Nógrád, 1990. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

NOGRAD POLITIKAI NAPILAP XLVI. ÉVF., 27. SZÁM ARA: 4,30 FORINT 1990. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK Gorbacsov nem mond lé Mihail Gorbacsov szerdán kategorikusan cáfolta, hqgy szándékában állna lemondani pártvezetői tiszt- ségérről, és alaptalannak nevezte a CNN amerikai té- v«állomás, erre vonatkozó keddi értesülését. Gorba­csov Fernando Col lor de Meflo megválasztott brazil elnökkel tartott találkozója előtt válaszolt az újság­írók kérdéseire. Folytatta munkáját az Országgyűlés januáriülésszaka Sorsolás a szerkesztőségben Egyenlő feltételeket biztosítunk a pártoknak A múlt pénteken egyezett meg a NÓGRÁD szerkesztősé­ge a lap meghívására érkezett 13 párt és politikai mozgalom képviselőivel, hogy a válasz­tási kampány idejére egyenlő feltételeket biztosit vala­mennyiük számára. Akkor szü­letett megállapodás, hogy szerdán közjegyző előtt le­bonyolított sorsoláson dönte­nek arról, hogy az ország- gyűlési választásokon induló pártok és szövetségek, milyen sorrendben tehetik közzé a megyei újságban választási programjukat. A tegnapi sorsoláson — dr. Schink Annamária sal­gótarjáni közjegyző jelenlé­tében — egy kívülálló sze­mély ábécésorrendben húzta ki a közlési sorszámot a megyénkben indulási szándé­kát eddig jeliett 15 párt kö­zött. Az első programnyilat­kozat február 7-én, az utolsó február 23-án jelenik meg az alábbi egymásutániság­ban: Kereszténydemokrata Néppárt, Nemzeti Kisgazda- párt, Vállalkozók Pártja, Magyarországi Cigányok Szociáldemokrata Pártja, Agrárszövetség, Szabad De­mokraták Szövetsége, Ha­zafias Választási Koalíció, Független Kisgazdapárt, Ma­gyar Radikális Párt, Ma­gyar Demokrata Fórum, FIDF.SZ, Magyarországi Szo­ciáldemokrata Párt, Magyar Szocialista Munkáspárt, Magyar Szocialista Párt és Magyarországi Zöld Párt. A pártok programjukat 4—5 flekkben mutathatják be. Megegyezés született ab­ban is, hogy a független képviselőjelöltek akkor fejt­hetik ki politikai elképzelé­seiket, álláspontjukat,. ha megszerezték a második for­dulóban való szerepléshez szükséges 750 ajánlási cé­dulát. A pártok legközelebb feb­ruár 9-én 14 órakor talál­koznak a NÓGRÁD szer­kesztőségében, hogy sorso­lással döntsenek képviselő- jelöltjeik bemutatási sor­rendjében. Betörök a csesztvei postán Február 1.: áremelések Szerdán délelőtt folytatta januári ülésszakát az Or­szággyűlés. Az Országgyűlés szerdán és csütörtökön azo­kat a törvényjavaslrt.okat. iKetve országgyűlési határo­zattervezeteket képviselői indítványokat interpelláció­kat és kérdéseket tárgyalja meg, amelyekre a múlt héten nem maradt idő. Az ülésszak az országgyű­lési képviselők jogállásáról szóló alkotmányerejű törvény feletti határozathozatallal folytatódott. (E törvényt már a múlt heti ülésen megvi­tatták a képviselők.) Mivel alkotmányerejű tör­vényről volt szó, ennek el­fogadásához kétharmados szavazattöbbség szükséges. A szükséges 252 helyett 242 volt a jóváhagyó vélemé­nyek száma, így az elnök be­jelentette, hogy nem tekint­hető elfogadottnak a tör­vényjavaslat, s a határozat- hozatalt elnapolják. Az Országgyűlés ezután az 1986. évi sajtótörvény módo­sításáról szóló alkotmány- eréjű törvényjavaslat — el­múlt héten megkezdődött — tárgyalásával folytatta mun­káját. A jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság fog­lalkozott a vitában elhang­zott módosító indítványok­kal, a bizottsági munka ta­pasztalatait Fiiló Pál is­mertette. A módosító indítványok feletti határozathozatal után a törvényjavaslat egészé" iről szavazott a Tisztelt Ház. A sajtótörvény módosításáról szóló alkotmányerejű törvény- tervezetet a képviselőik nagy többséggel elfogadták. Ez­után — következő napiren­di pontként — rátértek a családjogi törvény módosí­tásáról szóló törvényjavas­lat tárgyalására. A házasságról, a család­ról és a gyámságról szóló, többszörösen módosított 1952. évi IV. törvény újabb mó­dosításáról szóló törvény- javaslatot Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesz­tette elő. Hangsúlyozva, hogy a bizonytalanná váló politikai helyzet, a romló életkörülmények következ­tében a családok, a család­tagok egymást segítő, tá­mogató szerepe nagyobb je­lentőségű, mint valaha bár­mikor. A miniszter ismertette a törvénymódosítás leglénye­gesebb elemeit is. Az általános vita lezárá­sát követően a plenum a törvényjavaslatot részletes vitára is alkalmasnak ' tar­totta, ám a továbbiakban senki nem kívánt hozzá­szólni. Így Kulcsár Kálmánt illette meg a válaszadás joga. A miniszteri választ kö­vetően vita bontakozott ki Kulcsár Kálmán és Horváth Jenő .képviselő között ab­ban, hogy a törvényjavas­lat elfogadásához minősített, avagy egyszerű többség szükségeltetik-e. Az elnöklő Jakab Róbertné megkísé­relte átvágni a gordiuszi csomót: javasolta, hogy a döntést halasszák az ebéd­szünet utánra. Lékai Gusztáv (Hajdú-Bi- har m., 13. vk.) ezt követő­en arról tájékoztatta a par­lamentet, hogy a semleges képviselők csoportja úgy vé­li; a már amúgy is zavaros választási kampányt tovább bonyolítani nem szabad. Ezért indítványozzák, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényja­vaslattal kapcsolatban ki­alakult helyzetet a frakciók tárgyalják meg, foglaljanak állást, s az elnök csütörtö­kön ismételten szavaztassa majd meg a jogszabály- tervezetet. Az elnöklő Jakab Róbertné is a törvényjavas­lat ismételt átgondolására kérte fel a parlamenti frak­ciókat. . Az ebédszünetben. ülést tartott a jogi bizottság, amely — osztva Horváth Jenő vé­leményét — úgy vélte, hogy a családjogi törvény alkot­mányerejű. Ezért az elnöklő Jakab Róbertné, a kérdést kiadta az Alkotmánybíróság­nak, és a határozathozatalt elnapolta. Ezt követően, az elnöki széket Horváth Lajos fog- Mta el, s megkezdődött az Állami Számvevőszék lét­számáról és költség vetéséről szóló javaslat megtárgyalá­sa. Á rlajiirendí ponthoz' fík- gelmayer István, az Állami Számvevőszék elnöke fűzött szóbeli kiegészítést. Elmondotta: tény, hogy egy ilyen intézmény könnyebb helyzetben lenne akkor, ha a parlament elfogadta volna már az államháztartási tör­vényt. Ennek ellenére, nem marad munka nélkül az Ál­lami. Számvevőszék, hiszen legfontosabb feladata, hogy véleményt mondjon az ál­lami pénzek gondos, takaré­kos felhasználásáról1. Január 26-án, aste riasztották a balassagyarmati rendőrkapitány sálgot; betörtek a csesztvei postahiva­talba. .. * Varsáhyban egy Bohur teherautó „csapoiása” köz­bon sikerült elcsípni a benzintőlvají. (Az etmiMt napokban történt bűncselekmények közül kettőről beszáflnolót olvashatnak a 8. oldalon.) Nogrdd Jelenleg utolso, de... Remény az ezredfordulóra: Csütörtökitől emelked­nek a lakbérek, a víz- díjak, a helyi közlekedés tarifái, a vasúti és a köz­úti ' Személy ská 11 i tási díjak) továbbá egyes távközlési szolgáltatások árai. Ugyan­csak február t-jén újabb élelmiszer-ipari termékek és szolgáltatások árai növe­kednek. megszűnnek a vízgondok Magyarországon az állami vagyon lényegesen nagyobb a kívánatosnál. Ezért fontos a reprivatúzálás előrehala­dása, s várhatóan e téren is jelentős szerep hárul az Ál­lami Számvevőszékre. Már hozzáláttak a reprivat.izá- lással kapesólatos anyag- gyűjtéshez, s az elemzések elkészítéséhez, Hagelmayer István, a to­vábbiakban elmondotta, hogy jelentősen átdolgozták a szervezet költségvetését, mert az Országgyűlés leg­utóbbi ülésén nem találta elfogadhatónak. (Folytatás a 3. oldalon.)' Megyénkben a vizek 93 százaléka feliszíni, vagy fel­színhez közeli, ebből kö­vetkezően sérülékenyek az ártalmakra. A vassal, man­gánnal, nitráttal szennye­zett vizek egészségtelenek a fogyasztásra, s így kizá­rólag a vezetékes rendszer kiépítése jelenti a meg­nyugtató megoldást. Nap­jainkban azonban a nógrá­diaknak csak a háromne­gyede jut vezetékes ivó­vízhez, ennélfogva sok még a teendő ezen a téren. Ahhoz, hogy zavartalan legyen szűkebb pátriánk ivóvízellátása, naponta 85 ezer köbméterre volna szük­ség. Ezzel szemben mind­össze 54 ezer köbméter áll rendelkezésünkre. A hiány­zó 31 ezer köbméter felét fejlesztésekkel helyben biz­tosíthatjuk, másik részét viszont a megyehatárokon kívülről kell behoznunk. — A külső vízbetáplálás biztonságosan és leggazda­ságosabban a Duna bal parti kavicsteraszába fúrt kutakból valósítható meg — mondotta Holles Miklós, a megyei tanács műszaki és környezetvédelmi főosztá­lyának vezetője. — A be­ruházás prognosztizált költ­sége 1 milliárd 526 millió forint, s a kivitelezés há­rom ütemben történik. A munkálatok aZ ezredfordu­lóra fejeződnek be, s ek­kor már minden nógrádi lakos egészséges ivóvizet fogyaszthat. A beruházás első üte­mével 1991. május elsejéig, második lépcsőjével 1995. december végéig, kell el­készülniük a kivitelezők­nek. Mindkét részprogram megvalósításával öt-ötezer, összesen tehát tízezer köb­méter vizet nyerünk napon­ta. Ennyivel gyarapszik megyénk vízbázisa. Ennek köszönhetően újabb tizen­nyolc település kapcsolha­tó be a vezetékes vízellá­tásba. A beruházás har­madik ütemének feladatait 2000-ig szándékozzák végre­hajtani, s naponta továb­bi 10 ezer köbméter vi­zet nyerünk a Dunából. Ettől kezdve nem lesz víz­gond megyénkben. A fejlesztések első és má­sodik lépcsőjének 320 mil­lió forintra rúgó költségeit a Környezetvédelmi és Víz­gazdálkodási Minisztérium magára vállalta. A pénzből a Duna kavicsteraszába fúrt kutakat és a vác—ihermá- nyi vizműtelepet összekö­tő vezeték építési kiadásait is fedezik. A szendehelyi (Folytatás a 2. oldalon.) Éhségsztrájk a tarján! autójavítónál i A salgótarjáni autószervizben folyó vissza­élések pártatlan vizsgálattal való leleplezését szeretné elérni tegnap reggel 6-kok (megkez­dett éhségsztrájkjával Vass Gábor, a szerviz tmk-villanyszerelője. A 43 éves férfi, 1986 óta dolgozik a szer­vizben, s mint mqndta most megelégelte a panamákat. >Az éhségsztrájk ötlete január 17-én, a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságon tartott fegyelmi tárgyalásaki fogalmazódott meg benne. A bíróság egyébként kokábbi fe­gyelmi büntetését enyhítette. (Folytatás a 8. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom