Új Nógrád, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

NEM ÉREZTETTÉK VELEM A SZÁRMAZÁSOMAT 5. oldal II. ÉVF., 205. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ SALGÓTARJÁN. BALASSAGYARMAT. PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA f Egy LAP, % amely Önről, barátairól, ismerőseiről szól. Fizesse elő! s — Válságos időszakot él át a hazai szénbányászat, a bányavál­lalatok egy része ezért nem is tudta saját erőforrásából előte­remteni a megérdemelt munkáért járó hagyományos bányásznapi hűségjutalmat — jellemezte az iparág helyzetét Szabad György, az Országgyűlés elnöke azon az ünnepségen, amelyet szombaton Tatabányán rendeztek a bányász­nap és az európai városok talál­Nógrád. Aki már járt a nógrádi várban, tapasztalhatta, hogy meglehetősen cipőtpróbáló az odavezető meredek út. Miként le­hetne biztonságosabbá tenni a közlekedést ezen a szakaszon? Ezt tekintette meg a helyszínen dr. Szűcs Pálné az Országos Műemléki Felügyelőség Nógrád megyei referense Ficcs Gyulával, a megyei önkormányzat főépíté­Balesetet okozók között Vezetnek a gyalogosok és személygépkocsi-tulajdonosok A salgótarjáni rendőrkapitányságon a munkaprogramnak megfelelően elnökségi ülést tartott a minap a Salgótarjáni Köz­lekedésbiztonsági Tanács. Testületi ülés Kazár. A település önkormá­nyzata szeptember 5-én tartja soron következő ülését, melyen a testület tagjai beszámolót hall­gatnak meg a költségvetés első fél évéről, majd a Zöld Mező Ter­melőszövetkezet és a Váci Kötöt­tárugyár kazári gyáregysége ad tájékoztatást gazdasági helyzetü­kről. Michna Orsolya lett „Magyarország szépe” Michna Orsolya lett az I99l. évi „Magyarország szépe” ver­seny győztese, a második Amb­rus Tímea, harmadik Szalontai Szilvia. A „Miss Hungary 1991.” botrányait lezáró új eredményhir­detés Békéscsabán a Fiume Szál­lóban a szombat esti díszvacsorát követően s vasárnap, szeptember elsején éjfél után egy órakor volt. Mint az ünnepséget követő sajtó- tájékoztatón elhangzott, azért kellett sürgősen lezárni a szép- ségkirálynő-választási ügyet, mert a világszépe verseny neve­zési határideje szeptember elseje. Szervezik a lovagrend helyi csoportját Salgótarján. A budapesti, az egri és a nyíregyházi után a nógrádi megyeszékhelyen is szervezik a nagy múltú, ma már szegénygondozással, betegápo­lással foglalkozó Szent Lázár lovagrend helyi csoportját. Az ér­deklődők a megyei kórház orvos­igazgatóját, dr. Reichard Jenőt keressék. A napirend elfogadása után dr. Lipták Ferenc ismertette a me­gyei KBT elnökségében bekövet­kezett személyi változásokat. A Nógrád Megyei Közlekedésbiz­tonsági Tanács elnöke dr. Rafael Károly r. alezr. főkapitány a társelnök Molnár Béla a megyei közgyűlés képviselője. Az ügy­vezető elnök Gégény István r. alezr., a titkár Sólyom József r. alezr. A változásokat a rendőrségen belül végrehajtott szervezeti át­alakulások tették szükségessé. Ennek következtében a Salgótar­jáni Közlekedésbiztonsági Ta­nács elnökségében is történtek személyi változások. A Ktí'l ügyvezető elnökének Tóth Zoltán r. alezr-t, a titkárnak Rozgonyi Pál r. hdgy-t választották. A jelenlévők ezt követően tá­jékoztatást hallgattak meg a megye, majd Salgótarján 1991.1. félévi baleseti helyzetéről. E szerint a megyében 1991. 1. fél évében 168 személysérüléses közúti közlekedési baleset követ­kezett be, melyek során 248 sze­mély szenvedett különböző fokú sérülést. A balesetek közül 14 halállal végződött, 76 súlyos és 78 könnyű sérüléssel járt. Mind a balesetek, mind a sérültek száma egyaránt 30,9 százalékkal marad el az 1990. I. félévitől. Az év első hat hónapjában 75-el kevesebb balesetben 111 -el keve­sebben sérültek meg. (Folytatás a 2. oldalon) A dél-afrikai parlament elnöke Budapesten Budapestre érkezett vasárnap a Dél-Afrikai Köztársaság parla­menti delegációja, élén Louis le Grange elnökkel. A vendégeket Somogyi Ferenc államtitkár fo­gadta a Ferihegyi repülőtéren. A megérkezést követő rövid sajtó- tájékoztatón a dél-afrikai parla­ment elnöke kérdésre válaszolva kifejtette: a demokratizálódás útjára lépett Dél-Afrikai Köztár­saságnak szüksége van új alkot­mányra, meg kell változtatni az ország politikai-társadalmi be­rendezkedését, ehhez viszont igen sok információra, tapaszta­latra van szükségük. Ezért tesz­nek európai körutat, melynek első állomása Budapest. Lázár-kápolnát avattak a megyei kórházban Szakiskola az öblösüveggyárban Jelenleg egyedülállónak tekinthető az országban a Salgótarjáni Öblösüveggyár vezetőinek sikeres kezdeményezése, miszerint szombattól üvegipari szakmunkásképző iskolájukat megnyitották a gyár területén. Az elméleti, és a gyakorlati oktatás helyben történik, csaknem kizárólag az itt dolgozó szakemberek közremű­ködésével. A diákok és szülők közösen vették birtokba az új létesítményt. — Gyurkó — Megkésett hír nyomában Rendőrkocsi Trabanttal ütközött Könnyű sérüléssel járó közúti baleset történt augusztus 28-án szerdán délután néhány perccel 5 óra előtt Salgótarjánban a Csoko­nai út és a Budapesti út keresz­teződésében. Kakukk Csilla tanu­ló, vizslási lakos, az általa veze­tett GU 54—81 forgalmi rend­számú Trabanttal a Csokonai út irányából a benzinkút felé közle­kedve nem vette figyelembe az elsőbbségadás kötelező jelzőtáb­lát és nem biztosított elsőbbsé­get a Lackó Gábor rendőrtörzsőr­mester által vezetett AL 73—44 rendszámú személygépkocsinak és ennek következtében a két jármű összeütközött. A baleset (Folytatás a 2. oldalon) Skorpióvadászat, holdvilágnál Száz növény egy teremben Rádió Eger Megkedvelték a hallgatók az indulás óta eltelt két hónap alatt a „Rádió Eger" adásait, ezért szeptember elsejétől egy órával tovább tartanak az ország egyet­len „kábel-rádiójának” műsorai. Naponta 16 és 19 óra között közvetítik a zenés összeállítást az egri kábelrendszeren a 71 mega­hertzes frekvencián. A háromó­rás műsorban hosszabb informá­ciós blokk, telefonos játék, s több szolgáltató riport is helyet kap. Véradás Kisterenye. Szeptember 3-án, kedden a művelődési házban, 8— 17 óráig véradásra várja a segí­tőkész embereket a Vöröskereszt és a Phralipe helyi szervezete. Az avatóünnepség résztvevői. Vasárnap délután a Salgótarjá­ni Madzsar József Megyei Kórházban dr. Surján László nép­jóléti miniszter, dr. Seregélyi István, egri érsek és más egyházi méltóságok, valamint a Szent Lázár lovagrend tagjai jelenlété­ben ünnepélyesen felavatták a nemrégiben kialakított kápolnát, mely Szent Lázár nevét vette fel. Az intézmény aulájában a meghívottak és nagyszámú ér­deklődők körében Korill Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke kö­szöntötte elsőként a megjelente­ket, s szólt arról, miért kell egy egészségügyi létesítménynek kápolna. „Bármit teszel, bölcsen tedd és nézd a célját’ ’ — kezdte beszédét — Gyurkó — a latin mondást idézve dr. Surján László, majd feltette a kérdést: van-e reális igény a szentély működtetésére? Válaszában em­lékeztetett a nyolcvanas évektől felerősödött vallási ébredésre, arra. hogy lelki támogatás nélkül az ember — még inkább a beteg — csak félember. A gyógyulásra szorulónak nagyobb szüksége van a lélek terheitől való meg­szabadulásra, mint az egészsé­gesnek. A vallás gyakorlását azonban soha nem szabad erőltetni, ennek lehetőségét mint vonzó jelet kell megmutatni — mondta a minisz­ter úr. (Folytatás a 2. oldalon) Romhány. Roméliákat, pozs­gás és egyéb növényeket — főként botanikai fajokat — kak­tuszokat, yukkákat, szanzavérá- kat, összesen mintegy százféle, lakásban is tartható örökzöld és évelő növényt állított ki Romhányban a sporttelep faházá­ban a budapesti székhelyű BIO- COOP Tudományos Kutató és Ismeretterjesztő Egyesület. A szombaton megtartott megnyitón Palla András, az egyesület elnöke tájékoztatta a lapunkat: — Egyesületünk a fővárosban van bejegyezve, de szeretnénk minél szélesebb körben bevonni a munkánkba a Nógrád megyei lakosságot is. Itt Romhányban Kecskés József biztosította a kiállítás számára a helyet és Oláh István, Oláh Erika, illetve Matus Erika végezte a munka oroszlán- részét. Alapvető célunk, a növények és az ember közelebb hozása egymáshoz. Ennek érdekében folyamatosan szakmai előadáso­kat tartunk. És mint az érem-, vagy bélyeggyűjtők — csereke­reskedelmet is folytatunk. A növények mellett természetesen foglalkozunk a halak, hüllők és rovarok tenyésztésével és vizsgá­latával, ennek megfelelően a későbbiek folyamán egyesüle­tünket szakágakra bontjuk. Idehaza és külföldön, költség- térítéses tanulmányutakat terve­zünk, amelynek keretében éjsza­kai skorpióvadászaton, nappali kígyólesen, növénygyűjtésen vesznek részt a jelenlévők. Ta­pasztalataikat és a vizsgálat ered­ményét tanulmányok formájában jelentetjük meg. Mostani romhá- nyi anyagunkat legközelebb Rétságon szeretnénk a látogatók elé tárni és új tagokat toborozni. Sólymos László / Uj úton a várhoz szével, Piroska Jánosnak, Nógrád polgármesterének kíséretében. A helyszíni szemle eredményeként négyszázezer forintot ad az út felújítására az OMF, százezret a Dunakanyar Intéző Bizottság, anyagi lehetőségeihez megfelelő összeget biztosít a helyi önkor­mányzat és várhatóan a Megyei Műemléki Alap is támogatja a vállalkozást. kozójának alkalmából. Bejelen­tette: ezeknél a vállalatoknál sem maradt el a hűségpénz kifizetése, mert a kormány hitelt adott erre a célra a gondokkal küszködők- nek, amire azért nyílt lehetőség, mert a parlament előreláthatóan hozzájárult olyan vésztartalék képzéséhez, amit a kormány indokolt ésetben és szigorú elle­nőrzés mellett ilyen célra is fel­használhat. Bányásznapon Szabad György

Next

/
Oldalképek
Tartalom