Nógrád Megyei Hírlap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

ANGYALKÁNK HOZTA, ÚJ ÉVRE ADTA - 2. oldal-A4 \> ft r NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. JANUÁR 3., HÉTFŐ LAPUNKBAN: Keressük együtt „Colombo” kisasszonyt! (4. oldal) Rivaldafénybe a nagybátonyi zeneiskolából (5. oldal) „Gyalogolni jó” (7. oldal) Szerény nyereség a Mahartnál A Mahart szerény, mintegy 70 millió forintos nyereséggel zárta az óévet — közölte a távirati iro­dával Jakab György, a cég vezér­igazgató-helyettese. Bár az ered­mény alig haladja meg az 1992. évit, értéke mégis jóval nagyobb annál. A hajózási társaságot ugyanis 1993-ban szinte minden létező kedvezőtlen hatás érintet­te. Az al-dunai hajózást többször blokád bénította meg, de nem volt zavartalan a közlekedés a fo­lyó felső szakaszán sem, amit az aszályos hónapokban az igen alacsony vízszint, télen pedig az enyhe, csapadékos idő hatására kialakult áradások hátráltattak. Haragjában Ifisziíría munkatársát A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság eljárást indított őrizetbe vétel mellett egy 56 éves kunszentmártoni férfi ellen, mi­vel Csongrádon január 1-jén ko­ra délután munkaadójuk házá­nak melléképületében — egy szóváltást követően — késsel mellbe szúrta 45 éves munkatár­sát, aki ugyancsak helyi lakos volt. A szerencsétlen férfi a hely­színen meghalt. Úttesten fekvőn ment át a mentő Cegléd külterületén január 1-jén a kora esti órákban egy 40 éves tápiószelei férfi az Országos Mentőszolgálat megkülönbözte­tett fényjelzést használó mentő­gépkocsijával áthajtott az úttes­ten fekvő helyi illetőségű férfin, aki a helyszínen meghalt. Az ügyben folytatják a vizsgálatot. Felgyújtotta a saját ágyát Tragikus tűzesettörtént január 1-jén reggel 8 óra tájban Zala- tárnokon az Orokláni út 40. szám alatt. Itt egy agyi érelme­szesedésben szenvedő 78 éves asszony tűzveszélyes folyadékkal meglocsolta az ágyát, majd fel­gyújtotta. A tűz következtében az asszony füstmérgezésben meghalt. A tüzet nem oltotta el senki, az oxigén hiányában ma­gától kialudt. V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Mától: Előfizetőink figyelmébe! A Nógrád Megyei Hírlap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket kérjük jelezni a (32) 316-455 (32) 310-869 telefonon vagy levélben a kiadóhivatal címére: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. Az ország minden részéből jöttek vendégek a salgóbányai Medves Hotel hangulatos óévbúcsúztató­jára. Krizsán Árpád és családja Budapestről érkezett. Fotó: Mikuska István Jó hangulat tűz, víz nélkül, de halálesettel, rablással, betöréssel Szilveszteri vigasságok ■MUM———————————H————— nm——■! ....mii á rnyoldalakkal Nem volt különös szilveszter, nem táncolt a hóember, de vi­dáman, az évszakhoz képest enyhe időben, hó nélkül búcsúztat­tuk az óévet és köszöntöttük az újat Nógrádban. Szilveszterkor szóltak a papírtrombiták, hangosak voltak az utcák, estére meg­teltek az éttermek, vendéglátóhelyek, durrogtak a pezsgőspa­lackok is. A salgótarjáni szállodák, Hollókő, Bánk és a megye többi, festői helyen lévő üdülő­háza. szálláshelye ugyancsak vendégekkel telt meg. A Ka- rancs Szállodában németek, lengyelek együtt vigadtak a ha­zai vendégekkel. Zene, tánc, éj­félkor tombola, malacsorsolás több helyen volt, az ünnepi me­nük, koktélok gazdagok, válto­zatosak voltak. Bizony sokak­nak jólesett éjfél után vagy másnap a korhelyleves. Újév napja a legtöbb helyen csöndes volt. Január 2-án is tartott még a pihenés. Az esztendő váltása tehát szenzációmentesen lezaj­lott. Mit mondanak erről a me­gyeszékhelyi ügyeleteken? A megyei kórház ambulanci­ája bizony nem volt csöndes. December 31-én este tizenegy­kor indult a „forgalom”, s tartott egészen reggel hat óráig. Vi­szonylag sok volt a belgyógyá­szati panasszal érkező. Úgyan- így szíveredetű panasszal is többen jöttek. Hasfájásos, gyo- morrontásos esetekből ugyan­csak kijutott az ügyeletet ellá­tóknak. Még néhány fogdába elhelyezhetőségi vizsgálatokat is végeztek. Továbbá utcai ve­rekedésből származó és más sé­rülteket láttak el. Január 1-jén is folytatódott a viszonylag nagy „forgalom”, balesetesekkel és hasmenéses, illetve szalmonel- lafertőzés-gyanús esetekkel. A mentősöktől megtudtuk, hogy szerencsére szilveszterkor és újévkor közúti baleset nem történt. Sok részeg sérültet kel­lett beszállítani a kórházba, ezek azonban könnyű sérülések voltak. A tűzoltóknak semmi dolguk sem akadt az ünnepekben. Tel­jes volt a nyugalom, úgy tetszik, a vidámság sem volt akadálya annak, hogy tűzre, vízre jól vi­gyázzunk. S ez nagyon jó hír. Sajnos nem szolgálhattak ha­sonlóval a rendőrségtől. De­cember 31-én este hat óra ti­zenöt perckor haláleset történt a salgótarjáni síküveggyárban. Egy munkáját végző targoncás szakember munka közben lee­sett a targoncáról és meghalt. Az ügyet szakértők bevonásával vizsgálják. A halál okának pon­tos megállapítása érdekében rendőrorvosi boncolást rendel­tek el. Volt rablás és betörés is. Ja­nuár 1-jén hajnali négykor (Folytatás a 3. oldalon) Saját előfizetői terjesztésben a Hírlap Mint a fejléc melletti „monok­liban” lévő telefonszám is jelzi: a mai naptól még inkább számí­tunk előfizetőink, olvasóink ész­revételeire és véleményére mind a Nógrád Megyei Hírlap terjesz­tését, mind pedig tartalmát ille­tően. Tavaly decemberben már be­kopogtattak Önökhöz a saját előfizetői terjesztő-hálózatunk munkatársai — két vasárnap pe­dig gyakorolták is a lap kézbesí­tését —, akik mostantól állandó kapcsolatban állnak majd az ál­landó előfizetőkkel. Ma reggel­től ugyanis ők teszik be a postalá­dáikba a friss újságot. Előfordul­hat azonban, hogy vannak olya­nok — bár régi olvasóink voltak —, akik decemberben valami­lyen oknál fogva nem fizették be az előfizetési dijat, ezért nem kapnak lapot. Megtörténhet vi­szont az is, hogy a legjobb szán­dékunk ellenéi : sem jut el vala­kihez az újság, ezért mind ők, mind pedig azok, akik időköz­ben szeretnének előfizetni, janu­ár 5-ig megtehetik ezt a kiadó­ban, az ügynökségeinknél, a te­lepülés kézbesítőjénél, illetve a következő lapszámokban talál­ható megrendelőlap segítségé­vel. Megértésüket kérve, javasol­juk: bármely problémájukkal hívjanak fel bennünket a (32)316-455-ös, illetve a 310- 869-es telefonszámon. Igyek­szünk minden esetben a lehető legrövidebb időn belül megolda­ni a gondokat, illetve teljesíteni előfizetési kérelmüket. Lapunk ára változatlan, egy hónapra mindössze 375 forint. Szeretnénk felhívni azoknak a figyelmét, akik előfizetés helyett inkább naponta vásárolják a Hír­lapot, hogy a megyei lap — az ed­digigyakorlatnak megfelelően — a postahivatalokban, az utcai standokon és egyéb árusítóhelye­ken továbbra is megvásárolható lesz. Köszönet illeti azokat, akik az BUVIHÍR Rt. Nógrád me­gyei kirendeltségén biztosítják a napi vásárlási lehetőséget, s azo­kat is, akik december 31 -ig eljut­tatták a lapot az előfizetőinkhez. Eredeti helyén Petőfi domborművé Ismét eredeti helyére került vissza vasáru p i ^ Petőfi-dom­bormű, amelyet nagy nemzeti költőnk születésének centenári­umán 1923-ban helyeztek el elő­ször a fővárosban. A dombor­művet a székesfőváros polgárai akkor az egykori Horváth-házra tették, oda, ahol 1848-ban a Nemzeti dalt és a 12 pontot cen­zúra nélkül nyomtatták ki. Ez a ház jelenleg a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán áll. A domborművet, amelyet több évtizedig múzeumban őriz­tek, a Pest-Budai Petőfi Egyesü­let kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat és több intéz­mény támogatásával helyezték vissza eredeti helyére. Az újra- avatási ünnepség kapcsolódik Petőfi Sándor születésének 171. évfordulójához. A bronz dom­borművet Búza Barna szobrász- művész restaurálta. Karácsonyfa- és petárdatüzek Az idén szilveszterkor és újév napján fele annyi karácsonyfa- és petárdatűz keletkezett az ország- tan, mint tavaly ilyenkor — kö­zölte a Tűzvédelmi és Polgári Védelmi Országos Parancsnok­ság szóvivője. Elmondta: 1993. december 3l-én, s 1994. január 1-jén a karácsonyfa, karácsonyi díszítő elemek és petárdák által 16 esetben történt tűzeset az or­szág területén. Ebből tizenegy volt a karácsonyfa, öt pedig a pe­tárdatűz. Nem volt halálos áldo­zat, s csupán hárman sérültek meg. A szóvivő a tűzesetek csök­kenését azzal magyarázta, hogy hathatósabb volt a felvilágosítás. „Jogosítvány” apás szüléshez A Komárom-Esztergom me­gyei kórházban az országos ba­baprogramhoz csatlakozva lehe­tővé tették, hogy az erre igényt tartó apák is végigasszitálhassák gyermekük világrajövetelének felejthetetlen pillanatait. A részvételhez azonban elő­zetesen meg kell szerezni a „jo­gosítványt”. Ez azt jelenti, hogy kismamáknak és párjuknak a ta­tabányai Módszertani Bölcsődé­ben előadást tartanak a szakem­berek. A jelöltek videofilmek, demonstratív gyakorlatok segít­ségével készülnek a nagy pilla­natra. E kurzus végén az apák igazolólapot kapnak, ami egyút­tal belépőül szolgál a kórházi szülőszobába. (MTI) Demonstráció készül Nagymaroson Demonstrációt szerveznek Nagymaros polgárai tiltakozásul a Pest megyei önkormányzat ter­ve ellen, amely szerint a Duna- parti üresen álló lakótelepen gyermekotthont szándékoznak elhelyezni. Az épületeket a nagymarosi vízieromű-beruhá- zás részeként emelték az építke­zésen dolgozóknak, de miután a beruházás abbamaradt, a házak máig is üresek. A kormány nem­rég úgy döntött: a szobi gyer­meknevelő intézet épületét visz- szaadja a lazarénus rendnek, s ezért a nagymarosi lakótelep tu­lajdonjogai átruházza Pest me­gyére. A megyei tervek szerint az epületek kihasználására itt he­lyeznék el a szobi, a vácdukai ne­velőintézet lakóit, s a pomázi Te­leki-kastélyban működő gyer­mek- és ifjúságnevelő intézetet. Ezzel a nagymarosiak nem érte­nek ejgyet, s kifogásolják, hogy a döntés a megkérdezésük nélkül született. Erdélyj László, Pest megye főjegyzője elmondta: in­dokolatlan a nagymarosiak tilta­kozása. A tervekről tájékoztat­ták a helyi önkormányzatot, s a megye saját tulajdonának hasz- n sáról maga rendelkezik. Az első AB-bébi Nógrádban 1994. január elsején nulla és egy óra között tizenkét újszülött jött a világra Magyarországon: három a fővárosban, kilenc vidéken. A nemek aránya „döntetlen”. A pásztói kórház szülészetén nulla óra 25 perckor látott napvilágot Makó Anita Mariann, a káliói Makó Istvánná ötödik gyermekeként. Három fiú és egy leány testvére várja majd haza. A csecsemő súlya 3,7 kilogramm. Az új­szülött azon szerencsések egyike, akit - három vidéki és egy bu­dapesti társával - az ÁB-AEGÓN Általános Biztosító Rt. köz­pontjában közjegyző jelenlétében úgynevezett ÁB-bébinek sor­soltak ki. A babák százezer forintos életbiztosítást kaptak, ame­lyet 18 éves korukban vehetnek fel. Képünkön Balatoni József az ÁB-AEGON Nógrád megyei igazgatója gratulál a szerencsés kisbaba édesanyjának. Mikuska István felvétele Tejipari privatizáció Csak nyuga minőséggel Az újévben minden bizonnyal felgyorsul a tejipar privatizáció­ja, miután várhatóan januárban befejeződik valamennyi cég tár­sasággá alakítása és megtörténik a decentralizált üzemek értékesí­tése is — mondta el Szilvássy Gábor, a Földművelésügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője az MTI munkatársának. Az átalakulásnak és a tulaj­donváltásnak köszönhetően el­indulhat az ágazat fejlődése, az új társaságoknak azonban to­vábbra is számos problémával kell majd szembenézniük. Az el­múlt években jelentősen csök­kent a tejtermelés és- feldolgozás jövedelmezősége, a belföldi fo­gyasztás drasztikusan *— másfél év alatt megközelítően a 60 szá­zalékára — esett vissza, a kelet­európai piacok jelentős része el- ‘ 'veszett és a hazai piacon megje­lentek az igen magas állami tá­mogatást élvező külföldi termé­kek. Mindezek hatására a tejfel­dolgozási kapacitásoknak már csak 50-60 százalékát tudták ki­használni a vállalatok, így a jövő­ben várhatóan több üzem kény­szerül majd a racionalizálásra. Várhatóan azok a cégek tudnak majd eredményesen tevékeny­kedni, amelyek a nyugat-európa­ihoz hasonló minőségű terméket állítanak elő és megszervezik a termelési hátterét is, valamint a minőségen túl a marketingre, a reklámra és a csomagolásra is fi­gyelmet fordítanak. Bár a 15 teji­pari vállalat közül csupán a Fe­jértej Rt.-nél történt meg a tulaj­donváltás, a decentralizált priva­tizáció keretében több önálló üzemegységet is értékesítettek, aminek egy részét külföldi be­fektetők, ír, holland, francia, olasz és libanoni cégek vásárol­ták meg. Az első tapasztalatok a külföldi befektetőkről kedvező­ek, nem bizonyult ugyanis valós­nak az a félelem, mely szerint a külföldiek a hazai gyártás fej­lesztése helyett csak piacot ke­resnek termékeiknek. A befek­tetők egy része a termelők támo­gatásának és a termelés megszer­vezésének szükségességét is fel­ismerte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom