Új Nógrád, 1990. december (1. évfolyam, 205-228. szám)

1990-12-14 / 216. szám

4 inEFnnu LÁTÓHATÁR 1990. DECEMBER 14.. PÉNTEK ZSEBNAPTÁR Don Quijote Gyarmaton Don Quijotenak két arca van. Legalább. Az egyik az elérhetetlen- képzelt ideák felé tekint. A másik a szélmalmot svenkeli-pásztázza kitartóan. És néha rohamoz is. A Don. Ilyen a habitusa — lelki alkata, szereti az értelmetlen küzdelmet (vagy ami annak tűnik mások szemé­ben), a reménytelen szerelmet, egy másik világban él. Semmi nem tudja úgy megrázni, mint amikor eléáll egy „hétköznapi” polgár és közli vele az ítéletet: „Ón, uram. egy Sancho Pauza." Ezt persze nem hiszi el, mert miként is lehetne a saját fegyverhordo­zója? Don Quijote persze sok van. vagy legalábbis néhány egy olyan városban, mint Balassagyarmat. Akit nem értenek meg, aki nem sorol be sehova soha, aki mint fent: külön világban él. Saját erkölcsökkel, mércével. Amilyen Don Quijote Farkas András festőművész-tanár, a város új díszpolgára — néhány találó, grafikáján ez a sajátos alak. A minap elém állt egy tömzsi kispolgár és közölte velem is, hogy ..uram. ön egy Sancho Panza... Ónt kirekesztette a város... és most a gazdáját keresi..." Hogy mondja el Don Quijote, hogy a város rekesz- tődött ki őbelőle? Mert kiderült egynémely szerelemről, hogy cédaügy, a szélmalomról, hogy nem igazi Gonosz, rozzant szélmalom csupán, ósdi is, reménytelen is. Hogy nincsenek mégsem „hadak”, hogy kis­szerű szellemtolvajok járják az éjszakát, hogy a holdvilág hamis. Hogy a gáncsnélküliség errefelé ismeretlen. Farkas András harátai(val) együtt köszöntötték a mestert a város Don Quijote-i és Sancho Pan- za-i közelmúltbeli születése napján. Farkas András, aki maga is Don Quijoteként élt itt évtizedeken át, most lyínyszercdetten kissé (mert nem sajátja az ünnepeltetése önmagának, meg aztán nem is szokott hozzá), úgy érezhette, hogy mégis volt értelme a „harcnak”. Hogy nem szélmalom volt ez vagy az a sárkányév. Meg is mondta ezt, persze nagyon finoman: nem volt éppen a kedvezményezettek körében eleddig... Enyhe kifejezés. Magasrendűnek nevezte a tiszteletére ren­dezett városi ünnepet, amely valóban kiemelkedően szép, harmonikus, modern és ugyanakkor felemelő, jól szervezett, elegáns, sőt csillogó is kissé — szóval mindez együtt volt és még családi is, meleg hangulatú. A várost és a művelődési centert továbbá és elsősorban Medvácz Lajost, a rendezőt dicséri. Ott sokan elmondták, mit köszönhetnek a Mesternek. Magam arra készültem, hogy Don Quijote grafikáiról és róla mondjak néhány szót. Hogy mekkorát kellett változnia a világnak ahhoz, hogy Don Quijotét nem gazdát kereső cselédnek nézzé mindenki. Hogy mit jelent a Farkas Andrástól (is) tanulható lelki egység, a saját mitológia, amit szülőből, szülőföldből, magyarságból, emberszeretetből — ezek közös rendjéből épít az ember. Amihez ragaszkodik. Minden körülmények között. Ami valóságos dogma. Ami nélkül nincs tartás. Csak sanchoizmus. Elké­szülve innen más szélmalmok után — mégsem szóltam. Ékesen szóltak azok, akik maradnak. • (T. Pataki) • • Ünnepre készülve Fotó: R. Tóth Sándor Jogellenes jogügyletek Kié lesz a kábeltévé-hálózat? — Jogszabályellenesek voltak a Nógrád Megyei Szolgáltatóipari Vállalat és a Salgótarjáni Városi Tanács egymással megkötött jog­ügyletei — jelentette ki dr. Szabó Sándor, a város alpolgármestere, aki főállásban ügyvéd. Vizsgálatot kezdeményezett az önkormányzat ügyrendi és jogi, illetve gazdasági bizottságainál. Előbbinek „több információra lenne szüksége”, míg a gazdasági bizottság decem­ber 6-i ülésén foglalkozott az ügy­letekkel. — A szolgáltatóipari vállalat nagy pénzeket vett fel a kábeltévé­hálózat kiépítéséért és üzemelteté­séért, sőt a kizárólagos üzemelte­tési jogot is megkapták — ismerte­ti az alpolgármester az alaphelyze­tet. — Szerintem már régen a csőd szélén állna a vállalat, ha nem lenne ez az üzlete. De mivel ez állandó bevételt jelent, foggal- körömmel ragaszkodik hozzá. 1989-ben ötmillió forintot ka­pott a cég nem pontosított jogcí­men (az akkori tanácstól), ami úgy tűnt, „elkent dolog” lesz, de valaki akkor már beleszólhatott, mert hitel lett belőle. A kamat­mentes kölcsön 1989. december elsejei lejáratú volt, de nem tud­ták visszafizetni. 1990. szeptem­ber 30-ig hosszabbították meg a határidőt, de a szólgáltatóipari vállalat igazgatója kéri a tovább- halasztást, és találkozni szeretne emiatt a polgármesterrel. — AztTnár én javasoltam — folytatja dr. Szabó Sándor —, várjunk ezzel a találkozóval addig, amíg a bizottságok meg­tárgyalják az ügyet. Mivel ’88 óta megpróbálták saját vagyo­núkként kezelni a—véleményem szerint egyértelműen városi, ön- kormányzati — tulajdont, ezért abban látom a megoldást, hogy először is tisztázni kell a tulajdon- viszonyokat. Számomra nem le­het mérvadó egy vállalat mono­polhelyzete. Az lenne igazságos, ha az önkormányzat pályázatot hirdetne meg, és egy bizottság több cég ajánlatai közül választa­ná ki a legjobbat. Nem zárom ki, hogy ezután is a szolgáltatóipari vállalat lenne az üzemeltető (ha ő a legjobb), de megszűnne az egyeduralma. Hogy megértsük, mi a kért vizsgálat alapja, nézzünk bele két levélbe: Az elsőt 1988. január 22- én keltezték, aláírói a szolgálta­tóipari vállalat és a városi tanács vb. (Idézet) — Hivatkozással a két fél között 1987. március 9-én lét­rejött megállapodásra felek az alábbiakban egyeznek meg: 2/a. A megvalósult beruházást a vállalat saját állóeszközként ak­tiválja. A másodikat ugyanazok részé­ről 1988- december 21-én dátu- mozták. (Idézet) — ■ Megállapodás, amely létrejött a Nógrád Megyei Szolgáltatóipari Vállalat, vala­mint a Salgótarjáni Városi Tanács között az alábbiak szerint: A ta­nács a városi kábeltelevíziós-há­lózat megvalósításához további 2 500 000 (azaz kétmillió-ötszáz­ezer) forint támogatást nyújt 1988. évben. Az átvett pénzeszköz a vállalat vagyonát növeli. A vállalat a ká­beltelevízió-rendszer Beszterce- lakótelep, városközpont össze­köttetést a fenti összegből finan­szírozza. Dudellai Ildikó Vasutasok és az Eb ért-alapítvány Egész napos program A névadó Kodály Zoltán A mai napon fejezi be a MÁV Vezérigazgatóság Andrássy úti székházában egyhetes munkáját a Vasutas Dolgozók Szabad Szak- szervezete I. országos kongresz- szusa. A rendezvény — melynek tá­mogatója a németországi Fried­rich Ebert-alapítvány — lehető­séget nyújtott arra, hogy az elmúlt év szeptemberében alakult szak- szervezet alapító tagjai, aktivistái és tisztségviselői a jelenleg már több mint 6000 főt számláló tag­ság képviseletében találkozza­nak, és most először országosan is kicserélhessék tapasztalataikat. A külföldi előadók kitértek töb­bek között az üzemi tanácsok megszervezésének és működteté­sének kérdéseire és sok olyan részletre, mely a hazai mozgalmi életben eleddig ismeretlen volt. A szerdai napon például a munka- vállalói érdekvédelem konflik­tushelyzeteiről, azok kezelési technikáiról, illetve a munkahelyi érdekegyeztetési szintek problé­maköreiről kaptak részletekbe menő ismereteket a küldöttek. Ekkor került sor Alberto Manói­nak, az Olasz Közlekedési Szö­vetség Vasúti Szektora országos titkárának, illetve Forgács Pál­nak, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája elnökének e területeket elemző előadására is. Csárádi János vezérigazgató a MÁV válságos gazdasági helyze­téről, perspektívájáról és a dolgo­zók jövőjéről a tegnapi napon szólt. A konferencia résztvevői­nek igen hamar szükségük is lesz az itt kapott információkra, mivel a sínek mellett élő és dolgozó mintegy 120 ezer szakember egyik legjelentősebb érdeke, hogy a rövidesen megkötésre kerülő új kollektív szerződés kölcsönös megelégedéssel szol­gálja mindkét felet. A 130 küldött között — az ala­pítás során kifejtett, és az azóta eltelt időszak nem csekély szer­vezőmunkájának eredményeként is — nyolcfős nógrádi küldött- csoport munkálkodik. Valameny- nyien a salgótarjáni, kisterenyei és nagybátonyi állomási és utazó­szakszolgálati terület dolgozói, akik maguk is fizikai vagy köz­vetlen termelésirányítói poszto­kon tevékenykednek — s egyben szakszervezeti tisztségviselők. A rendezvény társelnökei, Pe­ter Thelen, a jelenleg hetven or­szágban tevékenykedő, 1925-ben alapított Ebert-alapítvány buda­pesti irodájának vezetője és Gas- kó István, a VDSZSZ ügyvezető elnöke egyaránt hangsúlyozták, hogy bíznak a konferencia ered­ményességében. G. Szűcs László A LEGSZEBB NóonÁDKn0 KARÁCSONYI AJANDEK A VIDEOMAGNÓ! Salgótarjánban, a SZTEREÓBOLT, Balassagyarmaton, a HÍRADÁSTECHNIKAI BOLT, Nagybátonyban, a MŰSZAKI BOLT, Kisterenyén, a IPARCIKK KISÁRUHÁZ Kff ajj) & % & f Jb ív/ ifi. J? £ REKLAMAJANLATA: Gold Star VCP 4300 lejátszó video Reklámára: 23 500 Ft. Japán Orion VR 2980 videomagnó Reklámára: 26 900 Ft. Silva SVR 4812 W videomagnó * Reklámára: 29 900 Ft. MINDEN KÉSZÜLÉKHEZ 1 DB VIDEOKAZETTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA! Kazettáink is olcsóbbak! Gold Star 180 perc 297 Ft. Silva 195 perc 310 Ft. Gold Star magnókazetta HD 90 110 Ft. BASF magnókazetta 60 perc 117 Ft. KARÁCSONYI AJÁNDÉK — SZILVESZTERI SZÓRAKOZÁS! ex juj«' € t A salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola névadójához méltóan új hagyományok kialakí­tására törekszik. A nagy magyar zeneszerző tiszteletére most ren­dezik meg első alkalommal a név­adó. Kodály Zoltán napját. Az intézmény tanulói, pedagó­gusai december 14-én egész nap­ra szóló művészeti, kulturális és sportprogramot szerveznek. Már arról is gondoskodtak, hogy a gyerekek alaposan megis­merjék Kodály életútját, munkás­ságát, ezt feladatául kapta vala­mennyi tanuló. Az ünnepségen a nevelők és a gyerekek elhelyezik a megemlékezés virágait, az intéz­mény iskolazászlót bont, amelyet a patronáló NÉAV adományoz. A délelőtti órákban kulturális és sportvetélkedők váltják egy­mást, lesz énekverseny és megren­dezik az iskolai Kazinczi szép ' kiejtési versenyt. A sportesemé­nyek közül nem hiarad el a hagyo­mányos tanár—diák foci sem. Az iskola tornatermében délután öt órakor kezdődik az ünnepi hang­verseny, ahol közreműködnek az iskola kórusai és művészeti cso­portjai. Kulturális kaleidoszkóp — Évadzáró koncert. Salgótar­jánban a Kohász Művelődési Köz­pontban december 14-én, este 6 órakor a Kohász Fúvószenekar tart­ja évadzáró hangversenyét. A belé­pődíj 30 forint. — Palóc karácsony. December 16-án, 18 órakor a József Attila Művelődési Központban lesz a Pa­lóc karácsony hanglemez bemutató­ja. Megismerhetjük a lemez szólis­táit. A folklórműsorba ágyazott bemutató vendége lesz a Jászság Népi Együttes. — Karácsonyi koncert. Decem­ber 17-én, 17 órától a Magyar Hon­véd Művészegyüttes közreműködé­sével ünnepi hangversenyt rendez­nek a nagyoroszi helyőrségi klub­ban. Orgonán Bódis Tamás játszik — Színházi előadás. December 17-én, 19 órától láthatják a salgótar­jáni József Attila Művelődési Köz­pontba Bennis Úriember jó kriptá­ból című darabját a Vörösmarty Színház előadásában. Szakácsi Sán­dor és Esztergályos Cecília fősze­replésével. Mikszáth kedvenc ételei Mikszáth-kiállítás nyílik december 14-én, délelőtt fél tizenegykor Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban. Az esemény megnyi­tója Után a közönség megismerheti a Mikszáth Kiadó első könyvét dr. Praznovszky Mihály, a kötet szerkesztője, és dr. Németh János, a kiadó igazgatója segítségével. A kiállítás idején a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat Mikszáth asztalán címmel vacsoraesteket rendez, a Beszterce étteremben. Az író kedvenc ételeit kedvezményes áron kínálják, s az vacsorázhat a legolcsóbban (20 százalék engedménnyel), aki felmutat egy kiállítási belépőt. A palóclevest, csigalevest, a Mikszáth hústeker­cset és a kemencében sült pecsenyét, valamint a Tót Atyafiak haluská- ját, és még sok finomságot a kiállítás után is megkóstolhatják ugyanitt, minden hónap második péntekén. Megjelenik a Nógrádi Panoráma. Üzleti, idegenforgalmi, közéleti, szórakoztató magazin. Sok hír. Olvasmányos írások. Tájékoztat, szórakoztat. A Nógrádi Panoráma mindenki lapja. 24 oldal 14,50,— Ft-ért. Keresse az újságárusoknál, a lapterjesztőknél a Nógrádi Panorámát. Megjelenik december 15-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom