Nógrád, 1989. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-02 / 1. szám

'ILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Straub F. Brúnó újévi köszöntője (2. oldal) AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLV. ÉVF., 1. SZÁM ARA: 4,30 FORINT 1989. JANUAR 2., HÉTFŐ Válság után bizakodás (3. oldali Erőt és hitet ad a siker (4. oldal) Devcsics Miklós köszöntője Ismét mögöttünk egy esztendő, egy újabb év küszöbére érkeztünk. Hagyományaink szerint ilyenkor számvetést végzünk, átgondoljuk várható teendőinket. 1988. korszakos jelentőségű eseménye volt az MSZMP országos értekezlete, amely hazánkban is felgyorsította a szocializmus történelmi átalakításának folyamatát. Nemzetünk sorskérdése, hogy a magyar viszonyoknak, megfelelő megoldásokat találjunk a társadalmi fejlődés kihívásaira. Az egymást feltételező politikai és gazdasá­gi megújulást, az átfogó reformot az elmúlt évtizedek megőrzendő értékeire alapozva kívánjuk kibontakoz­tatni. Hosszú távú programunk szerint demokratikus szocia­lizmus megteremtésére törekszünk, amelyre a szocialis­ta jogállamiság, a többszektorú piacgazdaság a jellem­ző. Ennek érdekében rövid távon is fajsúlyos feladato­kat kell megoldanunk: megőrizni az ország pénzügyi egyensúlyát, mérsékelni az infláció növekedését, fokoz­ni a gazdaság jövedelemteremtő, exportbővítő képessé­gét. Csak stabilabb gazdasági pozíciókra építhetjük jö­vőnket, csak a hatékonyabb termelés teremt jogalapot az elosztási viszonyok igényelt továbbfejlesztéséhez is. Hasonló méretű és jelentőségű vállalkozás kevés volt eddig történelmünkben, nem csoda, ha a szokatlanul sok és- gyors változás ma megosztja a közvéleményt. Találkozni az előrehaladást akarva-akaratlanul fékező, a visszarendeződésre utaló szemlélettel és gyakorlattal, de számolnunk kell a realitásoktól elszakadó, a politi­kai destabiltizálást előmozdító veszélyekkel, és az egyé­ni érdékek által befolyásolt megközelítésekkel is. A közhangulatra leginkább a gazdaság problémáiból, az életszínvonal visszaeséséből, egyes rétegek különö­sen nehéz életfeltételeiből fakadó feszültségek vetnek árnyékot. Az észak-maigyarországi lakosság közérzetét kedvezőtlenül befolyásolja néhány sajátos regionális konfliktus kiéleződése — mindenekelőtt a nagy múltú, hagyományos iparágak bizonytalan ^orso —f- - , • té-' ' halmozottan hátrányos helyzete. Az itt élő emberek nem öncélú változásokat akar­nak, hanem boldogulásukat elősegítő eredményeket, a tradícióknak megfelelő jobb munka- és életkörülménye­ket várnak a megújulástól. Meggyőződésünk, hogy e remények nem teljesülhetnek változások nélkül, ezért nincs más választásunk, mint végigmenni a reform ma­gunk választottal, nem könnyű útján. Az előrelépés zá­loga a fegyelmezett munka, az áldozatvállalás és a hit abban, hogy nehézségeinket le tudjuk győzni. Az átalakulást a párt kezdeményezte, és a jövőben is élén kíván haladni a folyamatoknak. E küldetésének azonban csak egy megújuló, politizáló kommunista moz­galom képes eleget tenni. A szocializmus érdekei most felelős gondolkodást és cselekvést igényelnek minden embertől, a kisebb és nagyobb kollektíváktól. Az össze­fogást kívánja előmozdítani a párt is, amikor párbe­szédre, együttműködésre törekszik valamennyi konst­ruktív politikai erővel, mozgósítani kívája nemzetünk teremtő akaratát, életerejét, szellemi és fizikai energi­áit. Meggyőződésem, hogy az Észak-Magyarországon élő munkások, termelőszövetkezeti parasztok, értelmiségi­ek — akik mindig is keményen megdolgoztak az ered­ményekért és becsülték is azokat — átérzik a történel­mi pillanat felelősségét és legjobb tudásuk, képességeik szerint támogatják a kibontakozást. Közös elhatározásaink megvalósításához kívánok Bor­sod, Heves és Nógrád megye minden lakosának, erőt, egészséget, sikerekben gazdag, új esztendőt! (Elhangzott a miskolci körzeti rádióban 1989. január 1-én.). ■■■■■■■ Muhkával ünnepeltek Kint a ragyogó napsütés, bent a kemencék tüze ad vi­lágosságot és arcpirító mele­get. Szorgosan harapdál a polip, szúrós szagú gőz ter­jeng a hatalmas csarnokban. A Salgótarjáni Ötvözetgyár I. számú üzemében a meg­szokott ütemben folyik a munka az új év első nap­ján. A csapolóknak izzasztó hőségben kell dolgozniuk, pattog a szikra, de lángálló ruhájukon nem fog. Nagy Sándor a Heves me­gyei Terpesről jár be, társa épp most váltotta fel a ke­mencénél : — Megszokás kérdése a munkával való ünneplés — mondja egykedvűen. Tegnap egy kis tévézés volt, no meg pihentető alvás. Mi nem bíz­hatjuk magunkat a „majd lesz valahogy”-ra, ide kipi­henten kell jönni, s még így is kiszívja az erőt ez a mun­ka. Az adagolószinten tízen dolgoznak hattól kettőig — tájékoztat Kovács Béla mű­vezető, aki Zabaron lakik, s éppen harmincegy esztende­je lépte át a gyárkaput. — Nemsokára láthatják a csa­polást. Igazán szép látvány, el ne mulasszák! — marasz­tal. S amint mondja, néhány perc múlva tanúi lehetünk a műveletnek. Az üstben izzik, fortyog a ferroszilícium. amit majd acélszerkéz ;t finomí­tásához használnak fel Óz­Csapoláshoz gyárban. készülnek a Salgótarjáni ötvözet­don, a Lenin Kohászati Üze­mekben, valamint Ausztriá­ban, Olaszországban, s még más európai országokban is. A folyékony ferroszilíciu- mot — hőfoka 1400—1600 között mozog — szikraeső kö­zepette a „szendvicsre” ön- tik, közben egyre áthatóbb a felszálló gőz. A kemence heve egyszerre vonz és ta­szít. — Az ide jelentkezők egy részét az első látogatás után többé nem látjuk — mondja Vieüègi' Gyózu, a gyár disz­pécsere. — Itt nem marad meg akárki. Nem véletlen, hogy havonta egészségügyi szabadnapot kapnak, nem­csak a kemencék mellett dol­gozók, hanem a többiek is. A szalagrendszernél hár­man, a kettes üzemnél né­gyen dolgoztak ezen a napon. A Síküveggyár Zagyva III. húzóüzemében 42-en, a ke­verőüzemben pedig mintegy húszán kezdték munkával az új évet. Az öblösüveggyárban áz automata g'épáoí oitiíkl sem állt a termelés. Kevés kiutazd a határállomásokon Nem volt túl nagy a for­galom a határátkelőhelye­ken sem, csak Hegyeshalom­nál haladta meg kissé az át­lagosat a kilépők száma. Hétfőre a sok hazatérő mi­att — már valamivel na­gyobb számú utasra számí­tanak a határállomásokon dolgozók. Bár a szilveszteri forgalom nem tette próbá­ra az utazók, s a határállo­másokon dolgozók türelmét, az egész évet tekintve Sop­ronnál és Hegyeshalomnál rekordot ért el az útlevél- és vámkezelő szolgálat. Sop­ronnál a személyforgalom meghaladta az 5 milliót, a gépjárműforgalom csaknem elérte a másfél milliót, He­gyeshalomnál az utasok szá­ma több mint 8 millió volt, a gépjárműforgalom pedig megközelítette a 2 milliót. Szovjet fegyvernyugvás Afganisztánban Áz Országgyűlés állásfoglalása a pápa újévi üzenetéről Az Országgyűlés legutóbbi ülésszakán tájékoztatót hall­gatott meg II. János Pál pá­pa újévi üzenetéről, amely­ben a római katolikus egy" ház feje a nemzeti kisebb" ségek jogainak tiszteletben tartásáért emelt szót. Az Országgyűlés megbízta kül­ügyi bizottságát, hogy a tör­vényhozó testület előtt el" hangzottak szellemében fo" galimazza meg, s hozza nyil­vánosságra a magyar Or­szággyűlés állásfoglalásét a pápa békeüzenetiéről. Az Országgyűlés a dokumentu­mot eljuttatta az MTI-hez. Állásfoglalásában a Ma­gyar Népköztársaság Ország- gyűlése üdvözli és vala" mennyi állam, nép békés egy üttélésének előmozdítását szolgáló jelentős lépésnek te" kinti H. János Pál pápa ja­nuár l'jei, békevilágnapi üzenetét. Egyetért azzal, hogy a béke biztosításának nélkülözhetetlen feltétele az etnikai, nemzeti, vallási ki­sebbségek jogainak tisztelet­ben tartása; a kisebbségek egyéni és kollektiv jogai az általános emberi jogok meg­különböztetett fontosságú részét képezi. Kifejezi azt a meggyőződést, hogy a nem­zetközi, összefüggések miatt a kérdést egyetlen állam sem minősítheti saját, kizá­rólagos belügyének. Az Országgyűlés ezúttal is megerősíti mindén egyes ember elidegeníthetetlen méltóságának elismerését te­kintet nélkül arra, hogy mi­lyen fajhoz, kultúrához, nemzethez vagy valláshoz tartozik. Fontosnak tartja az emberi nem alapvető egységének szem előtt tartá­sát, ami kölcsönös szolidari­tásra kötelez. Hangsúlyozza, hogy a hátrányos megkü­lönböztetés nélküli kisebb­ségi lét feltételeinek bizto­sítása az államok feladata és kötelessége. A magyar Országgyűlés törvényhozói munkáját a jövőben is ennek (Folytatás a 2. oldalon.) flz év embere Cuellar Erősödik az ENSZ szerepe A francia rádió, a Paris- Match és az FR3 televízió világméretű felmérésében Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár lett az év embere. Második helyen végzett csekély különbséggel lemaradva Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitká­ra, aki tavaly az év embe­re volt. A harmadik helyen mögöttük messze lemaradva az év negatív szenzációja áll, az olimpián aranyérmé­től dopping miatt megfosz­tott kanadai rövidtávfutó, Ben Johnson, aki megelőzte Reagan amerikai elnököt. A francia rádió nemzet­közi adása (RFI) ezúttal hatodik alkalommal kérte hallgatóinak szavazatát és 32 507 levelet kapott a vi­lág 108 országából. Az ered­ményben erősen közreját­szott az RFI hallgatottságá­nak földrajzi megoszlása és a szavazás technikája. Min­den válaszolótól egy képze­letbeli dobogó három helyé­re kértek jelölést, s az így sitették. Döntően esett latba, hogy a szavazatok kéthar­mada a rádió legrendszere­sebb hallgatóitól, Afrika országaiból került ki. Az RFI eredményt összeg­ző viitaműsorában tüstént rámutatott, hogy Gorbacsov négy földrészen is elsőnek bizonyult, Afrika túlnyomó részvétele billentette a mér­leg nyelvét az ENSZ-főtit­kár javára. A szovjet vezető .kvázi duplázása az utóbbi évek páratlanul hatásos po­litikai egyéniségét mutatja, míg Cuellar ez évi sikere lényegében a világszervezet hatékonysága növekedésének elismerését. Maga a főtitkár úgy nyilatkozott az egyenes adásban, hogy „nem is hi­szem, hogy kiérdemeltem ezt a címet. De örülök neki, mert ebből is látszik, hogy az ENSZ-t egyre jobban is­merik szerte a világon.. A diplomata feladatának min­dig a béke egyengetését tar­tottam.” A rádió hírmagyarázói rá­mutattak, hogy a két leg­nagyobb hatalom viszonyá­nak erős javulása kedvező lehetőségeket teremtett a világ számos helyi válsága megoldásához és ebben nagy lendülettel és eredménnyel működött közre az ENSZ- főtitkár. A Szovjetunió teljes tá­mogatásáról biztosítja az afgán vezetés legutóbbi bé­kekezdeményezését, s a maga részéről kinyilvánít­ja: valamennyi, még afgán területen levő szovjet kato­nai egység január 1-től ugyancsak beszünteti a tü­zet — jelentették be szom­baton Moszkvában. A szov­jet külügyminisztérium nyi­latkozata méltatja a Nadzsi- bullah elnök által az egész ország területére meghirde­tett egyoldalú fegyvernyug- vást, s hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió döntése mind­addig érvényben marad, amíg tart az általános fegy­vernyugvás időszaka. A szovjet és az afgán ve­zetés rendkívüli lehetőséget teremtett a döntő fordulat eléréséhez a mielőbbi, igazsá­gos és átfogó rendezés kér­désében — állapítja meg a szovjet külügyminisztériumi nyilatkozat. A fegyvernyug­vás elsődleges, s ugyanak­kor szükséges előfeltétel, amely megkönnyíti és meg­gyorsítja a politikai rende­zés és a nemzeti megbéké­lés folyamatát minden terü­leten, s mindenekelőtt hoz­zájárul az afgán rők tárgy­szerű párbeszédének kiala­kításához, széles alapokon nyugvó kormány létrehozá­sához, amelyben minden szembenálló afgán csoporto­sulás részt venne. Az élet bebizonyította, hogy a fegyverek erejével nem lehet megoldani az af­ganisztáni problémákat: az erőviszonyok olyanok, hogy a harci cselekmények folyta­tása csak a vérontás állan­dósításához vezet, felesleges áldozatokat jelent, az egész afgán nép szenvedését fo­kozza. Ennek figyelembe­vételével kell végleges vá­lasztást tennie az afganisz­táni ellenzéknek, s azoknak, akik ezt az ellenzéket tá­mogatják — hangzik a szov­jet nyilatkozat, amely vé­gezetül utal arra, hogy a szovjet fél, egyebek között az Egyesült Államokhoz for­dulva, újólag kifejezi kész­ségét : kölcsönös alapokon január 1-től szüntessenek be mindenfajta fegyverszállítást az Afganisztánban szemben­álló erőknek. (MTI) Kenyérsütő A Salgótarjáni Vas­öntöde és Tűzhelygyár kísérleti üzemében el­készültek a kenyérsütő automaták prototípu­sai. Ezekben a hetekben tartanak a próbasüté­sek a korszerű beren­dezésekkel, melyek so­rozatgyártását az idén kezdik el. Képünkön Gordos Tibor és Három József lakatos állítja össze az új termékeket. — RT —

Next

/
Oldalképek
Tartalom