Nógrád Megyei Hírlap, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-14-15 / 269. szám

1992. november 14-15., szombat-vasárnap HÉTVÉGI MAGAZIN HÍRLAP 7 Az őrangyalok felelőssége Gazdag a szécsényi őszi tárlat Ellenzéki offenzíva? Mester­ségesen felszínen tartón feszült­ségek? Egy párt szétrobbanlá- sának kísérlete? A kormány zópárt vezető személyiségei az ellenzékre há­rítják a felelősséget, mert - I992 augusztusa óla. ele külö­nösen a Kossuth téri rendzava­rás után úgy viselkednek, mintha ellenséges hecckam­pány kezdődött volna cl. amely mondvacsinált fasizálódási fo­lyamatok ellen hadakozik. Az ország demokratikus rendjéért felelős miniszterek, képviselők, ügyészek, főrendő­rök kísérelték meg. hogy ..zse­niálisan fogalmazott" interjú­mondatokban jelentéktelen in­cidensnek. bagatell ügynek mi­nősítenek tízmillió állampolgár számára problematikus intéz­kedéseket. atraktív demonstrá­ciókat. és egyidejűén a tökéletes demokrácia, sőt a szegény, el­hanyagol! magyar ifjúság őran­gyalaiként is bemutatkozzanak. Talán gumibotozni kellett volna? - ahogy régi márciusok tüntetésein - kérdezik. - Talán történelmi háttér nélkül is erő­szakkal kellett volna megakadá­lyozni náci-jelképek demonst­rációját? Talán ünnepségről ha­zavonult gyermekcsoport útvo­nalválasztásába kellett volna rendőri erőszakkal beavat­kozni? Nem volna helyes nemzeti szellemű osztályfőnöki órán. tévéképernyőn elemezni, ho­gyan lehetne melengető szár­nyak alá venni a bőrfejűeket. apródokat. a nemzeti szellemű fiatalokat ... A televízió ké­pernyőn megjelenő őrangyalok igen nagy hatással szólalnak meg: az állampolgárok több­sége igen nagy félelmet érez zavaros magyarázkodásuk, kro­kodilkönnyeik miatt. Fából vaskarikái kalapáló ér­velésükkel. elhallgatásaikkal bizonyítják, nem az országot, a jövőt óvják igazán, pártpolitikai érdekből beszélnek. Az. arra hi­vatottak ugyanis nagyon jól tud­ják. hogy a világ melyik náci központjából, milyen szak­anyagok érkeznek Budapestre. Győrbe. Csongrádba. és ezek milyen befolyással lehetnek a fiatalokra. S ha ez. így van: félni kell. akármi megtörténhet ennyi mel­lébeszélés árnyékában . . . De tíz apródok. bőrfejűk, nemzeti szellemű fiatalok is né­zik a televíziót. Ok az. őrangya­lokat éljenzik. Ok magukénak érzik a mismásolást, ők bátorí­tásnak látják. Na. ugye: ezt se lehel bün­tetni. ez is belefér a demokráci­ába. Ki. és milyen alapon tilt­hatná meg például, hogy küzde­lemre esztergált fabotokkal a váltunkon menjünk a presszóba Salgótarjánban? Vagy ki szól­hatna abba bele. hogy milyen egyenruhában vonuljunk egy turul-avató ünnepségre Tatabá­nyára? Az őrangyalok sajnos csak a a pillanatok ..zseniális" fogal­mazói. Igazi buzgóságuk nem látható, nem hihető, hogy csele­kedni kell az ifjúságért. Egye­lőre sajnos a valóban elhanya­golt ifjúsági csoportokat, réte­geket csak a hollywoodi rendőr­filmek őrületei vonzzák őszinte érzelmekkel, minden más direkt nevelőhatás minimális. S a nem „elhanyagolt" ifjú­sági csoportok? Azok. akik a családban is. az iskolában is. a munkában is természetes c- gyiittműködéssel keresik a he­lyüket? Valószínűen nincs kü­lönbség: a tiszta beszéd, a hasz­nálható program, az egész ma­gyar ifjúságot megnyerhetné, mozgósíthatná. Ha volna tiszta beszéd, ha volna ifjúságpolitika. Harmadik ifjúsági réteg pedig egyáltalán nincs: egy szánal­mas. jobboldali szervezkedési kísérlet mögött legfeljebb né­hány tucat, egy-két száz apród, bőrlcjű nyüzsög. Kivonulgat- nak a Kossuth térre vagy Csongrádon. Győrben. Eger­ben. Salgótarjánban. S ha az elfogyasztott alkohol mennyisége úgy alakítja, akkor a súlyos botjaik mégis olyan zajjal csapnak le. hogy arra egy ország felkapja a fejét. S az „in­dokolatlan" félelem terjed. Ezt is megértük . . . S vajon mi jö­het még? Az őrangyaloknak ezt kéne végiggondolniuk. Erdős István Nyilvántartás, tanácsadás, koordináció Alapítványok osztálya A Művelődési és Közokta­tási Minisztériumban létrejött az alapok és alapítványok aszlálya. számítógépes nyil­vántartással. tanácsadással, koordinálással kívánja segí­teni az alapítványok munká­ját. Célja: a minisztériumhoz, érkező bel- és külföldi szpon­zorálási megkeresések to­vábbsegítene a keresett, kö­zérdekű célra vállalkozó ala­pítványokhoz: másrészt a pá­lyázni kívánok irányítása a megfelelő célú alapítványok­hoz. alapokhoz. Az alapítványi információ továbbításával és kérésével kapcsolatban a következő te­lefonszámon adnak felvilágo­sítást: 112-9X34. Videofilmek nógrádi művészekről A Palócföld új száma Megjelent a Palócföld új száma Salgótarjánban. Döbren- lei Kornél. Székely János. Tóth Sándor versein. Faludi Adám kisregény-részletén kívül fi­gyelmet érdemelnek a Madách Imre családjáról és személyes környezetéről szóló írások Tar­jányi Eszter. Andor Csaba. Nagy Ervinné. T. Pataki László tollából, valamint Radó György irodalmi tűnődései. Pataki Kálmán-Tódor János szocioló­giai interjúi. Horváth István ta­nulmánya. Tarján Tamás kriti­kája. Huszár Sándor naplója. Videofilmekkel segíti az is­kolákban folyó művészeti neve­lést Salgótarjánban a Nógrádi Történeti Múzeum. Az iskolák által öt nappal előbb bejelentett csoportok esetén díjtalanul te­kinthetik meg a diákok azt a tíz. videofilmei, amelyek nógrádi képzőművészek életéről és munkásságáról készüllek. Ezek között van 10 és 60 perces film is. általában azonban 30 perce­sek. Az érdeklődők a következő filmek közölt válogathatnak: Befejezetlen kép (Hegedűs Morgan). Hitem a művészet (Czinke Ferenc). Üzenetek ma­dárnyelven (Földi Péter). Szi­liek és hangok (Réti Zoltán). Ecsettel közeledem a földhöz... (Farkas András). Kisvárosi Gul­liver (Hibó Tamás). „Nekem kulcsom a ló..." (Bobály Attila). Balázs János. Fába faragott élet (idős Szabó István). Művészek és mecénások (hajdani salgótar­jáni képzőművészekről — Fayl Frigyes. Bóna-Kovács Károly. Bátki József — készült kiállítás bemutatása). Szécsényi őszi tárlat címmel a városi művelődési és ifjúsági centrumban látható az. a kiállí­tás. amely a képző- és iparmű­vészek Nógrád megyei cso­portja. valamint a művelődési intézmény szervezésében nyílt meg. s a megyében élő művé­szek termésének legjavát mu­tatja be. Ezzel mindjárt a tárlat jelentőségére is utaltunk, hiszen napjainkban ez. az. egyetlen olyan képző- és iparművészeti szemle Nógrádban. amely az itt élők számára — terv szerint minden évben — lehetővé teszi, hogy legfrissebb műveikkel kö­zönség elé léphessenek. Annak ellenére így van ez. hogy a me­gyében lévő más rangos tárlatok is várják az. itt élők alkotásait is. A művészek fölismerték a ki­állítás fontosságát, szép szám­ban jelentkeztek, s mintegy negyvenen állítottak ki. A tárlat alapján az a látogató első be­nyomása. hogy Nógrádban a képző- és iparművészet a jelen­legi átmeneti állapotban is fi­gyelmet érdemlően van jelen a szellemi életben, s ígéretes ten­A hagyományos színházi előadásra számító nézők igen­csak meglepődhettek, amikor a József Attila Művelő­dési Központban sötét épületre találtak, s botorkálva kellett megkeresniük helyeiket is. A mikrofonból kihalló gyakori fi­gyelmeztetés azonban meg­nyugtathatta őket: ..........az á ramszünet elhárítása folya­matban van. az előállást meg­tartjuk." Mindez persze, csak afféle előjáték volt. része a darabnak, amelynek a sötét lényegi eleme. Peter Shaffer igazán eredetinek bizonyult, amikor a sztorit a rö­vidzárlat okozta kínos helyzet­ből eredezteti, s arra épít. hogy a szereplők nem látják egymást. Fény nélkül persze, a közönség számára rejtve maradna a szín­pad. ezért az író kénytelen fordí­tani a renden: a rivalda akkor látszik, amikor nincs áram. s akkor borul sötétbe, amikor si­kerül a hibát elhárítani. Az ön­gyújtó. a gyufa, vagy a gyertya lángjánál, mint rendesen, annyit látnak a szereplők és a nézők egyaránt. Az életben is gyakran előfor­duló áramszünet azonban ön­magában egyáltalán nem humo­ros szituáció, sőt. inkább a rossz kedv forrása. Ahhoz, hogy a vakon tapogatózó embereken, helyzeteken nevetni is lehessen, a szereplők egymás közli viszo­nyát kell úgy formálni. Nos Shaffer- aki az Equusszal és az Amadeusszal a drámai erejét bizonyította— ' vígjátéki cré­dcnciákat is hordoz a jövő szá­mára. A konszolidáltan jó színvo­nalú tárlat hangsúlyai között említendő Földi Péter Szarvas­vadász című nagyméretű olaj­képe. amely a korszak lényegé­nek. szellemisége összetettsé­gének adekvát vizuális megfo­galmazásai közé sorolandó. Czinke Ferenc Tihany című. vegyes technikával készült so­rozata ugyancsak az elmélyült létezésmagyarázatok sorába tar­tozik. visszafogott gondolati és formai eleganciát sugároz. Réti Zoltán akvarelljci. a Felszántott Karaites, a Kétbodonyi temetés, a Dombok és szántások a mű­vész munkásságának kiérlelt vonulatához, tartozik, táj. törté­nelem és ember egységét finom elvontsággal mutatja föl. Csem- niezky Zoltán Totemjének tör­ténelmi és kulturális üzenete tér és idő dimenziói iránt érzékeny nézőben különösen rezonanciát kelt. Bobály Attila Az én lovam a legszebb. Befogom a lovam. Ugratom a lovam című fa-bronz, szoborkompozíciói szinte ár­nyékben sem szűkölködik. Sokszoros érdekkülönbséget teremt azok között, akiknek ka­póra jön a sötét a „kölcsön vett" bútor, a titkolt szerető, a zugi- vás. az azonos nem iránti von­zalom rejtegetésére és azok kö­zött. akik viszont mindenáron látni - mint a vőnézőbe érkezett akkurátus kapitány - illetve lát­tatni -mint az átmenetileg ha­nyagolt barátnő- szeretnének. Hogy még tovább bonyolódja­nak a szálak: az áramszolgáltató mesterét vélik milliomos mű­gyűjtőnek. az ijtű szobrászmű­vész pártfogójának, az igazi mecénást viszont elnyeli a sze­relőnyílás. Az 1965-ben írott Játék a sö­tétben nem ismeretlen Magyar- országon. de „újszülöttnek minden vicc új" alapon joggal talált rá a fehérvári Vörösmarty Színház, s a Komárom-Eszter- gom Megyei Játékszínnel közös chetipikus viszonyrendszerben létező világot tár föl. Antal András kerámiái. Szőlősi Mária és Mészáros Erzsébet textiljei motívumgazdagságukkal is megragadják a látogatót. Természetesen minden eszté­tikai értékmérés összetett, és korántsem végleges. Az érték nemcsak egy adott állapotot, hanem legalább ilyen mérték­ben irányultságot is jelent. E szempontból ugyancsak külö­nösen izgalmas ez a tárlat. E he­lyen csak utalhatunk arra a gaz­dagságra. amely a kiállított mű­vekben megnyilvánul. Hely hi­ányában a gondolati, esztétikai változatosságot emeljük ki. pél­dául Bogi András. Bakos Fe­renc. Leszenszki László. Fodor Istvánná. Kovács Alfonz. M. Kiss György. Bertalan Gábor. Csikász István. Gáspár Aladár. Gedeon Hajnalka. Pénzes Géza. Lizsnyámszky Erzsébet. Tomka István. Molnár Péter. Nagy Márta. Losonczy Ildikó. Ló- rántné Presits Lujza. Orosz Ist­ván és mások műveit szem­lélve. —mér produkcióban mutatta be. Ren­dezőnek Makk Károlyt kérték fel. aki filmes tapasztalait érzé­kelhetően profimód kamatoz­tatja a színházban. A Salgótarjánban is vendég­szereplő alkalmi társulatból Kállai Ilona és Sára Bernadett emelhető ki az álszent özvegy, illetve a rámenős barátnő szere­pében. Cseke Péter „sallang- mentesen". természetes modor­ban formálja meg a nagyszívű szobrászt. A többiek - Bozóky István. Konc: Gábor. Lőtte At­tila - is ügyesen „bujkálnak", élvezettel komédiáznak. Pallós Rita helyenként erőltetettnek tetszik az elkényeztetett szép­lány alakjában, \ arga Mátyás díszleteit az avantgárd „szob­rai" fémjelzik legtalálóbban. Nem Kesserii Andrea tehet róla. hogy a darabban a jelmezeknek nincs túl nagy szerepük.- csongrádi ­Black Comedy világosban Konc/ Gabor. Löte Attila és Kállai Ilona Fotó: Gyurián T. Vélemények a 70 éves városról A nagyipar szerepe Salgótarján arculatának formálásában Várostörténeti konferencát tartanak decemberen Salgótar­jánban. Ennek jegyében az. el­következendőkben véleménye­ket közlünk a 70 éves városról. Most dr. Szvircsek Ferenc tör­ténész-muzeológussal beszél­getünk. — Az elmúlt évtizedek som­más véleménye szerint. Salgó­tarján nem születeti, hanem lelt. Osztja-e ezt a vélekedést '.' — Nem osztom. Salgótarján is szerves fejlődés eredménye­ként jött létre, legföljebb nem pár évszázad, hanem rövid tör­ténelmi idő alatt. Hiszek a dc- termináltságban. vagyis a föld­rajzi adottságokban, a helyi és a helyzeti energiáik szerepében. A gazdasági, társadalmi, politi­kai hatások közvetlen és közve­tett formáiban hatoltak Salgótar­ján városfejlődésében is. — Mit jelent ez kicsit részle­tesebben.' — Bármennyire hihetetlen. Salgótarján sorsa kél ember gondolatában dőlt el. Winds- teig Gregor és Brcllich János, akik a szén birtokába kerülve egy alakuló társulat központ­jául szemelték ki a helyet. A helyi és a helyzeti energiák itt foghatóak meg. hiszen a barna­szén. valamint a községeit észak-déli irányba futó megyei országút, vagyis a nyersanyag és az infrastruktúra közösen in­dították el a fejlődést. Ide tarto­zik még a vasút, ami viszont nem összekötötte, hanem ket­tévágta a helységet, hiszen nem a falu számára készült. A vasút 1867-ben nyílt meg. de a köz­ségben csak 1913-ban épült vasútállomás. — Salgótarjánnal kapcso­latban szoktak ellentétes vilá­gokat is emlegetni. Ezt legem­lékezetesebben már Szabó Zol­tán is megtette a Cifra nyomo­rúságban. Milyen világokról van szó? — Salgótarján két pólusú fejlődést mondhat magáénak. A falul körbeveszi a nagyipar, aminek kél jellegzetes pólusa alakult ki. Északon a Rima a hosszú távú megtelepedés je­gyében épült ki. A város déli pontja sokkal sivárabh. itt a bá­nya. az üveggyár, a vasöntöde építészetét kell figyelembe venni. Ok más felfogás szerint, ideiglenesen építkeztek. Érde­kes a két ipari pólus között a falu szerepe. Eredetileg a Tar­ján patak nem ott folyt, ahol most. A falu nem is a mocsaras völgybe települt, hanem a domboldalakra, s faházakból állt. E településrésznek a ke­reskedők adtak arculatot, akik a megyei országút mellett a ker­tek végébe építették föl a Pa- tyomkin-házakat. A régi belvá­rosi képet, ami a hatvanas évek elejéig létezett, főként ezek a zsidó kereskedők formálták. A falu három részből állt. Észa­kon a Vadaskert puszta, a Luby birtok és üres mezők voltak. A falutól délre a Jankovich-kúria. vele átellenben a katolikus templomtól az üveggyárig a Szilárdy-majort találtuk. Közé­pen volt az egymáshoz zsúfo­lódott utcasor. Nem voltak te­rek. térszervező elemek, mint másutt. Amikor 1922-ben vá­rosi jogállást kapott Salgótar­ján. nem véletlenül mondták, hogy már nem falu. de nem is város. Hal sárga kastélya volt. a bányakastély, az acélgyári igazgatósági épület, a község­háza. a Jankovich-kúria. a Szi- lárdy-majorban az ispánlak és a korszak hatalmi háza. a főszol- gabíróság épülete. A város új vezetőinek ez volt a tér. ahol kibontakoztathatták városépí­tési politikájukat, ami akkor Vargha László terveiben fo­galmazódott meg. —mér Fábián Gyöngyvér rajza

Next

/
Oldalképek
Tartalom