Nógrád Megyei Hírlap, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

MAGAD URAM, MERT SZOLGÁD AZ NEM LESZ! - 8. oldal Hamarosan itt a húsvét! NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK n IV. ÉVFOLYAM 76. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT On megrendelte már ünnepi hirdetéseit? A Nógrád Megyei Hírlapba telefaxon is feladhatja: (32) 10-589 Meghalt ifjabb nagybányai Horthy Miklós Elhunyt 86 éves korában if­jabb nagybányai Horthy Mik­lós,Magyarország egykori kor­mányzójának fia. Életpályájából viszonylag keveset ismer a haza­iközvélemény. A magyar politi­kai eseményeknek csupán epi­zódszereplője volt. Rendkívüli­követként és meghatalmazottmi­niszterként szolgált Brazíliában. A német megszállás idejénegyik szervezője volt a kormányzó ki­ugrási kísérletének. 1944. októ­ber 15-én a megszállók tőrbe csalták és rövid tűzharc utánle- tartóztatták, majd szőnyegbecsa­varva elrabolták. Lisszabonban érte a halál. Földárverési rekord Üjfehértón Sikeresen fejeződött be Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megye leg­nagyobb földárverése Ujfehér- tón, ahol március 23-30. között egy hétig licitálhattak területre a kárpótlási jeggyel rendelkezők. A rekordnak számító árverésen — az űjfehértói volt az első, egy hétig tartó licitálás a régióban — 249 család jutott termőföldhöz, összesen 590 hektár nagyságú területhez. Megkötözték, megverték A Veszprém megyei Somló- vásárhelyen hétfőn késő éjszaka három ismeretlen férfi betört V. Ferenc 85 éves nyugdíjas családi házába, az idős férfit a támadók megkötözték, bántalmazták, majd 12 ezer forintot raboltak el a lakásból. Az ügyben folytatják a nyomozást. Cigányok ellen hirdetett Debrecenben a rendőrség eljá­rást indított B. Norman 17 éves helyi tanuló ellen. A fiú a Ma­gyar Honvédség Művelődési Házának az utcán elhelyezett hirdetőtáblájára a cigányság elle­ni gyűlöletkeltésre alkalmas szö­vegű hirdetést helyezett el. Az élelmiszeriparért aggódik a KDNP Ha az élelmiszeripar privati­zációja az eddigi módon folyta­tódik, rövidesen az egész magyar élelmiszeripar a külföldi vállal­kozók kezére jut. Ez ellentétes az ország érdekeivel, s a párt meg­engedhetetlennek tartja. A KDNP részletes javaslatokat dolgozott ki a privatizáció straté­giájának javítására, s ezekről tár­gyalásokat kezdett az Állami Va­gyonügynökséggel. Dévényi István, a Matáv Budapest-vidéki Igazgatóságának fejlesztési igazgatóhelyettese (felvéte­lünkön) mondott avatóbeszédet a magyarnándori távhívásos telefonközpont tegnapi, ünnepélyes átadásán. Részletes tudósításunk a harmadik oldalon. -Fotó:Rigó Tibor­Ha hibázik a hivatal, kölcsön kell kérnünk! A munkanélküli ember tragédiája Nem tudjuk, ki mit tenne akkor, ha valamilyen oknál fogva nem kapná meg egyetlen jövedelemforrását, esetünkben mun­kanélküli segélyét, s így egyetlen fillér nélkül kellene tengetnie életét. Mott Béla jánosaknai lakos ugyanis nem jókedvében ke­reste fel hétfőn szerkesztősé­günket. Inkább kétségbeesett, mint feldúlt állapotban jött be hozzánk, ugyanis vele pont ez a szörnyű eset történt meg. Lás­suk, hogyan jár az, aki két bü­rokratikus csatorna malomkö­vei közé kerül 1993. Magyaror­szágán:- Harminc évi, részben egészségügyben, részben a te­metkezésnél eltöltött munkavi­szony után veszítettem el állá­somat - mondta szomorúan a panaszos -, de hiába: az ember tudomásul veszi, ha ilyen a helyzet. Elvégre a munkanél­küli segélyből, ha az ember be­osztja, bár nem valami fénye­sen, de meg lehet élni. Persze ha megkapja az ember. Ám most hiába vártam a postást tizenhe­tedikén a segéllyel, valahogy nem akart jönni.- Nem lehet, hogy csak késik a kifizetés?- Az említett napon én is erre gondoltam. Csak azt furcsállot- tam: a faluban mindenki meg­kapta, csak én nem. Aztán vár­tam egy kicsit, de napok múlva sem érkezett semmi. Ekkor - először telefonon, mert az ol­csóbb - elkezdtem érdeklődni, hol veszett el a pénz. (Folytatás a 3. oldalon) Önrablás A X. Kerületi Rendőrkapi­tányságon V. László 30 éves díj­beszedő bejelentette, hogy a Dombtető utca 12. számú ház lépcsőházában egy ismeretlen férfi megtámadta, és elrabolt 50 ezer forintnyi bevételt. Ám a nyomozók később megállapí­tották, hogy V. László azért tett feljelentést a rablásról, mert sikkasztott a díjbeszedő vállalat­nál. Válogatják a vetőburgonyát Az őrhalmi Palóc Táj Szövetkezet burgonyatároló telepén meg­kezdték a vetőburgonya válogatását. Az ősszel betárolt 60 vagon ültetnivaló krumplit huszonötén osztályozzák. -RT­Célba érkezett Fa Nándor Szerdán reggel, 128 nap és 20 óra után Les Sables-d’Olonneki- kötőjében célba érkezett Fa Nándor a Vendée Globe elnevezésű, föld körüli vitorlásversenyen. Hajóját a Himnusz hangjai kísérték végig azután, hogy befutott a franciaországi kisvárosba. A viadal ötödik he­lyezettje az egyetlen olyan ország képviselője, amelynek nincs tenge­re. Magyar—osztrák tárgyalások Kétnapos hivatalos látogatás­ra Budapestre érkezett Thomas Klestil, az Osztrák Köztársaság elnöke. Az osztrák államfő Göncz Árpád köztársasági elnök meghívásának tesz eleget. Az üdvözlés után a Parla­mentben megkezdődtek a ma­gyar-osztrák tárgyalások. Tho­mas Klestil elsőként Göncz Ár­páddal találkozott, megbeszélé­sükön szó volt többek között a kétoldalú kapcsolatok fejleszté­séről, magyarok ausztriai mun­kavállalásáról. Ezt követően a vendég Antall József miniszter- elnökkel ült tárgyalóasztalhoz. Tanácskozásukon egyeztették a regionális együttműködés leg­fontosabb kérdéseit. Délután az osztrák államfő és kísérete koszorúzott, majd a tisz­teletére rendezett díszvacsorán vett részt. Antall—Horn találkozó A Miniszterelnöki Sajtóiroda szerdai tájékoztatása szerint An­tall József miniszterelnök, az MDF elnöke hivatalában — ké­résére — fogadta Horn Gyulát, az MSZP elnökét. A találkozó során Horn há­rom kérdéskörről ismertette ál­láspontját. A privatizációról és azzal összefüggésben a parla­menti ellenőrzés kérdéséről, a mezőgazdasággal kapcsolatban kialakult helyzetről, illetve a ter­melőszövetkezetek tulajdonvi­szonyait érintő kérdésekről és a nyugdíjasok helyzetéről. A mi­niszterelnök tudomásul vette Horn Gyula tájékoztatását és ja­vaslatait, azokat ismerteti a kor­mánnyal, illetve az MDF elnök­ségével és képviselőcsoportjá­val. 5V Alkotmánybíróság: ,Nem” — a vagyon­nyilatkozatra A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírására vonatko­zó rendelkezések teljes egészé­ben alkotmányellenesek, ezért azokat az Alkotmánybíróság megsemmisíti. A testület határo­zatát dr. Herczegh Géza, az Al­kotmánybíróság helyettes elnö­ke szerdán hirdette ki a megje­lent közjogi méltóságok és a sajtó képviselői előtt. A határozat indokolásában rámutatott: az indítványozók ál­tal támadott jogszabályok a jöve­delemadó ellenőrzése, a be nem vallott jövedelmek feltárása és az arányos közteherviselés érdeké­ben írják elő a vagyonnyilatko­zat-tételi kötelezettséget. Ezek a szabályok azonban nem alkal­masak a kitűzött cél elérésére. Nem alkalmasak, mert a tör­vényhozójelentős kivételeket ál­lapít meg, s a vagyonnyilatkozat is a polgárok bevallására épül, tehát a magánéletbe való további állami beavatkozást tehet szük­ségessé. Ez az Alkotmánybíró­ság szerint a magántitok és a sze­mélyes adatok védelméhez való jog korlátozása. Valójában a rendőrök mentették meg az életét Őrizetben a halott csecsemő szülője Lapunkban is hírül adtuk: március 23-án délután Hatvan határában, a Csányi úti szemétte­lepen lánycsecsemő holttestére bukkant egy guberáló. A kis te­tem zöld-fehér csíkos nejlonsza­tyorban, egy Telehold-újságpa- pírba és nagyméretű férfi atléta­trikóba csavarva hevert. Az igazságügyi orvosszakértő elsődlegesen megállapította: a kicsi élve született, életképes volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 53 centiméter hosszú volt, három és fél kilót nyomott. A szakértő szerint a megtalálása előtt egy-két nappal megfojtot­ták az újszülöttet. Tegnap dr. Orosz Gyula r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság vezető­jének bűnügyi helyettese arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Hatvani Rendőrkapitánysággal végzett közös és igen alapos nyo­mozómunka eredményeként si­került nyomára bukkanni a bűn- cselekménnyel alaposan gyanú­sítható személynek. (Folytatás a 2. oldalon) A régióban csend van Nem jellemzőek a visszaélések Önkormányzat, megye, régió - így követik egymást a köz- igazgatás új rendszerének lép­csőfokai. Sokszor azonban lát­szat- és nem egyszer valóságos érdekellentétek alakulnak ki közöttük. Akadnak olyan véle­mények, amelyek még erősebb önkormányzatot akarnak, míg mások a megyék fontosabb sze­repét hiányolják. Hogyan is működik a gyakorlatban ez a hierarchia? Erről esett szó azon a sajtótájékoztatón, amelyet szerdán délelőtt tartott dr. Skul- téty Sándor c. államtitkár, Jász, Nagykun-Szolnok, Pest, Nóg­rád megye köztársasági megbí­zottja, Budapesten. A hivatal munkájáról elmondta: ez a régió az egyetlen az országban, amelyből nem érkezett panasz a Belügyminisztériumba, a hiva­tal tevékenységéről. (Folytatás a 3. oldalon) Sokadik „felvonás” a szénperben Hatvanmillió forintra rúg a jogi csíírés-csavarás ára Csaknem másfél éven át pe­reskedett egykori vállalatával a Nógrádi Szénbányák két volt dolgozója, a salgótarjáni Mol­nár Tibor és Jóházi Zoltán, hogy a nógrádi bányásznyugdí­jasoknak szénpénzként minden évben olyan összeg járjon, melyből megvásárolhatják az őket megillető húsz mázsa sze­net. A múlt esztendőben már ennek megfelelően kapták a já­randóságukat, ám az 1991. évi szénárkülönbözet kifizetése mindmáig várat magára. Az utóbbi időben több bá­nyásznyugdíjas kereste meg szerkesztőségünket, s kérte, ér­deklődjük meg: hol tartanak az ez irányú tárgyalások, s a tíze­zer ember mikor jut hozzá az elmaradt szénpénzhez?- Sajnos, a megbeszélések során nem tudtunk kompro­misszumra jutni, ezért ismét kénytelenek voltunk bírósághoz fordulni - válaszolta érdeklődé­sünkre Molnár Tibor, a nógrádi bányásznyugdíjasok képvise­lője. - Sürgető kérésünkre a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának elnökhelyettese soron kívüli tárgyalást rendelt el az ügyben, s a meghallgatás áp­rilis 5-én Budapesten, a bíróság épületében lesz.- Hogyan ítéli meg az esélye­iket?- Bizonyítani tudjuk a bá­nyásznyugdíjasokkal szembeni törvénysértő eljárást. Szerin­tünk a Nógrádi Szénbányáknak, illetve a felszámoló Pénzinté­zeti Központnak nincs sansza a szénper megnyerésére, ezért fel­lebbezésük értelmetlen időhú­zás lenne.- Mennyi pénz forog kockán?- A szénárkülönbözet nyug­díjasonként valójában 4220 fo­rint, de mi a kompromisszumos tárgyalásokon mindössze 2366 forint kifizetését kértük. Mivel ez nem történt meg, ezért már a teljes összeget követeljük. Eh­hez jön pluszként a múlt esz­tendei és az idei késedelmi ka­mat. Ez összesen 5908 forintot tesz ki. Tehát amíg korábban a szénbányavállalat, illetve a fel­számoló 25 millió forintból „megúszhatta” volna ezt az egé­szet, addig most már 60 millió forintra rúg a késedelmesség, a jogi csűrés-csavarás ára.- Kérdés, megkapják-e a nem kis summát?- Annak idején Kupa Mihály pénzügyminiszter a sajtóban közzétett levelében úgy fogal­mazott: a költségvetés garanciát vállal a bíróság által megítélt összeg kifizetésére. Úgy gondo­lom, a számunkra kedvező bíró­sági döntés esetén legkésőbb szeptember végéig kézhez kap­hatjuk a pénzünket. (kolaj)

Next

/
Oldalképek
Tartalom