Nógrád Megyei Hírlap, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. MÁJUS 3. HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT m OKIGO t Ballagási öltönyök >§ Női kosztümök nagy választékban 2 m m (16599É Stílus, minőség, elegancia Nógrádgárdonyban rendezték meg szombaton a Bárány Anzelm lovasnapot, amelyre sokszázan lá­togattak el. A május 1-jei majálisokról a 2. oldalon közlünk összeállítást. Fotó: Rigó T. A gazdasági osztály vezetője nem nyilatkozik Titkos iratok kerültek ki a salgótarjáni városházáról Nem mindennapi küldeményt lelt a minap postaládájában e sorok írója. Egy biztos: nem a posta küldte, mert nem boríték­ban és nem hivatalosan érkezett. Az öt darab A/4-es papírlap politikai, vagy gazdasági botrányt sejtetett: a salgótarjáni vá­rosközpontban lévő parkolót és garázst üzemeltető L’ Ambrosi- ana Bt.-nek a várossal kötött, kétoldalas tavalyi szerződése és többszázezres tartozást igazoló!?), ugyancsak hivatalosnak tűnő, belső használatra szolgáló feljegyzések pecsétektől gondo­san megfosztott fénymásolatai, melyeken olyan kitétel is szere­pel, hogy a bt. elfeledkezett helyi adófizetési kötelezettségeiről. Egy olyan városban, ahol fideszes a polgármester, csakúgy, mint a kérdéses ingatlan bérlője, aligha véletlen, hogy a dolgok valakinek szemet szúrtak. Bérégovoy öngyilkossága Tragikusan kezdődött és tragi­kusan végződött az idei május el­seje Franciaországban. A nap nyitányaként felgyújtotta magát egy munkanélküli férfi Bordea- uxban —, s a befejezés az éjfél körül kiadott néhány soros köz­lemény volt: elhunyt Pierre Bé­régovoy, az előző kormány szo­cialista párti miniszterelnöke. Délután követett el öngyilkossá­got, fejbelőtte magát személyi biztosítója szolgálati fegyveré­vel. Volkswagen árcsökkentés Az autókereskedelemben éle­ződő piaci versenyre a Volkswa­gen gyár is reagált: csökkentet­ték a VW Polo magyarországi árát. A Volkswagen család legki­sebb tagja ezen túl 987 ezer fo­rinttól kapható, részletfizetés esetén már 300 ezer forint felő- leggel megvásárolható. Az autó­gyár magyarországi vezérképvi­seleténél a Porsche Hungáriánál elmondták, hogy az ár kialakítá­sánál az Opel Corsa új modelljé­nek árát tartották szem előtt. Román árváltozások Szombaton életbe léptek a közszükségleti cikkek és az ener­gia ártámogatásának megszün­tetése nyomán bejelentett új, a korábbiaknál 4,5- 10-szer maga­sabb árak Romániában. A félki­lós kenyér ára 20 lejről 90-re, a tejé 16 lejről 85-re, a vajé 50 lej­ről 330-ra(20 deka) nőtt, afűto- anyagok ára 7-10-szeresére, a háztartási áram kilowattonként 6 lejről 28 lejre ugrott. A szak- szervezetek hétfő előtt nem dön­tenek a szerdai általános sztrájk ügyében. A fizetésemelések sza­bályozására a kormányzat új me­chanizmus kidolgozását helyezte kilátásba. Farm Menedzsment Világkogresszus A Nemzetközi Farm Me­nedzsment Szövetség Magyaror­szágon rendezi meg idei világ- kongresszusát. A Budapesten és Gödöllőn lezajló eseménysoro­zatra — amely július 11-én kez­dődik — 40-50 országból várnak szakembereket. A tanácskozás alkalmából mezőgazdasági gép- kiállítást is rendeznek. Moszkvai összetűzések A moszkvai rendőrség csak víz­ágyúk bevetésével tudta megfé­kezni szombat délelőtt a május 1. alkalmából a Lenin sugárúton garázdálkodó kommunista-szél- sőbalos tüntetőket, akik neki­rontottak a rohamrendőröknek, és utcai összecsapásokat robban­tottak ki. A Lenin sugárúti inci­denset leszámítva Moszkva nyu­godt, hétvégi képét mutatta: a jó időre való tekintettel a város szinte kihalt. A Nevelő Otthonok Nemzet­közi Szövetségének (FICE) Ma­gyarországi Egyesülete idén ren­dezi második országos játékfesz­tiválját május 15-én, a lőrinci sportcsarnokban. A szervezők elsősorban az ország nevelőott­honaiból érkező gyermekeknek szeretnének egy felszabadultan vidám napot szerezni. A játékfesztiválon neves mű­vészek lépnek fel, és bemutatják tehetségüket a gyermekottho­nokban működő zenekarok, iro­dalmi színpadok, képzőművé­szeti és kézműves körök leg­ügyesebb tagjai is. A fesztiválon adják át az Anya nélkül nevelke­dő gyermekek napjára érkezett ajándékokat. A nap fővédnöke: Az amerikai filmekben sem hétköznapi információ áramol- tatási mód immár sajátja lett te­hát Salgótarjánnak is. S ha már Lényegesen romlottak a me­zőgazdasági termelés hitelekkel történő pénzügyi támogatásának feltételei — állapítja meg a Me­zőgazdasági Szövetkezők és Ter­melők Országos Szövetsége (MOSZ) napokban közzétett összegzése, amely az érdekvé­delmi szervezet hónap végi köz­gyűlésére készült. A MOSZ szakértői rámutat­nak arra: a kamatok jóval az inf­lációs ráta fölé — 40 százalék kö­rülire — emelkedtek, így a mező- gazdasági termelők számára a helyzet szinte kilátástalan. 1990- ben a kamatok a szövetkezetek Fodor Gábor országgyűlési kép­viselő. A FICE olyan nemzetközi szövetség, amely a gyermekvé­delmi nevelőközösségben élő gyermekek nevelésének szakmai kérdéseivel foglalkozik. A nem­zetközi szövetségnek — csaknem 30 európai és amerikai ország szakemberei mellett — Magyar- ország is tagja. A magyar egyesü­let munkájában mintegy 80 ha­zai gyermekotthon és 400, a gyermekvédelemben tevékeny­kedő szakember vesz részt. Cél­juk a legújabb nemzetközi szak- irodalom hazai megismerteté­se és a gyermekvédelmi neve­lés szakmai-módszertani fej­lesztése. (MTI) az amerikai, filmbéli kollégák utánanéznek mindennek, ami botrányt sejtet, miért ne tenné ezt egy magyar tollforgató? nyereségének másfélszeresét tet­tek ki. A várható veszteség ösz- szege az adatok szerint a tavalyi évet tekintve elérheti akár a 30 milliárd forintot is. A hitelállományon belül to­vább csökkent a hosszú lejáratú hitelek aránya. A legnagyobb gondot azonban az eladósodás miatt már hitelképtelen terme­lők arányának további növeke­dése okozta. Az 1991-es veszte­ség okozta fizetésképtelenség miatt 230, az újabb veszteségek következtében pedig a tavalyi év végére mintegy 350 mezőgazda- sági szövetkezet jelentett csődöt. Biohumusz-ügy A bihomusztermesztés kár­vallottjait hívta nagygyűlésre a Demokratikus Kisgazda- és Pol­gári Párt (DKPP) a Biohumusz- termesztok Országos Egyesüle­tével közösen vasárnap, Győ­rött. A pártok háza nagyterme zsúfolásig megtelt rászedett em­berekkel, akik ajövedelmezőnek ígérkező, ám időközben befucs- csolt vállalkozásra kölcsönöket vettek fel, s most az adósságtör­lesztéssel küszködnek. A DKPP társelnöke szerint: az OTP 100 millió forintos alapítványt tett, s ennek felhasználásával visszafi­zetési kedvezményben részesíti azokat, akik képtelenek törlesz­teni adósságukat. Átlagosan 50 százalékos kedvezményre lehet számítani.-r Először is: mi a menete egy bt. alapításának? - érdeklőd­tünk a megyei cégbíróságon.- Betéti társaság létesítésekor először a társasági szerződést kell elkészíttetni, természetesen ügyvéddel - kaptuk a választ. - Az okiratot el kell juttatni a cégbíróságra. Ez egy hosszabb folyamat, míg eldől, zöld utat kapnak-e. Ezalatt lehet, hogy hónapok telnek el. Ám ha min­den rendben van, akkor a szer­ződés a megkötésétől számítva hatályos. Tehát nem kell megvárni, hogy a papírok megjárják az (Folytatás a 3. oldalon) SPORTSAROK Labdarúgó NB I. Veszprém-Újpest 0-1 (0-0) Veszprém, 4000 néző, v.: Varga S. Gl.: Csík (öngól. 52.) BVSC-Békéscsaba 1-3 (1-2) Szőnyi út, 800 néző, v.: Szilá­gyi. GL: Bognár (17. p.), ill. Argyelán (21. p.), Árgyelán (36. p.), Csató (55. p.). Vasas-Nyíregyháza 0-0 Fáy u., 2000 néző, v.: Tóth V. Rába ETO-Pécs 3-1 (2-1) Győr, 7000 néző, v.: Stamler. Gl.: Klausz (5. p.), Pena (11-esből, 25. p.), Miriuta (85. p.), ill. Kocsis (35. p.). MTK-Csepel 4-0 (2-0) Hungária krt., 2500 néző, v.: Kurmai. GL: Keresztúri (11- esből, 15. p.), Talapa (4L p.), Zsivótzky (50. p.), Szabó (70. p.). Siófok-Kispest 2-1 (1-1) Siófok, 6000 néző, v.: Pillér. GL: Kámán (1 l-esből, 33. p.), Kovács J. (51. p.), ill. Duró (39. p.). Vác-Videoton 2-2 (0-1) Vác, 3000 néző, v.: Molnár. GL: Répási (80. p.), Répási (11-esből, 89. p.), ill. Takács (37. p.), Takács (72. p.). Diósgyőr-FTC 0-4 (0-2) Diósgyőr, 20 000 néző, v.: Nagy L. GL: Páling (31. p.), Gregor (36. p.), Fodor (75. p.), Wukovics (86. p.). Országos játékfesztivál A mezőgazdaság finanszírozása Hitelképtelen termelők Munka világa Találkozó Göncz Árpádnál Jók az olyan alkal­mak, amikor tét nél­kül, kötetlen formá­ban, oldott légkör­ben beszélgethetnek a munka világának képviselői. Ezt kínál­ta fel a köztársasági elnök — se gesztus­nak csak örülni lehet —, amikor május el­seje alkalmából szombaton baráti be­szélgetésre invitájta Göncz Árpád az ÉT munkájában résztve­vő hat szakszervezet, valamint a munkálta­tók képviselőit — mondta vasárnap a távirati iroda érdek­lődésére Őry Csaba, a LIGA elnöke. A protokollmen­f :s, jó hangulatú — a éso esti órákba nyú­ló — találkozón szó esett egyebek mellett a mostanság legidő­szerűbb kérdésekről: a tb-választások eredményességének fontosságáról, a munkanélküliségről, a munkáltatók és a szakszervezetek kap­csolatáról. (MTI) A kárpátaljai magyarság kéri Ratifikálni Ukrajnával a barátsági szerződést Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban nagyon lényeges elem a kisebbségek kezelésének kérdése — mutatott rá Je­szenszky Géza külügyminiszter vasárnap a rádió Világóra című műsorában elhangzott nyilatko­zatában a pénteki magyar-ukrán kormányfői találkozó kapcsán. Térségünkben Ukrajnán kívül egyetlen más ország sem rögzí­tett olyan fontos alapelveket, melyek széles körű jogokat ígér­tek a magyar kisebbségeknek — hangúlyozta a magyar diplomá­cia vezetője. A kisebbségeket kedvezően érintő más rendelke­zésekről szólva kijelentette: vilá­gosan látható, hogy Ukrajna ese­tében radikális változás, javulás következett be. Én azt hiszem — jelentette ki Jeszenszky Géza —, hogy ezek fényében megnyugtató lehet és valóban indokolt is egy barátsági szerződés — melynek aláírása már megtörtént — megerősítése, ratifikálása. A kárpátaljai ma­gyarság kifejezetten kéri a ma­gyar kormányt, a magyar Or­szággyűlést, hogy mielőbb ratifi­kálja ezt az egyezményt. Egészségügyi bérhelyzet A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága vár­hatóan május 3-ai ülésén dönt annak a 10 milliárd forintnak az elosztásáról, amelyet a költség- vetési intézmények dolgozóinak idei bérrendezésére különített el az Országgyűlés. Az érdekeltek bíznak abban, hogy a tavalyi esz­tendőhöz hasonlóan az oktatás­ügy mellett az idén is prioritást élvez majd az egészségügy. Gulyás Judit, az Egészségügy­ben Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke az MTI érdeklődésére elmondta: a szaktárca adatai szerint az egész­ségügyi átlagbér ma bruttó 19.613 forint, míg a szakdolgo­zóknál ugyanez nem éri el a 14 ezer forintot. A járulékok és az adó levonása után tehát körülbe­lül a minimálbérnek megfelelő összeget kap az egészségügyi dolgozók többsége. Valamifele halvány reményt csak a 10 milli­árdos költségvetési tartalék je­lent, de még nem tudni, hogy ez pontosan mikortól és pontosan mennyit is jelent majd az egész­ségügyi dolgozóknak. Az EDDSZ szerint, a legpozitívabb döntést feltételezve is csak né­hány forinttal jut majd több fe­jenként a tavaly hasonló keretből kapott 1240forintnál. Hiába támadott a világos mezes Pásztó Fotó: Kun Király József A bajnokság állása 1. Vác 15 5 4 40-21 35 2. FTC 16 2 5 37-17 34 3. Kispest 14 5 5 37-23 33 4. Videoton 13 4 7 37-27 30 5. MTK 10 7 7 40-27 27 6. B.-csaba 9 9 5 33-25 27 7. Csepel 9 5 10 23-28 23 8. Rába 7 8 9 28-31 22 9. Vasas 6 9 9 24-27 21 10. Siófok 8 5 11 26-32 21 11. Pécs 8 4 12 28-32 20 12. Diósgyőr 7 6 11 21-34 20 13. UTE 4 10 10 22-31 18 14. BVSC 6 6 12 19-29 18 15. Nyíregyh. 3 11 10 14-27 17 16. Veszpr. 5 6 13 21-39 16 Labdarúgó NB III. St. Kohász-Szolnoki M. 0-0 Pásztó-Heréd 0-1 Rákóczifalva-BLC 0-2 Megyei bajnokság Kisterenye-Palotás 0-0, Öblös-So­mos 4-0, Kazár-K.-berény 0-0, Hasznos-Nagybátony 2-0, K.-la- pujtő-Tar 0-1, Mátranovák-SVT 3- 2, É.-vadkert-Nagyoroszi 3-0, Szé- csény-Őrhalom 2-1, Nagylóc-Rimóc 1-2, Nézsa-Mohora 2-2, Bercel- Berkenye 3-2, Rétság-Romhány 2-0 Labdarúgó NB II. Totó Bag-SBTC-Salgglas 1-0 (1-0) 2,x,2,1,1,2,1 1, x, x, 1, x, x, 2 (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom