forinttal járuljon hozzá az emléktábla felállításához, illetve az avatási emlékünnepség költségeihez, és 300 ezer forinttal támogassa a Nógrádi Történeti Múzeumban rendezendő emlékkiállítást. Száz szál gyertya a tortán Kétbodony. A községben élő Bócz Pálné ma ünnepli századik születésnapját: 1894. május 2-án látta meg a napvi­lágot. Tegnap né­pes családja köré­ben ünnepelte a centenáriumot: két élő gyermeke mellett tíz unoka, tizenkét dédunoka és öt ükunoka is köszöntötte e ne­vezetes dátum al­kalmából. Bócz Pálné, Mari néni, akit a faluban leginkább csak mamaként ismernek egész életét Kétbodony- ban töltötte. Elő­Bócz Pálné még szemüveg nélkül olvas Szlovák-magyar kancsolatok ma A Kapcsolatok címmel, nemzeti­ségi konferenciát tartottak Sal­gótarjánban. Korill Ferenc, a Nógrád Me­gyei Közgyűlés elnöke köszön­tötte a jelenlévőket. Majd szólt Nógrád megye szlovák kapcso­latairól, hangsúlyozva, hogy a szlovák-magyar együttműkö­désnek nincs alternatívája. Ez­után a megyei közgyűlés törek­véseit ismertette a regionális, a gazdaságra, a kereskedelemre, a kultúrára, az idegenforga­lomra, az emberek hétköznapi kapcsolatára egyaránt kiterjedő együttműködésben. Külön hangsúlyozta a kistérségi és re­gionális kapcsolatfejlesztésben a gazdasági együttműködés, a vállalkozás szerepét. Ludovit Fiiegei, a szlovák kormány tanácsadó testületé­nek titkára a Szlovák Köztársa­ságban élő nemzetiségi kisebb­ségek helyzetéről szólt, ismer­tetve az új szlovák kormány nemzetiségi politikájának leg­fontosabb elemeit. Szlovákiá­ban az alkotmány által biztosí­tott teljes jogegyenlőség gya­korlati megvalósítása folyama­tos- munkát jelent a párbeszéd jegyében. A Szlovák Köztársa­ság május 11-én Strassbourg- ban aláírja a regionális és ki­sebbségi nyelvek európai char­táját. Ennek szellemét az okta­tásban, a kultúrában, a hírköz­lésben, s az élet más területein máris érvényesíteni kívánják. Mata Mihály, a Magyaror­szági Szlovákok Szövetségének ügyvezető elnöke a Magyaror­szágon élő szlovákság, a nem­zetiségi szervezetek és intéz­mények helyzetét ismertette. A nemzetiségi törvény súlyos hi­ányosságaként említette, hogy annak nincs anyagi garanciája. A törvény adta lehetőségek kö­zül viszont kiemelte a nemzeti­ségi önkormányzatok megala­kításának fontosságát. A továbbiakban Ercsényi Ferenc, Salgótarján alpolgár­mestere a város szlovákiai kap­csolatairól, Firon András, az Amicus Baráti Társaság elnöke tevékenységükről, dr. Horváth István történész a nógrádi szlo­vákság történetéről beszélt. Salgótarjánból a történeti ku­tatások jelenlegi állása szerint 1944. június 13-16-a között mintegy 2300 zsidó vallású magyar állampolgárt deportál­tak vasúti szerelvényeken Auschwitzba, majd egy részü­ket németországi munka­táborokba. A képviselő-testület állást foglalt abban: mélységesen el­ítéli a fajgyűlölet bármilyen megnyilatkozási formáját. Az emléktáblát - az egyik hajdan­volt zsidógettó helyén, a posta épületének keleti falán - 1994. június 19-én helyezik el. A Nógrád Megyei Tűzoltó­parancsnokság május 4-én, Fló­rián napján felavatja a tűzoltók védőszentjének, Szent Flórián­nak a domborművét, niután ehhez elvi hozzájárulás adta a város képviselő-testül te. Az 1,80-szor 1 méteres, tűkőből készült domborművet amelyet Miskédy György bán i vállal­kozó készített, a salgótarjáni parancsnokság épületének bejá­rata melletti falrészén helyezték el. A költségeket a megyei tűz- oltóparancsnokság fedezi. A testületi ülésre soron kí­vüli napirendi pontként az Arany János úti óvoda és böl­csőde ügyét. Az épület keleti homlokzatán már 25 éves az a hat méteres árnyékoló szerke­zet, ami életveszélyessé vált", így cseréje mindenképpen in­dokolt. Eredeti állapotának visszaállítására egymillió-száz­ezer forintra lenne szükség. Döntés egyelőre arról született, hogy az alsó fokú gondnokság­nak le kell bontania a veszélyes szerkezetet. Nem történt előrelépés az önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló he­lyiségek értékesítése ügyében. Á képviselők nem fogadták el a rendeletet sem, és arról sem tudtak dönteni, ki végezze az értékesítést. (dudellai) szőr húsz eszten­dősen maradt özvegyen, má­sodszor pedig 1944-ben: mind­két férjét a háború vitte el. Mari néni a mai napig szemüveg nélkül olvassa a Nógrád Me­gyei Hírlapot. Otthonról már nem jár el, de a két héttel eze- lőti idősek napján néhány lépés erejéig még táncra is perdült: mint elmondta, sok munkája mellett egész életében szerette a vidámságot. VÖRÖSKERESZTES MÁJUSFA. Szombat délelőtt a Vöröskereszt megyei és városi szervezetei rendeztek ünnepséget a salgótarjáni Galcsik fogadónál. Közremű­ködött a Nógrád táncegyüttes. A vöröskeresztes világ­nap alkalmából kitüntetettek névsora a 3. oldalon. IDŐJÁRÁS New York-i járat A Malév Rt. és az amerikai Delta Air Lines légitársaság május 2-tól, hétfőtől közvet­len repülőgépjáratot indít Bu­dapest és New York között. A Malév Boeing 767-200ER tí­pusú repülőgépei reggel in­dulnak majd a magyar fővá­rosból, s New Yorkban a John F. Kennedy repülőtér Delta termináljára érkeznek és on­nan is indulnak vissza Buda­pestre. A hét minden napján közlekedő járatokkal leszállás nélkül, kilenc óra alatt juthat­nak el az utasok az amerikai kontinensre. Kofatüntetés lesz Május 7-én délután két órakor tiltakozó nagygyűlést tartanak Budapesten a Nagyvásárcsar­nok előtt, a csarnok régi bér­A NAP HÍREI lői. Erről hétfőn tájékoztatják a rendőrséget illetve Demszky Gábor főpolgármestert. A ke­reskedők szerint az önkor­mányzat felháborító módon járt el. Igaz ugyan, 153 régi bérlő visszaköltözhet, de a ko­rábban jelzett 60 ezer forint/ négyzetméteres használatba­vételi díjnál várhatóan jóval nagyobb árat kell majd ezért fizetniük. Jószolgálati akció Az MTI értesülése szerint Göncz Árpád köztársasági el­nök jószolgálati szerepvállalá­sával megbeszélés lesz a Par­lamentben az ORFI és a Lu­kács Fürdő jövőjéről. Dr. Bá­lint Géza, az ORFI főigazga­tója elmondta: az állami tulaj­donban lévő épületegyüttest a II. világháború előtti formájá­ban szeretnék helyreállítani. A milliárdos nagyságrendű re­konstrukció előtt azonban arra törekednek, hogy megtalálják az összes érdekelt fél számára elfogadható üzemeltetési megoldást. Reális Zöldek Klubja A Reális Zöldek Klubja a „Duna az ember szolgálatá­ban” elnevezéssel nemzetközi civil szervezetek egyesületét kívánja létrehozni, amelynek célja a Bős-Nagymarosi erőmű ügyében a környezet­barát kompromisszumos meg­oldások keresése és támoga­tása lesz. Erről Juhos László a vízlépcső rendszert elfogadó klub vezetője nyilatkozott, miután visszatért arról a po­zsonyi konferenciáról, ame­lyet a szlovák környezetvé­delmi miniszter védnökségé­vel szerveztek. MDF-majális és nehéz út Még egy hét van a választáso­kig és akkor sok minden eldől - kezdte beszédét Boross Péter miniszterelnök, MDF alelnök a Magyar Demokrata Fórum ma­jálisán vasárnap a Hűvösvölgyi Nagyréten. A kormányfő visszatekintett az elmúlt négy évre, s kijelen­tette: végig kell menni a mo­dern, korszerű gazdaságú Ma­gyarországhoz vezető nehéz úton. A nemzethez való kötő­désnek a magyar közélet meg­határozó motívumának kell lennie. A keresztény, európai szellemiségű MDF nélkül ez nem megy. Hozzátette: nélkü­lünk nem született volna meg az önnön sorsát irányítani tudó, szabadságjogokkal felruházott polgár. A kormányfő szerint a választások tétje az, hogy az or­szág feladja-e azt amit elért, és amit még az MDF-vezette kormány a következő négy év alatt el akar érni. Egy kérdésre válaszolva a kormányfő határozottan kije­lentette: a magyar kormány minden egyes tagja köteles egyeztetni a határon túli ma­gyarok képviselőivel, ha őket érintő kérdések merülnek fel a nemzetközi kapcsolatokban. Több kérdést tett fel a hallgató­ság az MDF szóba jöhető koa­líciós partnereivel kapcsolat­ban. A miniszterelnök rámuta­tott: pártja boldogan vállalja a koalíciót az Egyesült Kisgaz­dapárttal, s szeretné, ha az FKgP mai vezetői nélkül a kis­gazdák egyesülnének. El­mondta azt is: amíg az SZDSZ- t a baloldali gyökerű pesti ke­mény mag irányítja, addig nem lehet e párttal koalícióról be­szélni. Ugyanakkor a szabad- demokraták közül vannak olyanok, akikkel a négy év alatt szót lehetett váltani. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom