Nógrád, 1988. november (44. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF., 261. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1988. NOVEMBER 1.. KEDD mmmmmmmmmmmmKesätKaammm Ülést tartott a SZOT elnöksége (3. oldal) Virágillat-koszorú... (4. oldal) Érdemes szövetkezeti tagnak lenni!" (5. oldal) fi' Összehívtak az MSZMP Központi Dízottsögőt Mint arról már korábban hírt adtunk, no­vember elsejére összehívták a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését. A Politikai Bizottság javaslatára a testület jelentést vitat meg a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól, illetve meg­tárgyalja a népgazdaság 1988. évi várható fejlődéséről, az 1989—90. évi gazdaságpolitika fő vonásairól és eszközrendszerérői szóló jelentést. A Központi Bizottság ülését kö­vetően —, illetve már a napirendek vitája után — a közvélemény a sajtó útján rész­letes tájékoztatást kap a testület munkájá­ról, a vitáról, a kialakított állásfoglalásokról. (MTI) Mitől várjuk a műszaki megújulást? Átmenet a valóságos piacgazdálkodásba Konzultáció gazdasági vezetőkkel a megyei pártbizottságon Hol tartanak terveik tel­jesítésében két hónappal az esztendő zárása előtt me­gyénk legjelentősebb ipari üzemei? Milyen tervek, el­képzelések öltenek formát a jövő évet illetően? Ezekről a kérdésekről volt szó hét­főn Salgótarjánban a me­gyei pártbizottságon azon a konzultáción, melyre a nóg­rádi nagyüzemek igazgatói kaptak meghívást. A gazdasági vezetőket Devcsics Miklós, a megyei pártbizottság első titkára köszöntötte, majd ki-ki szá­mot adott az ez évi gazda­sági törekvések eredményes­ségéről, illetve a sikert hát­ráltató tényezőkről. A rö­vid helyzetelemzésekből is kiderült: lejárt az ideje a megye gazdasága egységes megítélésének. A kép sok­kalta színesebb annál, mint­sem egy kalap alá lehetne venni az üzemeket, vállala­tokat. Egyes gazdálkodók biztonsággal lovagolják meg a gazdasági hullámhe­gyeket, mások inkább csak vegetálnak, míg akadnak olyanok is, akik igen ko­moly gondokkal küszködnek. Valamennyi gazdasági egy­ség vezetője szóvá tette a begyűrűző infláoiós spirált: napi jelzések érkeznék a be­szállítók árdrágításáról, mely esetenként a száz szá­zalékot is meghaladja. Ügy tűnik, a kormány tavaszi, szolid árpolitikai magatar­tásra intő felhívása mára a feledés homályába merült. Hogy Is ne merült volna, hiszen a gazdálkodási gyen­gélkedéseket áremeléssel a legkönnyebb elpalástolni! Hasonlóan nagy gondot okoznak az anyagellátás za­varai: több helyütt már ed­dig is állni kényszerültek gyártósorok, s nincs garan­cia arra, hogy e több mint kellemetlen jelenség ne is­métlődjék meg többé. Egy bizonyos: sajátos át­meneti állapotot élnek meg manapság a gazdálkodók a piacgazdaság kialakulásá­nak útján. Ma az élvezhet nyerő helyzetet, aki a? adott állapotokhoz tud gyorsan, eredményesen alkalmaz­kodni. Az igazodás termé­szetesen jó piacismeretet, s a vásárlói keresletre gyár­tás- és gyártmányfejlesztés­sel való azonnali válasz­adást igényel. Ugyanakkor a tegnapi konzultáción is több gazdasági vezető fejez­te ki aggályát: a csökkenő befektetések korában a szerkezetátalakítás sürgeté­se legfeljebb fohász marad. Többször visszatérő gon­dolat volt a beszélgetésen a teljesítmények várt fokozó­dásának elmaradása. Sem ösztönzéssel, sem kényszerrel nem sikerült még megtalál­ni a többletproduktum vállalási kedve megcsappa­násának ellenszerét. Sokan a személyi jövedelemadó be­vezetésében látják ennek okát, ám aligha ok nélkül gyanítjuk: nem működnek kielégítően a belső érde­keltségi rendszerek sem. Az ipari vállalatoknál már javában folyik a jövő évi feladatok tervezése. Számos olyan ötletről hallottunk a tegnapi eszmecsere során is, melyek egyértelműen bizo­nyítják, hogy a gazdálkodók nem torpannak meg a külső feltételek hibáztatásánál, hanem meglévő mozgásterü­ket iparkodnak hathatósan kihasználni. Éppen a helyzetfelismerő és -alkalmazkodó készség az egyik ismérv, mely a gaz­dálkodó kollektíva politikai megítélésének alapja — hangsúlyozta a konzultáción Devcsics Miklós. Ez a képes­ség határozza meg. hogyan képes felzárkózni a világ­ban zajló folyamatokhoz. Ugyanilyen fontos kritéri­um az is, hogy milyen a belső szervezettség, a rend az üzemekben. A közvéle­mény egyre kevésbé tűri a gazdálkodói lazaságokat, fe­gyelmezetlenségeket, az eti­kátlan vezetői magatartást. A politikai hangulat, a közgondolkodás, a vezetés színvonala, a szakmai in­telligencia mind inkább fon­tos termelőerővé válik az (Folytatás a 2. oldalon.) Megszüntették az anyavállalatot, a Canz-MÄVAGOT, s a bizonytalanság miatt kilenc hónapon belül immár harmadik névvel és az ezzel járó szer­vezeti formában termel a mátraterenyei gyár. A kollektíva kiállta a meg­próbáltatásokat. s most ismét a fellendülés időszakát éli. (Kiportunk lapunk 3. oldalán.) Sok a tennivaló Tanácskozás a lakóhelyi demokráciáról A tanácstagok és a nép- frontbizottságok kapcsolata, együttműködése a lakóhelyi demokrácia fejlesztésében. — ez volt a címe annak az írá­sos vitaanyagnak, amelynek előterjesztője Petesházi Gá­bor, a HNF városi titkára volt azon az ülésen, amelyet hétfőn tartott a Hazafias Népfront Salgótarján városi elnöksége. A vitaanyag fontosnak íté­li meg az információk ára­moltatása szempontjából a testületekben való kölcsönös képviseletet, de eredménye­sebbnek találja azt a napi kapcsolatot, amely a moz­galmi, a tanácsi és tanács­tagi feladatok ellátása során döntően már kialakult. A lakóhelyi demokrácia egyik legközvetlenebb módjaként említi az országgyűlési kép­viselők és a helyi tanácsta­gok választását. Kiderült az is a vitaamyag- böl, hogy a népfront város- körzeti bizottságainak több­sége rendszeresen segítséget nyújt a tanácstagok választó- kerületi tevékenységének (Folytatás a 2. oldalon.) „Fagypont alatt a hideg megeszi a cukrot!” — szól­tak az érsekvadkerti termelőszövetkezet földjén az erő- és munkagépkezelők, akik nagy ütemben látták el teendőiket. A hatalmas kupacokba gyűjtött cukor­répát Szunyogh László rakodógép-vezető adagolta a pótkocsis teherautókra és traktor vontatta jármű­vekre. A szátoki határból a rétsági vasútállomásra viszik a termést, ahonnan azonnal a feldolgozó gyárba szállítják. —kulcsár— Grósz Károly Székesfehérvárott Megújult a Videoton televízió-gyártása — 50 éves vállalat Televízió-gyártásának megújításával ünnepeli fennállásá­nak 50. évfordulóját a székesfehérvári Videoton Elektroni­kai Vállalat. A világszínvonalú színestévé-család gyártásá­ra 1,8 milliárd forintos költséggel létrehozott technológiai sor átadása és a fél évszázados jubileum alkalmából hét­főn rendezett ünnepségen részt vett Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a kormány elnöke is. A főtitkár-miniszterelnök délelőtt érkezett Székesfe­hérvárra, ahol a Videoton központjában a vállalat ve­zetői fogadták. Grósz Ká­roly tájékoztatást hallgatott meg az évi 20 milliárd fo­rint termelési értéket előál­lító, 20 ezer dolgozót foglal­koztató Videoton eredmé­nyeiről, munkájáról, gond­jairól, s azokról a már meg­valósított, illetve tervezett műszáki, gazdasági, szerve­zeti intézkedésekről, változ­tatásokról, amelyeknek céljia a nagyvállalat világpiaci ver­senyképességének a megőr­zése, illetve javítása. A tájékoztatót követően a főtitkár-miniszterelnök meg­jegyezte: vegyes vállalatok alapítása Magyarországon még mindig bonyolult és hosszadalmas. A számos bürokratikus procedúra gyakran kedvét szegi a kül­földi vállalkozóknak. Ezen az állapoton — mondotta — változtatni kell, mert az adott eljárási rend már az együttműködés, a gazdasági fejlődés kerékkötője. Szük­ség van az ügyek intézésé­nek korszerűsítésére, egy­szerűbbé tételére. Ugyanak­kor felhívta a figyelmet ar­ra is, hogy piacaink és jó hírnevünk megőrzése érde­kében nagyon fontos, hogy termékeink minősége javul­jon, kifogástalan legyen. A tájékoztatót követően Grósz Károly, a Videoton vezetőinek kalauzolásával gyárlátogatásra indult. A gyárlátogatást követő­en történt meg az új szi- nestelevízió-gyártó techno­lógiai sor felavatása, illetve üzembe helyezése. Az NR 001 Videoton Thomson fel­iratot viselő nemzetiszínű szalagot Grósz Károly vág­ta el, majd megnyomta az automata berendezés indító gombját. Az avatóünnepség után Grósz Károly megtekintette az új üzemet: nagy érdeklő­déssel figyelte a televízió- gyártás egyes mozzanatait, a (Folytatás a 2. oldalon.) Takarékossági világnap aa / Ügyfelei megtartására törekszik az OTP Október utolsó napja im­már hatvannégy esztendő óta a takarékosság világnap­ja; ekkor a világ számos országában, így hazánkban is megemlékeznek az egyéni és a társadalmi méretekben folyó takarékosságról. Takarékoskodni annyit jelent, mint jövőnkről gon­doskodni. Ennek szellemé­ben szólt az ünnepen Zsidai László, is, az OTP megyei igazgatója hétfőn, a Salgó­tarjánban tartott meg­emlékezésen, amelyen részt vettek a takarékosság gon­dolatát hirdető társintézmé­nyek vezetői is. Az igazgató elmondta —, amint orszá­gosan is tapasztalható — megyénkben is kevesebb a betétállomány összege a hi­telállományénál. Az ismert okok — többek között életszínvonal-csök­kenés, ' a bankrendszerben bekövetkezett változások —, miatt- nem is várható, hogy sokkal kedvezőbb fordulat álljék be a megtakarítói szándékban. De lévén a ta­karékpénztár elsődleges feladata továbbra is a be­tétállomány gyűjtése — hi­szen ez képezi a hitelnyúj­tás alapját —, szélesíteni igyekszik szolgáltatásait. Például kincstárjegyet ez idáig 41,5 millió forintban értékesítették a megyében, és a november 1-től jegyez­hető letéti jegyre szóló elő­jegyzés összege október utolsó napjáig elérte a 23,9 millió forintot. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom