Nógrád, 1988. szeptember (44. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF., 209. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1988. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK „Önfuvar” a bérklubba (3. oldal) Nemzetközivé bővül a tábor (4. oldal) Történetek ügyeletben (5. oldal) n francia nagykövet jelenlétében Két tannyelvű gimnázium nyílt Pásztón Köpeczi Béla ünnepi beszéde A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Posta- forgalmi Szakközépiskolában szerdán ünnepélyes tan­évnyitót rendeztek. Ez azonban részint más volt, mint a többi: mától ugyanis megkezdődik az oktató-nevelő munka az iskola új típusú, francia—magyar tannyel­vű osztályában is. Az ünnepségen ennek megfelelően a helyi és a megyei állami, politikai és társadalmi szervek, intézmények, a posta képviselőin kívül jelen volt Franciaország budapesti nagykövete is, Madame Christiane Malitchenko is. A diákokat, a pedagóguso- kát és az érdeklődőket Deák Kálmán iskolaigazgató kö­szöntötte, majd Köpeczi Bé­la akadémikus, nyugalmazott /művelődési miniszter mon­dott beszédet. Egy olyan kis népnek, mint a magyar, amelynek nyelvét a világon mindössze csak 15—16 mil­lió ember beszéli, egziszten­ciális szükséglete, hogy a külső világgal érintkezni tud­jon — hangsúlyozta az aka­démikus. Ez az érintkezés megkívántatik a mindennapi életben, a személyes kapcso­latok alakításában; elenged­hetetlen szakmai vonatko­zásban, hiszen a külföldi gyakorlat, az ottani teenni- kai-kulturális eredmények megismerése saját fejlődé­sünknek is feltétele. Ma nem lehet bezárkózni, nem sza­bad beérni a provinciális ön­elégültséggel, valamiféle na­cionalista gőggel — minden nemzet számára elemi ér­dek a világgal való kapcso­lattartás. Nem elég persze hirdetni a nyíltságot, fel is kell használni arra, hogy megismerjük és a megisme­rés útján érvényesíteni tud­juk gazdasági, politikai és kulturális érdekeinket. Köpeczi Béla beszédében kitért a két tannyelvű gim­náziumok létrejöttének kö­rülményeire, a nyelvtanulás fáradságos, de szükséges munkájára, indoklását adta a francia nyelvtudás jelenkori hasznosságának és fontossá­gának. A francia nyelv — bár a második világháború után visszaszorult, főleg az angollal szemben — nemzet­közi jelentősége ma sem le­becsülendő, a posta nemzet­közi érintkezési nyelve. Ugyanakkor szimbolikus je-; lentősége is van, hogy Pász­tora került ez az iskola, amely harmadik a sorban: a XII. század végén francia ciszterci szerzetesek teleped­tek le itt, hirdetve az egy­szerűséget, a gyakorlatiassá­got, a földművelés iránti ér­deklődés és az oktatás előtér­be helyezésével. Az ünnepélyes diákgyűlé­sen felszólalt Madame Chris­tiane Malitchenko is. A fran­cia nagykövetasszony megkö­szönte a meghívást, jó tanu­lást kívánt, és kifejezte re­ményét, hogy az intézmény­ben folyó munka hozzájá­rul a francia és a magyar nép kölcsönösen jobb megis­meréséhez, barátságának erősödéséhez. Ígérte, nagykö­vetségük a jövőben is haté­konyan támogatja a francia tannyelvű oktatást, és később személyesen kíván meggyő­ződni, hogyan haladnak elő­re a diákok a tanulásban. A pásztói' tanévnyitót sza­valatok és az iskolai énekkar szereplése tették ünnepélye­sebbé. ☆ Az idén a fővárosban, a XVI. kerületi Frankel Leó Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. A 100 éves múltra visszatekin­tő, ugyanakkor a képzés tartalmát és módszereit, va­lamint tanműhelyének mű­szerparkját tekintve az egyiK legkorszerűbb hazai szak- oktatási intézményben meg­tartott szerdai ünnepségen Iványi Pál, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politi­kai Bizottságának tagja, Bu­dapest Főváros Tanácsának elnöke üdvözölte a megje­lenteket, és Czibere Tibor művelődési miniszter mon­dott beszédet. Középpontban a színvonal emelése Szarvasmarha-tenyésztési tanácskozás Az Elnöki Tanács Géczi Jánosnak,- az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága első tit­kárának közéleti és munkásmozgalmi tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vo­nulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét adományozta. A kitüntetést Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke adta át szerdán. Jelen volt a kitüntetés át­adásánál Lukács János, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára. ' (Méltató írásunk a 3. oldalon) Országos szövetkezetpolitikai találkozó Pannónia ’88 elnevezéssel szerdán Harkányban meg­kezdődött a hazai szövet­kezeti szakemberek hagyo­mányos országos találkozója. A három nagy szövetkezeti ágazat — a mezőgazdasági, az ipari és a fogyasztási szövetkezetek — vezetőinek idei, immár tizenkilencedik találkozójának központi gondolata: a szövetkezetpo­litika megújulása. Erről be­szélt megnyitó előadásában Köveskúti Lajos, az OKISZ elnöke, az Országos Szövet­kezeti Tanács soros elnöke Is. A tíznapos program során előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-megbeszélése- ket tartanak a szövetkezeti mozgalom és a szakminisz­tériumok szakembereinek, tudományos kutatóknak, egyetemi tanároknak a ve­zetésével. Olyan témákat dolgoznak fel, mint például a szövetkezetpolitika és az agrárpolitika reformja, a szövetkezeti törvény módo­sulása, a gazdasági társulá­sokról szóló törvény terve­zete, a szövetkezeti érdek- képviselet, a gazdasági és pénzügyi szabályozás a szö­vetkezetekben. Tanulmányi kirándulást tesznek Auszt­riába, ahol a szövetkezeti mozgalom és a népfőiskolák tapasztalataival ismerked­nek. Az ország minden részéből körülbelül 130 szövetkezeti vezető kapcsolódott be a Pannónia ’88 munkájába. A fórum rendezvényei nyitot­tak, előadásain, konzultá­cióin tehát minden érdek­lődő részt vehet. ményes a spermaterméke­nyítő képességük. Ez utób­bi azt jeleníti, hogy egy adag spermában 40 százalékkal több élő csírát garantálnak, mélyhez minőségi bizonyít­ványt is csatolnak. Az előbb említett előnyök a leányutódoknál a tejzsír és a tej javuló minőségében jelentkeznek. Ezután foglal­kozott az idős apaállatok hátrányaival, majd utalt ar­ra, hogy a Holstein—Fríz tenyésztésben, az utóbbi tíz évben, olyan robbanás kö­vetkezett be az USA-ban, Kanadában, Európa fejlett mezőgazdasággal rendelkező országaiban, amelynek elő­nyei a több tejben és a zsírban mutatkoznak meg. A Boscoop apaállatok­tól vásárolt spermán kívül jelenleg hét bika spermá­jával folytatnak kísérlete­ket. Az innen származó eredmények az év végén, il­letve a jövő év elején vár­hatók. A tenyésztői szívónál nő» velősében meghatározó fel­tételnek jelölte meg, a tar­tási és takarmányozási rend­szert. Szécsényben az az alapelv, hogy ez folyamatos és törésmentes legyen. En­nek tükrében ismertette a különböző életkorban alkal­mazott takarmányozási gya­korlatukat. Szorgalmazta, az Alkalmazott technológia be­tartását, amennyiben szük­(Folytatás a 2. oldalon.) A karancssági termelőszövetkezetben Új cipőipari üzemrészt adtak át A növendéküszö-telepen a szakembereket Soós Ottó, a telep vezetője kalauzul (a. Szerdán a KÖJÁL, a munkavédelmi felügyelőség, a tűzoltóság és a helyi épí­tési hatóság képviselőinek jelenlétében zajlott le a ka­rancssági termelőszövetke­zet új cipőipari üzemrészé­nek műszaki átadása és üzembe helyezése. Hajagos István, ipari fő- ágazatvezető tájékoztatója szerint az új üzemrészt egy 32 vagonos magtárból ala­kították ki. A munkálatok­hoz január közepén kezdtek hozzá, és augusztus elején fejezték be. A feladat el­végzésére a termelőszövet­kezet építőipari ágazata vál­lalkozott. Az új üzemrész — szak­nyelven szólva aljaüzem — egy termelőrészlegből, to­vábbá szociális helyiségből és raktárból áll. Az átala­kításra 2,5 millió forintot fordítottak, mely összeget a kedvezőtlen adottságú ter­melőszövetkezetek, az ipari fejlesztői tevékenységük so­rán a nyereségadóból való visszatérítendő hitelből szá­molhatnak el. Egyébként a beruházásra költött pénz négy év múlva térül meg. Az aljaüzemrész termelé­séhez szükséges gépeket a Favorit Cipőipari Szövetke­zet —, akinek bérmunkában dolgoznak — biztosította. A fejlesztés eredményeként a szabászat kivételével a cipő­készítés összes műveleteit helyben végzik el. Ez azt jelenti, hogy évente a gyer­mek-, a leányka- a női ci­pőkből és -csizmákból 70 ezer párat állítanak elő, és szállítanak a Favorit által megnevezett vásárlóknak. De jut a lábbelikből a me­gye szaküzleteibe, sőt, ha­vonta, 400 párat Dániába exportálnak. Az új üzemrész munkába- állításával a cipőgyártásból származó termelési érték az eddigi 3,5 millióról 8 millió­ra nő. Indításakor 15 dolgo­zóval bővítették a létszámot. Ezt folyamatosan negyven főre emelik majd. Az igé­nyeknek megfelelően egy műszakban nyújtott, vagy két műszakban állítják elő a helyben minősített kész­termékeket. A Szécsényi II. Rákóczi Termelőszövetkezet, a Bos­coop Agráripari Fejlesztő Közös Vállalat és a Bonc- genetik nyugatnémet— magyar korlátolt felelőssé­gű társaság közös rendezé­sében, a Nógrád, Pest és Heves megye termelőszövet­kezeteinek, állami gazgasá- gainak állattenyésztő szak­emberei szerdán, Szécsény­ben — a termelőszövetkezet tanácstermében, a szarvasmarha-tenyésztési színvonal emelésével kap­csolatos módszereket, és fel­adatokat vitatták meg. Dr. Hütter Csaba, a ter­melőszövetkezet állami dí­jas elnöke üdvözölte a meg- ■ jelenteket, rövidén bemu­tatta a gazdaság szarvasmarha-állományát, majd ismertette a tejhasznú üszőnevelésben alkalmazott módszereiket, itapasztalatai- kat, hangsúlyozva, hogy mindönki olyan tehenet fej, amilyen üszőt nevel. Ennek kapcsán először a genetikai háttérrel foglalko­zott, mondván: e tekintetben az anyát nem, az apát vi­szont jobban be tudjuk fo­lyásotok A jó genetikai tu­lajdonságokkal rendelkező apaállatok között említette, a Boscoop tulajdonában le­vőket, közülük az Aladin és a Stefan névre hallgatókat, amelyeknek spermáját fel­használják a vemhesítésre. Azért ezeket, mert jó vita­litással, genetikai átöröklés­sel rendelkeznek és ered­Az elsű napon csizmák készültek az új üzemrészbe«. (Fotó: Bábel L.) Géczi János kitüntetése

Next

/
Oldalképek
Tartalom