Nógrád Megyei Hírlap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. MÁRCIUS 1. HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 50. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT A Nógrád Megyei a megyei napilap HELY ISMERET Jó munkáját kimagasló jutalékkal honoráljuk! Érdeklődni a 16-455-ös telefonszámon vagy személyesen a Sajtóházban lehet Susán Ferenc terjesztési előadónál. £ (Salgótarján, Erzsébet tér 6.) S Magyar-magyar párbeszéd Kisújszálláson A népi politizálás esélye „Reméljük, az ötven évvel ez­előtti szárszói nyár után a kisúj­szállási tél is bekerül a magyar politikai szótárba.” — E szavak­kal nyitotta meg a Számadás ’92 —- A népi politizálás esélye nap­jainkban című konferenciát szombaton Kisújszálláson Durc- za Lajos, a város polgármestere. A nyílt fórumot az Alföld Prog­ram, a Haza és Haladás Alapít­vány, a Lakitelek Alapítvány, a Magyar Kilátó Alapítvány és a Szellemi Védegylet rendezte. A kétnapos kisújszállási kon­ferencián négy parlamenti párt­ból és a függetlenek soraiból 28 országgyűlési képviselő vett részt, s jelen voltak a hazai kultu­rális és tudományos élet képvise­lői. Az eseményen történtekről részletesen lapunk 2. oldalán ol­vashatnak. Nem választási paktum Nem választási együttműkö­dést kötöttünk az SZDSZ-szel, csak az azt megelőző időszakra állapodtunk meg a politikai együttműködésről — jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz frakci­óvezetője szombaton Kaposvá­rott. Hozzátette: ez nem zárja ki a választási együttműködés lehe­tőségét sem, mint ahogy szó sincs arról, hogy azért keresnének szö­vetségest a másik pártban, mert egyedül nem tudnak kellő számú jelöltet állítani. (MTIj Balassagyarmaton nem olyan fekete a számok ördöge Sikert sikerre halmoznak a rákóczisok Talán már sohasem felejtem el jóemlékű tornatanáromat. If­jabb éveiben kitűnő vívó volt, ám egy szerencsétlen csörtében el­lenfele tőre átszúrta fejvédő sisakját. Utána már csak így be­szélt, ha nem sikerűit a tigrisbukfenc vagy a haskelep: Fiam, ha rád nézek, az egyik szemem sír, a másik meg - üveg. - Amúgy az atlétika volt a mindene, a futás. De erről később. Eladták a diósgyőri fegyvergyárat Vevőre talált a több mint két éve felszámolás alatt álló Diós­győri Gépgyár talán legjelentő­sebb önálló gyára — tájékoztatta az MTI-t Sugár Dezső, a felszá­molással megbízott Reorg Rt. vezérigazgatója. A vevő, az Army-Coop Kft. A szentendrei társaság a hadiipari termékek Diósgyőrben meghonosodott gyártását folytatja. Ismét keresett a péti műtrágya a magyar mezőgazdaságban Naponta 50-60 teherautóból álló sor várakozik a Péti Nitro­génművek Rt. műtrágya gyára előtt. A kelet-európai dömping­áru behozatalának szigorítása meghozta az eredményt: ismét a hazai ipar felé fordult a mező- gazdaság. A gyár vezetői szerint a műtrágyabeszerzés alakulásá­ból arra lehet következtetni, hogy kezd magához térni a me­zőgazdaság. Az átalakuláson túljutott termelőszövetkezetek is belátják, hogy a kimerült tala­jokról csak alacsony hozamot várhatnak. Megrongálták Lukács György emléktábláját Leverték Lukács György Belgrad rakparti emléktábláját. A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság közlése szerint a rendőr­ség lakossági bejelentésből érte­sült az emléktábla megrongálá­sáról vasárnap. Egyelőre nem tudni kik a tettesek, sem azt, mi­kor történt a vandál pusztítás. A rendőrség nyomoz az elkövetők után. Az elmúlt évben hazánkban a kiskereskedelem forgalma 1. 518.872 millió forintot tett ki. A Központi Statisztikai Hivatal ki­mutatása szerint ez értékben 15 százalékkal több, mennyiségben viszont 5,6 százalékkal keve­sebb, mint a megelőző esztendő­ben. A bolti kiskereskedelem szinte valamennyi területén csökkent a forgalom, legnagyobb mérték­ben — csaknem 30 százalékkal — a patikákban. A statisztikai adatok szerint csupán az iparcik­kek forgalma növekedett, össze­sen 12,8 százalékkal. A vendég­látás körébenviszont átlagosan 5 százalékkal nőtt a forgalom, Őszintén szólva, a futás, mint iskolai tantárgy nem szerepelt témaként közöttünk, és nem is kérdeztem Fábián Gábor élet­korát sem, amikor a minap - műszerekkel telített szobájában - beszélgettünk. A matematiká­ról volt szó mindenekelőtt, és nem elsősorban azért, mert jó másfél évtizeddel ezelőtt mate­matika-fizika szakon diplomá­zott. Az okot erre sokkal inkább az szolgáltatta, hogy a hat év óta vezetése alatt álló Balassa­gyarmati II. Rákóczi Ferenc Ál­talános Iskola tanulói hosszú ideje sikert sikerre halmoznak matematikai versenyeken. Köz­tük a most nyolcadikos Gábor fiuk is, aminek természetesen szintén nagyon örülnek, ugyan­csak matematika szakos felesé­gével együtt.- Nem akarok a dolgok elébe vágni, de éppen mostanában adtuk hírül lapunkban is, hogy a „kis” Gábor és két osztály­társa nagyszerű sikert ért el egy budapesti versenyen: 104 részt­ezen belül az éttermekben és a munkahelyi étkezdékben keve­sebben fogyasztottak, a cukrász­dák és italboltok viszont 27,2 százalékkal több édességet, illet­ve szeszt adtak el, mint egy esz­tendővel korábban. A területi felmérés szerint a kiskereskedelem és a vendéglá­tás együttes forgalma mindössze Budapesten, Békés megyében, valamint Nógrád megyében nö­vekedett. A fővárosban 2,6 szá­zalékkal, Békésben 7,4 százalék­kal, Nógrádban pedig 4,9 száza­lékkal. A forgalom csökkenése Baranya megyében volt a legna­gyobb mértékű, megközelítette a 25 százalékot. vevő között mindhárman az első nyolc között végeztek és másik három osztálytársuk is igen elő­kelő helyen végzett. Elöljáróban mégis azt kérdezném, hogyan lett ez a vidéki iskola a matema­tika oktatás - mondjuk úgy - fellegvára? — A kezdetekről sajnos nem tudok sokat mondani, mivel is­kolánkat 1834-ben alapították - kezdte válaszát az igazgató. - Ami pedig engem illet, én friss- diplomásként 15 évvel ezelőtt kerültem ide. Tény azonban, hogy 1983-tól minden évben megrendezzük a városi matema­tika diákolimpiát. Ennek egyik érdekessége, hogy ezeken részt vesznek a környező települések iskoláinak legjobbjai, másrészt pedig éppen ebben az évben ju­bilálunk, most készülünk a tize­dik „olimpiánkra”. — Ezek elismerésre méltó eredmények, mégis meg kell kérdeznünk, hogy sikereikre nem borít-e árnyékot, nem (Folytatás a 3. oldalon) Devizaügyletek Várhatóan a nyár elején már határidős devizaügyletek is köt­hetők a Budapesti Értéktőzsdén. A Magyar Nemzeti Bank a na­pokban adta meg az ehhez szük­séges engedélyt — tájékoztatta Molnár István, az Állami Érték­papír Felügyelet munkatársa a Magyar Távirati Irodát. A kereskedést azért indítják meg csak néhány hónap múlva, hogy a határidős devizaügyletek bevezetését alaposan előkészít­hessék. Ezt az Állami Értékpa­pír Felügyelet a befeketetők biz­tonságát messzemenően szem előtt tartva támogatja. A tervek szerint a devizaszekcióban csak a teljes körű értékpapír művele­tekre feljogosított, az 50 millió forintnál nagyobb alaptőkéjű brókercégek vehetnek részt. Áz üzletkötőknek pedig kiegészítő vizsgát kell tenniük, fivn i) A kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma 1992-ben Csökkenés a boltokban, növekedés az éttermekben A Magyar Eremgyüjtők Egyesületének Nógrád Megyei Szervezete tegnap délelőtt Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban tartotta 1993. évi közgyűlését. Kulcsár Gabriella felvételén Tóth István a megyei szervezet elnöke szól a gyűjtőtársaihoz. Folytatás áprilisban Salgótarjánban KDNP megyei nagyválasztmányi ülés Szécsényben Február 27-én, szombaton a szécsényi ferences rendházban tartották megyei nagyválaszt­mányi ülésüket a nógrádi ke­reszténydemokraták. A végzett munkáról kérdez­tük vasárnap délután dr.Marton Tibort, a párt országos intéző bizottságnak tagját, a salgótar­jáni szervezet elnökét:- Számos napirendet megvi­tattunk s egy kicsit sokat mar­kolva kicsúsztunk az időből, ezért várhatóan április elején Salgótarjánban folytatjuk a nagyválasztmány ülését. Szécsényben meghallgattuk a párt megyei elnökének, Kovács Gábor országgyűlési képviselő­nek beszámolóját az eddig vég­zettek munkáról s az előttünk álló feladatokról. A párt szerve­zettségéről elmondta, hogy az Nógrád megyében tovább erő­södött, s ez azt jelenti, hogy a KDNP-nek továbbra is itt van a legjobb pozíciója. Megemlítette azt is, hogy az országgyűlési frakció, a közel­múltbeli gyulaihoz hasonló ki­helyezett frakcióülést tervez a nyáron Salgótarjánban. Megtárgyalták és elfogadták a pénzügyi beszámolót. Döntés született arról is, hogy a lehető­ségekhez képest jobban kell tá­mogatni anyagilag a megyei képviselői körzetek munkáját. Várhatóan az áprilisi ülés té­mája lesz a megyei képviselővá­lasztás (állítás) szabályzatának kidolgozása. Arra törekszünk, hogy erkölcsileg feddhetetlen jellemű képviselőket jelöljünk, akit nem lehet kikezdeni. Juhász Péter és Herczeg Já­nos képvielők az Országgyűlés­ben végzett munkájukról szól­tak. Juhász képviselő úr a Par­lament ipari bizottságának is tagja. A nagyválasztmány egyértelműen megállapította, hogy ebbéli tisztségében sokat tett és még tehet országos és megyei ügyekben egyaránt. Mindkét beszámolóban és az azt követő vitában is szó volt a „2 H” mozgalmunkról, amely­nek a lényege az a próbálkozás, hogy hazai termékek és hazai munkahelyek szülessenek, nem „hasra esve” a nyugati tőke előtt, amely kell, amelyre szük­ség van, csak nem mindegy, hogy milyen mértékben.-szgys ­A belügyminiszter a Magyar-Izraeli Baráti Társaság ülésén Eltüntetik a fasiszta jelképeket A Magyar-Izraeli Baráti Tár­saság tagjai, többségükben a ho­locaust soha el nem feledhető borzalmait túlélők gyűltek össze vasárnap délelőtt a Wesselényi utcai Goldmark-teremben. A baráti társaság vendégeként ez­úttal Boross Péter belügyminisz­ter vett részt az összejövetelen. Személyében most először üdvö­zölhettek magyar belügyminisz­tert a patinás Goldmark-terem­ben. Jelen volt Dávid Krausz, Iz­rael állam budapesti nagykövete is. Hídvégi György, a baráti tár­saság főtitkára köszöntötte a részvevőket. Hangsülyozta: — azzal, hogy a belügyminiszter el­fogadta meghívásunkat, az ösz- szejövetel bátran nevezhető tör­ténelmi pillanatnak, hiszen a je­lenléte olyan kérdések felveté­sét, átgondolását teszi lehetővé, amelyek nemcsak a társaság tag­jait, hanem — s ez bátran állítha­tó —, a társadalmunk többségét érdeklik. Ezt követően Rapcsányi László, a baráti társaság elnöke tett fel kérdéseket. Ezekre vála­szolva Boross Péter elmondotta: a magyar Belügyminisztérium és az izraeli Rendőrminisztérium között 1991 óta folyamatos, szo­ros kapcsolat alakult ki, ami a magyarországi rendőri szervek számára sok tekintetben előnyt jelent. így például, különösen a terrorizmus elleni kiképzésben. Közölte: a tervek szerint izraeli látogatását az ottani rendőrmi­niszter áprilisban viszonozza. További kérdésekre válaszol­va a magyar belügyi tárca vezető­je többek között hangoztatta: a rendőröket utasította, hogy ahol horogkeresztet vagy más fasiszta jellegűprovokatív ábrákat látnak — legyen az egy személy kabát­ján, sapkáján vagy egy épület fa­lán — gondoskodjanak eltünteté­séről addig is, amíg erre törvényi szabályozás születik. A közönség kérdései elsősor­ban az antiszemitizmus, a rasz- szizmus, az idegengyűlölet elleni küzdelemre, az ellenük való fel­lépésre vonatkoztak. Boross ki­fejtette: a jogszerűség követel­ményeit betartva, határozott fel­lépéssel vetnek gátat e káros je­lenségeknek. Ezzel összefüggés­ben hangsúlyozta: amíg a mosta­ni kormány működik és én va­gyok a belügyminiszter, csírájá­ban fojtok el minden ilyen jellegű szerveződést. Az összejövetel záróaktusa­ként Dávid Krausz nagykövet ki­jelentette: nagy megelégedéssel hallgatta a miniszternek a hozzá intézett kérdésekre adott vála­szait. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom