Nógrád Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. JÚNIUS 1. KEDD IV. ÉVFOLYAM 125. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT új 6-jegyű telefonszámainkon hívhat bennünket Telefon: 32/316-455, 32/311-504 Telefax: 32/310-589 A Nógrád községben rendezett nemzetiségi napon nagy sikerrel mutatkoztak be a felvételen is lát­ható ősagárdi gyermektáncosok. Fotó: Mikuska István Huszonöt év után találkoz(hat)tak ismét Nemzetiségi nap ajbéke jegyében A nemzetiségi kérdés hasonló volt ahhoz a fához, melyet ki­vágásra ítéltek: megfosztották ágaitól, lekopasztották, várták halálát. De íme, a fa életre kapott, kizöldült, a kis hajtások ágakká fejlődtek, és a fán most újra lombkorona díszeleg. Mert gyökerei mélyen voltak a földben, és ez a fa élni akart. Ma már enyhet adó, dús lombja van, ahol kivétel nélkül megfér min­denki, és termését is ízlelheti. Fának ütközött a túlzsúfolt autó Négy halott Súlyos baleset történt a Bara­nya megyei Szebény külterüle­ten május 29-én 23.30-kor — tá­jékoztatta az Országos Rendőr­főkapitányság hétfon az MTI-t. Egy 26 éves angol állampolgár személygépkocsijával kisodró­dott az ut szélére, az árokba haj­tott és fának ütközött. A kocsi­ban heten ültek. Négyen a hely­színen meghaltak: az autó veze­tője; egy 28 éves férfi, angol ál­lampolgár; egy 17 és egy Í8 éves szebényi fiatalember. Súlyosan megsérült egy 16 éves lány, egy 14 eves és egy 19 éves fiú pedig könnyű sérülést szenvedett. Lemondott Bodor Pál Bodor Pál lemondott a Ma­gyar Újságírók Országos Szövet­sége elnöki tisztéről es elnöksé­géből. Indoklásában kifejti: sze­rinte elsősorban az ő felelőssége is, hogy nem tisztázták ideiében a jobb működés kulcskérdéseit, például elnökség és főtitkár vi­szonyát. Főképp ezért sem sike­rült a szükséges mértékben meg­erősíteni a tekintélyes szövetség szervező, kezdeményező, szelle­mi szerepét, ütőképességét, szo­rosabbra fonni a helyi, főleg vi­déki és közszolgálati médiákban működő szervezetei és a vezető testületek viszonyát. A Magyar Katolikus Egyház szervezetének megváltoztatásáról Pápai rendelkezésre: űj érsekség, űj egyházmegyék A vidék első luxuskaszinója Hétfőn Szombathelyen meg­nyílt a vidék első luxuskaszinója. A vasi megyeszékhely zöldöve­zetében, az egykori Brenner vil­lában kialakított önálló kaszinó, szórakoztató és vendéglátóköz­pont 13 millió német márka be­ruházással valósult meg. A tulaj­donos, a német Roland Kretsch­mer — akinek Hollandiában volt korábban kaszinója — 3-5 év alatt várja a befektetés megtérü­lését. A játékban a legkisebb tét 20 osztrák schilling, a legna­gyobb pedig 140 ezer. Csíksomlyói búcsú Idén is mintegy 200 ezer főnyi tömeg gyűlt egybe a székelyseg hagyományos búcsújáró helyén Pünkösd szombatján. Ewes becslések szerint a Kissomlyó- hegyre ezúttal még a tavalyinál is többen jöttek el Székelyföldről, Erdély más részeiből, Magyaror­szágról és a világ minden tájáról. A templomi zászlók és a magyar­ság piros-fehér-zöldje alatt hala­dó oszlopok közül egyesek gya­log tették meg az utat, már csü­törtökön vagy pénteken felkere­kedtek és ugyanúgy térnek haza. Kárpátaljai művész szobra Ünnepségen avatták fel hét­főn, a zalatárnoki szabadidő­parkban Matl Péter munkácsi szobrászművész Angyalok című fa szoborkompozícioját. Az al­kotást egyházi szertartás kereté­ben fel is szentelték. Röviddel ezután Anatolij Platonov ukrán tájfestő harminc olajképből álló tárlatát nyitották meg a polgár- mesteri hivatalban. 103. évében hunyt el Meghalt Csík László, az ar­gentínai magyarság közéleti sze­mélyisége, neves uszóedző. 103. születésnapját októberben töl­tötte volna be. Csík László földi maradványait Buenos Aires oli- vosi temetőjében helyezték örök nyugalomra. Nevelt na, Csík Fe­renc az 1936-os berlini olimpián aranyérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban. Ez a hasonlat, melyet Nógrád község polgármestere, Piroska János ünnepi beszédében mon­dott el a településen rendezett szombati, regionális nemzeti­ségi találkozón, kiválóan érzé­keltette, milyen is volt a nemze­tiségek helyzete egészen a leg­utóbbi időkig- hazánkban is. Sajnos, néhány kilométerre ha­zánktól még ma is véres háború dúl, mely épp a nemzetiségek ellentétei miatt robbant ki, és tí­zezerszámra szedik áldozataikat a harcok, nálunk azonban kezd helyreállni a másság, a más kul­túra iránti tisztelet. Az „északi végeken”, a Bör­zsöny alján, a festői szépségű nógrádi vár tövében elhelyez­kedő település voltaképpen fák­lyavivőnek tekinthető nemzeti­ségi téren, hiszen 25 é\ vei (Folytatás a 3. oldalon) II. János Pál pápa Pünkösd ünnepén kelt bullájával a Ma­gyar Katolikus Egyház szerveze­ti felépítésének megváltoztatá­sáról döntött. A szentszéki ren­delkezést egyidőben — május 31-én délben — hozták nyilvá­nosságra Vatikánvárosban és Budapesten. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a pápa a hazánkban eddig meglévő három érsekség számat (Esztergom, Kalocsa, Eger) nö­velve, új érsekséggé, valamint metropolitai székhellyé emelte az eddigi Veszprémi Püspöksé­get. Az úi érsekség első érsekévé dr. Szénái József veszprémi me­gyéspüspököt nevezte ki. A pápai döntés nyomán a Du­nántúlon a Veszprémi Egyház­megyéből létrejön a Kaposvári Egyházmegye, a Tiszántúlon pe­dig Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéket magaban foglalva megalakul a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye. A Szentatya kaposvári megyéspüs­pökké Balás Béla eddigi veszp­rémi segédpüspököt, debrecen- nyíregynázi megyéspüspökké pedig Bosák Nándor egri hittu­dományi főiskolai rektort nevez­te ki. A jövőben Budapest főváros egész közigazgatási területe, Csepel kivételével, az Esztergo­mi Főegyházmegyéhez tartozik, amelynek új elnevezése: „Eszer- gom-Budapesti Főegyházme­gye,, lesz. A Szentatya arról is rendelke­zett, hogy a Kalocsai Főegyház­megye elnevezése a „Kaíocsa- Kecskeméti Főegyházmegye,, legyen, és az érsekség vegye át a Váci Egyházmegyétől egész Bács-Kiskun megyét, beleertve Kecskemét városát is. A fenti területrendezés intéz­kedik a'legtöbb magyarországi katolikus egyházmegye határai­nak módosításáról is. A bulla végrehajtásával II. Já­nos Pál pápa Angelo Acerbi ér­sek, apostoli nunciust bízta meg, aki annak hatálybalépéséről is intézkedik. A 2. oldalon olvasható cik­künkben dr. Seregély István, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke lapunk érdeklődésére vá­laszolva a változások hátterét vi­lágítja meg. Für és Csurkék távolmaradtak Az MDF szakadásáról Az MDF Országos Elnöksége tegnap délután 3 órára rendkívü­li ülést hívott össze. Az összejö­vetel célja volt, hogy a múlt héten lemondott ügyvezető elnök, Für Lajos helyére új személyt válasz- szanak, másrészt a testület tisz­tázni kívánta a Csurka István és követőinek a pártból történő esetleges kiválása kapcsán felve­tődő kérdéseket. Ez utóbbi témával kapcsolat­ban a tanácskozásra érkező Sza­bó Iván elnökségi tag az újság­íróknak úgy nyilatkozott: reális esélye a szétválásnak van és tiszta vizet kell már önteni a pohárba. Kulin Ferenc elmondta, hogy a Csurkáék kizárásáról szóló döntés nem az elnökség hatáskö­re, ugyanakkor sejtetni engedte, hogy a testület egymással szem­benálló erői legutóbb elvben egyetértettek abban, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni. A mostani ülésen kell eldönteni, hogy június 4-én — mint azt Csurka István levélben kérte — legyen-e egyáltalán újabb egyez­tető megbeszélés — tette hozzá a politikus. Lezsák Sándor újságírói kér­désre válaszolva kijelentette: nem vállalná el az ügyvezető el­nöki pozíciót, ha erre esetleg An­tall József pártelnök őt kérné fel. Az ülésre délután negyed négykor érkezett meg Antall Jó­zsef, az MDF elnöke, nem jelent viszont meg Csurka István és az elnökségben hívének számító Balás István, Zétényi Zsolt és Zacsek Gyula. A tanácskozásra nem jött el a lemondott ügyveze­tő elnök, Für Lajos sem. Tanácskozás közben „zárttá” nyilvánították az MDF Országos Elnökségének ülését, így a lap­zártáig tervezett sajtótájékoztató is elmaradt. SZDSZ-küldöttgyűlés „Van más, van jobb, van biztosabb” — Ezzel az eseménnyel keve­set foglalkozott a sajtó, hiszen ;gy nyugodt párt kellemes han­gulatú összejövetele volt, nem voltak háborúságok, összecsa­pások — mondta szombaton dél­után Budapesten az SZDSZ -endkívüli küldöttgyűlésén záró- leszédében Pető Iván, a párt el­nöke. A találkozón a szónokok többször is kifejezték azon remé­nyüket, hogy a következő válasz­tások után már kormánypárt­ként köszönthetjük őket, hiszen nézetük szerint — ahogy a Nemzeti Sportcsarnok pulpitu­sára kifüggesztett transzparen­sen is olvashattuk: „Van más, van jobb, van biztosabb.” Ez Kuncze Gábor frakcióvezető Szabad György hazaérkezett Dél-Amerikából Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke hivatalos látogatá­sát befejezve tegnap hazaérke­zett Argentínából. Az Ország- gyűlés elnöke egyhetes dél-ame­rikai tartózkodása során a parla­menti kapcsolatok erősítésén túl megbeszéléseket folytatott Ma­gyarország és a három dél-ame­rikai ország, Brazília, Chile, Ar­gentína közötti gazdasági, keres­kedelmi és kulturális együttmű­ködés konkrét lehetőségeiről, a meglévő kapcsolatok fejleszté­séről. A látogatás során Szabad György találkozott többek kö­zött a brazil, a chilei és az argen­tin képviselőház és szenátus el­nökeivel, a három ország kül­ügyminiszterével és a Chilében és Argentínában élő magyarok képviselőivel. szerint azért is jogos, mert a Sza­bad Demokraták Szövetsége maga mögött hagyta belső konf­liktusait. A politikus szerint sta­bil, erkölcsileg erős, védhető or­szágot kell létrehozni, ahol az ál­lam tűlhatalmával szemben az önkormányzatoknak jut na­gyobb szerep. (Folytatás a 2. oldalon) SPORTSAROK Válogatott mérkőzés Barátságos válogatott lab­darúgó-mérkőzésen, Dub- linban: Írország-Magyaror- szág 2-4 (2-0). 25 000 néző, v.: Lloyd (walesi). Gl.: Keane (1. p.), Quinn (4. p.), ill. Hamar (49. p.), Hamar (65. p.), Balog (85. p.), Urbán (87. p.). Az új összetételű magyar csapat gyenge kezdés után végre iga­zán kitett magáért; helyenként sziporkázó játékkal, saját pá­lyáján győzte le az erős ír csa­patot. Puskás Öcsi szerint a vá­logatott játéka olykor már az Aranycsapatot idézte. (Beszá­molónk a 7. oldalon.) Diákfoci Pécsi győzelemmel ért véget vasárnap Balassagyarmaton a 3^1. osztályos általános isko­lás labdarúgók országos baj­noki döntője. A balassagyar­mati Dózsa DSE legénysége nem jutott be a legjobb hat közé. (Bővebben szerdai la- számunkban.) Labdarúgó NB li. A Keleti csoportban las­sanként eldőlnek a fontos kérdések. Az SBTC-Salgglas Olykor parázs csatákat, izgalmas mérkőzéseket hozott a Balas­sagyarmaton rendezett országos diákfoci bajnokság, melyen felvételünk is készült. Kép: Mikuska együttese ezzel a vereséggel alighanem búcsút inthet a második osztálynak. Már csupán minimális - matema­tikai - esélyük létezik arra, hogy kiharcolják a bennma­radást. Kaba-SBTC-Salgglas 4-2 (1-2) Labdarúgó NB III. A Mátra-csoport nógrádi vonatkozású eredményei: Monor-Balassagyarmat 1-3, St. Kohász-Törökszentmik- lós 0-0, Szolnoki Cukor- Pásztó 2-0. Jól menetel a BLC, a kohászoknak viszont kevés reményük maradt a bennmaradásra. Megyei bajnokság Rétság-Szécsény 3-5, Őrhalom- Nagyoroszi 8-0, Érsekvadkert- Nézsa 4-0, Nagylóc-Mohora 4-3, Rimóc-Berkenye 2-2, Bercel- Romhány 0-3, Kisterenye-Öb- lös 2-3, Karancsberény-Palotás 1-0, Kazár-Mátranovák 0-2, Hasznos-Somoskőújfalu 3-2, Karancslapujtö-SVT 3-1, Nagvbátony-Tar 0-2. Az alap- bajnokság győztese a Szécsény és a Salgó Öblös. Totó 1,1,2,1, x, x, 1 X, 1, X, X, X, X, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom