Nógrád, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-17 / 193. szám

‘ GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a drága feleség, és édesanya, BARTHA BÊLÂNÊ DR. HAVERLA MARIA 1989. augusztus 1-jén, 62 éves korában a türelemmel viselt, hosszan tartó beteg­sége következtében el­hunyt. Kívánsága szerint hamvait szűk családi kör­ben, csendben a családi 6írba örök nyugalomra he­lyeztük. Emlékét kegyelet­tel örökre szívünkbe zár­juk. FÉRJE, BARTHA BÉLA, FIA, DR. BARTHA IVAN Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett édes­anya, nagymama, MAG JANOSNÊ szül.: Herczeg Sára *78 éves korában elhunyt. Temetése 1989. augusztus 18-án, 15 órakor lesz a zagyvapálfalvai alsó teme­tőben. GYÁSZOLÓ CSALÁD Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy LANTOS NIKODÊMUSZ a szeretett édesapa, és nagyapa elhunyt. Temetése 1989. augusztus 18-án (pén^- teken), 13.30 órakor lesz*a salgótarjáni régi központi temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALAD Mély fájdalommal tudat­juk, hogy ÖZV. ' DR. RAVASZ DEZSÖNÉ szül.: Matócsy Margit 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1989. augusztus 18- án, pénteken 17 órakor az aszódi temetőben lesz. GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálós kiiszöhetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, HEGEDŰS ENDRENÊ temetésén részt vettek, s fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. GYÁSZOLÓ CSALÁD Pályázatot hirdetünk megvételre, a 21-es főút, Pásztó határában lévő MÄTRAKAPU FOGADÓ-ra. Pályázatokat ármeg­jelöléssel kérjfik. Beküldési határidő: augusztus 31. Cím: 1161 Budapest, János u. 175. SZENÁTOR. Az örhalmi Hazafias Népfront Mgtsz Balassagyarmat Nyírjes területén a 6. tó feletti zártkerti földjeinek értékesítését megkezdte. Érdeklődni: Örhalom, Mária- major, Kánya Zoltán ágazatvezetőnél. A Hazafias Népfront Mgtsz azonnali be­lépéssel felvesz: mezőgazdasági gépszerelő, motorszerelő szakmunkásokat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: műszaki főágazat- vezetőnél, örhalom, Mária- major. A Hazafias Népfront Mgtsz öhalom felvesz: a faipari telepére segédmunkásokat, szalagfűrész-kezelői és szegezői munka­körbe. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Szabó Tibor ágazatvezetőnél, Balassagyarmat, Nyírjes. □ □□ HIRDESSEN ÖN IS A NÓGRÁD-BAN ! □ □a a Radius Hungarians részvény Aki nem kockáztat és 5 évre leköti pénzét garantáltan a névérték négyszeresét kapja vissza Befizetési határidő: 1989 augusztus 31. A korlátozott számú kibocsátás miatt kérjen mielőbb tájékoztatót és befizetési csekket! APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS Pásztó és Vi­déke Afész fel­vesz: — kőművest, — villanyszerelőt, — vízvezeték­szerelőt, — hidegburkolót, — ács-állványo­zót, — építésztech­nikust. Jelentkezni le­het: Szőke Imre részlegvezető, Pásztó. Felsza­badulás tér 2. JÁRMŰ LADA 2107-es­kiutaiás 1993-ra visz- szaigazoiva, átadó. Kishartyán, Rákó­czi út 26. Juhász. NÉGY és fél éves Dacia, vagy szep­temberi átadású TL54-es kiutalás el­adó. Érdeklődni : Balassagyarmat, kér. isk. Hétvezér út 26. KS-ES ]500-as La­da áron alul. sürgő­sen eladó. Salgó­tarján, Malinovszkij út 24. KILENC hónapos Opel Kadett eladó. Érdeklődni lehet a 10-006-os telefonon egész nap. PI-S, 120-as Skoda eladó. Érdeklődni: Balassagyarmat. Jó- sziv út 35. NÉGY és fél éves Dacia eladó. Salgó­tarján, Alkotmány út 7. X em. 58. KETTŐÉVES Tra­bant kevés kilomé­terrel. ugyanott mély babakocsi el­adó. Érdeklődni: Karancslapujtő, 200- as telefonon. HÉTEVES 1200-as Combi eladó. HO 000 Ft. Olcsóbb csere érdekel. Nagy- lóc, Kossuth út 4. ELADÓ Ludány- halászi, Bajcsy út 8. sz. alatt 3 db üszöborjú és ugyan­itt PK. írsz, Tra­bant Combi. ELADÓ jó álla­potban levő Dacia. Fásztón. cím a Mű­velt Nép Könyves­boltban. UB írsz. Wartburg lejárt műszakival eladó. Mátraszőiős. Gomba út 14. ŰZ-S 1200-as piros Lada eladó. cím: . Szurdokpüspöki. Rá­kóczi út 30. Berta. TV-S Trabant el­adó Érdeklődni: 18 órától. Mátrasző- lős. Balkán út 29. PY-OS, 1500-as La­da, 1991-ig érvényes műszakival eladó. Nemti, Honvéd út 22. Handó. PD írsz. Trabant Combi eladó. Ér­deklődni: Szarvas­gede. Kossuth u. 91. 15 óra után. SKODA 100-as al­katrész kapható. Zagy vápái fal va. Cso­konai út 106. Ugyan­itt 1200-as Lada-vál- tó eladó. KN-es Wartburg frissen műszakiz­va eladó. Érdek­lődni: 17 órától, Salgótarján, Ker- cseg út 44. tßz\. í. ZM-ES Trabant friss műszakival el­adó. Somoskőújfa­lu. Szondi út 20. INGATLAN ELADOM, vagy családi házra elcse­rélem egy szoba 2 félszobás OTP-s la­kásomat. Cím: Fe­ledi István, Balas­sagyarmat. Hunya­di út 8. III. em. 11. 2 és félszobás tár­sasházi lakás ga­rázzsal eladó. Salgó­tarján, Kercseg út 35. BALASSAGYAR­MAT, Gárdonyi G. út 24. sz. alatt 3 szobás, összkomfor­tos családi ház, ga­rázzsal eladó. BALASSAGYAR­MATON, a sport- csarnok mellett, ker­tes családi ház .és Nyírjesben üdülő­telek eladó. Érdek­lődni: Állami Biz­tosítónál, Karvai. ELADÓ Balassa­gyarmaton 2 szobás távfűtéses lakás reális áron. Érdek­lődni: a balassa­gyarmati takarék- szövetkezetben. SOMOSKŐÚJFA­LUBAN új családi ház. panorámás kör­nyezetben eladó. Cím : io-977-es tele­fonon. ZAGYVAPAL- FALVAN. jó fekvé­sű helyen komfort nélküli családi ház, nagy telekkel el­adó. Cím: 10-977-es telefonon. GORKI J-LAKO- TELEPEN, négyes sorházban levő 4 szobás, 140 m2 hasznos alapterüle­tű lakás, 90 %-os készenléti állapot­ban eladó. Éidek- lődni: Salgótar'án, Pécskő út 7. JV/li. Mindennap 16 érától. SALGÓTARJÁN­BAN kétszobás, er- kélyes. telefonos. la­kás eladó. Érdek­lődni: 14-704 telefo­non. KOTYHAZA- PUSZTAN zárt hobbikért termő gyü­mölcsfákkal eladó. Cím: Salgótarján, 10-977 telefonon. GARÁZST bérel­nék a Vásártéren. Telefon: Salgótar­ján, 14-548. OLVASÓSZOLGÁLAT A NÓGRÁD című megyei lap olvasóinak kívánunk Segít­séget nyújtani az apróhirdetések feladásánál az alant közölt kivágható megrendelővel, melyen postán felad­hatják APRÓHIRDETÉSÜKET. Tájékoztatásul közöljük a hirdetések általános forgalmi adót tartalmazó dijait: 1 szó hétköznap 8 Ft. Szombaton és ünnepnap 10 Ft. Legkisebb hirdetés 10 szó. A vastagon szedett első szó kettőnek számít, jeligés hirdetés ke­zelési dija: 75 Ft. Gyászhir milliméterenként hétköznap 10 Ft. Szombaton 12 Ft. A hirdetés megjelenése az összeg megérkezése utáni 3. napon várható. Kedves megrende* tőinktől olvasható aláírást kérünk. A jeligés hirdetéseknél kérjük feltüntetni, hogy személye­sen veszi át, vagy posta útján kéri a válaszleveleket. Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat, 3101 Salgótarján, Pf.: 96. Telefon: 10-977. Megrendelem a NÓGRÁD című megyei topba legközeleb­bi, szombati, hétköznapi (nem kívánt rész törlendő) {szá­mában a következő szövegű APRÓHIRDETÉST egyszer (vagy.............-szer) A hirdetés diját a címemre küldött befizetési csekk még- érkezése után azonnal feladom­Cím: névaláírás 198 hó nap. szem. ig.-száma ­CSALÁDI ház vá­rosközpontban el­adó. Közület részére is alkalmas. Érdek­lődni: Salgótarján, Dimitrov út 14. Vá- mosné. ADÁSVÉTEL FIGYELEM! Vásároljon zsá­kokat, amíg a készlet tart, a GAMSZOV Nm-i kirendeltségén, Balassagyarmat. Felszabadulás út 62. sz. alatt. Ara: 10 Ft/db* + 2.50 áfa. BIOGILISZTASOK, a legnagyobb lehe­tőség. OTP-hitel és visszavásárlás biz­tosítva. a legreáli­sabb áron. Ezenkí­vül: szaktanács­adás, házhoz szállí­tás. trágyábiztosi- tás megoldva. A legnagyobb pénzke­reseti lehetőség. Ezt követően a csiga- programban a lehe­tőség ’ korlátlan, melynek intézését, ha felkeresnek, biz­tosítom. 100 %-os garancia. Felvilágo­sítás : Szécsény, a buszmegállóban le­vő büfében. BIOGILISZTA helyi szerződéssel, ingyenes szállítás­sal eladó Balassa­gyarmat. ‘ Radnóti űt 2. PIAN1NOT ven­nék. Szécsény. So­mogyi Béla út 2. Dénes Jánosné. 280-AS abrichter eladó. Mátar­szölős. Felsza­badulás út 158 TI. ELADÓ rend­számmal ellátott 4- féle munkaeszközt működtető kerti­traktor. Érdeklőd­ni: 19 órától Szé­csény. 422 tele fonon. BIOGILISZTA eladó készpénzért és OTF*-re is. Salgó­tarján, Dimitrov út 34. Szökéék. BIOGILISZTA eladó 30 fill./db. Si­mon, Balassagyar­mat, Klapka u. 40. BIOGILISZTA el­adó szerződései, OTP-re is. Érdek­lődni: Felsőpetény, Mező I. út 36. HASZNÁLT, tápos, lyukmentes fóliazsá­kot veszek. Ar meg­egyezés szerint. Cim: Szabados Ele­mér, Balassagyar­mat, Irányi Dániel u. 16. Tel.: 740. BIOGILISZTA eladó kedvező áron, 25 fill./db. Ipolyszö- gi szerződéssel. Ér­deklődni: egész nap. Herfort Károly. Ba­lassagyarmat, Nóg­rádi-lakótelep 7. ép. I. lh., 4. em., vagy Gazsi Károlyné, Nagylóc. Bajcsy- Zsilinszky út 75. BÜFÉ teljesen felszerelve. forgal­mas helyen eladó Mátraszentistvá- non. Érdeklődni: Budapest, 149-640 te­lefonon. ŐSZI telepítésre íeketeribizli-tövek eladók! Balassa­gyarmat, Váci Mi­hály út 56. VEGYES BÚTOROZOTT 1. vagy másfél szo­bás lakást bérelnék Salgótarjánban. Ajánlatot a 10-977- es telefonra kérek. LAKÁST bérelnék hosszabb időre , Ba­lassagyarmaton. Ajánlatokat a taka­rékszövetkezetbe ké­rem. BESZTERCE-LA- KÖTELEPI OTP­lakást egy -1- két félszobás. értékkü­lönbözettel kisebb­re cserélném. Tele­fon: Salgótarján. 13-547. este. 27/1« cm, 62 kg­os, barna hajú, kék szeműi elvált férfi, rendezett anyagiak­kal megismerkedne korban hozzáillő, házias, szolid lány­nyal, vagy elvált asszonnyal. Fény­képes levelek előny­ben. „Rossz egye­dül” jeligére. Vála­szokat a szécsényi Pesti Divat hirdető­be kérem. Városközpont­ban, nagymére­tű, alagsori he­lyiségek, termé­szetes szellőzés­sel és világítás-, sál, raktározási vagy kisebb munkahely be­rendezésére ki­adó! cím: Salgó­tarján. Alkot­mány út 7. Sza- dai Nándor, kö­zösképviselő. X/58. lakás. DEBRECENI VIRAG­KARNEVÁL. Látvány és prog­ram ! Egész na­pos program, belépőjegy, ebéd. Utazás: -autó­busszal. Részvételi dij : 637 Ft. Jelentkezés az IBUSZ salgótar­jáni irodájában! ILONA napi meglepetés! „Bokréta” vi­rágüzlet nyílt" Salgótarjánban, a főutcán, a fran­cia pékség mel­lett. Bő válasz- . tékkal. olcsó ára­inkkal szeretet- tei várjuk ked­ves vevőinket. Eltűnt civilizációk nyomában Az ókori Ivlia modellje. 1989 nyarán ilyen evezős vitor­láson hajtsuk végre a „Fekete-tenger—89". elnevezésű, nemzetközi expedíciót. Július végén siklott le a sólyatérrői egy finomvonalú, karcsú evezős-vitorlás ha­jó, olyan, mint amilyene­ket úgy kétezer évvel ez­előtt is készítettek. Neve, Ivlia is a régmúltat idézi. A hajó hossza 25 méter, széliessége 4,6 magassá­ga 2;3 méter, teherbírá­sa 40 tonna, merülése 0,8 méter és 55 négyzetméteres a vitorlája. Odesszában vette fedélze­tére a Fekete-tenger—89. expedíciót, amelyet a hajó­zási igazgatóság, az odesz- szai tudományegyetem és a megyei komszomolbi- zottság szervezett. Onnan indult 2 hónapos csaknem 5 ezer kilométeres útjára] az egykori fekete-tengeri, hajósok kikötőibe. Az expedíció része az UNESCO Nagy selmyut ne­vű programjának és tulaj­donképen hosszú évekre szóló, átfogó program kez­dete. A kutatás kiterjed az ókori történelemre, a föld­rajzra, a víz alatti régé­szetre, a hajózás .történe­tére, a hajóépítésre, az ökológiára és az orvoslás­ra. — Az ősi Fekete-tenger melléke rengetek érdekes, bonyolult és megoldhatat­lannak tűnő talányt és tit-. kot őriz. Ezek évszázado­kon át vitákat kavartak és még mindig nincs rájuk végleges válasz, — mondta Mihail Agbunov történész, az expedíció vezetője. — Hérodotosz, a történelem atyja és más antik utazók tanúsága szerint a parto­kon nagy városok és kis­települések, szent helyek és templomok, kikötők és hor­gonyvető helyek, szigetek és világítótornyok voltak, de több mint 50-nek a helyét mindmáig nem találták meg, vagy vitatják. Azt például, hogy hol volt az ősi Odessz, amely a . mai Odessza névadója, Pirrosz és Antisz városa, amelye­ket elborított a tenget1 és így tovább. A Fekete-tenger . víz­szintje 2 és fél ezer év alatt legalább 5 méterrel emel­kedett, nagyon megválto­zott a partvonal, így sok objektum félig vagy egé­szen víz alá került. A ten-r gerfenéken többszáz ke­reskedelmi és hadihajó pi­hen. Hányán ábrándoznak arról, köztük Agbunov ex­pedícióvezető is, hogy fel­fedezzenek és felszínre hoz­zanak egy-egy szkita-antik hajót. Hiszen érdekes, hogy milyen hajók szelték itt a habokat, milyenek voltak hajózási tulajdonságaik, mekkora utat tettek meg egy nap alatt és így to­vább. Mikor kezdődött pél­dául a nyílttengeri hajózás, voltak-e térképek az antik időkben. Ezekre és egy sor más kérdésre keresik a választ, az expedíció tagjai és egy- útal azt is felmérik, milyen ma a tenger környezeti ál­lapota. Végül pedig nem is titkolt céljuk az, hogy fel­keltsék az ifjúság érdek­lődését az ősi civilizációk iránt. Alekszandr Belcsikov (APN) -

Next

/
Oldalképek
Tartalom