Nógrád, 1988. január (44. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJAI XLIV. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1988. JANUÁR 2., SZOMBAT Hunkával kezdtek az évet (3. oldal) Egy hét rádió- és tévéműsora (5. oldal) Hit várnak 1988-ban? (7. oldal)--------------------------------------------------------------------------­­„ Megméretésünk fontos időszaka előtt állunk...” Németh Károly újévi köszöntője Kedves honfitársaim! 1988 első napján őszinte tisztelettel köszöntőm vala- mennyiüket. A párt- és az állami vezető testületek jó" kívánságait tolmácsolva boldog, békés, eredményes új esztendőt kívánok önöknek és népünk minden barátjá­nak. Boldog új évet kívánva testvéri érzésekkel köszön­tőm a határainkon túli magyarokat is; a környező ál­lamokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk messzi távolokba, a viiág különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. Így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mondogatták azt is, hogy messzi az esztendő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt. hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ésszerűen kell hát beosztanunk mindazt, amink van. Az új év első napján egyszerre érezhetjük mindkét szólásmondás igazát. Munka közben úgy tűnik, mintha gyorsabban haladna az idő. Az elmúlt esztendőben volt tennivaló, íeiadat bőven. Népünk munkájának ered­ményeként emelkedett a nemzeti jövedelem; az ipari, mezőgazdasági vállalatok* szövetkezetek egy része nö- veite teljesítményeit, javította gazdálkodását. Vissza­tekintve az elmúlt évre. nyugodt lelkiismerettel állapít­hatjuk meg: a munkának, a küzdelemnek volt értelme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekintenünk. Az 1988-as esztendő számunkra többet jelent, mint az évek megszokott változását. Felgyülemlett gondjaink megol­dásúnak, megméretésünknek fontos időszaka előtt ál­lunk. Azok ÍT célon. arneiy a párt Központi Bizottságá­nak a múlt évi júliusi állásfoglalásán alapulnak, és a kormánynak az Országgyűlés által jóváhagyott munka- programjában. valamint az idei népgazdasági tervben öltenek testet, az eddigiektől eltérő igényeket, nagyobb követelményeket támasztanak valamennyiünkkel szem­ben. Emelkedett a minőség mércéje, és ez fokozott össz­pontosítást. egyéni és közös erőfeszítést, újfajta gondol­kodást. cselekvő magatartást követel. Jobb. hatékonyabb munkával juthatunk túl a jelenlegi nehézségeken. Van közösen vállalható programunk, amelynek valóra váltásával sikeresen folytathatjuk a szocialista Magyar- ország építését, megteremthetjük az ismert, és feszitő szociális gondók megoldásának anyagi feltételeit, ered­ményesen szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi gya­rapodását. Feladataink széles körű vitában, az egymásvsal is üt­köző vélemények nyomán formálódnak nemzeti prog­rammá. Közös, egybehangzó álláspontunk —. amely programunknak is fontos része —, hogy a gazdasági re­form továbbvitelének, a szocialista demokrácia kitel­jesítésének. a politikai intézményrendszer feljesztésének útján haladjunk. Programunk valóra váltására, munkára hívjuk min­den honfitársunkat, akinek szívügye szocialista hazánk jelene és jövője. Az évezrednél is hosszabb idő, amióta népünk itt, a Kárpát-medencében él, gyakran próbára tette a ma­gyarságot, és a vele azonos sorsot vállaló nemzetiségie­ket. Sokszor kijutott nekünk a harcból, a küzdelemből, a helytállásból — olykor a puszta létünkért. A nemzet teremtő akaratát, életerejét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szocialista országok nagy csa­ládjához, a társadalmi haladás élvonalába tartozik. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, ha képesek va­gyunk reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtize­dek tapasztalatait, és az eredményeket a lehetőségekhez, nem pedig a vágyainkhoz mérjük, ha az élet új kérdé­seire helyes válaszokat adunk, akkor a célok vállalá­sában és az értük teendő erőfeszítésekben is kialakul a társadalmi összefogás. Az idei évkezdéshez erőt és a folytatáshoz reményt ad. hogy 1987-ben a népgazdaság helyzete valamivel ked­vezőbben alakult, mint a megelőző két esztendőben. Megnyugtató és bizodalmát kelt számunkra, hogy az új esztendőben kedvezőbbek lesznek munkánk nemzet- * közi feltételei. A szovjet—amerikai rakétaegyezménnyel, a két nagyhatalom vezetőinek további haladást ígérő tárgyalásaival megnőttek a fegyverkezési hajsza vissza­szorításának. a népek-országok közötti bizalom erősödé­sének, a békének az esélyei. Jóleső érzéssel gondolha­tunk arra, hogy a nemzetközi légkör enyhüléséhez a Magyar Népköztársaság is hozzájárult. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy bizton­ságosabb világban élhessünk, dolgozhassunk. Abban a reményben, hogy közös akarattal megoldjuk az előttünk álló feladatokat, kívánok sikerekben gazdag új esztendőt, békét, boldogulást és jó egészséget kedves honfitársaimnak. Éuzaras — eukezdel A célkitűzéseket teljesítették — viszonylag kedvező feltételekkel indulnak Megyénk legtöbb termelő­gazdálkodó egységében ma már több-kevesebb pontos­sággal tudják miként sike­rült valóra váltani az 1987- es esztendő elején megfogal­mazott elképzeléseket, terve­ket. De képesek megítélni azt is, hogy mennyiben hasz­nálták ki a lehetőségeket, milyen új vállalkozásokkal járultak hozzá saját stabili­zációjukhoz, egyengetve az utat a valóban nehéznek ígérkező új gondolkodást, cselekvést, magatartást, na­gyobb lendületet, több élet­re való elképzelést kívánó új esztendő feladatainak elvég­zéséhez. Az évzárás és az évkez­dés gondolatának jegyében érdeklődtünk néhány válla­latnál. A vártnál jobban A salgótarjáni öblösüveg-* gyár dolgozói jó hangulat­ban tölthették el a szilvesz­tert, mert 1987. évi gazda­sági céljaikat — termelés, gazdálkodás, nyereség a vártnál jobban teljesítették. Különösen a tőkésexpontban elért eredmények említésre méltóak. A pluszként vállalt 800 ezer dollár helyett 1 mil­lió 200 ezer dollár értékben szállítottak ki terven felül tőkésexportot. December utolsó munkanapján is még egy vagon és egy kamion exportáru hagyta el a gyá­rat. Ez egyúttal azt is jelen­tette. hogy a decemberben elért 95 millió forint terme­lési értékből 25 milliót kép­visel a dollárelszámolású ex­port. A felfokozott termelés ellenére sem tudták kielégí­teni a megnövekedett kül­földi igényeket festett és csiszolt üvegekből. Alkotói dijak a síküveggyárban Évzáró ünnepséget tartot­tak az óesztendö utolsó munkanapján a salgótarjáni síküveggyárban, ahol dr. Ju­hász Gyula gyárigazgató ér­tékelte az elmúlt évet. Mint elmondotta, óriási erőfeszí­téssel sikerült bepótolni az első féléves veszteségeket, majd teljesíteni az éves cél­kitűzéseket. Beszámolója után a kimagasló teljesít­ményeket jutalmakkal is­merte el. Több évtizedes eredmé­nyes tevékenységéért ..Ki­váló Munkáért" miniszteri kitüntetést kapott Barta Jó- zsefné edzőüzemi üvegcsi- peszelő, Kovács László hú­zóüzemi kemencekőműves és Seben András főmunka­társ. Ezután az „Év leg­jobb alkotó kollektívája” el­ismerő okleveleket és az ez- ze járó tíz- és húszezer fo­rintos jutalmakat adta át az igazgató. Ezt az egyedi üveg­áruk kialakításáért és a be­rendezések elkészítéséért az üvegtechnikai és kísérleti üzem húszfős csoportja, va­lamint az üvegipari kádke­mencék tűzálló kád kövei­nek vizsgálatáért Sarkad i Nagy István .és Gyöngyösi Gyula mérnökök kapták. A hatékonyság növekedése lehetővé tette a melegüzemi pótlék kifizetését, továbbá azt, hogy a bérszínvonal az eredetinél jóval nagyobb mértékben — 7 százalékkal növekedjék. Az idei elképzelések sze­rint a kézi gyártású gyár­egységben havonta 32, az automata gyáregységben pe­dig 40—44 millió forint ér­tékű árut akarnak előállítani. Az új esztendő fordulójának első munkanapján a kézi gyártású gyáregységben ke­vesebb a rendelés, mint egy évvel ezelőtt volt. Ez azt je­lenti, hogy kapacitásukat csak 80—90 százalékban kö­tötték le. Ez azonban nem akadályozza a folyamatos termelést. Ebben a gyáregy­ségben egy új kemence (B) kezdi meg a termelést. Se­gítségével már az első mun­kanapon a tőkésexport­megrendelések teljesítéséhez kezdenek. Az automata gyár­egységben tevékenykedőket nem feszítik megrendelés- gondok, annak ellenére, hogy igény hiányában leál­lították a ballongyártó gépet. Tőkés, szocialista és belföl­di kívánságok teljesítésével kezdik az új gazdasági évet. A készárugyártást zavarja Az Ipoly Bútorgyár is azok közé tartozik, ahol minden tekintetben jól zár­ták az évet, s ezzel megte­remtették a sikeres előrelé­pés alapjait. Viszonylag ked­vező helyzetüket mutatja, hogy megrendelésfekkel az első fél évre el vannak lát­va. A központban — Balas­sagyarmaton január 4-én az első munkanapon — a ked­velt bútorok — Columbia. Nógrád szekrénysor — gyár­tásával kezdik az új eszten­dőt. Sajnos a tervezett üte­mességet egyrészt a hazai alap, másrészt az importhi­ány zavarja. Emiatt nem tudják a programnak meg­felelően készre gyártani a tervbe vett termékeket. A szécsény i kábeldobgy á rt ók - núl nem lesz gond a sikeres indulás, mert bőven van megrendelésük. Tulajdonkep­pen ott folytatják, ahol az. óévben abbahagyták: Köz­vetett exportra állítanak elő különböző méretű kábeldo­bokat. Figyelembe véve a múlt év őszén lezajlott bútorvá­sárlási láz következménye­it, az idén a termelésben egyelőre az 1987. évi szintet akarják megismételni. Növelik árbevételüket A Nógrád Megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói is lényegében valóra váltot­ták 1987 évi termelési, gaz­dálkodási elképzeléseiket an­nak ellenére, hogy a múlt év- elején a tartós hideg meg­zavarta a téli munkák üte­mét. A második és harmadik negyedévben felgyorsított munkatempó, amely maga­sabb fokú munkaszervezéssel és irányítással párosult, meghozta a kívánt ered­ményt. Az építési és szere­lési munkáknál 470—480 millióval számolnak. Az ár­bevételi terv — amelyben az ipari tevékenység és az épí­tők boltjának részesedése is benne van, — 650 millió fo­rint körül alakul. A nyere­ség pedig 25—30 millió kö­zött várható. (Folytatás a 2. oldalon.) Kádár János látogatása a Műcsarnokban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára csütörtökön a Mű­csarnokba látogatott, és megtekintette a Művészet és ti uradalom című kiállítást. Kíséretében volt Radics Ka- 'alin. a KB tudományos, közoktatási és kulturális sztálvának vezetője. Az MSZMP főtitkárát Né- : .iv Katalin igazgató és Ha­vas Valéria igazgatóhelyettes f'-uadta és kísérte a műcsar­noki tárlaton, amelyet a nagy októberi szocialista ■I i ndalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szöv­ge kultúra napjai kereté- • n nyitottak meg. A Műcsarnok kezdemé- nvezésére és a Szovjetunió kulturális minisztériumának támogatásával létrejött, nagy - -.erű kiállítás felvonultat- , az orosz-szovjet prog- vpsszív művészet 1905-től az i930-as évek elejéig szüle- •e!t jelentős alkotásait. E -nilve.k jelentős hatással vol- m!< az egész világ modern művészetére. A tárlatlátogatást . köve- ■ n>n Kádár János és ven­déglátói kötetlen vélemény- cserét folytattak a kiállítás- a művészeti életről, a Műcsarnok munkájáról, tér­iéiről. A beszélgetésen jelen volt Bői-jsz Sztukálin, a Szovjet­un.o budapesti nagykövete. Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csü­törtöki ülésén állást foglalt a központi államigazgatási '/írvekhez tartozó háttérin- Vzmények átfogó • felülvizs­gálatáról, szervezeti korsze­rűsítéséről. A felülvizsgálat célja a munka hatékonyab­ba tétele, a költségvetési tá­mogatások mérséklése, a működési költségek csökken- tese. A Minisztertanács ki­jelölte az ezzel kapcsolatos feladatokat. A kormány tárgyalt sa­ját. valamint bizottságai és .. KNEB 1988. első félévi munkatervéről. A Fővárosi Tanács elnöke ♦ájékoztatta a kormányt ar­ról. hogy Budapesten 1987- he n ezerrel több lakás ké­szült el. mint ami a terv­ben szerepelt, s a lakások 99 százalékára már ki is adták a lakhatási engedélyt. Téeszből szakszövetkezet Egyszerűbb formában, szakszövetkezetként foly­tatja január elsejétől a me­zőgazdasági termelést a Tompái Kossuth Termelő- szövetkezet. Tagsága az or­szágban elsőként élt azzal a lehetőséggel, hogy gazdálko­dási egyensúlyának helyre- állítása érdekében, egysze­rűbb szövetkezési formára térhet át. A több év óta válságos helyzetben levő és az 1987-es esztendőt 6—7 millió forint veszteséggel záró gazdaság tagsága — a közelmúltban megújult ve­zetőséggel az élen — az át­alakulástól viszonylag gyors eredményre, már 1988-ban némi nyereségre számít.

Next

/
Oldalképek
Tartalom