Nógrád, 1990. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

NÓGRÁD POLITIKAI NAPILAP XLVI. ÉVF.. 1. SZÁM ARA 4,30 FORINT /J^^/fO/j 1990. JANUAR 2.. KEDD Mit várok 1990-töl? * Címszavakban is hosszadalmas lenne a felsorolása, hogy mit kaptunk 1989-től. Minek az éve is volt a távozó esztendő? A Magyar Köztársaság kikiáltásáé? A népszavazásé? A pártállam széteséséé? Bős—Nagymarosé? A mártírok temetéséé? A megkésett igazságszolgáltatásoké? A magyar futball látványos vonaglásáé? Mindezeké és az egyéni örömöké-gondo- ké. Milyen legyen mindezek után az új esz­tendő? A kívánságlista csak akkor lehetne teljes, jól tudjuk, ha 'mindenkit megkér­deznénk, aki szóra bírható a reménykedő várakozásban. Erre nincs mód. De kíván­juk mindenkinek, amint a nyilatkozó sze­mélyiségeknek is: bárcsak találkozhatná­nak a vágyak, és a valóság 1990-ben! (■ köfijyj] Kadlóf már nem spórol autóra... Röviddel az új év beköszönte előtt ismét rajtra készen állt a fővárosban . a Körcsarnok előtt az az ezer „megszál­lott”, aki fittyet hányva a pezsgősüveg hívó szavának, egy Trabantért vállalkozott 2600 méter lefutására. A győzelmet Kadlót Zoltán, az SKSE atlétája szerezte. meg. (A vele készült újévi interjú a 7. oldalon olvasható.) Új csehszlovák belügyminiszter Mezei András író: Az önzésem találkozzon az ország érdekeivel. Ami .nekem jó, legyen az ország­nak is ugyanolyan jó. Ma­gyarország életében pedig azt kívánom: jöjjön a Nyu­gat, de ne a Vadnyugat! Kosa Ferenc filmrendező: . 1989-ben történelmi for­dulat ment végbe: lezajlott egy vértelen forradalom, amely felszámolta a sztálini típusú pártállami diktatú­rát. Lehetőségünk nyíloflt történelmi álmunk, a „Dé- mos-kráeia”' — vagyis a néphatalom megvalósításá­ra. Az 1990-es esztendő daá- imai kérdése: vajon elhárít- flUk-e a külötoféle — bail- és ■jobboldali — önkényuralmi (törekvéseket, képesek le- szünk-e megszilárdítani de- (inokralflilkus vívmányain- ikait, lesz-e erőnk az ország gazdasági, politikai és kultu­rális szuverenitásának vé­Január elsejétől ismét a 'régi, a Jász-Nagykun-Szol- nok nevet viseli a mosta­náig Szolnok megye elne­vezésű alföldi régió. A tör­ténelmi elnevezés vissza­állítását a Magyar Demok­rata Fórum karcagi szer­vezete kezdeményezte, az­zal az indokkal, hogy á megye nevében két jelen­tős tájegysége — a Jászság és a Nagykunság — is kap­jon rangjához méltó meg­jelölést. A névváltoztatási deliméhez? A tankok és a bankok diktatúrája helyett síi,kerül-e megteremtenünk egy minden eddiginél em­beribb, sízabaidalbb és igaz­ságosabb társa dalimat? A szinte kilátástalan eszten­dőik után én most őszintén bizakodom! Abban remény­kedem, hogy mindezt egy év (múlva is elmondhatom még. Demján Sándor; a Magyar Hitel Bank elnök-vezér­igazgatója: A magánéletben változat- lamágot szeretnék, az or­szág életében'pedig, a szü­lető demokrácia szülési fáj­dalmait várom 1990-Jtől. Dr. Nagy Gyula, *a Ma­gyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke: ( Is'tenbe vetett hittel, re­ménységgel nézek a jövő esztendőre. Mint egyházi vezető azt várom, hogy az ■egyházak teljesen szabadon végezhetik szolgálatukat ’a hitéletben, népünk erkölcsi, szándékot 1 számos fórum és szervezet támogatta, majd a Minisztertanács 1990 el­ső napjától életbe lépett rendelettel módosította a megye közigazgatási elne­vezését. Ennek értelmében a ta­nácsok és szakigazgatási szerveik működési terüle­tükön a szükséges intézke­déseket már megtették. Minden olyan szabályzaton, nyomtatványon, okiraton, amelyen a megye nevét is kulturális és szociális életé­ben, a gondokkal küzdő emberek között. Országunk számára azit vároyi, hogy a közeli választások után, valóban demokratikus és egységes néppé fejlődünk, hídldá leszünk Kelet és Nyugat közötit egy békés együttműködésre épülő vi­lágban. Remélem, hogy 'több idő,m jut a csafládra, gyer­mekeim és' unokáim szá­mára, s szeretnék 'több időt az írásra, a teológiai tudo­mányos munkára és a to­vábbi' aktivitásra a nemzet­közi egyházi életiben. Bánffy pyörgy színmű­vész, országgyűlési képvi­selő: A magánéletben két újabb, útban levő unokám egész­séges megérkezését várom. Az ország életében pedig: politikai torzsalkodás he­lyett minden erő összefogá­(Toly tatát c >. oldalon.) jelölik, a jövőben az új el­nevezést alkalmazzák. A ta­nácsi vállalatok és intéz­ményeik névjelző és tájé­koztatási tábláikat valamint bélyegzőiket folyamatosan cserélik ki. Ugyanakkor a helyi tanácsok értesítették az egyéb gazdálkodó szer­vezeteket. társaságokat, szö­vetségeket és az országos hatáskörű szervek megyei kirendeltségeit, hogy az új név hivatalossá válásával hasonló módon járjanak el. Kevesebb ruhát veszünk A Kereskedelmi Miniszté­riumban elkészült a jelen­tés a fogyasztási cikkek 11 havi forgalmáról. Eszerint a kiskereskedelem január ele­jétől november végéig 726,3 milliárd forint értékű árut értékesített, ez az összeg fo­lyó áron 16,7 százalékkal több mint az elmúlt év azo­nos időszakában, összeha­sonlítható áron, mennyiségé­ben azónban 0,8 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A lakosság élelmiszerek­ből a tavalyival azonos mennyiséget, vegyes ipar­cikkekből 2,5 százalékkal többet, ruházati termékek­ből 13,4 száazlékkal keve­sebbet vett, mint az elmúlt ev első 11 hónapjában. A vendéglátás forgalma 8,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A nagykereskedelmi be­szerzések értéke 9,2 száza­lékkal, az eladásoké ennél valamivel gyorsabb ütem­ben, 14,1 százalékkal bő­vült. Ezen belül azonban a hazai forrású vásárlások mérsékelten, mindössze 6,1 százalékkal nőttek, az im­port azonban továbbra is dinamikusan bővült^ 11 hó­nap alatt 24,2 százalékkal. A behozatal az átlagosnál lé­nyegesen nagyobb mérték­ben növekedett, műszaki árukból, — 68,3 százalékkal — és építőanyagokból — 38,8 százalékkal. A fogyasztásicikk-keres- kedelem készleteinek értéke november 30-án 150,3 milli­árd forintot tett ki, ez az összeg 34,3 milliárd forinttal volt több mint egy évvel ko­rábban. A készletnövekmény 87,6 százaléka a vegyes­iparcikk-kereskedelemben halmozódott fel. A novemberi áruellátásról a jelentés megállapítja: a kínálatot alapvetően a hó­közben életbe lépett élelmi- szerkivitelii tilalom határoz­ta meg, amely egyrészt ja­vította a hazai lakosság vá­sárlási körülményeit, más­részt azonban előidézője volt a készletek növekedésének. A Néppárti Richard Sa- chert nevezte ki szombaton belügyminiszterré Cseh­szlovákia újonnan megvá­lasztott elnöke, Václav Ha­vel — közölte a csehszlo­vák televízió. Richard Sacher eddig tárca nélküli miniszter volt a december 10-én alakult Január elsejével mintegy ötven százalékkal leérté­kelték a lengyel nemzeti valutát, a zlotyt a konver­tibilis valutákhoz képest. Vagyis a Lengyel Nemzeti Bank hivatalos árfolyamán egy dollárért 9500 zlotyt ad­nak,' ami éppen egyhar- mincad része annak, amit a zloty januárban a hiva­talos árfolyamon ért. A zloty árfolvamg az utóbbi két hónapban roha­mos tempóban csökkent, mert Tadeusz Mazowieczki kormánya a Nemzetközi Va­lutaalap ösztönzésére a ko­rábban már egységes ke­reskedelmi és turistaárfo- lyaim után a szabadpiaci és a hivatalos árfolyamot is azonos szintre kívánta hoz­ni. Ami most nagyjából si­került is. mert a szabad­piaci árfolyamon dolgozó pénzváltók szombaton kö­rülbelül ezen az árfolya­mon — 9 500—10 000 zlo­tyért — vették és adták a dollárt. Még nem jelentették be, de nyilván a zlotyt a szo­cialista országok valutái­hoz képest is le fogják ér­tékelni január elején. 1989- ben január és december kormányban. A belügymi­niszteri poszt' azóta üres volt: a tárca felügyeletét két helyettesével együtt Marián Calfa miniszterel­nök felügyelte. A . belügyminisztérium alá tartozott korábban a titkosrendőrség, amit nem­régiben feloszlattak. között a lengyel valuta ér­téke tizenhatodéra csök­kent a forinthoz képest. A jelenlegi leértékelés után a zloty új árfolyama aligha tekinthető tartósnak, de a további értékvesztés a jövő évi inflációtól függ majd. Egyelőre több-keve­sebb biztonsággal a január­ra várható inflációt 45 szá­zalékosra ’teszik. A továb­biakban, az év végéig a tervek Szerint mérséklődni fog az infláció, és éves szinten nem lesz több mint 140 százalékos. A lakosságot leginkább érintő áremeléseket már bejelentették. Januártól például átlag négyszeresére nő a lakbér, az elektromos áram. a távfűtés és a me­legvíz-szolgáltatás tarifája, a gáz. a szén ára. 300— 400 százalékkal drágul az autóbusz- és a vonatközle- kedés, 150—200 százalékkal a postai szolgáltatások. Négyszeresére emelkedik a gép'kocsiibiztbsítás és . az út­adó. A zloty leértékelése és az ártámogatások megszünte­tése nyomán jelentősen emelkedni fog számos im­már szabadáras élelmiszer és fogyasztási cikk ára is. Ismét a régi név: Jász-Nagyknn-Szolnnk megye Leértékelték a zlotyt Kiborító... Ez laz év is úgy kezdődött, mint a többi.. Még a kukák is kidőltek, csak nem a pezsgő, hanem a pezsgőzők hatására. (Üjév reggelének tapasztalatait a 8. oldalon összegezzük, némi képi megjelenítéssel együtt.) Nem volt könnyű év 1989. Mondják, a neves író, Arthur Schnitzler egy érte­kezletről jövet megjegyez­te: — Ha én nem lettem volna ott rettenetesen unatkoztam volna. Ott voltam. Unalomra nem nagyon adódott alka­lom. Mindenesetre, kezdő­dik az új év. Meglátjuk, egy esztendő múlva, milyen volt. Az életbölcsességekkel addig is vigyázzunk. Még úgy járhatunk, mint a két vadász, akik fegyverrel a kezükben pipázgatva üldö_ gélnek egy fatönkön, mö­göttük a fűben vérszomjas oroszlán, éppen ugrásra ké­szül. így szól az egyik a másikhoz: — Kérlek szépen, nekem az a felfogásom, hogy ami már mögöttünk van, azzal nem törődöm. És mi van az oroszlán­nal? Ha ezt tisztáztuk, mehetünk tovább és fölte- hetjük a kérdést, hogy mi lesz velünk. ☆ Erről Viszont egy mi­napi, kölni újság karikatú­rája jut eszembe, a címe: Együttérzés. Egy hölgy ül a zongoránál és énekel. Mellette egy úr, megadó ábrázattal. Hölgy: „Külö­nös, valahányszor leülök zongorázni, mindig úgy el­szomorodom.’’ Űr: „Én is.” Tehát ne tegyük föl mindig a kérdést? Ez per­sze nem igen lehetséges. Walt Whitman amerikai költő azt hirdette: „Az em­berek ügyét mindenkinek képviselnie kell, aki em­ber.” ☆ És az ember úton jár. Ezek különfélék. Az ös­vénytől a sztrádáig sokféle utat ismerünk. Vannak gödrös és sima utak. Éjjel, nappal egyformák, ez a jó bennük. Az egészen széles és sima utak a sztrádák. Mellettük reklámokat zör­get a szél, amely mifelénk főként az Atlanti-óceán vagy a Földközi-tenger fe­lől érkezik. A tenger is út, csak hullámzik. Út a leve­gő is. Ám nemcsak föld fe­letti, hanem föld alatti utak is vannak, azokon ritkáb­ban közlekedünk. Az utak tehát sok mindenben különböznek egymástól. Egyben azonosak. A mesz- szeségeket őrzik. Nincs kezdetük és nincs végük. Azért utak. Mégis el aka­runk jutni a végükre. Azért vagyunk emberek. ☆ % A shell angol szó. Azt jelenti, kagyló. És azt is, hogy gránát, lövedék} Ét­nek mi tetszik. Bizonyára sokan gyűjtöttek kagylót a nyáron. Tartottak-e egyet a fülükhöz? A tengeri kagyló némely fajtája tompa hangot ad, mint amikor távolról morajlik a tenger. S ha a szó másik jelentésére gondolunk? Kö­szönjük, ebből nem kérünk. De vajon elég az, ha nem mi halljuk a robbanás za­ját? Mindenesetre, a kagyló hangja távlatosat b és megnyugtatóbb, jóllehet, ha halljuk, egy idő után saját kicsiségünk érzésétől sem szabadulhatunk, . mindent elborít bennünk az óceán, a hullámos, szabad ten­ged ragyogása. Erről Wolf­gang Bachler így ír egyik versében: „A tenger, a lát­hatatlan, mindig jelen van, mint a fény és az éj.” ☆ De mit csinál a vörös­begy? Ezt kérdezi egy angol gyermekvers is, miközben leírja, hogy fújnak az észa­ki szelek, s mi várjuk a havat. Hát, ül majd egy meleg csűrben és szárnya alá} dugja a fejét, szegény feje. S ha ez a vörösbegy nem is madár, hanem tűn. dér? Akkor is, mi mást tehetne? Ha még| a tündéreket is ilyesféle kényszerpályára szorítja a tél, mire számít­hat az ember. Nosza, ke­ressük csak meg azokat a csűröket, ha még léteznek. T. E. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom