Nógrád Megyei Hírlap, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

MA EGÉSZ HETI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓMÜSOR - TVR EXTRA 8 oldalon NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. ÁPRILIS 1., PÉNTEK V. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Ne legyen butik az olajfák helyén! (3. oldal) LAPUNKBAN: ✓ Április elsejei HÍRTURMIX (4. oldal) Lovaskocsin érkeztek a csécsei botrányhősök (7. oldal) MEGJÖTT HÍRLAPUNK NYUSZIJA. Akarsz 50 darab Kinder tojást nyerni? Semmi akadá­lya, hogy a tiéd legyen! Ez volt a mottója lapunk játékának, amelyre oly sokan küldték be részvételi szelvényeiket. A nagy izgalommal várt sorosolást tegnap délután Salgótarjánban, a Pécskő Áruház új korszerű élelmiszer osztályán tartottuk. A Nógrádker Rt. által felajánlott Kinder-tojásokat Jóvári Tibor az rt. reklámigazgatója adta át Báli Tibor (Salgótarján, Koty- háza-puszta) óvodás édesanyjának. A további szerencsés nyertesek: Godó Petra (Salgó­tarján, Szerpentin u. 15. sz. ) és Stadler Ágnes (Ecseg, Arany J. u. 2. sz.) Fotó: Gyurián Tibor Van elég ajánlója az MDF-nek Sajtótájékoztató a választási kampányról Az ÁVÜ kínálata: 345 milliárd Az ÁVÜ az idén minden eddi­ginél nagyobb értékben, össze­sen 345 milliárd forint tulajdon- részt kínál megvételre — ez az ÁVÜ idei kínálatáról szóló ösz- szefoglalóból derül ki, így az is, hogy a cégek háromnegyedénél a vagyonügynökség a többségi ré­szesedést értékesíti. ENSZ-katonák búcsúztatása Magyar ENSZ-katonákat bú­csúztattak ünnepélyesen csütör­tökön a Magyar Honvédség Mű­velődési Hazában. A közeli na­pokban hat magyar katonatiszt utazik Kuvaitba, egy pedig Mo- zambikba, hogy reszt vegyenek az ENSZ katonai megfigyelői te­vékenységében. KDNP: választási fair play-díj A Kereszténydemokrata Néppárt választási fairplay-díjat alapit, amelyet — a választások második fordulója után — az a párt kap meg, amelyik a legkor­rektebb választási kampányt folytatta. A díj odaítéléséről egy erre a célra felkért, közmegbe­csülésnek örvendő, hazai és kül­földi személyiségekből álló tár­sadalmi zsűri dönt majd. Elmaradt az FKGP sajtótájékoztatója Erikái vizsgálatot kezdemé­nyez a tuggtirrn l.,r.t- «. Tv-híradó ellen, mert csütörtö­kön sem jelent meg a stáb a meg­hirdetett szokásos heti sajtótájé­koztatón. Ezért a többi újságíró sem ismerhette meg a sajtótájé­koztató témáját, a párt környe­zetpolitikáját, ehelyett bejelen­tették, hogy a Tv-híradó diszkri­minatív magatartása miatt a saj­tótájékoztató elmarad. A párt tiltakozik, hogy a kampány ide­jén hetente egyszer sem hajlandó a Tv-híradó beszámolni prog­ramjaikról. Újabb fejlemények a Folyamőr utcai rablás ügyében A Folyamőr utcai 60 milliós rablás három elkövetője közül ketten álarcot viseltek, a gépko­csivezetőjükön viszont nem volt álarc. A rablók lőfegyvert hasz­náltak, megsebesítették az egyik biztonsági őrt, akit a mentők kórházba szállítottak. A másik két biztonsági őrt megkötözték. A rendőrség nagy erőkkel foly­tatja a nyomozást, és tanúkat ke­res a rablók minél pontosabb személyleírásához. Románok támadtak a rendőrökre Román állampolgárok ellen indított eljárást Szegeden a rend­őrség, mert a szerdára virradó éj­szaka hatan megtámadták a rendőrjárőrt, amikor szabálysér­tés miatt megállásra szóh'totta fel őket, majd egy tőrkéssel is meg­fenyegették, ezzel egyik társukat sebesítették meg. A rendőr két figyelmeztető lövéssel hárította el a támadást. Az MDF mindegyik egyéni képviselőjelöltjének megvan az indulásához elegendő ajánlási szelvénye, az egyes jelöltek átla­gosan 1000-1200 „kopogtatócé­dulát” gyűjtöttek, s a rekordot majdnem 3500 szelvénnyel Csa- pody Miklóséira, induló képvise­lő tartja — mondta el Herényi Károly MDF-szóvivő, pártja csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az MDF Országos Elnöksége szerdai ülésén — egyetlen napi­rendi pontként — áttekintette a párt választási kampányának ál­lását, s a szóvivő tájékoztatása szerint a testület megállapította: a kampányprogram megvalósí­tása jól halad, s néhány területen a tervezettnél előrébb tart. A Két új vállalkozásáról számolt be csütörtökön Neményi Béla, az ismert vállalkozó, aki korábban a BMW magyarországi vezérkép­viseletének vezetője volt. Beje­lentette, hogy franchise rend­szerben áruba bocsátja a Nemé­nyi név használatát, vagyis azok a gépjármű-kereskedelemben és -javításban érdekelt vállalkozók, akik bizonyos kritériumnak megfelelnek, megkapják a jogot a Neményi-hálózat tagjaként va­ló működésre. Az MTI tudósítójának kérdé­sére Neményi Béla elmondta, szóvivő ugyanakkor egy kérdés­re válaszolva kijelentette: ő sze­mély szerint a választási kam­pányt szükséges rossznak, pénz- pocsékolásnak tartja, s a pártok szerinte egymást hajszoljak bele a versengésbe. Herényi Károly azt is közölte: a jelöltek egyharmada rendelke­zik hivatalos visszaigazolással, de a párt még sem a területi listá­kat, sem az országos listát nem adta le — ezt a törvényes határ­idő előtt, április 8-áig megteszi. A szóvivő szerint megnehezíti az ajánlási szelvények leadását, hogy a területi választási bizott­ságok sok helyen a hétnek csak egy napján tartanak fogadóórát. Egy kérdésre válaszolva kije­hogy a leendő vállalkozóknak a Neményi név használatáért évente kétmillió forintot kell fi­zetniük. A névhasználatot azon­ban meg is vonhatják, ha a rend­szeres időközönként tartott ellen­őrzések során kiderül, hogy az érintett vállalkozók nem teljesí­tik az előírt feltételeket. Eddig 40 alakuló szerviz, illetve autó­kereskedő cég jelentkezett: csat­lakozni szeretne a Neményi-há- lózathoz. Új vállalkozás a Neményi Off Shore Szervező és Tanácsadó Kft. elnevezésű cég is, amelynek lentette: az ellenzék gerjeszti a hangulatot a lakosság körében az ajánlási szelvények nyílt adatké­rése ellen. Hozzátette: az egyes pártok által emlegetett félelmet az MDF képviselőjelöltjei a la­kosság köréoen nem tapasztal­ták. Herényi Károly ellenben azt is elmondta: egyes választók va­lóban szóvá teszik ezt a mód­szert, mert nyílt szavazásnak tartják. Emlékeztetett arra, hogy az előző választáson volt olyan párt, amely sokkal több ajánló­szelvényt gyűjtött, mint ahány szavazatot, tehát a szóvivő sze­rint a kopogtatócédulák nem tel­jesen tükrözik a valós választási szándékot. (MTI) Neményi Béla a többségi tulajdo­nosa. Az egymillió forintos töké­vel alapított kft. az új off shore vállalkozásoknak a megszervezé­sét, a működtetését, az admi­nisztrációs feladatait — a köny­veléstől a mérlegkészítésig — végzi el, amelyek létrehozására Magyarországon január elseje óta van lehetőség. Újságírók kér­désére Neményi elmondta: nem hagy fel az autókereskedelem­mel, hiszen továbbra is a BMW fő márkereskedője maradt, és más márkákkal kapcsolatban vannak még nagyszabású tervei. Két vadonatúj Neményi-vállalkozás Az orosz adósság törlesztéséről Tegnap hazánkba érkezett Viktor Cser- nomirgyin, az Orosz- országi Föderáció miniszterelnöke. A fogadás után egyórás négyszem­közti megbeszélést folytatott vendéglá­tójával, Boross Péter kormányfővel. Ez­alatt Kádár Béla kül­gazdasági miniszter és orosz partnere, Oleg Davidov veze­tésével ülést tartott a Magyar-Orosz Ke­reskedelmi és Gaz­dasági Együttműkö­dési Kormányközi Bizottság. Ezen zöm­mel az orosz adósság ügye került terítékre. Megvitatták: Moszk­va milyen formában törlesztheti Magyar- országgal szemben fennálló adósságát. Az elvi kérdésekben már született megál­lapodás; vagyis a tör­lesztés fajtáiról és ar­ról, hogy az idei orosz költségvetés függvé­nyében Magyaror­szág milyen induló nagyságrenddel szá­molhat például az oroszországi privati­zációba való bekap­csolódást illetően. (MTI) A pénzt juttatják vissza a vásárlóknak? Rendőrségi vizsgálat kezdődött a Mitaxnál Újabb nagy hullámokat kavar a Mitax-ügy Salgótarjánban - s elképzelhető, hogy országosan is. Március 28-án arról írtunk, hogy a megelőző szombaton hatvan-hetven pórul járt vásárló tüntettett a Mitax Organ Kft. irodáját befogadó salgótarjáni szakszervezeti székház előtt, követelve vissza elvesző tízezreit. A cikk megjelenését követően a károsultak egymásnak adták a ki­lincset szerkesztőségünkben is, kérve támogató segítségünket. A tapasztaltak hatására ke­restük a kapcsolatot a Mitax Organ Kft. szegedi központjá­val, azonban minden kísérle­tünk kudarcot vallott. Egy ko­rábbi Mitax prospektusból vett számon a makói Gábriel Taxi jelentkezett. Végül is a szegedi tudakozó segített és így sikerült telefonvégre kapni dr. Mirgai Zoltán ügyvezető igazgatót, aki már tudott a Salgótarjánban tör­téntekről és megértéssel fo­gadta, hogy tőle, a legilletéke­sebbtől szeretnénk informá­lódni és tárgyilagosan tájékoz­tatni olvasóinkat. Azt még hozzá tette, hogy ez tüstént nem megy, mert legalább egy hét szükséges ahhoz, hogy a salgó­tarjáni iroda iratanyagát könyvvizsgáló átnézze, s hát ugye addig mégsem kellene írni semmit. Egyébként is arra tö­rekszenek, hogy minden ügy­féllel békésen rendezzék a dol­gokat. Végül azt mondta, hogy küldjük el a kérdéseinket és ő válaszol. Időközben Salgótarjánban sikerült szót váltani Mag László szolnoki irodavezetővel, aki azért jött ide, hogy a salgótar­jáni irodát átvegye. Ugyanis Lakatos József, a salgótarjáni iroda vezetője elmondása sze­rint felmondott. Ezt az irodaát­vételt azonban az a tény is elői­dézte, hogy a Mitax Organ át­szervezi az országos hálózatát. Mag úr azt is elmondta, hogy a kft. minden ügyfelével szeretné rendezni a helyzetet, vagyis azt szeretné, ha minden ügyfelük megkapná amit rendelt. Az irodaátadás azonban va­lamilyen oknál fogva meghiú­sult. Március 31-én, tegnap megjelentek a salgótarjáni iro­dán a Mitax Organ országos képviselői és el akarták vinni az (Folytatás a 3. oldalon) Folytatódott az ünnepségsorozat Szabó Lőrinc versmondóverseny T egnap Balassagyarmaton folytatódott a Szabó Lő­rinc Általános Iskola ren­dezvénysorozata. Ennek kere­tében fotókiállítást rendeztek az intézmény harminc évéről. A tornateremben látható a Szabó Lőrinc életét bemutató kiállítás, s az iskola volt művésztanárai­nak tárlata. A gyermekrajzver­seny legjobb munkáit szintén felrakták a falra. A Szabó Lőrinc versmondó­versenyen 34-en vettek részt. Az alsó tagozatosok között az alábbi sorrend alakult ki: 1. Balázs Gr éta (Kiss Árpád is­kola), 2. Kiss Katalin (Szent Imre), 3. Pékár Tamás (Szabó Lőrinc). A felső tagozatosok versenyében: 1. Lázár Izabella (Petőfi), 2. Bartal Ágota (Szent Imre), 3. Rozsnoki Andrea (Kiss Á). Különdíjban részesült: Né­meth Csilla (Ózd, Szabó Lőrinc Általános Iskola). A rendhagyó osztályfőnöki órán részt vettek az iskola volt tanárai, diákjai. A rendezvénysorozatot KRESZ-vetélkedő zárta. Csaló áldozatait keresi a rendőrség A lopott igazolvány buktatta le Tavaly nyáron ismeretlen tet­tes ellopta Kelemen Attila irattáskáját, benne a személyi igazolványával. A tulajdonos - ahogy mon­dani szokták- már keresztet vetett az eltűnt iratokra, s el­könyvelte, hogy sosem kerül­nek elő többet. Akkor érte a meglepetés, amikor néhány hónap múlva felszólítást kapott, hogy bizo­nyos kikölcsönzött eszközöket szolgáltasson vissza. Ezt azon­ban nem tehette, mert ő nem kölcsönzött semmit. Ekkor derült ki, hogy valaki az ő ellopott személyi igazol­ványával garázdálkodik. Ter­mészetesen a rendőrség is be­kapcsolódott az ügybe, s ki­nyomozta. hogy Csemer Géza salgótarjáni lakos volt a tavaly nyári ismeretlen tettes, aki el­lopta az irattáskát, és felhasz­nálta Kelemen Attila személyi igazolványát. Csemer Géza nagy lehetősé­get látott az ellopott személyi igazolványban, de azt először a sajátjává kellett valahogyan „honosítania”. Erre az akcióra Szolnokon kerített sort. Albér­letbe jelentkezett be, majd a be­jelentőlap alapján hozzájutott egy olyan személyi igazol­ványhoz, ami Kelemen Attila adatait, de Csemer fényképét tartalmazta. Ezzel a személyi dokumen­tummal keresett fel különböző kölcsönzőüzleteket, videotéká­kat, amelyekből gépeket, vi- deoanyagokat kölcsönzött. Mondani sem kell, hogy sem­mit sem vitt vissza. A Salgótarjáni Rendőrkapi­tányság nyomozói végül is el­fogták Csemer Gézát, akit való­jában a manipulált személyi igazolvány egyik adata árult el. A nyomozás eddigi adatai sze­rint három üzlet tett a csalóra terhelő bejelentést. Adatok me­rültek fel arra vonatkozóan, hogy Csemer Géza több helyen is követett el csalásokat. Ezért a rendőrség kéri, hogy az ügyben még érintett szemé­lyeket, hogy lehetőleg írásban, az esetre vonatkozó okmá­nyokkal bizonyítva tegyenek bejelentést. P. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom