Nógrád Megyei Hírlap, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-02 / 258. szám

NÉGYEZER EMBER SEGÉLYEN — 1992. NOVEMBER 2. HÉTFŐ III. ÉVFOLYAM 258. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT NÓGRÁD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP Drága a „belépő”? Magyarország felvétele az Eu­rópai Közösségbe majdnem any- nyi költséget jelentene a közös kasszának, mint Görögország tagsága, évi 1,5 milliárd ECU-t. Ezt állapítja meg többek között az a tanulmány, amelyet nyugat­európai közgazdász professzo­rok dolgoztak ki Jobb a na­gyobb? (Is Bigger Better?) cím­mel. UFO-körök Egerben Hét úgynevezett UFO-kört fedeztek fel Egerben, a rendező­pályaudvar mellett. Egy ott dol­gozó hívta fel a Hírlap szerkesz­tőségének figyelmét arra: a ma­gas gazban több, különböző át­mérőjű, megmagyarázhatatlan eredetű lenyomat látható. Ezek érdekes elektromágneneses je­lenségeket is mutatnak. Lapunk UFO-szakértője holnapi szá­munkban részletesen beszámol tapasztalatairól. Megemlékezés Csolnokon A Doroghoz közeli Csolnok községben szombaton emlék­táblát avattak abból az alkalom­ból, hogy 1956 október végén a helyi forradalmi bizottság felszá­molta a kényszermunka-tábort. Ezzel Magyarországon meg­szűnt az utolsó olyan bánya, ahol politikai elítéltekkel végeztettek kényszermunkát. A csolnoki munkatábor folyamatosan átla­gosan 1000 embert foglalkozta­tott. Az elítéltek rendkívül pri­mitív, veszélyes körülmények között dolgoztak, a gépesítés gyakorlatilag teljesen hiányzott. Üzemanyag áremelkedés Csehszlovákiában Csehszlovákiában vasárnap­tól (november elsejétől) meg­drágult a gépkocsi-üzemanyag. A 91 oktános, eddig literenként 16 koronába kerülő „spéciül” benzin ára 17,30 koronára, a 96 oktános „super” ára 18-ról 19,30 koronára emelkedik. A 95 oktá­nos, ólommentes „natural” 18 korona helyett 19,10-be kerül ezentúl. A Diesel-olaj literen­kénti 14 koronás ára, valamint a csak szórványosan kapható, 98 oktános „super plus” motorben­zin 21 koronás ára változatlan marad. Romlik a bankrendszer A magyar bankok helyzete — a gazdaság jelenlegi állapotának megfelelően — igen kedvezőtlen — állapította meg az Állami Bankfelügyelet ezzel kapcsola­tos beszámolója. A pénzintézetek minősített hi­teleinek aránya az összes kihe­lyezett kölcsönökhöz képest ei­erte a 21 százalékot. Ebbe a kate­góriába azok a hitelek tartoznak, amelyeknek visszafizetése töb- bé-kevésbé bizonytalan. A bankrendszer által nyújtott ösz- szes hitelek állománya jelenleg 1270 milliárd forintra tehető. Ebből a minősített hitelek össze­ge 260 milliárd forintot tesz ki. Az első félévben jelentősen csökkent a pénzintézetek jöve­delmezősége. Ennek hatására a bankok egy része már nem tud eleget tenni a céltartalék-képzési kötelezettségének. Egyes becs­lések szerint 91 milliárd forintra tehető az a céltartalék-állomány, amire a pénzintézeti törvény sze­rint a bankoknak szükségük len­ne, ám nyereségük képzésére nem nyújt fedezetet. Az év elejei csődhullám hatá­sára növekedtek meg a bankok gondjai. Ezek jelenleg leginkább úgy érhetők tetten, hogy meg­bomlott a bankok eszközeinek és forrásainak lejárati összhangja. A pénzintézetek egy része likvi­ditását a bankközi pénzpiacok­ról felvett kölcsönök révén biz­tosítja. A bankközi hitelek állo­mánya a pénzintézeti rendszer egészében 177 milliárd forintra tehető. Ezek a kölcsönök adják a pénzintézetek idegen forrásai­nak 9 százalékát. A bankközi pénzpiacon így kialakuló túlke- reslet emeli a kamatlábakat, és növeli a pénzintézetek forrás- költségeit, ami a pénzintézetek jövedelmezőségének romlásá­hoz vezetett. A bankfelügyelet a kormány számára az úgynevezett pozitív válságkezelést javasolja, amelyet a legolcsóbb megoldásnak tart. Ennek első fázisa lehet a nehéz helyzetbe került pénzintézetek tőkeellátottságának állami pénz­ből történő javítása, ami egyben államosítást is jelent. Ezt követő­en kerülhet sor több év után az újbóli privatizációra. Folytatódik a csoportos éhségsztrájk Az országos méretű csoportos éhségsztrájkot mindaddig nem fejezzük be, amíg az erkölcsi tilta­kozás ezen elkeseredett megnyilvánulásának nem lesz garantált eredménye a kormány és a Parlament részéről. Egyebek között ezt tartalmazza az orszá­gos csoportos éhségsztrájk résztvevőinek vasárnapi nyilatkozata, amelyet a Létminimum Alatt Élők Társaság juttatott el az MTI-hez. Az éhségsztrájko- lók megítélése szerint 1993 az egész magyar társa­dalom legválságosabb éve lesz. Felszólítják Kupa Mihály pénzügyminisztert: haladéktalanul mond­jon le. A kormány vonja vissza a kétkulcsos áfá-ról szóld tervezetet és kellő kompenzációval terjessze újból elő. (MTI) Árvízvédelmi készültség a Tiszán Szombatra virradóra a Tisza Vásárosnamény fölötti szakaszán má­sodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a Felső-Tisza-Vidéki Víz­ügyi Igazgatóság. A fo­lyó felső részén és kül­földi vízgyűjtő területén ugyanis jelentős csapa­dékmennyiség hullott, így árhullám alakult ki. Ä Tisza Magyarországra érve kilépett medréből, és elérte a településeket védő árvízvédelmi tölté­seket. A figyelőszolgálat után ezért az éjszakai órákban a vízügyi szak­emberek a fokozott ké­szültség mellett döntöt­tek. Az árhullám to- vábbvonulása következ­tében a folyó alsóbb sza­kaszain is várható árvíz- védelmi készültség el­rendelése. (MTI) OMKER-papírok jegyzése Meghosszabbítva Ez év december 30-áig meg­hosszabbodott az OMKER- részvények jegyzési ideje kár­pótlásijegy ellenében — tájékoz­tatta a Budapest Értékpapír és Befektetési Rt. illetékese az MTI-t. Az OMKER Orvosi Műszer­kereskedelmi Rt. jegyzési ideje énteken ért volna veget, azon- an az eddigi lanyha érdeklődés miatt döntöttek az illetékesek a határidő meghosszabbításáról. Egy darab 1000 forint névértékű részvény ára megegyezik egy da­rab 1000 forint eredeti névérté­kű kárpótlási jegy kamattal nö­velt névértékűvel. Eredetileg a jegyzés elfogadását még bizony­talanná tette, hogy az OMKER közgyűlésének azt a döntését, amely a 10 ezer forint névértékű részvényeket ezer forintosokra váltotta, a Cégbíróság szeptem­ber 30-áig még nem jegyezte be. Ez azóta már megtörtént, így ez már nem hiúsíthatja meg a jegy­zést. (MTI) Labdarúgó NB I. Vasas-FTC 0-3 (0-0) Fáy utca, 8000 néző, v.: Vág- ner. GL: Lipcsei (47., 83., 87. p.). Vác-B.-csaba 2-0 (1-0) Vác, 1500 néző, v.: Ständer. GL: Romanek (31. p.), Bánfi (57. p.). Veszprém-Rába 1-0 (1-0) Veszprém, 2000 néző, v.: Nagy L. GL: Lehota (8. p.). Videoton-Csepel 0-1 (0-0) Székesfehérvár, 5000 néző, v.: Tóth V. GL: dr. Szieben (1 l-esből, 64. p.). BVSC-Pécs 2-1 (2-0) Szőnyi út, 1000 néző, v.: Né­meth. GL: Farkas (13. p.), Szekula (31. p.), ill. Magyar (89. p.). Diósgyőr-Siófok 1-0 (0-0) Diósgyőr, 10 000 néző, v.: Hartmann. GL: Tóth M. (62. P-). MTK-UTE 1-0 (0-0) Hungária krt., 5000 néző, v.: £ Vágner. GL: Komódi (81. p.). NYVSC-Kispest 0-2 (0-1) Jelenet az SBTC-Salgglas- Kaba mérkőzésről: lendületben a vendégek, Juhász (háttal) és Oláh ezúttal csak szemlélő Nyíregyháza, 6000 néző, v.: Pillér. GL: Plókai (1 l-esből, 30. p.), Illés (50. p.). 1. FTC 12 9 2 1 20- 7 20 2. Vác 12 9 0 3 24-12 IS 3. Kispest 12 6 3 3 17-12 15 4. Vasas 12 5 5 2 14-11 15 5. Videoton 12 6 2 4 19-13 14 6. Diósgyőr 12 5 4 3 17-18 14 7. B.-csaba 12 4 4 4 16-15 12 8. MIK 12 4 3 5 21-18 11 9. Pécs 12 5 1 6 15-16 11 10. Csepel 12 4 3 5 12-14 11 ii. BVSC 12 4 2 6 13-16 10 12. Siófok 12 4 1 7 14-18 9 13. UTE 12 2 5 5 13-17 9 14. Nvíregvh. 12 2 4 6 8-16 8 15. Veszprém 12 3 2 7 12-24 8 16. Rába ETO 12 1 5 6 10-18 7 Labdarúgó NB II. SBTC-Salgglas - Kaba 2-2(0-0) Pontmentés a 92. percben. Labdarúgó NB III. BLC-N. Volán - Monor 2-0, Pásztói SE - Szolnoki Cukor 0-3, Töröksztmiklós - St. Kohász 2-0. Totóeredmények 1,1,1,2, xf 1,1 2,1,1.x, 2,1,2 Gáz lesz Salgótarjánban? A tolerancia nem felelősség kérdése „Meg kellene szoknunk, hogy ha határidőre vállalunk vala­mit, akkor azt teljesítenünk kell! Arról nem is beszélve, hogy itt egy fűtésrendszer lehetőségéről is szó van! A salgótarjáni Eper- jes-telepiek, tekintettel arra, hogy október 15-ikére ígérték a te­rület gázzal való ellátását, joggal gondolhatták, hogy idén már nem kell fát. olajat vásárolniuk. Tény, hogy a munkálatok köz­ben komoly nehézségek merülhetnek fel, de vajon nem lehetett volna ezeket számba venni már az elején?” A terület önkormányzati képvi­selője, dr. Fancsik János mondta ezt annak kapcsán, hogy a telepen épülő gázveze­ték átadása egyre csúszik. Nem csoda, hogy sokaknak már fogytán a türelmük: miért nincs még mindig gáz a telepen? Kiss Györgytől, a Tigáz me­gyei kirendeltségének vezetőjé­től megtudtuk, szakembereik készen állnak, hogy a hálózatra kapcsolják a fogyasztókat. A probléma azonban ott kezdődik, hogy vannak területek, ahol még nem készült el a vezeték, de mert a beruházást nem a gáz- szolgáltató, hanem a városi ön- kormányzat végezteti, nem sok ráhatásuk van az ügyre. A salgótarjáni polgármesteri hivatal műszaki osztályának főmunkatársa, Kissné Horváth Zsuzsa elmondta: rendhagyó év az idei, hiszen korábban meg­közelítőleg sem jutott ennyi pénz a város közműépítésre: 1992-ben nem kevesebb, mint 31 és fél milliót költhettek a célra. Eddig egy évben jó, ha egy vagy két gázvezeték épült, idén tizenkét területén folytak egymással párhuzamosan a munkák! Közel 1000 lakásba vezették, vagy vezetik be a gázt, tehát az önkormányzatnak cél­szerű volt lebonyolítókat meg­bízniuk, akik képviselik őket a kivitelezések során. Az Eperjes telepen a Geplán Bt. szervezte a munkát. Mészá­ros Lajosné műszaki vezetőt kérdeztük arról, hogy miért nem fejezték be a feladatot a meg­adott határidőre?- A vezetékárok kiásása köz­ben több helyen régi bányai (Folytatás a 3. oldalon> Kosárlabda NB I. Siófok-Salgótarjáni KK 84-93 (37-48) Kezdődhet a patikák privatizációja A gyógyszertári központok alapítói jogát november elsejétől az Állami Vagyonügynökség gyakorolja. Ezzel minden bizony­nyal új korszak kezdődik a hazai gyógyszerellátásban: megindul­hat a gyógyszertári központok és a patikák régóta várt szétválasz­tása, s egyben privatizálásuk. A magánkézbe adást az egész or­szágban egységes elvek alapján kívánják megvalósítani. Az ÁVÜ rövidesen privatizációs biztosokat nevez ki a központok élére. A 20 központ privatizációra való előkészítése mellett első lencsőben négy vállalat: a Bács- Kiskun, a Békés, a Hajóú-Bihar és Győr-Moson-Sopron megyei gyógyszertári központ decentra­lizálása, átalakítása kezdődik meg. A működtetési jog és az ál­lami tulajdonú vagyontárgyak megszerzéséért indítandó pályá­zatokra csak gyógyszerészi dip­lomával rendelkező személyek jelentkezhetnek majd. Ameny- nyiben több jelentkező is van egy patikára, úgy figyelembe veszik még egyebek mellett a szakmá­ban eltöltött évek számát, a szak- képesítéseket, illetve a pályázó rendelkezésére álló anyagi esz­közöket. A patikavásáríásra kiírt pályázatokat a privatizációs biz­tosból, a gyógyszerészi kamara tagjából, a megyei tisztifőgyógy­szerészből és a közjegyzőből álló bizottság bírálja el. Szombaton este a salgótarjáni József Attila Művelődési Köz­pontban telt ház előtt, nagy sikerrel mutatta be a- -gri Gárdonyi Géza Színház társulata „A padlás” című darabol Gyurián Egy helyszín, két baleset Halál a 21-es főúton Október 30-án pénteken, és 31-én, szombaton, Pásztó térsé­gében súlyos, emberéletet is követelő balesetek történtek, ugyanazon a helyszínen. Pénteken, hajnali két óra negyven perckor M. L., 41 éves hatvani lakos az általa vezetett személygépkocsival eddig is­meretlen okokból frontálisan összeütközött egy svéd kami­onnal, amelynek következtében életét vesztette. Másnap délután fél hatkor, ugyanezen a helyszínen az út szélén kivilágítatlanul álló, az előző napi közlekedési baleset miatt veszteglő svéd vontatónak ütközött személygépkocsijával T. /.. salgótarjáni lakos. A bal­eset következtében utasa, K. L.-né. szintén salgótarjáni lakos súlyos, nyolc napon túl gyó­gyuló sérülést szenvedett. Utóbbi esetben mintegy 200 ezer forint az anyagi kár. Csakja1 Nógrád Megyei Hírlapban! I Ijságunk egyedülálló-ajánlata: i SZl JPEREXPRESSZ HIRDETÉSI!! Ha ma feladja hirdetését, holnap megjelenik. Egyéneknek és közületeknek csak a Nógrád Megyei Hírlapban: SZl JPEREXPRESSZ! Hirdetését feladhatja a salgótarjáni sajtóházban, a Nógrád Megyei Hírlap hirdetésfelvételi irodájában, Erzsébet tér 6. Telefaxon: 12-.542 és 11-504

Next

/
Oldalképek
Tartalom