Nógrád Megyei Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-06 / 207. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. SZEPTEMBER 6., HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 207. SZÁM ÁRA: 13.80 FORINT helyismeret Már telefonon is előfizethet a Nógrád Megyei Hírlapra! Hívja a (32) 312-542-eS telefonszámot! A vásárt rendező magyarnándoriak nevében Sándor István polgármester tájékoztatta a pozsonyi összejövetelen megjelent újságírókat Fotó: Rigó Tibor Pozsonyban tették le névjegyüket a magyarnándoriak Erősödhet a barátság, javulhat a kereskedelem Üresen ásítanak a tisztán honfitársaink lakta falvak szlovák nyelvű helységnév-táblái alatt a magyar feliratok helyei Szlová­kia déli részén. A név ment, de a keret a legtöbb helyen maradt, ébren tartva a reményt, hogy valami még változhat. Ha pedig akadnak olyan emberek, akik a gyakorlatban is tenni akarnak valamit a kapcsolatok javításáért, tiszteletre méltó próbálkozá­sukat remélhetőleg siker koronázza majd. Nem a névtáblák visszahelyezéséről van szó persze, hanem a gazdasági együtt­működés fejlesztéséről. Mert a normálisan gondolkodó ember könnyen beláthatja, hogy a mindkét részről politikai céllal ger­jesztett indulatok legfeljebb a figyelem elterelését szolgálják. Tűz az esztergomi bazilikában Tűz keletkezett tegnap a kora reggeli órákban hazánk legna­gyobb templomában, az eszter­gomi bazilikában. A Tűz- és Pol­gárvédelmi Országos Parancs­nokság központi ügyeletén el­mondták: reggel fél 6-kor riasz­tották a tűzhöz az esztergomi vá­rosi tűzoltóságot, amely késede­lem nélkül vonult a helyszínre. Az oltásban.55 tűzoltó, 14 gép­járművel vett részt, és 7 óra 52 perckor sikerült megfékezni a lángokat. A szakszerű és gyors beavatkozásnak köszönhetően a Főszékesegyház nagyértékű freskóiban és műkincseiben a lángok nem tettek kárt, s vélhe­tően a tűzoltás során sem káro­sodtak a nemzeti kincsek. A tűz okát vizsgálják, s folyamatban van a kár értékének felmérése is. Pető Iván Izraelbe utazott Pető Iván, az SZDSZ elnöke — Mécs Imre és Soós Károly At­tila parlamenti képviselők társa­ságában — néhány napos látoga­tásra Izraelbe utazott. Tárgyalni fognak Jichak Rabin kormány­fővel, Micha Harish ipari és ke­reskedelmi, valamint Israel Kes- sar közlekedési miniszterrel. Előreláthatólag több megbeszé­lésre is sor kerül majd vezető üz­letemberekkel, valamint Izrael tudományos és szellemi életének kiválóságaival. Törököt gyilkolt egy török Az ORFK ügyeleti főosztálya tegnap közölte, hogy a rendőrség megindította az eljárást a 30 éves Ali Kasin török állampolgár el­len. Ali Kasin szombaton dél­ben, fél 1-kor Budapesten, a XX. kerület Terminál kamion parko­lóban, szóváltást követően, egy ismeretlen típusú, 9 milliméteres cseh gyártmányú fegyverrel fejb­előtte 31 esztendős honfitársát. Az áldozat belehalt sérüléseibe. Kasin a helyszínen rálőtt égy má­sik török férfire is, őt a felkarján, súlyosan sebesítette meg. A tá­madót elfogták, és őrizetbe vet­ték. Pénteken sajtótájékoztatót tartottak Pozsonyban, a Magyar Köztársaság kereskedelmi ki- rendeltségén az október 1 -je és 3-a között sorra kerülő magyar- nándori vásár szervezői. Az ér­deklődésre jellemző, hogy a szlovákiai magyar nyelvű újsá­gokon kívül a legolvasottabb szlovák sajtóorgánum, a Pravda, illetve az egyik ottani rádió is képviseltette magát. Bevezetőjében Németh Fe­renc, a követség kereskedelmi tanácsosa a gazdasági kapcsola­tok jelentőségéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az embe­rek többsége sem a határ egyik, sem pedig a másik oldalán nem tudja megfizetni az üzletek pol­cain kínált nyugati árukat, ame­lyek a rendszerváltozás utáni időszakban mindkét ország pia­cát elárasztották. Erre építve a kereskedelmi kapcsolatokat - az együttműködésnek minden­képpen van jövője. Korábban is Csehszlovákia volt egyik legje­lentősebb külkereskedelmi partnerünk, és most is remény van arra, hogy a független Szlovákiával a tavaly 350 millió USA dollárt kitevő kereske­delmi forgalmat idén is sikerül elérni. A kapcsolatok fejlesz­tése terén a vállalkozóknak óri­ási a szerepük, hiszen a korábbi „kishatármenti” forgalom meg­szűnt, de ennek pótlásában so­kat segíthetnek a magyarnándo- (Folytatás a 3. oldalon) Für Svédországba utazik Für Lajos honvédelmi miniszter ma háromnapos hivatalos látoga­tásra Svédországba utazik svéd kollégája, Anders Björck meghívásá­ra. Látogatása során előkészíti a kétoldalú katonai együttműködési megállapodást, és azt, hogy a két ország miként kooperálhat az ENSZ-erők kiképzésében. A tárgyalásokon szó lesz a közép-európai térség biztonsági kérdéseiről, a délszláv válságról, valamint a balti ál­lamok helyzetéről. Magyar részről várhatóan érintik a honvédség technikai helyzetét, a fejlesztés közeli és távlati lehetőségét. Für Lajos a közeljövőben egyébként élénk katonadiplomáciai program előtt áll. Szeptember közepén Rómába utazik, majd a hónap végén várhatóan Budapesten találkozik szlovák kollégájával, hogy aláírják a két ország honvédelmi minisztériuma közötti együttműkö­dési megállapodást. Szeptember utolsó napján Moszkvába látogat, majd Krasznodárban felkeresi az ott tanuló, a MIG-29-es típusú va­dászgép kezelésével ismerkedő magyar katonákat. (MTI) Horthy Miklós újratemetése Kenderesen Hazai földben nyugszik a volt kormányzó Immár magyar földön, a ken- deresi családi kápolnában nyug­szik vitéz nagybányai Horthy Miklós, egykori kormányzó, aki­nek földi maradványai Portugá­liából érkeztek a gyászszertartás helyszínére. A volt államfő és felesége, Purgly Magdolna ko­porsóját, valamint idén elhúnyt fiúk, ifjabb Horthy Miklós ham­vainak úrnáját szombaton a ken- deresi temetőben felállított bal­dachin alatt ravatalozták fel. A szombati gyászszertartásra az ország minden részéből több mint ötvenezren érkeztek Ken­deresre. A Horthy-család tagjai közül 56-an jöttek el számos kül­földi országból. A végső búcsúz­tatáson ott volt a hazai közélet számos képviselője, köztük Bo- ross Péter, Für Lajos, Surján László, Balsai István, Kádár Bé­la, Nagy Ferenc József, Szabó Ta­más és Kiss Gyula. Antall József az újratemetésen közvetlen csa­ládtagjaival képviseltette magát. Délelőtt fél tizenkettőkor kürt- és sípjellel, valamint a Himnusz eléneklésével megkez­dődött a gyászünnepség. Első­ként vitéz Radnóczy Antal, a Vi­tézi Rend főkapitánya tisztelgett a rendjüket alapító Horthy Mik­lósnak, „az első világháború hő­sének, a Monarchia hadiflottája parancsnokának” emléke előtt. Baranyi Mihály, Kenderes polgármestere búcsúbeszédében arról szólt, hogy teljesítették vi­téz nagybányai Horthy Miklós végakaratát: földi maradványai visszaérkeztek a szülőföldre, oda, ahol az emberek többsége szeretettel emlékezik rá és csa­ládjára. A hazatérés, a végtisz­tesség napja megnyugvást jelent azoknak az idős kenderesieknek is, akik még személyesen ismer­ték a volt a kormányzót. Kéri Kálmán nyugalmazott vezérezredes egyre fogyatkozó számú tiszttársai nevében be­szélt, azok képviseletében, akik­kel még együtt mondtak esküt a kormányzónak. „Arra esküd­tünk, hogy követjük őt, és hűen szolgáljuk törekvésében. Abban, hogy egy világháború csapásai, egy diktatúra borzalmai és ide­gen hatalmak megszállása után kézbe vesszük az ország irányítá­sát, hogy ez a megnyomorgatott ország ismét a fejlődés útjára lép­jen (Folytatás a 2. oldalon) A volt szovjet használatú ingatlanok sorsa Tömeges árverés... Gubánt szerelik a Pásztó - Karcag összecsapáson Ilkka Suominen hazautazása Ilkka Suominen, a Finn Parla­ment elnöke, aki Szabad György házelnök meghívására parla­menti küldöttség élén egyhetes látogatáson járt hazánkban, tár­gyalásait befejezve, tegnap el­utazott Budapestről. Magyaror­szági tartózkodása során ven­déglátóján kívül megbeszélése­ket folytatott Jeszenszky Géza külügyminiszterrel, Kádár Béla nemzetközi gazdasági kapcsola­tok miniszterével, a külügyi bi­zottság képviselőivel és az IPU Magyar Csoportja Magyar-Finn Baráti Tagozatának küldöttségé­vel. Ilkka Suominent fogadta Göncz Árpád köztársasági elnök és Antall József miniszterelnök. Amikorra az első, már áfát is tartalmazó villanyszámlát ki kell fizetni, a nyugdíjasok kézhez kapják az általános forgalmi adó bevezetésének ellensúlyozását célzó kompenzációt is. A nyug­díjfolyósító intézet már átadta a postának a több mint 2 millió utalványt, s várhatóan e hónap közepére mindenkihez megér­kezik a pénz. A nyugdíjasok 10.000 forintnál kisebb járadék esetén 1500, míg azon felül — 11.300 forintos nyugdíjig — 1000 forint egyszeri adó- és tb­Feszített ütemben folyik a volt szovjet használatú ingatlanok új értékbecslése, hogy októberben megkezdődhessen a tömeges ér­tékesítés. Ennek felgyorsításáról kormányhatározat született, de ehhez elengedhetetlen, hogy friss értékbecslések legyenek, mert az ingatlanok többségénél az előző értékelés már elavult, vagy csupán az objektumok könyv szerinti értéke van nyilván tartva. Az eladások októberben és novemberben két szakaszban következnek, mégpedig nem fo- • lyamatosan egymás után, hanem egyszerre nagy számú árverés járulék mentes kiegészítést kap­nak. Az intézkedés a nyugdíja­sok több mint felét érinti. Emel­lett újra lehet várni a postást az esedékes nyugdíjjal, amely min­den saját jogú nyugdíjasnál 4 százalékkal lesz magasabb, mint az előző hónapban volt. (Akihez mégsem jutna el a felemelt ösz- szeg, az a területileg illetékes tár­sadalombiztosítási igazgatóság­nál reklamálhat.) A nyugdíjbiztosítási önkor­mányzat elnöksége további 4 százalékos nyugdíj-kiegészítésre megtartásával. A második hul­lámban megismétlik majd a si­kertelen árveréseket. Az idén — illetve az idei ügyletek elhúzódá­sa esetén jövőre — az ingatlanok felét lehet majd értékesíteni. Ezt segíti a kormány döntése, amely szerint Egzisztencia-hitelt lehet felvenni a volt szovjet használatú ingatlanok megvásárlásához. Az eladó ingatlanok könyv szerinti értéke mintegy 25 milli­árd forint, de a költségvetés en­nél csak jóval kevesebbre számít­hat, mert apiac értékítélete alap­ján az ár általában jóval ez alatt marad. tett javaslatot. Ezt még jóvá kell hagynia a testület közgyűlésének is, de a végső szót az Országgyű­lés mondja ki. Ha zöld utat kap a javaslat, a szeptemberi (tehát a már megemelt) nyugdíj alapján számolják ki az újabb 4 százalé­kos emelést. A saját jogú nyug­díjjal rendelkezők kilenc hónap­ra visszamenően, egy összegben, novemberben számíthatnak a pénzre. Ahogyan korábban, va­lószínűleg most is alsó és felső határt állapítanak meg: egy havi összege nem lehet kevesebb 300 és nem lehet több 1000 forintnál. SPORTSAROK Labdarúgó NB I. UTE-Kispest 2-4 (0-3) Megyeri út, 2000 néző, v.: Nagy L. Gl.: Kozma (69. p.), Kovács (87. p.), ill., Csehi (24. p.), Sallói (30. p.), Stefanov (43. p.), Hamar (64. p.). Videoton-Sopron 4-1 (1-1) Székesfehérvár, 3000 néző, v.: Bozóky dr. Gl.: Németh (37. p.), Horváth F. (49. és 55. p.), Czéh (60. p.), ill., Majoros (14. P-). FTC-Vasas 5-1 (3-1) Üllői út, 20 ezer néző, v.: Tóth V. Gl.: Détári (21. p.), Gregor (25., 49., 56. p.), Wukovics (27. p.), ill., Claude (15. p.). BVSC-B.-csaba 0-4 (0-1) Szőnyi út, 1500 néző, v.: Puhl. Gl.: Kulcsár (24., és 89. p.), Váczi (58. p.), Árgyelán (67. P-), DVSC-Haladás 1-0 (0-0) Debrecen, 6000 néző, v.: Ju­hos. Gl.: Kondás (53. p.). PMSC-Vác FC 2-2 (2-0) Pécs, 4000 néző, v.: Vad. GL: Azoitei (12. és 27. p.), ill., Víg (67. p.), Romanek (75. p.). Csepel-MTK 1-1 (0-0) Csepel, 3000 néző, v.: Vavika. GL: Kámán (73. p.), ill., Ko­módi (66. p.). Rába ETO-Siófok 3-1 (1-1) Győr, 5500 néző, v.: Hart­mann. GL: Klausz (37. p.), Földes (67. és 84. p.), ill., Bimbó (30. p.). A bajnokság állása: 1. Ferencváros 4 4 0 0 13- 3 8 2. DVSC 4 4 0 0 7-3 8 3. Csepel 4 3 10 8-2 7 4. Kispest 4 3 0 1 11- 5 6 5. Vác FC 4 2 2 0 6-4 6 6. Békéscsaba 4 2 11 8-4 5 7. Rába ETO FC 4 2 1 1 7-5 5 8. UTE 4 2 0 2 5-6 4 9. Videoton 4 112 7-6 3 10. Siófok 4 10 3 4-6 2 11. Haladás VSE 4 10 3 3-6 2 12. Sopron 4 10 3 4-8 2 13. MTK 4 0 2 2 3-7 2 14. PMSC 4 0 2 2 4-9 2 15. Vasas 4 0 13 2- 9 1 16. BVSC 4 0 13 3-12 1 Labdarúgó NB III. Nógrádi vonatkozású eredmények: Balassagyar­mat-Füzesabony 1-1, Pásztó-Karcag 2-1, Bag- SBTC 1-2, Tenk-Szécsény 1-1. Megyei I. osztály: SVT-St. Kohász 4-1, N. Volán-Mát- ranovák 0-1, Tar-Karancs- berény 2-3, Somos-St. Öblös 0-0, Karancslapujtő-Hasz- nos 1-2, Nagybátony-Kiste- renye 3-1, Buják-Nézsa 0-0, Rimóc-Romhány 0-1, Rét- ■ ság-Érsekvadkert 2-3, Nagylóc-Hunyadi SE 1-0, Palotás-Dreher-Őrhalom 2- 0, Bercel-Mohora 2-1. Totó 1,1, x, 1, x, 2, x X, X, 1, 1, 1, X, X Mire számíthatnak a nyugdíjasok szeptemberben? Megemelt járadék és áfa-kompenzáció

Next

/
Oldalképek
Tartalom