Nógrád, 1988. március (44. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF., 51. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1988. március 1., KEDD Á Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének 1988. február 26-i állásfoglalása a szakszervezeti mozgalom ■ I rr rr I f I r ■ rr I időszerű kérdéséiről (2. oldal) Elodázhatatlan a munkaverseny megújhodása Drígödvezetők küldöttértekezlete a szénbányáknál Az Ifjúság ’85. Szocialista Brigád a múlt évben új, 26 ezer 507 tonnás medencerekordot ért el. A kollektíva vezetője, B. Nagy Gyula párosversenyre hívta ki a ménkesi aknában termelő Kossuth Lajos ifjúsági szocialista brigádot. Baranyi László felvétele A Nógrádi Szénbányáknál brigádvezetőj küldöttérte­kezleten értékelték a szo­cialista munkaverseny múlt évi eredményeit. Zsuffa Miklós vezérigaz­gató beszámolójában többek között hangoztatta: a válla­latnál meghatározó erő a brigádmozgalom, hiszen a létszám 60 százalékát, közel 3 ezer embert foglal magába. Ta­valy 184 munkásközösség tett éves felajánlást, s 130 eleget tett a hármas jelszó szerinti követelményeknek. A többi brigád elsősorban a termelési feladatok teljesí­tésében maradt el. A termelés állami dotá­ciójának mérséklésén, a kedvezőtlen geológiai körül­ményeken túlmenően embe­ri mulasztások, helytelen vezetői döntések is közre­játszottak a vállalat kri­tikus évzárásában. A brigá­dok többségének helytállá­sa nem tudta ellensúlyozni ezeket a hiányosságokat. Így történhetett meg, hogy a kollektíva széntermelési tervét 87,7, vágathajtási elő­irányzatát csak 65,8 száza­lékra teljesítette. A feladatokról szólva, a vezérigazgató kiemelte: a fejtési és a vágathajtó bri­gádoknak különösen feszített lesz az idei esztendő, hi­szen a korábbinál nagyob­bak a teendők. Nemcsak a megnövekedett termelési és elővájási kötelezettségeknek kell eleget tenni, hanem a ráfizetést is muszáj meg­szüntetni. Az ez évben be­vezetett bértömeg-gazdál­kodás széles körben kínálja a lehetőséget az egyösszegű bérutalványozás alkalma­zására, illetve az autonóm munkacsoportok elterjeszté­sére. Elodázhatatlan a mun­kaverseny megújhodása, szükség van a felesleges for­malizmusok kiiktatására, a végzett munka szerinti anya­gi és erkölcsi elismerésre. Az élénk vitában felszó­laló brigádvezetők rámutat­tak a saját munkaterület ükön fellelhető, az eredménye­sebb munkát hátráltató hi­bákra. Többen tettek javas­latot a gondok orvoslá­sára. A brigádvezetők küldöttei döntöttek a kollektív kitün­tetések odaítéléséről. Esze­rint a Vállalat kiváló bri­gádja címet négy, a Válla­lat kiváló ifjúsági brigádja címet egy munkásgárda ér­demelte ki. A tanácskozás résztvevői megválasztották azt a há­rom társukat, akik képvise­lik majd a vállalatot a jö­vő hónapban, Veszprémben megrendezendő szénbányá­szati brigádvezetők orszá­gos tanácskozásán. A küldöttek elfogadták az ez évi munkaverseny-válla- lásokat, amelyek alapjai a tervek teljesítésének. Korszerűsödik a közgazdasági társaság tevékenyságe Hétfőn ülést tartott , a Magyar Közgazdasági Társa­ság Nógrád Megyei Szer­vezete. Illés Miklós elnök, az országos elnökség leg­utóbbi üléséről tájékoztatta a jelenlevőket. Sorra vette azokat a területeket és ten­nivalókat, amelyek a társa­ság tevékenységének továb­bi fejlesztését, korszerűsíté­sét szolgálják. Ennek kap­csán megemlítette, hogy a jövőben jobban oda kell fi­gyelni a közösség javát szolgáló javaslátok haszno­sítására. Igényként vetette fel, hogy a jó döntések elő­készítésének időszakában, a különböző szakosztályok tu­dományos igényű, elemző javaslatokkal járuljanak hoz­zá a végső álláspont kiala­kításához. Szóba hozta a társszervezetekkel való kap­csolatok erősítését, hangsú­lyozta, hogy a reális, meg­alapozott tájékoztatás céljá­ból szükség yan a közgazda- sági újságírók fokozott be­vonására. Végül ismertette az országos rendezvények menetrendjét. Ezután dr. Lonsták László, megyei titkár javaslatára az elnökség elismerését fejezte ki a fiatalok megyei közgaz­dasági bizottságának, a nemrég lezajlott országos if­júsági, közgazdasági találko­zó jó megszervezéséért és le­bonyolításáért. ;-ülés a Nógrád Volánnál (Tudósítónktól) Hétfőn a vállalat salgó­tarjáni központjában ülé­sezett a Nógrád Volán igaz­gatótanácsa. A 15 fős testü­let, az állandó meghívottak, valamint a felügyelőbizottság elnöke megvitatták a múlt évi mérlegbeszámolót, a vál­lalat és az önálló gazdálko­dó egységek 1988. évi tervét. Megállapították: a vállalat az 1987. évi tervben megfo­galmazott fő követelménye­ket — a nehezedő gazdasági körülmények ellenére — tel­jesítette. Járataikon több mint 60 millió ember uta­zott. Erősödött a vállalat jövedelemtermelő képessé­ge, a gazdálkodási egyensúly biztosításával, megteremtet­te az alapot az 1988- év kedvező indításához. Ezzel együtt —, mint azt az előterjesztés kifejtette —, a szabályozórendszer, az ár­rendszer változásának hatá­sai, a fuvarpiacon tapasztal­ható verseny és átrendező­dés miatt a vállalat nehéz év elé néz. A két alternatí­vában beterjesztett tervja­vaslatot a testület koncep­ciójelleggel fogadta el, s úgy döntött, hogy a végleges cél­kitűzést á következő ülésen hagyja jóvá. Az igazgatótanács egyhan­gúlag egyetértett a bértö­meg - gazdálkodá s kialak irtá­sának alapelveivel, melyben fő hangsúlyt kapott: a fize­tésnek a termelési mutatók­hoz kell kötődnie! A távolsági autóbuszokra a kevés vasúti vonal miatt nagy teher hárul Nógrádban. Ezért a salgótarjáni távolsági au­tóbusz-pályaudvaron délben is erős a forgalom. ÁISH - Művelődési Minisztérium Együttműködés az ifjúságért A közelmúltban értékelte az Állami Ifjúsági és Sport- hivatal a Művelődési Mi­nisztériummal kötött együtt­működési megállapodásában foglaltak teljesítését. A meg­állapodás a felnövekvő nem­zedékek oktatásával, neve­lésével, művelődésével, egész­ségvédelmével összefüggő ágazati és felügyeleti tenni­valók összehangolására szü­letett meg egy évvel ezelőtt. Az együttműködés eredmé­nyeként az ÁISH bekapcso­lódott az alapfokú oktatási rendszer fejlesztésére, a kö­zépiskolai diákönkormány­zatok kialakítására és mű­ködésére, valamint a diákok szociális helyzetének javítá­sára vonatkozó intézkedések kidolgozásába. Részt vett a gyermek- és ifjúságvédelem új koncepciójának kialakítá­sában, s a közös munka eredményeként készült el a gyermek- és ifjúsági szabad­idős létesítmények működési irányelveiről szóló rendel­kezés tervezete, az ifjúsági szabadidős társaságok tör­vényességi felügyeletét sza­bályozó rendelet tervezete. Á két intézmény közösen készítette elő a számítás- technikai ismeretek terjesz­tését, a diákfoglalkoztatás fejlesztését, egységes rend­szerének kialakítását szor­galmazó intézkedéseket. A megállapodás szellemében az ÁISH képviselője helyet kap a minisztériumi alapít­ványok kuratóriumában is, mig a hivatal felülvizsgálja a saját kezelésében lévő ala­pítványokat, s az esetleg mű­ködésképtelennek bizonyu- lókat megszünteti. A hivatal 14 millió forint­tal támogatja a volt állami gondozottak lakáshoz jutta­tását. Anyagi segítséget ad a minisztérium intézményei­nek ahhoz a megelőző mun­kához, amely az ifjúságot veszélyeztető káros szenve­délyek visszaszorítását szol­gálja, s támogatja azt a kí­sérleti programot, amelyben az Országos Kardiológiai In­tézet Szívesházának szakmai közreműködésével a XVII. kerület iskolái vesznek részt. E kísérlet célja egy komp­lex egészségtan tantárgy ki­dolgozása. Az egészséges élet­módra neveléshez szorosan kapcsolódó diáksport egé­szének irányításában és fi­nanszírozásában is sikerült előbbre lépni az együttmű­ködés során. Az ÁISH és a Művelődési Minisztérium szakemberei új típusú ifjúsági kulturális kedvezményrendszer meg­teremtésén dolgoznak, s vár­hatóan júniusban tárgyalják meg a középiskolai tanul­mányi ösztöndíjakra vonat­kozó előterjesztést. (MTI) NflTO-parlamenU küldöttség Budapesten A magyar Országgyűlés vendégeként hivatalos láto­gatásra hazánkba érkezett az Észak-atlanti Közgyűlés — a NATO-tagállamok kö­zös parlamentje — Ton Frin- king elnök vezette 18 tagú küldöttsége. A küldöttség hétfőn az Országházban megbeszélést folytatott a magyar tárgyaló- csoporttal, amelyet Péter Já­nos, az Országgyűlés alelnö- ke vezetett. A megbeszélésen elhang­zottakat összegezve, a ven­dégek és a vendéglátók köl­csönösen hangsúlyozták an­nak jelentőségét, hogy első alkalommal jött létre talál­kozó a NATO-tagállamok parlamenti testületé és a Varsói Szerződéshez tartozó ország ' törvényhozó testü­leté között. Ezt mindkét részről fontos hozzájáru­lásként értékelték a kelet— nyugati kapcsolatok építésé­hez­Elektronikai alkatrészek Érsekvadkertröl Az Ersekvadkerti Építőipari Szövetkezet évek óta foglalko­zik elektronikai alkatrészek összeszerelésével is. A főleg nőket foglalkoztató üzem az Orion gyár részére készíti a televíziókhoz szükséges tunereket, erősítőegységeket. Tavaly 18 millió forint volt az árbevétel a szereidében, nyereségük a bevétel egyötödét tette ki. Az idén bővíteni kívánják termékeik sorát, más cégeknek is gyártanak al­katrészeket, így gépkocsiba szükséges fogyasztásmérők és elektromos igyújtásrendszerek kooperációs gyártásában is részt vesznek. __kulcsár__ A Fogyasztók Városi Tanácsa előtt A lakások szavatosságának A lakások szavatosságá­nak helyzetét tűzte napi­rendjére hétfői ülésén Sal­gótarjánban a Fogyasztók Városi Tanácsa. A testület előtt Ponyiné Oszvald Ka­talin, a városi népi ellenőr­zési bizottság elnöke szá­molt be a közelmúltban végzett vizsgálatok tapasz­talatairól, az intézkedések­ről. Amint az előterjesztő be­vezetőül utalt rá, a népi ellenőrök az 1986—1987-es évek tapasztalatait tekintet­ték át, a STÉSZ, a NOTÉV, az Agrofil, és a NÁÉV épí­tőipari gazdálkodó egysé­geknél. Arra voltak kíván­csiak, milyen tényezők be­folyásolják a lakások mi­helyzete nőségét, s miként alakul a felelősségviselés. Egyebek között megálla­pították, hogy meghatározó bizonyos esetekben a be­épített anyagok minősége, ugyanakkor a kivitelező vállalatok munkájában, technológiai fegyelmében is több hiányosságot talál­tak. Fölhívták a figyelmet az építési munkálatok jobb szervezésére, a minőségi- ösztönzési-érdekeltségi- rendszer következetesebb alkalmazására, a hatéko­nyabb minőség-ellenőrzés­re. Hangsúlyozták azt is, hogy hiányos a lakásba köl­tözők érdekvédelme, pél­dául kevés ismerettel ren­delkeznek a minőségről, az állagról, valamint nem tud­ják, hol, s milyen fórumo­kon érvényesíthetik jogai­kat. Mindezen hiányossá­gok kiküszöbölésére a tes­tület ajánlásokat tett az építőipari egységek, a taná­csi szervek és az építtetők illetékeseinek. Ugyancsak a tegnapi ülé­sen fogadta el idei munka­tervét a Fogyasztók Városi Tanácsa. Elképzeléseik kö­zött szerepel, hogy meg­vizsgálják: az áremelkedé­sek milyen hatással van­nak az ifjúság életkörülmé­nyeire, a családalapításra? Napirendre kerül többek kö­zöt a lakosságnak húské­szítményekkel való ellátása, valamint a tömegközlekedés salgótarjáni helyzete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom