Nógrád, 1989. június (45. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-24 / 147. szám

35%rëre már 17 ezret gyártanak Naptető — exportra is A síküveggyár legújabb, a jö­vő évtől exportra is szánt ter­méke a személygépkocsí-napte- tő. A termékszerkezet bővítésé­nek, a továbbfeldolgozott üveg aránya növelésének jegyében született meg a gyártás ötlete, amely 1984-től foglalkoztatja a szakembereket. Ma már a ve­zérigazgató közvetlen irányítá­sával, önelszámoló egységként termel a naptetőgyártó üzem, vezetője Kivés Béla. a gyárt­mányfejlesztési osztály korábbi vezetője. — Kezdetben egy angol cég által kifejlesztett típust pró-# bált gyárunk kooperációban, az Interag közreműködésé­vel előállítani, amely azon­ban a felső keret és az üveg gyártástechnológiai nehézsé­gei miatt nem valósult meg — idézi vissza a naptető- gyártás krónikáját Kívés Bé­la. — Annyi hasznunk azon­ban lett belőle, hogy a nap- tetőüveg készítését elfogad­ható szintre fejlesztettük. Ezt követően a kecskeméti Mini-Max Kisszövetkezettel léptünk olyanformán üzleti kapcsolatba, hogy az álta­lunk szállított üveget egy sza­badalommal nem védett és adaptált típusba építette be. Ez a „felállás'’, azonban rö­vid életűnek bizonyult... Mégpedig azért, mert a síküveggyár által később összeszerelésre és forgalma­zásra is bérmunkában vál­lalt konstrukció hibásnak bi­zonyult, egyre-másra érkez­tek a reklamációk. A vevők természetszerűen nem tud­hatták, honnan erednek a meghibásodások, a beázások, ők egyértelműen a síküveg­gyárról alakítottak ki rossz véleményt. Üjabb, elodázha­tatlan lépésként olyan szer­ződés jött létre a felek kö­zött. miszerint a „mini-max" féle gyártási eljárás és bizo­nyos gyártóeszközök átkerül­tek a salgótarjániak birtoká­ba. Ekkor 1988 áprilisát ír­ták... — Gyártmányfejlesztési osztályunk viszonylag rövid idő alatt gyártható állapot­ba „hozta'’ a konstrukciót — folytatja a szakember. — Év végéig ötszáz naptetőt állí­tottunk elő, s a nullszériára azóta sem kaptunk rekla­mációt. Az eltelt idő alatt megmozdult a konkurencia, s egy hazai gmK orosházi üveg felhasználásával forga­lomba hozta a NAKITA fan­tázianevű naptetőt. Tekin­tettel a nagy országos igény­re, később az olasz VALLKO és a finn NORDLAMEX két- két, az osztrák MCD cég egy importterméket ■ dobott piacra. Az új versenyhely­zet gyors cselekvésre ösztö­kélt bennünket. Bár gyá­runk rendelkezik olyan in­novatív műszakiakkal, akik csoportot alkotva képesek lennének egy valóban jó gyártmány megalkotására, ez azonban időveszteséget okoz­na számunkra. Külföldön kellett keresgélnünk... Az NSZK-beli Schürmann cég több, mint hat éve ter­vez sorozatban gyártott nap­tetőket, s több változatát ad­ta el angol, francia és más nemzetiségű vállalatoknak. Ezzel, a legigényesebb pia­cokon is exportképes termé­ket kifejlesztő céggel kötött megállapodást a síküveggyár, amely kiterjed a naptető li-j cencének és gyártási eljárá­sának a megvásárlására, il­letve a gyártmánynak a né­met fél átal való visszavá­sárlására. — A honosított licenc és gyártási eljárás alkalmazá­sával előállított naptetőt jö­vő januártól hozzuk forga­lomba — közölte Kívés Bé­la. — Nemcsak belföldi el­adásról van szó, tudniillik a német partner 5 ezer darabot rendelt. Hogy ala­posan begyakoroljuk ma­gunkat a naptetőgyártásba, átmenetként, szerződést kö­töttünk a VALLKO-val, s en­nek értelmében 1000 nap­tetőszerkezetét vesszük meg, majd a mi üvegünkkel ösz- szeszerelve, felajánljuk meg­vásárlásra a magyar kocsi- tulajdonosoknak. Bevallom, olyan tlképzelés is vezérel bennünket, hogy az így be­vált termékek láttán az ola­szok üveget rendelnek majd gyárunktól. A naptetőgyártó üzemnek 16 dolgozója van, s hamaro­san új helyre költözik. A gyár alkatrészgyártó telepén, egy átalakított épületben ren­dezkedik majd be a marok­nyi csapat, ahol a mostani­nál jóval kedvezőbb körül­mények között végezheti a munkáját. Egyébként a nap­tető beszerelését is vállalják a szakemberek, s az áfával terhelt 7300 forintos költség még mindig jelentősen ala­csonyabb, mintha importból származó naptetőt vásárolna a magyar autós. — Nagy a kereslet a napte- tőnk iránt — mondta befejezé­sül az üzemvezető. — Nemcsak itthonról, hanem külföldről, a már említett NSZK-n kívül az NDK-ból és a Szovjetunióból is érdeklődnek felőle. Ennek örü­lünk, hiszen a külföldi értéke­sítéssel növekszik majd a jö­vedelmezősége. A jövő évben 17 ezer darabra szándékozzuk emelni a termelést. NSZK-beli partnereink is ismételten felhív­ták figyelmünket a minőségre, s a felelősséget átérezve, ma már minden dolgozónk nevét adja az általa összeszerelt termékhez. (kolaj) Eddig is voltak ötletek csak nem használták fel őket... Az egyedi üveg-gyártó üze­met 1987. .júliusában hozták letre. Jellemzője, hogy azon­nal az igényekhez igazodva tudja előállítani termékeit. Ezen az üzemen figyelhető meg a legjobban az a szem­léletváltás, amelynek a sík­üveggyár a sikereit köszön-# heti. Kállai Ernőt, a vállalat termelési főosztályvezetőjét arról faggatom: hogyan il­leszkedik a gyár egészébe az említett üzem. — Eddig is voltak jó ötle­teink, csak nem használtuk ki azokat — mondja. Az egyediüveg-gyártó üzemben egy-egy „műhelyszintű" ter­méket próbálunk ki, ame­lyek később „üzemszintűvé" válhatnak. Kisebb vállalko­zásban kisebb a rizikó is. A korábbi gyakorlatban ép­pen az volt a hiba, hogy azonnal bevezettek egy jó­nak ítélt terméket és arról csak később derült ki, hogy ela ’ iató-e a piacon. Ha nem­le volt a válasz, arra bi- zc milliókkal fizettünk rá. P így lagymatag volt < L, iránti lelkesedés, és- i ähezen ment a váltás. En-* nek csupán a fejekbe plán­tált „nagyipari szemlélet,” vált az oka, mely szerint i em az volt a fontos, hogy mit. hanem, hogy mennyit 1 'rmelt a vállalat. Nem be­< ülték meg azt a hásznot, mely a kis szériában, de yereségesen előállítható ter­mékekből származhat. Ezt tudja az egyediüveg-gyártó üzemünk. A megrendelőnek a legképtelenebb ötleteihez is rövid időn belül tud alkal­mazkodni. Ha nem jön be egy vállalkozás —, mert per­sze, ez is előfordul —, ak­kor kisebb, elviselhetőbb a veszteség. Méretei és létszá­ma ellenére tehát fontos szerepet tölt be a gvárstruk­túrájában.. Hulladékból dollárt... Az üzemen Göröcs Sándor üzemvezető kalauzol végig, Ha arra számítottam volna, hogy valamiféle modern kí­sérleti laboratóriumot fogok látni, akkor csalódnom kel­lene. Itt nem az elméleté, hanem a gyakorlaté a terep. A feltételek is hasonlato­sak — sőt modellértékűek — gazdaságunk helyzetéhez és lehetőségeihez. Itt ugyan­is számottevő befektetés nélkül a találékonysággal a lehetőségek felismerésével érnek célt. Tanúja lennék a magyar csoda megszületé­sének? — Az egyediüveg-gyártó üzemben kizárólag hulladék­anyagból, vagy a gyár más egységeiben előállított ol­csóbb termékből dolgoznak — mondja Göröcs Sándor. — Valóban, ahogy sorra vesszük a gyártmányokat, ki­derül, hogy azok anyaga — az előző gyakorlat szerint így is volt —, a bunkerben, vagyis a zúzdában végezné. Az egyedi üzemben azonban felhasználásra kerülnek! Ké­zi munkával például kisebb méretű táblákat szabnak az eldobandó üvegtáblákból, így azok máris a tőkés piac- ta érettekké válnak. El lehet példának okáért adni az Egyesült Államokba, ahol egy szentképárus portékáját védi majd a sarkain lekere­kített salgótarjáni üveglap. A szemétből dollárokat ás­nak elő. (Eszembe jut: miért kellett erre eddig várni?) Egy átjáróból épült meg puritán egyszerűséggel, egy három asszonyt dolgoztató üzemrész. Biztosítékok- aljá­ra, apró üvegkorongokat gyártanak. (Ellátják vele az országot). Közvetlen szom­szédságukban a gyár egyik portása jut némi mellékke­resethez. A hulladéknak szánt üvegtáblákat szabdal­ja kisebbre. Sokáig * hiány­cikk volt a laboratóriumok­ban a mikroszkópok alatt használatos tárgylemez. A síküveg tovább aprításával megoldották a problémát. Az üzlet annyira fellendült, hogy gondolkozni lehet a továbbfejlesztésen. Körüve­geket 15 mm átmérőjűektől — az említett biztosítékok alá valók — egészen 60 mm átmérőjűekig tudnak gyárta­ni —, ahogy a megrendel# kívánja. — Jelenleg tizenhárom féle terméket készítünk — folytatja az üzemvezető. Szemüveglencsétől a tűzol­tók maszkjának üvegéig igen széles skálán mozog­nak gyártmányaink. A világ több országába szállítunk, éppen az elmúlt hetekben fu­tott be egy japán rendelés. Az a csomag — mutat egy ládára — pedig üzletembe­rek megrendelésére indul útnak. — Egyszerű eljárásokkal, többszörösére növelik a sík­üveg értékét. Az sem biztos, hogy új ötletek kellenek. A régiek „felélesztése’,' is pénzt hozhat. Így van ez a jégvi­rágos üveg esetében is. — Ezt a terméket az idő­sebbek ismerhetik, hiszen sokáig megtalálható volt az ajtók, vitrinek üvegeként, Most ismét érdeklődés ta­pasztalható iránta, elsősor­ban a nyugati piacon. — Hogyan készül? — Kiábrándítóan egysze­rű technológiával. Mattíro- zott — homokkal fúvatott érdes felületű — üvegre enyvet viszünk fel. Ez csu­pán kézzel végezhető, sem­milyen modern gépsor nem viselné el sokáig az anyagot. Viszonylag magasabb hőfo­kon — a szükséges hőt olyan gyártási folyamatból nyerjük vissza, ami eddig veszendőbe ment — az enyv megszárad és „meghúzza'’ a mattírozott üveg felületét. Ettől keletkezik a jégvirágos minta. Szabályozni csak a hőmérséklettel lehet vala­melyest, de így sem tud­nánk két egyforma mintájú üvegtáblát gyártani. Ez a termék a szó szoros értel­mében véve is egyedi. — Hányán dolgoznak az üzemben ? — Harmincketten. Több­ségük képzetlen, betanított munkás. Elsősorban nőket foglalkoztatunk. — Hogyan lehet akkor ez mégis kísérleti üzem? — Itt a kézi munkán van a hangsúly. Egyébként kép­zett szakemberek is dol­goznak az üzemben. Magam­nak is három diplomám van. Nem az elméleti kutatást végezzük, arra ott van a gyártmányfejlesztés. Komoly beruházás nélkül, a kis ha­szon is haszon elv alapján dolgozunk. Ez nem jelenti azonban, hogy ne bukkan­hatnánk jelentős üzletet ígé­rő termékre, hogy terméke­ink nem hordoznának szel­lemi értékeket. De azt sem mondta soha senki, hogy csak a bonyolult eljárások a jók, és csak azokkal lehet eladható terméket gyártani. Mert azt hiszem, ez az utób­bi a lényeg. II csúcstechnika is jelen van... Az üvegipar is állandóan változik, fejlődik. A Salgó­tarjáni Síküveggyár géppark­ját folyamatosan lecserélték az évek soi’án, a gazdasági és műszaki vezetés idejében megtette a kellő intézkedése­ket, . így nem kerültek lé­péshátrányba. Az egyedi­üveg-gyártó üzemben sajátsá­gosak voltak a körülmé­nyek és a követelmények. A tömegtermelésben azonban modern, korszerű gépek vesz­nek részt. A nyereség zömét ma a húzott-, a biztonsági és edzettüyegek gyártása adja. A szakemberek már előrete­kintenek. A közeljövőben a mostani 6—7 mm vastag szélvédőüvegek gyártása he­lyett —, amelyet főként au­tóbuszokba és tehergépko­csikba építenek be — 3—4 mm vastagságú szélvédőket fognak gyártani, egy, új tech­nológia és új gépsor birto­kában. A szóban forgó be­rendezés az USA-ból érke­zik majd, várhatóan az utol­só negyedévben. A részletek­ről Bulyovszky Dezsőt, az edzettüveg-gyártó gyáregység igazgatóját kérdeztem. — A Glasstech kemencéről és az azt kiszolgáló berende­zésekről van szó. Valóban szinte valamennyi hasonló konstrukciót megnéztük, és ez a típus felelt meg leg­jobban az igényeinknek. A csúcstechnikát jelenti. A beruházás 4,5 millió dollárt igényelt. — Honnan a pénz? — Egy pályázatot nyújtot­tunk be, és minden remé­nyünk megvan rá, hogy megnyerjük a fejlesztési tá­mogatásul adható pénzösz. szeget. Nem az első eset len­ne. Már van gyakorlatunk benne... — Milyen új üzleti lehető­ségeket kínál a berendezés? — Az ezzel gyártott szél­védők már a nyugati kuta­tók minőségi követelményét is elérik. Érdeklődést mutat az Opel, a Mazda, a Suzu­ki, a BMW típusokat gyártó cég is. De adott esetben be­társulnánk egy hazánkban összeszerelendő autóhoz is. — Ügy tudom, hogy a kör­nyező szocialista országok­ban már működnek hasonló berendezések. Nincsenek ké­sésben? — Tény, hogy versenyhely­zet van, de ehhez hozzá kell szoknunk. Az igaz, hogy szomszédainknál is vannak hasonló berendezések. Ebből a típusból a világon kétszáz darab üzemel. A gép azon­ban csak gép. A versenyt azzal nyerhetjük meg, amiii itt, Salgótarjánban hozzáte­szünk. Pontos, megbízható, jó minőségű munkával. Csala Péter Szerkesztette: BUZAFAI.VI GYŐZŐ Fotó: KULCSÁR JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom