Új Nógrád, 1990. szeptember (1. évfolyam, 128-152. szám)

1990-09-01 / 128. szám

Talonban a stukkerek Apró Zbrojovkuk. Mause­rek. Steyerek, termetesebb TT-k. Műanyag tasakokba csúsztatva, mellékeire hoz­zájuk a tulajdonosok lemon­dó nyilatkozata. Gondosan vigyázzák valamennyit a városi rendőrkapitányságo­kon. biztonsági letetne he­lyezve azokat. Mindahányat szűkebb pátriánkban gyűj­tötték be. az augusztus 28- án reggel 8 órakor indított országos akció keretében (információink a 8. oldalon.)- KÜLÖN VÉLEMÉNY; _ Csöngetnek Kelet-Közép-Európában idomként becsöngetnek az nevében. Természetesen sen. szigorúan törvényes alapon, és mindig a nép nevében. Természetesen, nem azért, hogy jó reggelt köszönjenek, bár ez igazán külön figyelmesség lenne, nem úgy. mint például az agyonelektronizált és elide­genedett Amerikában, ahol ezt n rádión és televízión at leszik, mondván: Jó reggelt. Amerika: Xa igen. ez is egy for­ma. de hol van ettől a ke­let-közép-európai lakos­ság által a legét jabbkori történelemben annyira megszokott emberi közvet­lenség. Különben is. hol a biztosíték arra. hogy vala­ki nem alszik el. és ily módon, ne adj' isten lema­rad a szívélyes köszöntés­ről. Ila viszont közvetlenül szol a csengő a derűs haj­nali, vagy reggeli órákban, éigy kipattan pihe-puha ágyából, mint a nikkelbol­ha. Kezet rá. Kérem, gon­doltának csak a. magyaror­szági negyvenes és ötvenes évek tapintatos ébresztőire, amit eléggé el nein ítélhető máidon közönségesen csak csengő}rásznak titulált a né­pi folklór. Hogy megszok­ta ezt annak idején a lakos­ság. Mondják, mar szinte várta, s az utóbbi évtize­dekben. az úgynevezett pu­ha diktatúrában netán hi­ányzott is neki. Annál is inkább. mert Magyarország korabeli par­lamentarizmusa ellenére. 194n. előtt sem volt polgá­ri demokrácia. Utána leg­följebb annyi változás tör­tént. hogy egy ideig azok­hoz csöngettek be. akik korábban becsöngettek a későbbi csöngetőkhöz. Itt- ott voltak ugyan átfedésele és az ébresztendők köré­nek tágítására tett sikeres kísérletek, a lényeg azon­ban — bár ellenkező in­doklással — a csengőszó volt. Mindezt annak kapcsán jegyzem meg. hogy a rend­őrség a minap hajnalban megkezdte az állampolgá­roknál levő önvédelmi fegyverek bevonását és ösz- szegyajtósét egy új belügy­miniszteri rendelet kap­csán. Nagyon helyes. Ne- . kém még gyerekkoromban sem volt csúzlim. nem is szólva más gyilkos szer­számról. akkor másnak — a rendőrségen ps a katona­ságon kiriil — minek le­gyen. Nem lehetne azonban ezeket a fegyvereket bekér­ni. csengöszó nélkül? A törvény így is szankcionál­hatná az engedetleneket. » Mindazonáltal bizonyos, hogy így hangulatkeltöbb. Gyanítom, ez sem mellékes, annak ellenére, hogy az akció nem a választási kampány része, miként a ..Jlistitia-terv" időzítése és sok más. nyugalmat keltő kezdeményezés is merő vé- letlenségböl esik egybe a kampánnyal. S ugyebár, minek bekérni az állam­polgárt. ha ki is lehet men­ni hozzá. Csak szakja meg — hol ez. hol az a réteg —. hogy időnként becsön­getnek hozzá. Különben Göncz Árpád­dal értek egyet: ..Érvvel érvet, elvvel elvet szegez­zünk szembe.” Ehhez tény­leg nem kell fegyver. Becs öngetés föltétlenül Háromszék Csodás mesék. Titokzatos világ. Gábor Áron rézágyúja. Drága kincs a szabadság. (4. oldal) Tanszabadság a gyakorlatban Vége a vakációnak. Tervez az iskola. Nincs mitől félnünk. (6. oldal) Nagybátonyban nem becsülik az első osztályt Az élsportoló a kuglizóval egyenlő. Salamon ideges. Nem kellene repülnie. (11. oldal) Vásárdíjak a szécsényi termelőszövetkezetnek Göncz Árpád nyitotta meg az országos mustrát Szerény nógrádi részvétel Göncz Árpád köztársasági elnöknek virággal kedvesked tek a kiállítók. — I'otó: Rigó Tibor — Egy éjszaka — három halál Augusztus HO-án. 22.110 órakor, Salgótarján és Nagykorcsztur között Kakukk Róbert, ló éves nagykeresztúri lakós, az OZ 3(1—21 rendszámú motorkerékpárral neki ütközött az ut szélén álló FI' 33—14 rend­számú IFA tehergépko­csinak. A baleset követ­keztében. Kakukk Ró­bert. a helyszínen, uta­sa. a 21 esztendős, ugyan- esak nagykeresztúri Tóth József, a kórházba szál­lítás után. életét vesz­tette. (Folytatás a 2. oldalon.) 0 bányászokat köszöntötték Bátonyterenyén Írásunk a 2. oldalon. Öt éu mülun Határőrségből határrendőrség (Budapesti tudósítónktól.) Mint azt a BM Határőrség Orszá gos Parancsnokságán tegnap megtartott sajtótájé­koztatón hallhattuk, gyöke­resen átszervezik a határ­őrséget. Nováky Balázs h;il- tárör vezérőrnagy, megb;- zott országos parancsa*'k szerint, az új szervezet meg­szabadít minket a mai gon­doktól. (Folytatás a 2. oldalon.) I'énteken, a Budapest— kőbányai vásárvárosban megnyílt a 71. országos me­zőgazdasági kiállítás és vá­sár. A megnyitó beszédet Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke mondta. A hazai és külföldi kiállítók — csaknem 800 — köszön­tésé után. többek közöt* el­mondta: „Az OMÉK iránti kitüntető érdeklődés és fi­gyelem a politikai, gazdasági sorsforduló munkának szól Fgyébkcnt a nemzetközi ér­deklődést mutatja, hogy 27 közeli és távolabbi országból érkeztek hozzánk küldöttek." Népünk boldogulásában, hazánk fejlődésében megha­tározó és fontos szerepe van a mezőgazdaságnak — hang­súlyozta Göncz Árpád. Majd utalt arra, hogy az egykori sikerágazatnak napjainkban pusztító aszállyal, pénzszű- kével és átalakulással járó gondokkal kell megküzdeni. A sok belső, felszínre hoz.- hatfV lendítő erő akkor érvé­nyesül igazán, ha az. ágazat elfogadható áron, jó minő­ségben jut hozzá a kiállítá­son látható hazai és külföldi biológiai anyagokhoz, mű­szaki eszközökhöz, technoló­giákhoz. valamint a tudo­mányos világ kiemelten leg­korszerűbb ismereteihez, módszereihez. A kiállítás jó alkalom arra, hogy meggyő­ződjünk. meddig jutottunk, és hol tart a világ, hogy lássuk, hova fejlődhet me- (Folytatás a -■ oldalon.) Új termékek az SVT mintaboltjában Gázkonvektorokat, lakásfűtő berendezé­seket, vízmelegítőket, gázkazánokat, for­róvíz-tárolókat, automata mosógépeket és egyéb zománcozott termékeket kíná­lunk széles választékban naponta 9-től 15 óráig, szombaton 8-tól 13 óráig. Címünk: SVT MINTABOLT 3100 Salgótarján, Rákóczi út 101-103. qgk tkiy TSjJJL >T*T■íiilO -finfnto sszsb Nézzen körül és vásároljon nálunk! Várjuk Önt és családját. ■«rvpi 'Audi UZLETHAZ Balassagyarmat, Táncsics u. 8. Tel.: 88.

Next

/
Oldalképek
Tartalom