Új Nógrád, 1991. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-02 / 282. szám

ÖSZKOMFORTOS NYOMOR — 5. oldal II. ÉVF., 282. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT 1991. DECEMBER 2., HÉTFŐ Ont Keresi. Önt szolgálja Új Nógrád Fizesse elől J DeKo szervezet alakult Nemtiben A kelet-nógrádi régió tizennegyedik helyi szer­vezetét alakította meg a hét végén a településen a Demokrata Koalíció. A művelődési ház klubjában megtartott összejövetelen a jelenlévők között volt Táborita Sándor, a falu polgármestere, s hangot adott annak a véleményének, miszerint a négy he­lyi párt segítőén közreműködik a helyi önkor­mányzat feladatainak maradéktalan teljesítésé­ben. Részt vett az ülésen Szalai László, a Demok­rata Koalíció kelet-nógrádi regionális választmá­nyának elnöke is, aki tanácsokat adott az új szer­vezet működéséhez. Biztosított a légtér A magyar légvéde­lem valóban korszerű­sítésre szorul, de ez nem azt jeleni, hogy most nem képes a lég­tér biztosítására a vele összemérhető erőkkel szemben - mondta Ke­leti György honvé­delmi szóvivő azzal a cikkel kapcsolatban, amely a londoni Fi­nancial Times-ban je­lent meg. A lapban egy katonai szakértő úgy nyilatkozott: Magyar- országnak légtere elle­nőrzésére sínesnek eszközei, nemhogy megvédésére, mert a radarberendezéseket a szovjet csapatok ma­gukkal vitték. A szó­vivő kifejtette: a lon­doni szakértő feltehe­tően a nyugati nor­mákhoz hasonlította a magyar légvédelmet. Határtalan összefogás Az etnorégióról Losoncon *« Ünnepi búcsú Vadkerten Ünnepi, Szent András napi IhicmiI rendeztek szombaton Ersek- vadkerten, melyen részt vett dr. Balsai Ist\án igazságügy-mi­niszter, Kovács Gábor és Herczeg János országgyűlési képviselők is, akik megkoszorúzták a hősi emlékművet. A rendezvényről szóló tudósításunk a 2. oldalon. Fotó:Szilágyi Norbert Az Alkotmánybíróság ülésének napirendjén: Adótartozás és nyugdíj Petrasovits fegyelmije • Budapest. Fegyelmi bizott­ság alakításáról döntött a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt választmánya szombati ülésén. A bizottság tizenöt na­pon belül megkezdi a felfüg­gesztett pártelnök, Petrasovits Anna ügyének kivizsgálását, akit nemcsak politikai, hanem gazdasági felelőtlensége miatt is fegyelmi eljárás alá von a párt vezetése. Petrasovits ügyének egy része rendőrségi hatáskörbe tartozik. Torgyán József visszautasít • Hajdúdorog. Torgyán József visszautasítja a Antall József­nek a kisgazda vitával kapcso­latban nyilvánosságra hozott ál­láspontját - mondotta a kis­gazda-nagygyűlés előtt érdek­lődők kérdésére a pártelnök. Rakéta a határnál © Gara. Bács-Kiskun megyé­ben - Gara és Bácsborsod köz­ségek között - mezőgazdasági területen a magyar-jugoszláv államhatártól 4,5 kilométerre pénteken délután, egy helyi la­kos bejelentése alapján a bajai rendőrkapitányság járőre egy fel nem robbant rakétát talált a földbe becsapódva.A Magyar Honvédség vezérkari főnöké­nek első helyettese szombat délután hivatalába kérette Jugo­szlávia budapesti katonai attasé­ját, és tájékoztatta a történtek­ről. Számvetés az élelmiszeriparban • Budapest. Az élelmiszeripar helyzete is nehéz, ám az ipari át­laghoz viszonyítva lényegesen kedvezőbb - mondta Piros László, az Elelmiszerfeldolgo- zók Országos Szövetségének főtitkára a szervezet második közgyűlésén a Magyar Gazda­sági Kamara budapesti szék- házhában. Találkoztam olyan salgótar­jáni vállalkozóval pénteken este, amikor Losoncon szósze- rint történelmi jelentőségű etno-regionális gyűlést rende­zett az Együttélés Politikai Mozgalom, aki már a második felszólalás után felpattant a he­lyéről és elrohant üzleti ügyeit intézni. Pedig jól tette volna, ha mindvégig ottmarad, mert bár nem a Palóc Régió-nak neve­zett és egy valóban! újtípusú összefogást megalapozó ma­gyar-szlovákiai magyar, „palóc találkozóval" kezdődik az idő­számítás - a tét sokkal nagyobb annál, mint amit eddigi, inter­nacionalista típusú, elsősorban formális kapcsolatainkban megszoktunk. Amennyiben mégis lesz vi­lágkiállítás, mi is bekapcsolód­nánk. így véli helyesnek Litke község vezetése, mely a területi önkormányzatok országos szö­vetségének nyilatkozott arról, hol, milyen programmal járulna hozzá az expo lebonyolításá­hoz. Kérdőíven jelezték a figye­lemre méltó szándék részleteit. Eszerint a település folklór mű­Több mint százan írták alá Nógrádból, Hevesből, Borsod­ból, Pest megyéből és a dél­szlovákiai magyarlakta, főként palóc településekről érkezettek a jelenléti ívet. A Palóc Régió első választmányi ülésén, ahol (egyenlőre) a szlovákiai magyar képviselőkből megalakult a ré­gió érdektársulásának elnök­sége (a törvények egyeztetése után a magyar oldalbeliekkel lesz majd teljes) Nógrád és Dél- szlovákia magyarlakta területe­inek országos képviselői közül a regionális gondolatot többen is kiegészítették. A határokat „légiesítő” Palóc Régió közgyűlésén, amelyet Hahn József az EPM losonci tit­kára vezetett,' jelen volt a lo­sonci CSEMADOK (a régi , sort állítana össze, ezt a rárósi parkban mutatnák be. De van ennél exkluzívabb ajánlatuk is: mégpedig a híres ipolytamóci őslelet, amit - természetesen a „házigazda” szomszéd faluval karöltve - szívesen mutogatná­nak. Az is igaz, bőven lenne he­lye annak a pénznek, amit a fo­gadókész állapot elérésére kel­lene költsenek a litkeiek. A leg­valószínűbb forrást ehhez a pá­iparkamara) Erzsébet utcai székházában az Együttélés Poli­tikai Mozgalom elnöke, a prá­gai szövetségi gyűlés képvise­lője, Duray Miklósit. Batta István szövetségi kép­viselő Böszörményi Ish'án lo­sonci illetékességű füleki tanár, az Együttélés losonci vezető­sége tagjának üdvözlő szavai után tartott feszült érdeklődés­sel kísért helyzetelemzést az önkormányzatok jelentőségéről a palóc régióban.-Új közigazgatási határokat akarnak kijelölni - mondotta -, amelyek nyomán a kisebbségiek által lakott területeket szalámi­ként szabdalják fel és több me­gyére osztják! Az általa etnorégiónak neve- F oly tat ás a J. oldalon) lyázat kínálja, de saját hozzájá­rulást is ígérnek. S lehet, illúzió marad, de jó kacérkodni a gon­dolattal: talán sikerül felújítani a nagy eseményre a műemlék jellegű volt magtár épületet. Az elképzelések felsorolását persze tovább folytathatnánk, ha nem kérdőjelezne meg min­den eddigit a már sokszor el­hangzott „ha” szócska... (m.j.) Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén a következő ügyek, illetve kérdé­sek szerepelnek: rendjén való- e, hogy az Alkotmánybíróság nem minden esetben visszame­nőleges hatállyal semmisíti meg az alkotmányellenesnek minősí­tett rendelkezéseket? Alkotmá- nyos-e, hogy az adótörvény szerint a nem fizető fél helyett társasház adótartozásánál a tu­lajdonostársaktól, közös vagyon esetében pedig minden tulajdo­nostól behajtható a nem rende­zett követelés? Hátrányos hely­zetet teremt-e a társadalombiz­tosítási törvény, amikor a nyug­díj újbóli megállapításakor ki­zárja annak a szolgálati időnek a beszámítását, amely alatt a nyugdíjas munkavállaló korlá­tozás nélkül megkapta a nyugdí­jat. Kedden a teljes ülésen az al­kotmánybírók tovább folytatják az abortusz-jogszabályok al­kotmányosságáról már a több hónapja megkezdett vizsgáló­dásukat. Hogy kerül az Expo Litkére? Miniszterelnöki nyilatkozat A magyar pénzügyi politiká­ról, az MNB-nél szükségessé vált személyi változásokról, va­lamint a Külügyminisztérium­ban tervezett személycserékről adott nyilatkozatot Antall Jó­zsef miniszterelnök a Magyar Televízió Híradójának és az MTI-nek. (Folytatás a 2. oldalon) Elismerések a véradók napján Szombaton Salgótarjánban rendeztek megemlekezest es jutalo­mátadó ünnepséget a véradók napján. Tudósításunkat a 3. olda­lon olvashatják. Fotó:Gyurián Tibor SPORTSAROK Labdarúgó NB I A 15. (utolsó őszi) forduló eredményei Videoton-Waltham - Kis­pest-Honvéd 2-1 (1-0). Szé­kesfehérvár, 12 000 néző, v.: Hartmann. Gl.: Németh (4L p.), Takács (54. p.) ill. Németh (öngól, 65. p.). Tatabánya - Vasas 1-0 (0-0). Tatabánya, 2000 néző, v.: Szi­lágyi. Gl.: Szendrei (65. p.). Pécsi MSC - Siófok 1-2 (1- 1). Pécs, 7000 néző, v.: Nagy L. Gl.: Olajos (öngól, 43. p.) ill. , Zare (9. p.), Fischer (84. p.). Veszprém - Váci Izzó 0-1 (0- 1). Veszprém, 3000 néző, v.: Varga L. Gl.: Szalai (11. p.). UTE - Haladás 3-1 (2-0). Megyeri út, 3000 néző, v.: Bognár. Gl.: Bácsi (32. p.), Bá­csi (34. p.), Eszenyi (54. p.) ill. Schaffer (86. p.). Ferencváros - Diósgyőr 3-2 (2-0). Üllői út, 7000 néző, v.: Bay. Gl.: Lipcsei (2. p.), De- szatnik (14. p.), Albert (65. p.) ill. Vitelki (52. p.), Szvisztun (76. p.). Rába ETO - ZTE 4-2 (1-0). Győr, 2000 néző, v.: Nagy II. Gl.: Urbán (16. p.), Csertői (50. p.), Szándó (66. p.), Csertői (92. p.) ill. Czigány (64. p.), Fújsz (84. p.) MTK-VM - BVSC 2-1 (0-0). Hungária krt., 2000 néző, v.: Vágner. Gl.: Tapala (60. p.), Keresztúri (72. p.) ill. Farkas- házy (66. p.). Őszi végeredmény l.Vác 77 1 29-15 21 2.Siófok 92 4 24-16 20 3.Kispest 8 3 4 25-16 19 4.Videoton 67 2 20-14 19 5.Újpest 58 2 23-16 18 6.MTK 73 5 25-15 17 7.Pécs 65 4 11- 9 17 8.FTC 48 3 17-15 16 9.BVSC 5 5 5 19-16 15 10. Vasas 6 3 6 16-13 15 11. Haladás 5 4 6 16-17 14 12. Rába 4 5 6 16-19 13 13. Veszprém 4 5 6 13-19 13 14. DVTK 3 4 8 12-25 10 15. Tatab. 2 6 7 9-25 10 16. ZTE 0 3 12 9-34 3 (A másodfokú döntésre váró FTC - Veszprém mérkőzést 0- 3-mal vettük figyelembe.) Kosárlabda NB l A férfiak első osztályú baj­nokságának B-csoportjában a 11., az utolsó őszi fordulót ren­dezték meg a hét végén. A Sal­gótarjáni Kohász legénysége a zsúfolt sportcsarnokban ezúttal is győzött, ám ezzel együtt is a 9. helyen várhatja a jövő heti. „tavaszi” folytatást. SKSE - Pécsi Postás 90-66 (45-35) Labdarúgó NB II Az őszi idényzárás nem ho­zott sok sikert az üveggyáriak­nak. hiszen kikaptak, és kieső­Szebta (középen) labda ja ezúttal is a kosárba tart helyről kénytelenek nekiru­gaszkodni a tavasznak. Hatvan-Deko - Salgglas Salgótarján 2-0 (2-0) TOTO 1, 2, X, 2. X X, 1,X,2, 1 X, X, 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom