Nógrád, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-10 / 34. szám

1988. február 10., SZERDA \ NOGRAD 3 Kondenzátorokból milliók ,* 9 A KŐPORC balassagyarmati gyáregységében az elmúlt évben kilencvenhatmillió forint értékben gyártottak tárcsa-, fólia- és csőkondenzátorokat, az Elektromodul részére. Az 1988-as év első negyedévében a tervek szerint tizennyolc- millió forint értékben mintegy tizenötmillió darab elektro­mos alkatrész készül a gyáregységben. Szalagmunkában ezüstözik az asszonyok a csőkondenzáto­rokat. A parányi alkatrészek forrasztása pontos és időigényes munkát követel; —Rigó Tibor felvételei— Növekedett a termelés Élénk építőanyag­kereslet Az építőanyag-piacon — a várakozással ellentétben — a szokásos év elejei vissza­esés helyett ' januárban is élénk maradt a kereslet, ezért az iparág üzemei to­vább növelték erőfeszítései­ket az igények kielégítésére. A tégla- és cserépipar több mint 20 gyárában például átütemezték és meggyorsí­tották a tervezett nagyjaví­tásokat, általában 4—5 nap­pal hamarabb befejezték ezeket a munkákat, hogy minél több időt fordíthassa­nak a termelésre. Így tég­lából 80 millió darabot, az egy évvel ezelőttinél 48 szá­zalékkal többet gyártottak januárban, tetőcserépből pe­dig 24 százalékkal növelték a termelést. A vasbetonelem- ■gyártó üzemek dolgozói a keresett födémgerendákból tíz százalékkal bővítették a termelést, s összesen 550 ezer méternyit készítettek ebből a termékből. A ce­menttermelés csaknem 20, a mészgyártás pedig megköze­lítőd 50 százalékkal halad­ta meg a múlt év januári teljesítményt. Az építőanyag-ipar az idén a termékek túlnyomó részénél kiegyensúlyozott el­látással számol. Az előzetes tárgyalások alapján a lakos, ság és a közületi igények kielégítésére 1700 millió kisméretű téglának megfe­lelő falazóanyag szállítására kötnek szerződést. Tetőfedő anyagokból viszont tovább­ra is szükség van importra, legalább tízmillió négyzet- méter ilyen termék beszerzé­sére keresnek lehetőséget a szocialista országokban. A hosszú lejáratú államközi megállapodások szerint az idén is 750 ezer fonna ce­mentet importálunk a szo­cialista országokból, ami a hazaival együtt fedezi az igényeket. Ezenkívül a ke­reslet kielégítésére és a vá­laszték bővítésére egymillió négyzetméter burkolóanyag, legalább 50—60 ezer darab belső ajtó, 2,5 millió négy­zetméter húzott üveg és 15 —20 ezer tonna mészhidrát importját készítik elő. Kerámia­fejlesztések Romhányban Nem tétlenkednek a Rom- hányi Építési Kerámiagyár fejlesztői: hamarosan két új termékkel is megjelennek a vásárlók előtt. Már a szerszámokat készí­tik az új rusztikus, piskóta alakú, ívelt padlóburkoló csempe gyártásához. A húsz és harminc centiméter él- hosszúságú burkolólapok szí­nezettek, de nem mintásak lesznék. Idén várhatóan 200 ezer négyzetmétert gyárta­nak belőle. Szintén 200 ezer négyzet - méter gyártását tervezik — s már a gyártási kísérletek is folynak — a 20x25-ös csempéből. A dekorált, szí­nezett, valamint háttérde- korral és matricával ellátott csempét több színben fogják készíteni. KOKSZ IGEN, DE MILYEN? Tekintélyes mennyiségű koksz érkezett Lengyelországból, ám a minősége kívánnivalót hagy maga után. É sajnálatos tény egyrészről alighanem hosszabb ideig tartó tárgyalá­sokat, esetleg pert eredményez az árcsökkentés mértékéről, másrészt aggódással töltheti el a lakosságnak azt a nem el­hanyagolható hányadát, amely koksszal fűt. Mégsem igaz, hogy bejáródott az a konstrukció, amelynek működési za­varai egy éve súlyos kokszhiányt okoztak Magyarországon? Emlékezzünk csak: az 1986—87-es telet nagy nyugalom­mal várták az ipari és a háztartási koksz felhasználói, hi­szen olvasták az illetékesek nyilatkozatait, miszerint koksz lesz bőven, több is a kelleténél. Működik már a Dunai Vasmű összesen 10 milliárdért megépített új kokszolóműve, továbbá szerelvényszám érkezik majd tüzelő Lengyelor­szágból, a szovjet kontingens terhére. A problémák a minőséggel kezdődtek. A beérkezett koksz nem olyan volt, mint amilyennek lennie kellett volna. Később aztán már ilyen tüzelő sem érkezett. Főleg Borsod iparában okozott ez súlyos károkat, és szerte az országban tüzelőhiányt. A dunaújvárosi kokszolómű csak keveset segíthetett a bajokon, mivel nem volt elegendő kokszolható szene. Fel kellett szabadítani az állami tarta­lékokat. A mostani, hosszú ideig szokatlanul enyhe tél sok energiahordozót takarított meg az országnak. Az illetékesek szerint kokszból nemhogy hiány, hanem éppen fölösleg van. A Tüzép fulladozik a kokszhegyek alatt. Igaz, a Du­nai Vasmű kokszolható szén hiányában most is jóval ke­vesebbet termel a lehetségesnél. Kapacitását bérkokszosí- tással igyekszik lekötni, de ez akár sikerül, akár nem, nem a hazai kokszkészleteket gyarapítja. Ám az import nő, a koksszal teli szerelvények rendre befutnak. Csak a minőség hibádzik. Ügy, mint az egy évvel ez­előtti rossz emlékű tél beköszöntekor. Lehet, hogy az idei tél nálunk most köszönt be igazán. M. M. Ahogyan a pártalapszeyezetekben látják Napjaink közérzete Sok a kétkedő kérdés ma­napság. Azoké a kérdéseké, amelyekre még a legjobb in­dulattal is nehéz lenne meg­nyugtató választ adni. A pártalapszervezetekben még élesebben vetődnek föl a kérdőjelek, s a politika nem térhet ki a válaszadás elől. Milyen a párttagok hangu­lata, közérzete? ök maguk miként élik át napjaink vál­tozásait? A cselekvésre ser­kentés avagy a befelé for­dulós a jellemzőbb? Ezek­ről a témákról váltottunk szót egy-egy üzemi, terme­lőszövetkezeti, kereskedelmi és értelmiségi pártszervezet titkárával. — Kettős arcot mutat a kép nálunk: megtalálható egyrészt az elbizonytalano­dás, a kétségbeesés, más­részt pedig a remény a ki­lábalásra, a stabilizálódásra — magyarázza a Salgótar­jáni Ötvözetgyárban a helyi pártbizottság titkára, Márton József. — Decemberben re­kordteljesítményt értünk el a termelésben, túlteljesítet­tük export,tervünket, s a,z importkiváltásban is jelentős eredményeket könyvelhet­tünk el. Ez a dolgozók 85 százalékánál a borítékban is „megérződött”, ami kétség­telenül javította a közérze­tet. Másrészt, megfelelően előkészítettük az idei esz­tendőt, van munkánk, meg­élhetési forrás. — Akkor mi a gond? — Az emberek fejében sok a tisztázatlan kérdés. Példá­ul, nem értik a bruttósítást, az adózási szabályokat. .. de kifogásolnak olyan dolgokat is, hogy miért emelkedtek ilyen nagymértékben egyes fogyasztási cikkek órai, s egyáltalán mi várható az el­következő hónapokban... Nem egyszerű pártmunkát jelent ezek tisztázása, ér­telmezése, ami csak a mű­veltség gyarapításává}, a föl- készültség javításával, szer­vezettebb pártélettel érhető el. — Most zajlanak az elbe­szélgetések a gyárban. Van­nak-e kilépők, ha igen, mi­ért hagyták el a pártot? — A százöt fős szervezet­ből hárman maguk kérték tagsági viszonyuk megszün­tetését, egynek pedig az alapszervezeti vezetőség ja­vasolta a szakítást. Nyilván­való, hogy a nagyobb fel­adatokat csak egy aktívabb m bban a kis portásfülké­” ben, amelyet Hugyag határában a major bejára­tánál építettek fel az ügye­letes portásoknak, hihetetlen mi minden belefér. Nem a kályhára, meg az asztalra és a heverőre gondolok, hanem a termelőszövetkezetet fog­lalkoztató tömérdek gondra. Ügy hiszem, ez fokozottan igaz akkor, amikor Bállá Mihály a soros kapuőr. ö mindent tud, ami a szövet­kezetben történik. Még nincs évtizede, hogy a szövetkezetbe került, ad­dig to vasútnál szolgált. Ala­csony, vékonyka ember, fe^ hér hajjal és sápadt arccal. A szeme is kutató. Mondja is: — Ilyennek kell lennie egy portásnak! Amíg mindenről, ami a látogatóját illeti, nem győ­ződik meg, addig senkinek egy tapodtat sem a kapun belülre, és egy szó nem sok, annyit sem u tsz dolgairól. Ha ezt viszont rendben ta­lálja, akkor a kedvétől füg­gően megnyilatkozik. Az a szava járása, ha minden rendben a látogatója körül: — Akkor gratulálok és kérdezzen... tagsággal tudjuk elvégezni, s ehhez szükség van a „so­rok rendezésére”. e A ceredi termelőszövetke­zet párttitkári posztján múlt év tavaszán kényszerváltás­ra került sor: akkoriban sor­ra maradtak el a taggyűlé­sek, a rendezvények, rend- szertelen volt a pártélet... A tagság úgy döntött, hogy az elnökhelyettest, Kis Si­mon 7Győzőt bízza meg a titkári teendők ellátásával. — átmenetileg — igazít ki a titkár —, hiszen nem he­lyes, ha a gazdasági és a politikai vezetés egy kézben van. Megjegyzi, hogy a po­litika és a gazdaság szétvá­lasztását nem csupán orszá­gos szinten, hanem helyben is el kell végezni. — Mind­emellett, úgy gondolom, egyikkel sem vallottunk szé­gyent: fellendült a pártélet, szervezetté vált a mozgalom, a gazdaságban pedig fennál­lásunk második legjobb évét zártuk! — Tehát jó a hangulat... — Raliznak semmiképp sem nevezhetném, jóllehet napi gondjaink jócskán van­nak, dehát ez az élet termé- sz'etes velejárója, nem? Nagy feladat számunkra, hogy olyan gazdálkodást folytas­sunk, amely ellensúlyozza azt az ötmillió forintos ne­gatívumot, amit az új sza­bályozási rendszer jelent ne­künk. De úgy érzem, ebben a vezetői és dolgozói gárdá­ban megvan a képesség ar­ra, hogy ismét jó évet zár­jon. e — Kipihenték már magu­kat a kereskedelmi dolgo­zók? — kérdem Mucsina Já­nost, a -Nógrád Kereskedel­mi Vállalat negyvenhat fős pártalapszervezetének titká­rát, a Pécskő Áruház igaz­gatóját. — Nagyjából kifújtuk ma­gunkat, ám jött az újabb fel­adat, az átárazás. Meg kell mondanom, sok fölösleges adminisztrációval jár mind­ez, *iem is értjük, miért kell négyszer annyi energiát be­lefektetnünk, noha lehetne egyszerűbben és gyorsabban is. Dehát a szabály az sza­bály. — Nyilván az elmúlt hó­napok nagy tempója miatt kevesebb energia jutott a pártéletre.---------1""1------------------7---------­S zéttárja rövid karjait, fel­kínálva a portásfülke mele­gét, mert onnét messze szét­látni a birtokon. Az Ipoly felé lapuló földeken át a határon túl, a kékkői hegye­kig. Most még alszik a ha­tár, csak a karámod belül lődörögnek a tehenek és a mmmmmmrntmmmmmimmmmmmmeimmm n portásfülkében frissen született borjak. A karámon kívül, de még a major kerítésén belül ócska gépek szerteszéjjel, gazdát­lanul. Még elviselt traktor- gumik is, és használt fólia­zsákok. Ami szépet mutat a jószág, iazt úgy csúfítja ez a látvány. Bállá Miska felpat­tan: — Nem szép? Hát nem is szép! De mi volt itt az el­múl t évben. Tehén-, borjú­hulla Mgyén-hátán. Most ilyen nincs... Pördül egyet a portásfülké­— Egyáltalán nem! Ha va­lamikor, akkor most szük­ség volt arra a bizonyos kommunista öntudatra, ösz- szefogásra, hogy tisztesség­gel elvégezhessük a mun­kánkat. Nem maradt el egyetlen rendezvényünk sem, megtörténtek az elbeszélge­tések is, s mindezekre mun­kaidő után kerítettünk sort. Ami a közhangulatot illeti: nagy a várakozás. Bizony, a szó igazi értelmében vett kereskedésre van szükség ahhoz, hogy megálljuk a he­lyünket. Nagy terveink van­nak. o A Nógrád megyei közmű­velődési intézmények párt­alapszervezetének titkára. Domonkos Alajos, régi, ta­pasztalt pártmunkás. — Bármennyire is szeret­nék, sok jót nem tudok mondani. Az értelmiségiek körében, legalábbis nálunk, meglehetősen pesszimista a hangulat — mondja. — Sok összetevője van ennek, az értelmiség szerepének általá­nos társadalmi megítélésétől kezdve az öt és fél ezer fo­rintos átlagfizetésig. Alap- szervezetünk nyílt szellemű, kvalifikált, jó fölkészültségű tagokból áll, akik nem rejtik véka alá a véleményeiket bátran kritizálnak. A gond csak az, hogy gyakorta ezen túl nem jutunk: a kritika pedig önmagában nem old meg semmit, cselekedni, tenni is kell. Az az igazság, hogy ez az utóbbi szemlélet inkább az idősebb nemze­dékben lelhető fel, mintha ok világosabban látnák, hi­szen tapasztalták is, hogy a dolgok ön maguktól nem vál­toznak meg. — Elvezetett ez a párttal való szakításhoz is? — Egyetlen fiatal döntött úgy. hogy nem kívánja tag­sági könyvét megújítani. Ez az o szuverén joga. De saj­náljuk, hogy a könnyebbik megoldást választotta. ☆ E négy helyszín természe­tesen nem fejezi-fejezheti ki azt a közhangulatot, közérze­tet, amely napjainkat általá­ban jellemzi. Ám, kétségte­lenül jelzi: a pártban eleve­nebb politizálásra van szük­ség. Hogy hangulatunk ke­vesebbszer legyen „szomor­kás”. .. Tanka László ben, vet egy hasábot a tűz­re, az asztalon rendezi a vacsoráját, a jókora liba- combot, a kenyeret, a sa­vanyúságot és magyarázza derűs hangod: — Ez a szegény portás vacsorája — és nevet. Aztán rákezdi, de halkan, mintha titkolózna, hogy baj­ban van az őrhalmi tsz, és saccolja, hogy tízmilliónál is több a veszteség. Na de majd... — Még mondaná, de feltűnik a falu felől egy kis teherautó. Bal­ia Mihály lezárja a beszél­getést: — Amott jön az állatte­nyésztő, azzal beszéljen. EU fordul és köszönti a gazdát. S mondja Ivádi, Zsoltnak, hogy elpusztult egy tehén. Az if elrántja a vállát, mert mi ez ahhoz képest, hogy az eltnúlt évben sok hullott el belőlük. Ügy tűnik, az állat- tenyésztő és a portás ebben nagyon egyetért. Sőt még ab­ban is, hogy lesz még Őrha­lomban jó termelőszövetke­zet, aminek a hugyagiak is, meg a csitáriak is örülni fognak. Hát még ez a büszke tartású kisember, Bállá Mi­hály, a tanyagazda. Bobál Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom