Nógrád Megyei Hírlap, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-29-31 / 124. szám

1993. május 29-31szombat-hétfő HÉTVÉGI MAGAZIN HÍRLAP Éneklő kislányok Réti Zoltán rajza Új rovat: az Északi kilátó Megjelent a Palócföld idei második száma Megjelent a Palócföld márci­usi-áprilisi száma Salgótarján­ban. A lap a költészet napja kö- szöntójeként közli Mezey Kata­lin: József Attila a változó vi­lágban című kisesszéjét, ami elhangzott a vers salgótarjáni ünnepségén. A szépirodalmi anyag részeként Géczi János és Sinka István versei, valamint Dippold Pál és Fekete Miklós elbeszélése olvasható a jelen számban. Érdeklődésre tarthat számot a mostani Palócföld központi gondolata, ami a többség és ki­sebbség témakörébe vág, vala­mint egy kezdeményezés, az Északi kilátó című rovat megin­dítása. A Napjaink rovat hang­súlyos tanulmányát Kovács László Imre írta Többség és ki­sebbség címmel. Ebben a sze­gedi politológus néhány gondo­latát írja meg a magyar válasz­tójog ürügyén. A Párizsban élő Nyéki Lajos Magyar politikai kiskátéjának részletei los/ik gazdagabbá a témakör iránt ér deklődők ismereteit. Mikeni a/i a szerző írja a kiskátéban „A tömegek lebecsülése mindig na­gyon hathatós elnyomóeszköz . . Az Északi kilátó című rovat e számtól kezde módon nyújt arra, hogy a Szlovákiában zajló Határon túli magyar színházak A határon túli magyar szín­házak fesztiválját immár ötödik alkalommal rendezik meg Kis­várdán május 29-étől június 7-éig. A fesztivál megnyitó ünnep­ségére ma este kerül sor a vár­színházban. Ezzel kezdődik a városban a színházi évad, amely augusztus közepéig tart. A fesz­tivál ideje alatt tizenhat színtár­sulat nyolcszáz résztvevője mu­tatkozik be csaknem félszáz előadáson. Az idén is ízelítőt kaphat a közönség az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a kárpátaljai ma­gyar nyelvű színjátszásból. S először lesz jelen a fesztiválon a torontói Magyar Színház, vala­mint egy Ausztriában élő ma­gyar művésze. A színházi találkozó kereté­ben előadásokat szerveznek Kassán, Ungváron, Beregszá­szon és Szatmárnémetiben is. szellemi folyamatokat, a kultú­rában végbemenő változásokat, a létező irányzatokat stb. fo­lyamatosan figyelemmel kísér­hesse az olvasó, csakúgy, mint a szlovák-magyar kapcsolatok alakulását. Kafer István: Ma­gyar-szlovák jegyzetek címmel írt tanulmánya ez alkalommal a Literárny tyzdennik egy számá­nak magyar vonatkozásait elemzi, mottóként Vladimir Mi- nác egy sorával, miszerint: „A magyarok a szlovák politika végzete”. A szlovák irodalmi hetilap tavaly júliusban „lapot cserélt” az Élet és Irodalommal, vagyis pár oldalt kölcsönösen lefordítottak egymás számára. Kafer István kulturális szemlé­jét e szlovák lap idei január 23-ai számának szemlézésével kezdi. Elemzései abból a gon­dolatból indulnak ki, hogy - tet­szik, vagy nem tetszik - szlová­koknak és magyaroknak a je­lenben és a jövőben is együtt kell élniök. Következésképpen egymás mélyebb megismerése az együttélés alapfeltétele. A jelen számban a további­akban Tarján Tamás kritikai szemléje, Losonczy Tóth Árpád, Csapody Miklós, Kovács Győző tanulmánya, valamint Szokács László interjúja érdemel fi­gyelmet. - th Réti Zoltán tárlatai Balassagyarmaton Küzdő fák, ragyogó napok Réti Zoltán, Balassagyarma­ton élő festőművész hetvené­ves. Nagyorosziban született 1923-ban, Érsekvadkerten töl­tötte gyermekéveit. Középisko­láit Balassagyarmaton és a mis­kolci tanítóképzőben végezte. A képzőművészeti főiskolán 1943-ban kezdte meg tanulmá­nyait, de közbejött a háború, így azokat 1969-ben fejezte be. Közben zenetanári oklevelet szerzett. Tanított Kiscsalomján, Csesztvén, Nyíregyházán (Halmosbokor), Patvarcon, és Balassagyarmaton több helyen. 1963-tól 1983-ig a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója volt. Balassagyarmat 1992-ben díszpolgárává választotta. Régóta a Nagy Iván utcában él, műtermének ablakai kis gyümölcsöskertre néznek. Csönd veszi körül, de nem el­szigeteltségben él. Ez az év számára, úgy tetszik, részben az ünneplésé. Ünnepli a kisváros, amelyben él, de amelynek ismé­telten ő ad ajándékot. Úgy volt, hogy idén életműkiállítást ren­deznek műveiből. Ez azonban megfelelő méretű kiállítóhely hiányában elmaradt. „Helyette” viszont jelenleg három tárlata is látható Balassagyarmaton. Mindhárom válogatott anyagot mutat be, s a művész munkás­ságának különböző rétegeiről ad számot. A kiállítások hatása szép egységgé áll össze a lélek­ben. Nem véletlenül használom ezt a kifejezést, Réti Zoltán ugyanis „lelkes művész”. Képi naplóként is fölfogható mun­kássága a megélt és esztéti­kummá alakított létezésről szól, amelyben szerves egységként van jelen az ember, valamint a tájat és az univerzumot egyaránt jelentő természet, másrészt a társadalmi lényként is létező ember egymás közötti viszo­nyait alakító drámája, amelyet végső soron úgynevezett törté­nelemként tartunk számon. Művészetének lelkiségét, belső feszültségét éppen a transzcen- deciával átitatott valóságközel­ség, a nagyon is a földbe gyöke­rezett ember metafizikai vágya­kozása jelenti. Mint annyi más esetben, a kevésbé figyelmes néző Réti Zoltán esetében is ösztönzést érezhet arra, hogy a képek „külső” jegyei, esetleg témái alapján formáljon véleményt e művészetről. E szerint, Réti Zoltán a nógrádi táj és az itt élő ember autentikus festője. A művész maga sem tagadja nóg- rádiságát, ez munkásságánka lényegéhez tartozik. Számára a szülőföld a meghittség forrása, a múló idő szomorúságával telí­tett létezési hely. A nógrádi táj belső szerkezetét és színeit tö­kéletesen ismeri, mindez szinte a kisujjában van. Tényleg nóg­rádi festő, a szó legszorosabb értelmében. Ugyanakkor azon­ban úgy gondolom, ezek a tájak az idő múlásával egyre inkább a kozmosz felé nyílnak, megha­ladják önmagukat. A „külső" harmónia, ami gyakorta oly föl­tűnő a képeken, mindinkább egy nagyobb egység „irányába” mutat. Ez azonban az értelem számára fölfoghatatlan irány, vagyis a transzcendencia való­sága. Azt is mondhatnám, ez Réti Zoltán művészetének titka. Ez a tájak lágysága mögötti keménység, korántsem ígér fel­hőtlenül boldog álmot annak, aki ezt kutatja. A mostani három kiállítás közül kettőben merülhet föl ez a gondolat a látogatóban. A Palóc Múzeumban látható válogatás, - mintegy 35 olajkép és akva- rell - a hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig terjedő időben született műveket tar­talmazza. A Horváth Endre Ga­lériában csaknem kizárólag a ki­lencvenes évek termésének vá­logatása tekinthető meg, ugyan­csak körülbelül 35 kép és akva- rell. Itt-ott azért kicsit „keve­rednek” a művek, de ez nem baj. Inkább azt jelzi, hogy ez a két kiállítás voltaképpen egy. Harmadikként a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában látható ze­nei témájú rajzok és plakátok fogadják az érdeklődőt. De ma­radjunk az első két tárlatnál. Úgy tetszik, Réti Zoltán a ko­rai ábrázolástól fokozatosan, ám egyértelműen haladt a mind elvontabb vizualitás és a szim­bolika felé. Ebben a zene és az irodalom is segítette, Madách Imre, Komjáthy Jenő, Mikszáth Kálmán, hogy csak néhány ne­vet említsek. Már korábban is föltűnt az, amit a kilencvenes években is folytat, hogy minden képnek legyen irányultsága, belső mozgása, ezáltal zenei­sége. A többi között, ezért szü­lettek meg képein a nagyméretű fák is, jelezvén, nagyon szép az élet, de küzdelmes. Meg kell küzdenie a gyökérnek és az ág­nak a létezésért. És egyik fa jobban küzd, mint a másik, akárcsak az ember. A szépség­hez hozzátartozik, hogy a nem kívánatos jelenségeket is le kell győzni, elsősorban önmagunk­ban. A többi között a Küzdő ágak sorozat, a Tavaszi ágak, a Bánk című triptichon küzdel­mes szépsége, más tekintetben a Varjak és galambok sorozat föl- kavarodottsága utal az elmon­dottakra. Tegyük hozzá, a mű­vész árvalányhajas képei sem virágábrázolások, vagy avitt történelmi reminiszcenciákra való emlékezések, hanem a tisz­taság utáni vágy vizuális kifeje­zései, a mindenség zenéjére fü­lelő ember próbálkozása arra, hogy legalább valamit jelezzen a hétköznapi vergődésben. Nem függetlenül e gondolat­körtől, külön említést érdemel a Szívemben hordom a lángot című festmény, ami voltakép­pen Komjáthy Jenő „portréja”. Arra utal, hogy az ember benne él mind az univerzumban, mind a földi valóságban. A lángot is, a napot is mindenki hordozza szívében. Az univerzum és a földi valóság találkozása az ember tudata. Gyakorta elfeled­kezünk erről a csodától, s időn­ként a tudattalanság veszélyes társadalmi méreteket is ölthet. A költő kék szeméből mintha a kozmosz mélysége tekintene a nézőre, s ugyanakkor vörös és sárga színek suhognak át a ké­pen. - mér Országos fazekaspályázat A Magyar Művelődési Inté­zet idén júliusban megrendezi a XII. országos fazekaspályázatot Siklóson. A pályázat célja, hogy olyan népművészeti fazekas al­kotások készüljenek, amelyek a különböző tájegységek hagyo­mányait őrzik és azokat kor­szerű formában dolgozzák föl. A pályamunkákat július 9-éig lehet beküldeni a siklósi városi művelődési központ címére: 7800 Siklós, Kossuth tér 15. Az eredményhirdetés július 31-én lesz Siklóson a vár kiállítóter­mében. Pályázni csak új alkotá­sokkal lehet, maximum öt tárggyal (a készletek egy alko­tásnak számítanak). Ha a for­makészítő nem azonos a díszí­tővel, mindkét alkotó nevét fel kell tüntetni. Pünkösdi dal Maconkáról Ma vagyon, ma vagyon pi­ros pünkösd napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja. Itt a bunkó, bele ne tapod- junk, mert ha beletapodunk, semmi se lesz belőlünk. Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba, arra mennek a legények sári sarkantyúba. Jól megfogd, jól megfogd a lovad kantárját, ne tiporja, ne tapossa a pün­kösdi rózsát! Ha jó lányok volnátok, ne­kem dicsérnétek. Dicsértessék a Jézus Krisz­tus! Népfőiskolái közgyűlés A Magyar Népfőiskolái Tár­saság idei közgyűlését május 28-án rendezte meg Szentend­rén, a művelődési és informá­ciós központban. Nógrádból a Síéter Ferenc Nógrád Megyei Népfőiskolái Egyesület képvi­selői vettek részt a közgyűlésen. Ez alkalommal a jelenlévők részletes beszámolót hallgattak meg az eddigi tevékenységről, s a feladatokat vitatták meg. sdnhád esték A hintáslegény igazsága Balassi Bálint: Borivóknak való Áldott szép Pünkösdnek Sőt még az végbeli jó vitéz gyönyörű ideje, katonák. Mindent egészséggel látó­Az szép szagú mezőt kik gató ege, széllel bejárják, Hosszú úton járókot köny­Most azok is vigadnak, az nyebbítő szele! időt mulatják. Te nyitod rózsákot meg illa­Ki szép füven lévén bánik jó tozásra, lovával, Néma fülemile torkát kiál­Ki vígan lakozik vitéz barát­tásra, jával Fákot is te öltöztetsz sok­S ki penig véres fegyvert színű ruhákba. tisztíttat csiszárral. Neked virágoznak bokrok, Újul még az föld is mindé­szép violák, nütt te tőled. Folyó vizek, kutak csak ne­Tisztul homályábul az ég is ked tisztulnak, te veled. Az jó hamar lovak is csak Minden teremtett állat meg­benned vigadnak. indul te benned. Mert fáradság után füremedt Ily jó időt élvén Isten ke­tagokot gyelmébűl. Szép harmatos fűvel hizlalod Dicsérjük szent nevét fejen­azokot, kint jó szűbűl, Új erővel építvén űzéshez Igyunk, lakjunk egymással inokot. vígan szeretetbűl. „A célom az volt, hogy egy pesti kül­telki históriát vigyek színpadra, olyan pri­mitíven, olyan naivul, ahogy az ilyen meséket az öre­gasszonyok a külső Józsefvá­rosban mesélni szokták” — írta Molnár Ferenc a Pesti Napló­ban, 1909-ben, a Liliom meg­születésének évében. Az azóta eltelt közel egy évszázad fo­lyamán számtalan felfogásban, stílusban bemutatták már Mol­nár színművét, amely a fent idézett eredeti céltól eltérően alkalmat ad szívfacsaró, köny- nyes melodrámai értelmezésre éppúgy, mint népieskedő har­sány előadásmódra vagy éppen egy szikár szociográfiai tabló megrajzolására. Nos Závoczki Endre ligeti ki­kiáltó történetének legújabb vál­tozata ügyesen „szlalomozik” a buktatók között s sikerül kike­rülnie mind a giccsgyanús szentimentalizmust, mind a tár­sadalomrajz érzelemmentes, ri­deg kórképét. Bujtor István, aki a Székesfe­hérvári Vörösmarty Színház és a Tatabányai Népház - Játék­szín közös produkcióját ren­dezte, - Molnár Ferenc szándé­kával egybeesőén - a mesék hagyományai szerint érvénye­sülő igazságra, a hiteles lélek­tani szituációkra helyezte a hangsúlyt. Gáspár Sándor Liliomában nem a mutatványos vagány- sága, nem a csirkefogó nagyvo­nalúsága, hanem egy megalá­zott ember büszkesége, szere- tetéhsége és sorsának bizonyta­lansága rajzolódik ki. A nagy- hangúság, a függetlenségre tö­rekvő önérzetesség Gáspárnál meleg szívvel, mély, őszinte ér­zelmekkel párosul. Murányi Tünde hasonló sze­repfelfogása alapján érthető, hogy Liliom miért őt — Julit — választja élete társául a vursli- ban körülötte rajzó hölgykoszo­rúból. Mértéktartó a beteljesült szerelem óráiban éppúgy, mint a gyorsan megözvegyült fiata­lasszony szomorúságában. A visszafogottságtól, a belső fe­szültségtől lesz igazán hiteles és drámai Murányi Tünde alakí­kerül a tétovázó Liliomot rossz útra csábítania. A néhány mondatos eipzód- szerepekben is ismert művészek -Bozóky István, Kautzky Jó­zsef, Kiss Gábor, Szakács Esz­ter- lépnek fel, bizonyítva, hogy Bujtor nem hakniszínhá­zat csinált. A külvárosi legenda hangula­tát Fehér Miklós kifejező, gyor­san változtatható díszletei segí­tenek megteremteni. Találóak Jánoskuti Márta jelmezei is. Liliom és Muskátné (Gáspár Sándor és Kállay Bori) tása. A kebelbarátnőt, a másik falusi lányból vállalkozónévá gazdagodott Marit Jónás Rita játssza helyenként eltúlzott gesztusokkal. Az operettszín­padon hangban és mozgáskultú­rában rendre jónak bizonyuló Kállay Bori súlytalan Muskátné. Nem elég dörzsölt sem a bosz- szúvágyban, sem Liliom vissza­szerzésének szándékában.Incze József rafinált Ficsúr, akinek si­Külön is említésre méltó a „tüchtig” szélhámos Ficsúr „jel­lemábrázoló” ruházata. Salgótarjánban, a József At­tila Művelődési Központban Molnár Ferenc darabja az 1992/93-as színházi évad záróe­lőadását jelentette, (már csak egy bérleten kívüli nyári kabaré van hátra) s igazán méltó befe jezése volt az egészében kitűnő szezonnak. - csongrády -

Next

/
Oldalképek
Tartalom