Nógrád Megyei Hírlap, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

HOBBIBÓL IS MEG LEHET ÉLNI ? - 5. oldal ^»'ISMERET NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. FEBRUÁR 1. HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 26. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Bontják a körgátat Megkezdődtek az előkészületek a nagymarosi Duna-töltés elbontására. Az összesen 7 milliárd fo­rintba kerülő munkálatok koordinálásával a Dunai Rehabilitációs Iroda foglalkozik, amely versenytár­gyalást írt ki a speciális feladat elvégzésére. A 11 Hazai pályázó vállalatból végül a szakmai zsűri dön­tése alapján 6 felelt meg az előírt követelmények­nek: szamukra a részletes tervdokumentáció elké­szült, a pályázók hamarosan megtehetik az ajánla­tukat. A nyertes a második félévben indíthatja meg a hazai gyakorlatban ez idáig egyedülálló különle­ges bontási munkát. Első lépesben a körgáton belü­li száraz területen végeznek majd a munkálatokkal. Elbontása 1995-ig befejeződik legfeljebb egy em­lékműnek hagyott darabjai őrzi majd a szocialista gigantománia nyomait. (MTI) Az SZDSZ 15 pontja A választásig, 15 hó­napra, 15 pontos javas­latcsomagot dolgozott ki az SZDSZ. Közülük a legfontosabbak: készít­tessen a kormány füg­f etlen kutatóintezetek- el tárgyilagos helyzet­képet es prognózist a gazdaság állapotáról. A pénzügyminiszter a 93- as költségvetés teljesíté­séről az első négy hónap után számoljon be. A munkanélküliség enyhítésére új munka­helyeket biztosító ipari P hí iarkokat lehetne létre- ozni, lehetővé kellene tenni a korengedményes nyugdíjazást, ha az érin­tett munkahelyet mun­kanélkülivel töltik be. Ki kell mondani: or­szággyűlési képviselők ne lehessenek tagjai olyan vállalatok vezeté­sének, ahol az állam ke­zében van a részvény­többség. 1994-ig meg kell születnie azoknak a döntéseknek, amelyek­kel le lehet zárni a múl­tat, az igazságtételt. Magyar elismerés svájci természettudósnak Keresztes K. Sándor környe­zetvédelmi miniszter szombat este a bécsi magyar nagykövetsé­gen a Pro natura kitüntetést nyújtotta át Luc Hoffmann sváj­ci természettudósnak, a WWF — Világ Természetevédelmi Alap — egyik alapítójának. Hoffmann professzor a hatvanas években egyike volt azoknak a nemzetkö­zi hírű tudósoknak, akik a ma­gyar természetvédelmet felka­rolták. Közreműködésével jött létre 1973 januárjában a Horto­bágyi Nemzeti Park. Csőtörés Kispesten Háromszáz lakásban elzárták a vizet, s további háromszázban szintén szünetelt az ellátás dél­utánig Budapesten, a XIX. kerü­letben — tájékoztatta a Vízmű­vek ügyelete az MTI-t vasárnap délelőtt. Az üzemzavart az okoz­ta, hogy a hajnali órákban a Széchenyi utca 18. szám előtt el­tört egy 200 milliméteres vízcső. A főnyomócső javítását meg­kezdték, s teljes helyreállításáig a lakosság vízellátását az utcán el­helyezett kényszerkutakkal ol­dották meg. Kocsis Zoltán párizsi koncertje Kocsis Zoltán lépett fel szom­baton este Párizsban, a Chatelet színház Bartók ciklusának hang­versenysorozatában. A magyar pianista kirobbanó sikerrel adta elő a Harmadik zongoraver­senyt, a francia rádió szimfoni­kus zenekarát Marek Janowsky vezényelte. A közönség szűnni nem akaró vastapssal köszöntöt­te a kiváló művészt, akinek rá­adást is kellett adnia: Bartók egy zongoraművét játszotta el. A koncert programjában szerepelt Bartók két zenekari portréja, en­nek hegedűszólójával Jacques Prat aratott megérdemelt sikert. Halott a lángoló lakásban Szombaton éjjel tűz ütött ki — eddig tisztázatlan okból — Bu­dapesten, a XIII. kerület Váci út 86. IV/19. számú lakásban. Le­gény Tibornét, a lakás 63 éves bérlőjét holtan találták a fürdő­szobában. Az ügyben szakértők bevonásával folytatják az illeté­kes szervek a vizsgálatot. Nem találtak áldozatot a békaemberek A Jan Heweliusz lengyel komphajó roncsában a könnyű­búvárok nem találtak a szeren­csétlenség során eltűntnek mi­nősített 17 áldozatból senkit. A lengyel haditengerészet Lech ne­vű mentőhajójanak békaembe­rei pénteken hatoltak be a roncs­ba, amely a bal oldalára dőlve fekszik 25 méter mélyen a ten­gerfenéken. Mindent, amit lát­nak, filmre rögzítenek, s átadják a katasztrófa okát vizsgáló kor­mánybizottságnak, illetve a len­gyel tengerészeti kamarának. Rendkívüli évük volt a nógrádi tűzoltóknak Egyre több / 1^1 a szándékos gmjtogalas. Néhány nappal ezelőtt elkészült a megyei tűzoltóság múlt évi tűz- és káreseteinek statisztikai értékelése. Az eltelt időszakot felül kell vizsgálni, mind a tüzesetek mennyiségi, mind pedig az elhárítás minősége szempontjából. Erről beszélgettünk Bállá Géza alezredessel, Nógrád megye tűzoltóparancsnokával.-Az 1992-es év rendkívüli­nek bizonyult a tűzesetek szem­pontjából - mondta. - Az erdő- és az avartüzek bizony alaposan befolyásolták a mennyiséget. Sajnos mindez a vonulások számának jelentős növekedésé­vel járt, ennek megfelelően a költségeink is megugrottak.- A rendkívül csapadékos 1991-es esztendőben kevesebb volt a riasztás?-Igen, hiszen 1991-ben mindössze 641, tavaly pedig 1182 eseményt rögzítettek a pa­rancsnokság ügyeletén. Ez 84 százalékos növekedés, és mindez főképpen az időjárás számlájára írható. Sokkal na­gyobb gond, hogy a tíz sérült mellett hatan életüket vesztették tavaly, a tűzesetből származó szerencsétlenségek során. Egy évvel korábban mindössze egy haláleset jutott a 14 sérülésre!- A csapadékos időjárás a mezőgazdaság mellett a tűzol­tókra is jó hatással van?- Egyáltalán nem! Ami bejön a réven, azt többnyire el is vesztjük a vámon. A káresetek, műszaki mentések kerülnek ilyenkor túlsúlyba. Például el­öntött pincék víztelenítése, a szél által az úttestre döntött fák eltávolítása, veszélyhelyzetek elhárítása sokasodik meg ilyen­kor.- Sokat hallani újabban a vaklármákról és téves riasztá­sokról is.-Igen, tavaly 117 ilyen ese­tünk volt. Nagyon aggasztó, (Folytatás a 3. oldalon) Szombaton megkezdte munkáját a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán a Magyar Köz- gazdasági Társaság és annak Nógrád megyei szervezete által szervezett fiatal közgazdászok orszá­gos találkozója. A kétnapos rendezvénysorozaton mintegy 400 ifjú közgazda vett részt. Az esemény­ről szóló tudósításunk a 3. oldalon. Gyurkó Péter felvétele. A Rjasencev-ügy utóhangjai A Rjasencev-ügy azzal a ve­széllyel jár, hogy Magyarorszá­got belevonhatja az orosz hatal­mi csúcsokon zajló elszámolá­sokba — figyelmeztetett hétvégi számában az Izvesztyija című moszkvai napilap. Az újság azután foglalkozott az ANT és a Rossziiszkij Dom nevű cégek ügyével, hogy a ma­gyar sajtóban több írás is napvi­lágot látott e témában. Az írás, amely a szemtanú élményeit fel­elevenítve számolt be az orosz cég budapesti irodája elleni ma­gyar rendőri akcióról, utalt arra, hogy a kommandós hadművelet célja a cégvezető Rjasencev elfo­gása volt. A rendkívüli készült­ség magyarázata pedig az volt, hogy az ügyben a magyar félnél eljáró orosz ügyész, Borisz Pogo- lerov figyelmeztetett: az oroszok fel vannak fegyverkezve és ellen­állást fognak tanúsítani. A ke­mény fellépés mellett a cikk azt is szóvá tette, a magyar rendőrök az orosz cég munkatársait kérde­zés nélkül megbilincselték, mondván: tanúként fogják ki­hallgatni őket. (MTI) Új engedély, sárga rendszámtábla Új taxisengedélyhez és a hoz­zátartozó sárga színű rendszám- táblához február 1-jétől, mától juthatnak a személyszállító vál­lalkozók, az illetékes közlekedé­si felügyeletnél. Március elseje után pedig csak sárga rendszám- táblájú járművel lehet taxiz­A törvény szerint a most enge­déllyel rendelkező taxisok közül' mindenki hozzájuthat az új enge­délyhez. Ehhez azonban a jár­műveknek szigorított műszaki vizsgán is meg kell felelnie. Vár­hatóan az érdeklődés majd a március elsejei határidő közeled­tével fokozódik. A rohamra fel­készültek: ha kell hét végén is vizsgáztatnak. Márciustól mind a rendőrség, mind az állampolgárok számára egyszerű lesz megkülönböztetni az engedéllyel rendelkező sze­mélyszállítót az illegális vállalko­zótól, a sárga rendszám alapján. (MTI) Kérdőjelek Beavatkozó sajtó? „Akár szeretjük egymást, akár nem, egy hajóban evezünk” — mondotta a minap Kónya Imre, a Ma- gyar'Demokrata Fórum parlamenti frakcióvezető­je, ez jelezheti, hogy az MDF berkeiben új sajtópo­litika formálódik. Mi lehet a cél? Minden bizonnyal az, hogy a leg­nagyobb kormányzó párt a jövőben az eddiginél jobb kapcsolatokat remél kiépíteni az újságírókkal. „Bennünk is volt gyanakvás Önök iránt és ez a saj­tóban is gyanakvást szült irántunk” — jelentette ki Kónya Imre. Mit jelenthet ez majd a gyakorlatban? Az MDF- ben úgy fogalmaznak, hogy ha a sajtó torzításmen­tesen közvetíti a híreket, akkor „maximális infor­mációadással segítik a munkáját”. Beavatkozó saj­tót viszont nem támogatnak. Beavatkozó sajtó? A sajtó lényege a közéletiség: foglalkoznia kell mindennel, ami közérdekű, s eb­ben az értelemben be kell avatkoznia a lakosság éle­tének apróbb-nagyobb ügyeibe. Ilyen értelemben nincs „nem beavatkozó” sajtó. A média szerepté­vesztése lenne viszont, ha igényt tartana mondjuk a parlament, a kormány funkciójára, minthogy he­lyettük úgy sem tudna „beavatkozni” olyan felada­tok megoldásába, amelyek országgyűlési döntést, kormányzati intézkedést követelnek. Kinek használ az új sajtópolitika? Valószínűleg mindenkinek. De nyilvánvalóan elsősorban magá­nak az MDF-nek, hisz a sajtó megnyerése (s nem egyesek szándéka szerinti meghódítása) fontos fel­tétele a párt politikájáról, tevékenységéről szóló reális tájékoztatásnak. Az új törekvéseknek hasz­nát láthatja az egész ország, hiszen aktivitást csak tájékozott lakosságtól lehet elvárni. Mert igaz az, hogy az átalakulás az emberekért van, de az is, hogy nélkülük nem megy. A sajtó nélkül sem. P. T. Ferenczy Europress A mai ember gondjaira kell megoldás Nem vagyunk jobb-, sem ba­loldaliak, nemzeti demokraták vagyunk — hangsúlyozta Bíró Zoltán társelnök, a Nemzeti De­mokrata Szövetség kétnapos közgyűlésén, a Villanyi úti sza­badegyetemen. 381 küldött vi­tatta meg és hagyta jóvá az NDSZ programtervezetét, s vá­lasztotta újjá a párt választmá­nyát. A közgyűlés Pozsgay Imre el­nök programbeszédével kezdő­dött. Ő közölte: bár ma nehéz pártot szervezni, mégsem légvá­répítés egy megfontolt centrum­politikát képviselő, nemzeti ér­tékeket vállaló, a demokratikus játékszabályokat betartó párt út­nak indítása. Örömét fejezte ki, hogy a mai „artikulátlan hangza­varban” — amikor nagy a kísér­tés a politikában demagógiára, a szélsőséges megnyilvánulásokra — az NDSZ praktikus, gyakorla­tiaspolitikát tud képviselni. Arra a kérdésre kívánnak válaszolni, ki oldja mega mai ember problé­máit. Elmondta: az államnak hosszú távú érdekeket kell képvi­selni, biztosítania kell a tulajdon, a megélhetés biztonságát, az esé­lyegyenlőséget. Modern piacgaz­daságra van szükség, ahol az ál­lamnak is fontos, nem pedig ba- zári árukereskedelemre. (MTI) Az öregségi nyugdíj 80 százaléka Változik február 1-jétől a munkanélküli ellátásból kikerü­lők segélyezési rendszere. Mint a Népjóléti Minisztériumban el­mondták, a szociális törvény sze­rint nem is segélynek, hanem jö­vedelempótló támogatásnak ne­vezik ezt az ellátást. Eddig ön- kormányzati közreműködéssel a munkaügyi központoktól kap­ták meg a segélyt a rászorulok, ezentúl — a februári hónap után, tehát március elején — már az önkormányzatok folyósítják a pénzt. A korábbi 4000forintos fix se­gélyösszeg is változik. A min­denkori minimális öregségi nyugdíj 80 százaléka, tehát a je­lenlegi 6000 forintot alapul veve 4800forint lehet az ellátás maxi­mális összege. Ha viszont a rá­szoruló valamilyen jövedelem­mel rendelkezik, akkor ezzel az összeggel csökkentik a 4800 fo­rintot. A támogatásra való jogo­sultságot továbbra is a csalad jö­vedelmi viszonyaihoz kötik. A rászorulónak akkor állapítható meg a támogatás, ha a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjmi­nimum 80 százalékát, azaz jelen­leg a 4800 forintot. A törvény előírásai szerint az űj támogatási összegek megálla­pítására — az érdekeltek nagy száma miatt — két hónap áll ren­delkezésre. Ezért főként na­gyobb városokban előfordulhat, Hogy az űj összeg megállapításá­ig, még egy ideig a korábbi 4000 forintos segélyt folyósítják az ér­dekeltek egy részenek. Decem­berben például 42 ezer volt azok száma, akik kikerültek a munka- nélküli ellátásból, illetve részük­re segélyt állapítottak meg. (MTI) Üléseztek a harminchatok Legyen párt a frakció? A 36-ok frakcióülésének ese­ményeiről Dragon Pál tájékoz­tatta az MTI munkatársát. A frakciótitkár először is elmond­ta, felszólalásában javasolta: a frakció bázisán szervezzenek egy új pártot. Véleménye szerint ugyanis a képviselőcsoport több olyan előnnyel — így például megfelelő infrastrukturális hát­térrel és választási tapasztalatok­ban gazdag képviselőkkel — ren­delkezik, amivel más kisgazda­szervezetek nem. Az új part lét­rehozására az előkészületeket az eredetileg a 16-os ügyvivő testü­let (ebből a történelmi tagozat vezetői nemrég váltak ki) által március 21-ére összehívott or­szágos nagyválasztmányi ülésig kellene megtenni. A képviselő tájékoztatása sze­rint a felszólalók közül mindenki egyetértett azzal, hogy a 36-ok- nak mint frakciónak együtt kell maradnia és továbbra is a kor­mánykoalíciót támogatva kell te­vékenykednie.

Next

/
Oldalképek
Tartalom