Új Nógrád, 1990. november (1. évfolyam, 179-204. szám)

1990-11-01 / 179. szám

I. ÉVF.. 179. SZÁM M ÁRA: 5,80 FORINT I 1990. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK LAPOZGATÓ EGYEI NAPILAP Száz forintért BMX Ellentmondó hírek a szovjet olajszállításokról új rendőrkapitány Pasztán A Magyar Köztársaság belügyminisztere nyugállo­mányba helyezte a rendőr­ség állományában végzett eredményes munkája elis­merése mellett október 31- ével Szabó Tibor rendőr alez­redes pásztói rendőrkapi­tányt. Ezzel egyidejűleg a kapitányság vezetésével Bod­Salgótarján. — A világtaka­rékosság napján, szerdán tartották meg az OTP Nóg'rád Megyei Igazgatósá­gán az október 1.—28-a kö­zött váltott tízentúliak taka­rékbetétkönyveinek sorso­lását. A betét összege egy­ségesen száz forint volt. A sorsoláson a BMX ke­rékpárt a 0164 578-as szá­mú, a sétálómagnót a 0162 741-es számú, a íényké­pezőgépet a 01(14 392-es szá­mú TTT-betét nyerte. A szerencsések a nyere­ménytárgyakat 1990. decem­ber 1-ig vehetik át — be­tétkönyvük bemutatása mel­lett — az OTP Nógrád Me­gyei Igazgatóságán, vagy a megye bármely OTP-l'iókjá- ban. Aki most nem nyert, ne keseredjen el, mert ta­karékkönyve részt vesz egy országos sorsoláson is, no­vember 12-én. A szovjet partnerek eddig még egyetlen külkereskedel­mi tárgyaláson sem mondták, hogy decembertől már csak dollárért, illetve hasonló ke­ménységű áruért hajlandók olajat szállítani Magyaror­szágra — közölte Tamás Ist­ván. a Nemzetközi Gazdasá­gi Kapcsolatok Minisztériu­mának főosztályvezetője. Kedden az Országos Kő­olaj- és Gázipari Tröszt saj­tótájékoztatóján ezzel nem teljesen egybevágó állítás hangzott el, miszerint no­vemberben már csak rész­ben. decemberben pedig egyáltalán nem hajlandó a szovjet partner rubelért ola­jat szállítani. Tamás István szerint no­vemberre valóban 150 ezer tonna körüli olaj szállítását vállalták rubelért, s ameny- nyiben ennél többet akarunk, akkor azért kemény árucik­kekkel kell fizetni. (Az ál­lamközi szerződés szerint novemberben a Sznvjetunió­(Folytatás a 2. oldalon.) Lesz-e működőképes önkormányzat Salgótarjánban? Az első napon megingott a salgótarjáni polgármester széke. Tolmácsi Ferenc hétfőn kapott bizalmat a testülettől az SZDSZ jelöltjeként, az esküt tett polgármester azon­ban kedden a késő esti órák ban sajtónyilatkozatban he­lyezte kilátásba lemondását. rogi István rendőr őrnagyot bízta meg. Hattyúdal Az érsekvadkerti szerelde végnapjai. Mi lesz a dolgozók­kal? írásunk a 3. ol­dalon. Városi regatta Újabb történet Boj­torjánból. Mai kar­cok sorozatunk a 4. oldalon olvasható. Emlékező gyertyafény Egész oldalas összeállításunk ha­lottak napján az 5. oldalon. Az idei tanévben végző nyolcadikosok nehezebb helyzetben vannak, mint a tavalyiak, a tizennégy éves korban csöppet sem köny- nyű pályaválasztás során. Egyrészt most „fut fel” a demográfiai hullám, más­részt fáradságosabb lesz szakmát választani, mert az előzetes felmérések azt mu­tatják, hogy a vállalatok — létszámleépítésre hivatkoz­va — egymás után mond­ják le szakmunkástanuló­igényeiket. Az idei tanévben végző A különös história nem mindennapos skandalumot sejtet. A botrány előzménye az, hogy már maga az ön- kormányzati képviselő-tes­tület sem „hétköznapi" mó­don állt össze, amennyiben csaknem azonos számban juttatta be .jelöltjeit az SZDSZ, az MDF és az háromezer-hatszáz nyolca­dikos pályaválasztási gond­jait szeretnék időben meg­könnyíteni a salgótarjáni pályaválasztási tanácsadó szakemberei. A tanácsadó kiadványt jelentet meg amely valamennyi tovább­tanulási tudnivalót tartal­mazza. A kiadvány szerzői feltér­képezték a megyében talál­ható valamennyi közép­iskola — gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmun­kástanuló intézetek — le­hetőségeit. Ebből a tovább­MSZMP, meglehetősen két­ségessé téve ezzel a sikeres polgármester-választást. Ér­zékelve a helyzetet, a tes­tület szabaddemokrata frak­ciója választási szövetsé­get ajánlott a demokrata fő- rumosoknak, akik viszont a felkínált lehetőséget azzal utasították el, hogy nem ér­tanuló gyerekek és szüleik értesülnek az iskolák köve­telményeiről, a megszerez­hető végzettségről, a felső­fokú tanulás lehetőségeiről. Akik megyén kívüli isko­lát választanak, azoknak is segít a pályaválasztási ta­nácsadó, hisz a környező megyék is elküldik hasonló kiadványaikat. A nagy ér­deklődéssel várt kiadvány rövidesen nyomdába kerül, majd az iskolákban — re­mélhetőleg még időben! — kézhez kapják a diákok. — cs — tenek egyet a jelölt szemé­lyével. A szabaddemokraták ezek után a munkáspártiak­kal egyezkedtek, azzal a ki­kötéssel, hogy kimondottan a polgármester-választásban értsenek szót, az egyezség nem jelent politikai szövet­séget. A megállapodás ré­vén a polgármestert megvá­lasztották, s az MSZMP- frakcióból a tiszteletdíjas alpolgármestert is, viszont betöltetlen mai adt a főállá­(Folytatás a 2. oldalon) Kapar az ország! Itt a legújabb szenzáció! Kapar az ország! Ki köröm­mel, ki kétforintossal, ki tollal. Sok a nyerni vágyó ember, az Express Money elnevezésű sorsjáték pedig a legújabb lehetőség a meg­gazdagodásra... A 220 millió utas is ember! Velünk ele pályaudvari nyomor A Magyar Államvasutak Vezérigazgatósága bejelentette, hogy 1990. november 1-től érvényt szerez annak a koráb­ban elhatározott, majd különböző szervek és szervezetek kérésére többször elhalasztott rendelkezésének, miszerint a vasútállomások és pályaudvarok várótermeit éjszakai vonatmentes időszakban a szolgálatban levő személyzet bezárja. (Folytatás a 3. oldalon.) Továbbtanulási útmutató Háromezer-fiafszáz nyolcadikosnak A kormányülés napirendje Még mindig Antall József miniszterelnök kényszerű tá­vollétében tartja következő, csütörtöki ülését a kormány. A tanácskozást így Horváth Balázs belügyminiszter vezeti. A napirenden szereplő előterjesztések jó része már az előző ülés tárgysorozatában is szerepelt, de akkor a témakörök nagy száma miatt nem jutott rájuk idő. Az előzetes információk szerint a Miniszterek Tanácsa megtárgyalja a pénz- és hitelpolitikai irányelvekkel kap­csolatos, a jövő évi költségvetési irányelvekről szóló és az államháztartási törvénnyel összefüggő előterjesztéseket. Te­rítékre kerülnek a lakáscélú hitelek kamataival, az elkülö­nített pénzalapokkal, illetve a gépjárművek kötelező fele­lősségbiztosításával összefüggő beszámolók. Megvitatják a jogszabályalkotás örökzöldjének számító napidíjátalány kér­déskörét is. Ha jut rá idő. akkor foglalkoznak a tököli repülőtér mel­letti repülőgép-javító bázis létesítésével, a tudományos ku­tatók. az oktatók, a pedagógusok és a művészeti élet terü­letén alkotók rehabilitációjával, valamint az állami felső- oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói juttatásá­nak emelésével. (MTI) Van, aki mindezt elhiszi, van. aki nem. Egyesek világcsalásnak nevezik, má­sok a legjobb magyar sze­rencsejátéknak. A megosztó vélemények közben pedig ut­cán, bisztróban, újságosstand előtt és pavilonokban min­denki csak kapar és kapar... A többség pedig futhat a pénze után. Pedig kapart! R. Tóth Sándor felvételei Telje s heti rádió- és t\ Hnűsor holnap, 16 oldalon Mm ■ az-ban!

Next

/
Oldalképek
Tartalom