Új Nógrád, 1990. augusztus (1. évfolyam, 102-127. szám)

1990-08-01 / 102. szám

I. ÉVF., 102. SZÁM ÁRA: 4,30 FORINT 1990. AUGUSZTUS 1.. SZERDA megyei napilap Ünneplő magyarnándoriak az egészségügyi központ át­adásán Lakossági összefogással ápolt Orvosi rendelő és patika Magyarnándorban Ünnepelt kedden délután Magyarnándor lakossága. Ekkor adták át rendeltetésé­nek, ünnepélyes keretek kö­zött az új orvosi rendelőt és a patikát. A nándoriak jog­gal lehetnek büszkék erre a lakossági összefogással épült egészségügyi központra. Mi­vel újat építeni nem volt pénzük, falugyűlésen úgy döntöttek, hogy a megsza­vazott településfejlesztési hozzájárulást — családon­ként 600 forintot — erre a célra fordítják. Támogatta a tervet a megyei tanács, se­gített az állami gazdaság és a balassagyarmati gyógy­szertári központ is. A megüresedett régi isko­lát ' varázsolták újjá a Ba­lassagyarmati Városgazdál­kodási Vállalat szakemberei. Helyet kapott itt egy gyer­mek, és egy felnőtt orvosi rendelő, valamint a patika. (Folytatás a 2. oldalon.) Uj elnök a tévé és a rádió élén A miniszterelnöki sajtó- titkárság közli: Göncz Árpád ideiglenes ■köztársasági elnök, Antall József miniszterelnök javas­latára, 1990. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte Hankiss Elemért a Magyar Televízió elnökévé és Gombár Csa­bát a Magyar Rádió elnöké­vé. A két újonnan kinevezett, valamint Csépi Lajos, az Állami Vagyonügynökség né­hány nappal korábban ki­nevezett ügyvezető igazgató­ja kedden délelőtt a minisz­terelnök előtt letette a hiva­tali esküt. Antall József utána rö­vid, kötetlen megbeszélést folytatott a Magyar Tele­vízió és a Magyar Rádió új elnökével. (MTI) A tulajdonszerzés feltétele a termőföld művelése A termőföld tulajdonren­dezésének kérdéseiről el­készült a törvénytervezet. Milyen konkrétumokra vo­natkozik ez? — kérdeztük Bartos Istvánt, a Nógrád Megyei Földhivatal vezető­jét? — Arra a termőföldre, amely állami és szövetke­zeti tulajdonban van, il-' (Folytatás a 2. oldalon.) Joghézagok, vagy hézagok jog nélkül? A fegyelmi eljárás folytatódik Kisterenyei nevelőotthon: bonyodalmak egy témára Mottó: „Törvényt hozni és azt végre nem hajtani annyi, mint engedélyezni, amit meg akarunk tiltani”. (Richelieu) Dr. Surján László mi­niszter bejegyzése a kiste­renyei nevelőotthon ven­dégkönyvébe,n (1990. július 16-án): „Hivatalba lépésem óta ez az első intézmény, amelyet meglátogatok. Kívánom, hogy a gyerekek, érdekében mind eredményesebben dol­gozzanak, ne az intézmény, hanem a gyermek érdekeit nézzék. Minden gyereket, minden itt dolgozót szere­tettel üdvözlök.” Az igazgató dr. Koós Ist­ván: „A július 19~i rádióinter-1 jú villámcsapásként ért. Is­mét hallottam azokat a vá­dakat, amelyektől tavaly szeptember óta szabadulni nem tudok. Ez szörnyű...” Dr. Koós István 28 évesen szakfelügyelő volt (matema­tika—fizika szakon végzett a JATE-n Szegeden), majd egy kiegészítő szak elvégzé­se után megyei tanulmányi felügyelő lett. Fél év alatt rádöbbent, hogy mindenütt falakba ütközik. 1983-ban választhatott a megyei pedagógiai intézet és a kisterenyei nevelőott­hon között. Az utóbbi mel­(Folytatás a 3. oldalon) Áremelés előtt Folyamatos az ellátás A rakodógép folyamatosan dolgozik a Tüzép udvarán Meleg helyzet a tarlókon Kedden délután, 18 órá­ig, négy helyszínre vonultak ki a megyei tűzoltók. Nóg­rád község határában tarló- és kombájnszalma égett, a ke­letkezett kár 18 ezer forint. Mátranovákon már jelen­tős, 160 ezer forint értékű kárt okozott az emberi fe­lelőtlenség; 18 éves fenyves égett. A tűz két hektáron pusztított. A Mátramind- szentről érkezett riasztás kazaltüzet jelzett. Salgótar­jánban, az öblösüveggyár szérűskertjében égett az avar, innen kárt nem je­lentettek. Sóshartvánból az egyik előfizetőnk jelezte, hogy a község feletti tarlón égetik a szalmát, és a sűrű füst és pernye elárasztotta a tele­pülést. .. A tűzesetek jól mutatják, hogy a már sokadszor kért tűzvédelmi előírásokat nem tartják be, nem szereznek érvényt a kötelező jogsza­bályoknak. A televízió, a sajtó már hírül adta a kormány hatá­rozatát: augusztus elsejével emelkednek az energiahor­dozók árai. A határidő előt­ti napon — tehát július 31- én — azt tudakoltuk a ba­lassagyarmati Tüzépen, volt-e nagyobb arányú felvá­sárlás? Takács Győzőné te­lepvezető mondta: — Mivel folyamatos volt az ellátás az elmúlt hetek­ben, különösebb rohamot nem éltünk át. Hétfőn és kedden is kaptunk árut. A hét első napján öt vagon jugoszláv szén, négy vagon dorogi, egy vagon tatabá­nyai brikett érkezett. Teg­nap két vagonnal pakoltunk ki. Tűzifával is tele a te­lep. Júliusban viszont igen nagy forgalmunk volt. Amíg júniusban 900 tonna szenet adtunk el, júliusban a for­galmunk 2 ezer 100 tonnára ugrott. —cs— Fotó: Rigó v Nem akart üres kézzel a börtönbe vonulni Janik Gyula rétsági la­kosnak régóta külön dosz- sziét tartanak nyilván a rendőrségen. Volt ügye bőven az utóbbi hónapok­ban. Legutóbbi kalandja során épp a rétsági presz- szóba tört be és alaposan „lerendczett" egy játék- automatát. Janik Gyulát közben másfél év, szabadság- vesztésre ítélték. Am mi­előtt tiszteletét tette volna a börtönben, úgy gondolta, duhajkodik még egyet. Meg is érkezett Nagyorosziba, s július 28- án hajnalban hívatlan látogatóként Surrant be a helyi Drégelyvár étte­rembe. Ha pedig már ott járt. alaposan fel is pa­kolt. Marlboro, Multlfil- ter és Sophiane cigarettá­kat, dobozos söröket, li­kőrt, és egyéb más apróságot: vett magához. Kutatómunkája után, annak rendje ;és módja szerint indult volna haza, ám ezúttal nem volt sze­rencséje. Hajnali négykor a helyi körzeti megbízott rendőrjárőr éppen a tele­pülésen sétált és igazoltat­ta Janik Gyulát. Gyorsan kiderült, - mit is keres oly korán Nagyorosziban. 3 Janik nem tagadott, sőt kihallgatásakor azt is őszintén elmondta, hogy ezt a beszerzést épp bör­tönbüntetése miatt haj­totta végre. Nem volt pénze, üres zsebbel meg nem akart „bevonulni". Hogy mégis az ellenke­zője történt, annak első­sorban a rendőrjárőr haj­nali szem fülessége és ébersége az oka. Mivel pe­dig közben arra is fény derült, hogy a február 4-re virradóra a rétsági tanácsházára történt be­törés is Janik nevéhez fűződik, várhatóan meg­hosszabbodik a hűvösön eltöltött napjainak száma. Július 31-től Janik Gyu­la a korábbi bűncselek­ményekért rászabott más­fél évi büntetését tölti. MAI SZÁMUNKBAN: A pápa hétköznapjai II. János Pál pápa egy év múlva hazánkba láto­gat. Hogyan él a kato­likus egyház irányítója? Egyúttal bepillanthatunk magánéletébe is, mely a 4. oldalon olvasható. Nem kábítanak, gyógyítanak a szécsényi pártházban Városi méretű összefo­gás bontakozott ki, • Szé- csénv egészségügyi ellá­tásának gyorsabb- ütemű fejlesztéséért. Mi tör­tént eddig, és mi követ­kezik? Az írás áz 5. ol­dalon található. Hol focizzanak a gyerekek? A legutóbbi idényben még 24 csapat szerepelt a megyéi serdülöbajnok- ságban. A következő évadban már csak 12-en maradnak. Felvetődött, hogy az ifjúsági bajnok­ságban csapatonként 6 túlkorost lehessen szere­peltetni. De akkor hol futballozzanak la . gyere­kek? (A megyei liga­értekezletről szóló tudó­sításunk a 7. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom