Nógrád, 1988. április (44. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-26 / 98. szám

NÓGRÁDI TÁJAKON... TELEXEN ÉRKEZETT. & >\ / ÚTTŰRŰSAROK »Barátunk az újság« Bemutatjuk legjobb tudósítóinkat Tari András A Jobbágyi Általános Is­kola 5/b. osztályának ta­nulója. Több mint egy éve tudósítója rovatunknak. Iskoláit , a gimnáziumban szeretné majd folytatni. S távlati terve: mivel szereti ezt a munkát, komolyan fontolgatja, hogy újságíró lesz. A salgótarjáni ifjúsági zenei napok rendezvény- sorozata idén első ízben irodalmi és rajzpályázattal bővült. Az alábbiakban az irodalmi pályázat első dí­ját kiérdemelt dolgozat első részét közöljük. AZ AJÁNDÉK A Táncházban vagyok. Szeptemberi bágyadt napsü­tésben öltözöm a próbához. A nulladik óra álmossága, a délelőtt gyötrelmei bé­nítanak. Váratlanul friss zene üti meg a fülem. Kel­lemes bizsjergetés járja át a testem, figyelmem el­szakad a környezettől, di­namikus érzések tódulnak lelkembe. Valami furcsa erő jár át. Egyszerre köny- nyednek, gondtalannak ér­zem magam. No, de éppen itt? Éppen most? Ki ez a varázsló? Mit hallok? A nagy próbateremben egy íiskolatársam, Edina játszot­ta a Für Elise-t. Gyönyörű volt. Nem tudtam betelni vele. Ott azonnal, komoly és erős elhatározás született bennem. A darabot okvet­len meg kell tanulnom! Mi­nél előbb! Minél szebben! Egyediül, segítség nélkül! De mit szól majd Etelka néni, — a zongoratanárnőm — ha meghallja? Szóhoz sem jut. Én ilyet? Én, akinek mindig van kisebb-nagyobb pótolnivalója? Van, van! De ezt most én választottam! Ez nem kötelező! Én aka­rom, a saját örömömre! Hátha örülnek majd mások is! Meglepetést szerzek. Egy igazi nagy meglepetést! Micsoda gyönyörűség! Mintha hozzám szólna. Lá­gyan, kedvesen köszönt, biz­tat, simogat. — Hát rám találtál? örülsz nekem? Én leszek a te ajándékod. Igen, te leszel az én első igazi, nagy ajándékom, ka­rácsonyi ajándékom! Min­denkit megajándékozok: anyáékat, nagymamát és Etelka' nénit, a tanárnő­met... (folytatjuk.) Buttván Ildikó St. Lovász J. Alt. Isk. 8 b. „RÁK ELLEN AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT” „Kissé megkésve, de úgy érzem, tudósítani kel] az ÜTTÖRÖSAROK olvasóit arról, hogy »Füstmentes na­pot- tartottak falumban, Nagybárkányban. A vörös- kereSztes szervezet gyűjtést indított a címben említett nemes cél érdekében. Isko­lánk tanulói közül Almá­éi Kornél, Mészáros Karina és jómagam gyűjtődoboz­zal jártuk a falut, de ilyen több helyen található volt. összesen 1100 forint gyűlt össze. A felhívást tehát a 750 főt számláló kis falunk elfogadta és segítette.” (Czinege Emese. Nagybár- kány.). ÜVEGGYÁRI LÁTOGATÁS „Iskolánk az öblösüveg­gyárba szervezett részünkre látogatást, ahol sok érde­kességet láthattunk. Pl. amikor a kemencében égett a tűz és ennek hatására ol­vadt az üveg. Vagy amikor egy hosszú csövön keresz­tül fújták az üveget, majd vízbe tették, hogy kihűl­jön. De bevezettek ben­nünket az automata gépso­rok birodalmába is, ame­lyek a formázást végezték. Az ügyes kezű csiszolók munkáját is megcsodáltuk. Közben sok rajzvázlatot ké­szítettünk. amit itthon szí­nesben kidolgoztunk.” (Ko­vács Veronika. Cered.) SZÜKSÉG VAN A TOVÁBBTANULÁSRA „A nyolcadik osztályosok­nak év vége felé közeledve sűrűsödik az úttörő- és az iskolai munkája. Mégis bennünket legjobban a pá­lyaválasztás foglalkoztat. Az egész osztály elküldte je­lentkezési lapját és sokan már felvételt is nyertek valamelyik szakközépisko­lába, vagy szakmunkáskép­ző intézetbe. Én a balassa­gyarmati Szántó Kovács János Gimnázium ének­zene tagozatára jelentkez­tem, ahová nagy örömöm­re felvettek. Osztályunk mind a tizenhárom tanulója továbbtanul. Tudjuk, hogy egyre nagyobb szükség van a? iskolázott emberekre.” (Lánezi Katalin. Csécse.) GYŰJTÉSI AKCIÓ „Április 13-án, reggel az iskolába siető tanárok és gyerekek ezúttal nem a ta­nítás kezdetére gyülekez­tek. E tanítás nélküli mun­kanapon csiga- és papír- gyűjtés volt feladatunk. A csigát érdemes volt gyűjte­nünk, hiszen kilogramm­jáért 30 forintot fizettek. A bevételt a gyermeknapra fordítjuk. Az elsőséget a 7. b. osztály szerezte meg, 24 kilogrammal. A papír- gyűjtésnél is megmaradt a lelkesedés, amit az is bizo­nyít, hogy az alsósoknál a 4. a. 480, a felsősöknél pedig az 5. b. 520 kilogrammal került az élre.” (Tari And­rás. Jobbágyi.) ISMERKEDÉS AZ ARBORÉTUMMAL „A tavaszi szünetet hasz­náltuk fel arra, hogy részt vegyünk egy igazi túrán. Ki­rándulásunk a Csevicén ke­resztül az arborétumba veze­tett, ahol megismerkedhettünk a fák nagyon sokféle fajtájá­val. Ifi vezetőnk — Göröcs Teréz, a Bolyai gimnázium tanulója — vetélkedőt is rendezett: sokat nevettünk, játszottunk. A Béke raj 28 tanulója e napon élmények­ben gazdag, igazán feledhe­tetlen órákat szerzett magá­nak.” (Barna Éva, Tóth Mó­nika. Tar.) ISMERKEDÉS FŐVÁROSUNKKAL „Úttörőcsapatunk — juta­lomképpen — budapesti ki­ránduláson vehetett részt. Autóbuszaink egymást követ­ve érkeztek Budára. A Had­történeti Múzeumban szere­tettel fogadtak, pedig 223-an voltunk. Délután a Planetá­rium csak nekünk vetített: egy órát tölthettünk a csilla­gok birodalmában. Megte­kintettük a Hősök terét is. Voltak rajok, akik a Város­ligetben, vagy éppen a Feri­hegyi repülőtéren tettek láto­gatást. Tanárainknak szeret­nénk megköszönni ezt az em­lékezetes napot.” (Verebélyi Laura. Bgv. Petőfi isk.) TIHAMÉR, A FENEGYEREK 2. Mikor elindultam kerék­párral bevásárolni, először a járdán mentem. Erre az em­berek elkezdtek kiabálni, hogy „egy gyereknek lehet­ne már annyi esze, hogy ke­rékpárral csak a kerékpár­úton közlekedjen”. Hát lehet­ne annyi eszük az emberek­nek is, hogy meg tudnák kü­lönböztetni a főutat a kerék- párúttól, mivel itt egy fia kerékpárút nem sok, annyi sincs. De azért átmentem a főút közepére, hogy lega­lább legyen egy kis örömük, bár így még jobban kiáltoz­tak. Most már tényleg na­gyon mérges lettem. Mii akarnak még? Akkor egy jó ötletem tá­madt, amivel le tudnám ve­zetni az ingerültségemet. Ál­lítólag a zöld szín nyugtatóan hat, így hát vettem egy pisz- táciafagyit (amit imádok) és elkezdtem nyalogatni, miköz­ben fogtam félkézzel a kor­mányt. így tekertem tovább a pedált a főút közepén. A fagyi viszont nagyon olvadt volt és egy idő után csöpög­ni kezdett. Nem tehettem mást, a másik kezemmel tar­tottam az alját és így kevés­bé is folyt az édes krém. De a kormányt nem tartottam egy kézzel sem. Már közel voltam a Közérthez, mikor egy férfi erősen utánam ki­áltott, hogy vigyázzak, fog­jam meg a kormányt. Bosz- szúsan visszatekintettem, de hirtelen elveszítettem az • egyensúlyomat, megfordult körülöttem a világ és egy nagy ütést éreztem... Mikor felocsúdtam, csak egy nagy, szúrós szederbok­rot láttam magam körül és a kerékpárom forgó, eldefor­málódott kerekeit. Hát bi­zony, szoros kapcsolatba ke­rültem azzal a szederbokor­ral. Nagyot sóhajtottam, a fagyind szétloccsant, a tüskék alaposan megtépáztak. Szá­nalmas látvány lehettem. De sebaj! Boldogított az a tény, hogy délután strandra megyünk. De jó lesz! (Folytatjuk.) Patay Veronika St. Lovász J. iskola REJTVÉNY TERMÉSZETTUDÓS Írjátok be az alább felso­rolt neveket az ábra víz­szintes soraiba úgy, hogy a körökkel megjelölt átlóba kerülő betűk, felülről lefelé olvasva egy világhírű francia természettudós — a védőol­tás kidolgozója — nevét ad­ják eredményül. Ezt küldjé­tek be a NÖGRÁD Szerkesz­tőség, ÜTTÖRÖSAROK cí­mére, Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Beküldési határ­idő: május 5. ERAZMUS, GERTRÜD, NORBERT, ORSOLYA, PONGRÁC, SAROLTA, TI­VADAR. A BETUDOMINÓ c. rejt­vényünk helyes megfejtése: Komját Aladár. Könyvjutalmat nyertek: Fehér Márta Salgótarján, Drajkó Bernadett Rétság, Huszkó Irén Nagylóc, Hor­váth Beáta Nógrádmegyer, Varga Zoltán Nógrádsáp. A könyveket postán küld­jük el részetekre! S AROKSZERKESZTÓ: ÜCCtb Még a tiszteletes is segített Szűrőbusz Patvarcon Csuklós autóbusz parkol a patvarci templom mellett. Oldalán nagybetűs felirat hirdeti: mozgó egészségügyi szűrőállomás. — „Ki vagyunk kötve” eh­hez a villanyoszlophoz, in­nem kapjuk az éltető áramot, mondja a busz vezetője, Szita Vince. — A 2. sz. Vo­lántól „nyergeltem át”, per­sze, le kellett tennem egy kategóriavizsgát is, mert én vagyok felelős az üzemel­tetésért. — Hogy kerül a busz Pat- varcra? Erre a választ Mik~ lósik Ignácné, a balassa­gyarmati városi Vöröske­reszt-szervezet titkára mond­ja. — A mozgó egészségügyi szűrőállomást a salgótarjáni városi és a megyei kórház KISZ-eseinek a kezdeménye­zésére a megye KISZ-tag- jainak anyagi hozzájárulá­sával alakították ki. Felada­ta, hogy a kistelepülések, az ezer lakoson aluli községek, lakóinak egészségügyi ellá­tásán javítson. — Balassagyarmat vonzás- körzetében a Vöröskereszt szervezete hangolja össze a helyi tanácsok, körzeti or­vosok segítségével a mozgó szűrőállomás munkáját. A busz megérkezését min­denütt felvilágosító, értesítő munka előzi meg. így történt ez az indulásnál Patvarcon is, ahol a népfrontgyűlésen is foglalkoztak -ezzel a fel­adattal. s — Még a plébános is a se­gítségünkre volt, a szószék­ről elmondta, hogy az új szűrőállomásnak mi a je­lentősége — mondja Zólyomi Pálné, körzeti nővér, aki Békés játékok Játékpályázatot hirdet az Országos Béketanács Ifjúsági Bizottsága, a KISZ Csongrád Városi Bizottsága, valamint a Daloló Békeklub. A pályázatra olyan — első­sorban számítógépes — já­tékokot várnak, amelyek tartalmukban az együttműkö­dést, az alkotást szolgálják, s elvetik a rombolást, a „há­borúsdit”. A pályázaton kor­határ nélkül vehetnek részt magyar állampolgárok, s be­küldhetik pályaműveiket a határainkon túl élő magyarok is. Három kategóriában jelent­kezhetnek az érdeklődők. Be- küldhetnek kész számítógé­pes játékprogramokat kazet­tán vagy lemezen, pályázhat­nak játékötletekkel, illetve elküldhetnek már elkészült — nem kizárólag számítógé­pes — játékokat is. A pályá­zatot szakemberekből és tár­sadalmi szervezetek képvise­lőiből álló zsűri értékeli. Az első két kategóriában össze­sen 30 ezer forint jutalmat osztanak ki, a harmadik ka­tegóriában plakettdíjakat adnak át. Az eredményhirde­tés és díjkiosztás június 4-én, Csongrádon lesz. A legjobb alkotások készítőit a rende­zők számítógépes béketalál­kozón látják vendégül. A jeligével ellátott pálya­művet — a nevet, az élet­kort és a pontos címet tartal­mazó zárt borítékkal együtt — május 20-ig küldjék be a jelentkezők a következő cím­re: KISZ Csongrád Városi Bizottsága, Csongrád, Kossuth tér 9—11. 6640. most a buszon teljesít szol­gálatot. — Tudtuk, hogy ettől az új megoldástól idegenked­nek az emberek. A szerve­zésben segített a tanács, kör­zeti orvos, a népfront és vö­röskeresztes aktívák, láthat­ja jönnek azért az embe­rek! Ünneplőbe öltözött idős embert segítenek le a busz­ról. — No, ez is megvolt — int a buáz felé, és indul a kocsma irányába. Fiatalasz- szony távozik utána. Gajdos Pálné. — Jó, hogy nem kel­lett bemenni Gyarmatra — mondja. — A tüdőszűrést gyorsan elvégezték, küldöm is a férjem, legyen túl ő is rajta. Fehér köpenyes férfi ja­vítja az elektromos csatla­kozást. — Ugye, jól néz ki a busz? •— mondja Szappanos Miklós] aki itt a technikus-minde­nes. — Érdemes megnézni belülről is — invitál. — Be­szerelték az ezermesterek az ernyőszűrő gépet, kialakítot­ták a nőgyógyászati vizsgálót és jól felszerelt kis labo­runk is van. Még öltöző és szociális helyiségre is jutott á helyből, s folyóvizünk is van — büszkélkedik. A nőgyógyászati vizsgá­lóban dr. Bírta András nő­gyógyász az ügyeletes. — Sajnos, azt tapasztal­juk — mondja Bírta doktor —, hogy a lakosság igazán aktív részvétele várat ma­gára. Annak ellenére is, hogy az indulásnál éppen itt Pat­varcon igyekeztünk mindent megtenni a figyelemfelkeltés érdekében. Úgy tűnik, még­Fokozottan ügyelnek a te­jet tartalmazó polietilén zacs­kók lezárására a Közép-ma­gyarországi Tejipari Vállalat pásztói üzemében. A fólia­ragasztó gépeket folyamato­san ellenőrzik a kifogástalan munka érdekében, a tasakok anyagának hibája miatt azonban így is megtörténik, hogy kilyukad a csomagolt tej, bosszantva gyártót, ke­is többet kell tennünk. Ta­lán hasznos lenne a szűrő­busz érkezése előtt a falvak női lakosságát ismeretter­jesztő előadásra összehívni, vagy egy kifejezetten nekik szóló szórólapot eljuttatni hozzájuk. — Rendkívül fontosnak tartom, hogy a lakosság fel­ismerje, a szűrőbusz az ő érdekeiket védi — így na­gyobb a lehetősége a tünet- és panaszmentes betegségek időbeni felfedésének. Főleg a fiatal nők szűrése kívána­tos, az ő korosztályukban az emlő- és méhnyaki szövőd­mények kialakulása megelő­ző gyógyítási lehetősége ked­vező. Ha már valaki tünet­tel jelentkezik — a gyógyí­tás lehetősége is behatárolt. — Ezen a sszűrőbuszon komplex szűrés folyik. A tü­dőszűrés, vérnyomás-, vize­letellenőrzés és a nőgyógyá­szati vizsgálat alapján az esetleges pozitív eredmények ismeretében további ellátás­ra utaljuk a betegeket; szak- rendelésre, kórházi ellátás­ra. Kollégáimmal bízunk benne, hogy a mozgó szűrő­állomás a megye minden kis­településére eljut, az ott la­kók bizalmát elnyeri, s jól szolgálja a lakosság egész­ségmegőrzését. Dr. Bírta Andrástól a busz programját kérdezem. — Reggel 9-től 18 óráig dolgozunk. Április 26-án Iliny, Nógrádmarcal, április 27, 29-e Csitár, május elején Nógrádmarcal lakosait fo­gadja a mozgó egészségügyi szűrőállomás. Szabó Endre reskedőt és vevőt egyaránt. A megoldást egyelcr.. a töltő­készülékekből kikerülő ter­mék figyelmes vizsgálódása jelenti. A szállítóládákba történő berakás előtt át kell nézni a zacskókat, hogy az üzletekbe ne kerüljön selej­tes. Képünkön Boros Ottilia ellenőrzi a szállítmányt. —kulcsár— Virágpompábcm Virágzik a volgai hérics a Dél - Alföldön. A jégkorszak utáni időkből fennmaradt nö­vény botanikai ritkaság, ha­zánkban mindössze két he­lyen, Csongrád és Békés megyében található. A Volga körüli löszpuszták jellegzetes növénye a múlt század végén és századunk elején még dú­a volgai hérics san tenyészett a tiszántúli mezőségi talajokon. Akkor gyógynövényként ismerték és gyulladásgátló anyagokat tar­talmazó gyökerét megszárít­va árulták a dél-tiszántúli vá­rosok piacot napjain; az or­szág más tájairól elmentek érte, hogy lovaikat, tehene­iket gyógyíthassák vele. Átvizsgálják a tasakokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom