Nógrád, 1987. december (43. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-22 / 301. szám

2 NÖGRÄD 1987. december 22., KEDD Kormányszóvivői tájékoztató SZOCIÁLIS INTÉZKEBÉSBK Az ülést követő kormány­szóvivői tájékoztatón Bá­nyász Rezső részletesen szólt (a Magyar Hírlap kérdésére) a megemelt összegű ellátá" sokról, amelyeket az érin­tettek már 1988 januárjában kézhez kapnak. Elmondotta: a hetven éven felüliek és a súlyosan rokkantak nyugdí­ját 1988-ban 15 százalékkal, de legalább havi 330 forint­tal emelik. Az évenkénti rendszeres nyugdíjemelés keretébe tartozók ellátását további 210 forinttal kell kiegészíteni. A baleseti já­radékoknál a kiegészítés ösz- szege 100 forint, illetve az úgynevezett negyedik foko­zatúaknái havi 210 forint. Havonta 330 forinttal egészül ki a nyugdíj mellett folyó­sított házastársi pótlék, a nyugdíjas házastárs utáni jövedelempótlék pedig 180 forintról 390-re emelkedik. Döntés született a családi pótlék és az egygyermekes családok jövedelempótléká­nak emeléséről is. A családi pótlék —, mint ismeretes — gyermekenként most 400 fo­rinttal növekszik, a gyermek hároméves koráig pedig to­vábbi 100 forinttal. Ugyan­csak 400 forinttal nő, havi 350 forintról 750-re, az egy gyermek utáni jövedelem- pótlék is. A tartósan beteg és a nevelőszülőkhöz kihe­lyezett állami gondozott gyerek utáni családi pót­lék növekedése gyermeken­ként 500 forint. A gyermek- gondozási segély mellett fo­lyósított jövedelempótlék havi 330 forinttal egészül ki. tehát 930-ra emelkedik, az oktatási intézmények hall­gatóinak ösztöndíja pedig havi 210 forinttal nő. A kormány döntött egyes társadalombiztosítási kér­désekben is. Eszerint a mun­káltatónak fizetés nélküli szabadságot kell biztosítania a dolgozó részére, ha azt közeli hozzátartozójának ott­honi ápolására, vagy saját lakásának magánerős építé­sére kéri. Ennek időtartama a társadalombiztosítási járu­lék fizetése esetén biztosítás­ban eltöltött időnek számít. A kormány határozott a rokkantsági járadék intéz­ményének bevezetéséről is. Ez a teljesen munkaképtelen, családban gondozott szemé­lyek részére jár, állampolgári jogon. , r VLYAKKZDO Széles körű vita bontako­zott ki a Minisztertanácsban a pályakezdő és a műszaki értelmiség anyagi-erkölcsi megbecsülésének helyzeté­ről. Ennek kapcsán (a Ma­gyar Rádió kérdésére vála­szolva) a szóvivő bejelen­tette: a kormány úgy döntött, hogy a pályakezdő értelmisé­giek kezdő fizetését 1988. szeptember l-jével fe] kell emelni, vagyis már ekkor el kell érni a bértarifában eredetileg 1991 januárra ter­vezett mértéket. A jövő év szeptemberétől esedékes alapbéremelést rész­ben a vállalatok saját bér- fejlesztési alapjából, részben pedig a költségvetésből fér dezik. Az innovációs folya­matban részt vevő alkotó műszaki értelmiség helyze­tének javítását kiemelt fel­adatként kezeli a kormány. A műszakiakat nagy arány­ban foglalkoztató vállalatok­nál a jövő évben központi intézkedésekkel rendezik a béreket. Az ülésen elfogad­ták a műszaki alkotói díj alapítására vonatkozó javas­latot, valamint döntöttek arról, hogy a jövőben mű­szaki főtanácsosi, illetve műszaki tanácsosi cím ado­mányozható vállalati döntés alapján. A kormány a SZOT-tal és más társadalmi szervekkel közösen kialakí­tott irányelvekben állást fog­lalt amellett, hogy fel kell hívni a vállalatokat, szövet­kezeteket, gazdálkodó egy­ségeket a műszaki értelmi­ség anyagi és erkölcsi meg­becsülésének további fokoza­tos javítására. A tudomány doktorainak illetménykiegészítése janu­ár elsejétől nettó 4000 fo­rint, bruttó 7500 forint lesz — közölte Bányász Rezső. Hasonió mértékű emelést határozott el a Miniszterta­nács az ezt a címet már el­ért nyugdíjasok számára is. Az intézkedés mintegy 1300 személyt érint, 31 tudomány­ág képviselőjét. KEíWEZtVBB A VÁLLALKOZÁS ' A jövőben a magánkeres­kedők a vendéglőkben, va­lamint a vendégeknek étke­zést is nyújtó panziókban és kempingekben 30, ai egyéb panziókban, kem­pingekben, ABC-kisáruhá- zakban, tüzelő- és építő­anyag-kereskedésekben 20, az egyéb magánkereskedők­nél pedig 15 alkalmazottat lehet foglalkoztatni — vála­szolta Bányász Rezső, az MTI érdeklődésére. Az fiUa- mi és a szövetkezeti üzletek is akkor adhatók át szerző­déses üzemeltetésbe, ha az ott dolgozók létszáma az imént felsorolt kategóriák­ban nem haladja meg a 30, a 20, illetve a 15 foglalkoz­tatottat. Az utóbbi hónapok, he­tek jelentős belpolitikai eseményeinek nemzetközi sajtóvisszhangjával foglal­kozva a kormányszóvivő (az MTI Külföldi Adások Szer­kesztőségének kérdésére) elmondta, hogy az utóbbi időszakban mind a szocia­lista, mind a lőkésorszá- gok sajtója élénk érdeklő­dést tanúsított Magyaror­szág iránt. A szocialista or­szágok sajtóorgánumai ki­vétel nélkül foglalkoztak hazánk gazdasági és tár­sadalmi helyzetével, a re­form folyamatával első­sorban a gazdaság rugal­massá tételére és a lakos­sági szolgáltatások bővíté­sére irányuló erőfeszítések­kel. A nyugati polgári la­pok bizonyos mértékig bi­zalmait szavaznak a meg­hirdetett reformintézkedé­seknek, s pozitív hangvé­telű tudósításokban szá­moltak be a jövő évben ér­vénybe lépő új útlevél-ren­delkezésekről. A lapok nagy teret szenteltek az Or­szággyűlés ülésszakának, a személyi változásokkal kap­csolatban pedig azt hang­súlyozták, hogy a döntések a hatékonyabb kormányzati munkát szolgálják, ............... .. s. Ál lamtitok, szollá­■ rí TITOK R HHh * I A kormány héttői ülésén foglalkozott " az államtitok és a szolgálati titok kér­déskörével is. Erre vonat­kozott a Magyar Hírlap kérdése, amelyre válaszol­va a szóvivő a jogszabály módosításának indokairól tájékoztatott. Mint emlékez­tetett, néha gondot okoz az. ha a büntető-, a polgári vagy az államigazgatási el­járás során államtitkokról, illetőleg szolgálati titokról kell tanúként nyilatkozni. A különböző szintű jogsza­bályok e területen nem áll­tak teljes összhangban egy­mással. A most elfogadott változtatás lényege: az a vezető adhat felmentést a titoktartási kötelezettség alól, aki a szóban forgó adato­kat és információkat ál­lam- vagy szolgálati titok­nak minősítette. Ez a fő szabály, s ez gyakorlatilag a sajtóra is érvényes. Bányász Rezső a Magvar Nemzet érdeklődésére be­szélt a jelenlegi társadalmi közérzetről. Rámutatott: a társadalom közhangulata talán az ország valós hely­zete által indokoltnál is bo­rúlátóbb, rosszabb. A kri­tikai észrevételeknek va­lóságos oka. hogy gazdasá­gunk. gazdaságirányítási rendszerünk még nem mű­ködik megfelelően, és a tár­sadalmi korszerűsítés üte­me sem kielégítő. Ugyan­akkor a szóvivő óvott a tü­relmetlenségtől. hozzátéve, hogy az elmúlt fél eszten­dő sem elegendő időt, sem kellő számú alkalmat nem adott még a döntő változá­sokra. Bányász Rezső egy, szemé­lyét érintő érdeklődésre (Magyar Rádió, Külföldi Adások Főszerkesztősége) is válaszolt. Mint mondta: a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatala megszűnt, az elkövetkező három hónap­ban kormánybiztosként azt kell segítenie, hogy létrejöj­jön egy olyan kormányzati sajtóhivatal, amely megőrzi mindazt a korábbi tapaszta­latokból. ami. hasznos volt. és (mellőzi a felesleges köz­ponti irányítást. Előrelátha­tólag a szóvivő személyében is változás lesz. (MTI) Egyesült Államok Költségvetés Vasárnap is ülést kellett tartania az amerikai tör­vényhozás mindkét házá­nak, de még így is csak annyit értek el. hogy egy napra elegendő fedezetet szavaztak meg a kormány­zati intézmények működé­séhez, így azoknak nem kell hétfőn felfüggeszteni tény­kedésüket. Ez az egy nap azonban már minden bi­zonnyal elegendő lesz a költségvetési előirányzat 'végleges formába öntésé­hez. A mintegy 606 milli­árd dolláros előirányzat kö­rül ugyanis már csak né­hány kérdésben van kisebb vita, s ugyancsak apróbb kérdések tartják fel az ezzel párhuzamosan elfogadásra kerülő deficitcsökkentő tör­vény megszavazását is. Rea­gan elnök mindenesetre huzavonával hajlandó volt arra, hogy vasárnap hozzájáruljon az egynapos haladékhoz és alá­írta az erről szóló rendel­kezést. Az elnök és a kongresz- szus végül is kompromisz- szumokra jutott az egész vi­ta központjában álló kér­désről, a nicaraguai kont­rák támogatásáról: egyik fél sem kapta meg azt, amit akart. A kongresszus végül is összesen 8,1 millió dol­lárt hajlandó adni a kont­ráknak, ennek kisebb részét humanitárius segély for­májában, nagyobb részét pedig azokra a költségek­re, amelyek a már meg­adott segély helyszínre szállítását szolgálják. (MTI) Az ellenzék késői bánata Drámai hangú üzenetben kért bocsánatot a vezető el­lenzéki politikus, Kim Jung Szám, a dél-koreai néptől, amiért nem tudott egyezség­re jutni ellenzéki riválisá­val, Kim De Dzsunggal. A Hankuk Ilbo címoldalán megjelent egész oldalas fi­zetett üzenetben az ellenzé­ki politikus saját hibájának ismeri el, hogy az ellenzéki pártok nem tudtak közös je­löltet indítani a múlt heti vá­lasztásokon, és így elsősor­ban rivalizálásuk fosztotta meg őket a lehetőségtől, hogy az országot kivezessék a katonai diktatúrából. A nemzethez címzett levelében ugyanakkor az ellenzéki po­litikai vezető továbbra is éle­sen bírálja a Ro Te Vut, e kormánypárt elnökét. Rudé Právo a CSKP KB üléséről Reform és demokrácia A pártpolitika folytonos­ságát erősítette meg a CSKP KB hét végén tartott ülé­se — hangsúlyozta hétfői vezércikkében a Rudé Prá­vo. A Központi Bizottság ülésén a csehszlovák gazda­sági mechanizmus átfogó reformjáról hozott határo­zatok alapvető változáso­kat eredményeznek majd az irányítási és tervezési módszerekben. A CSKP abból indul ki — írja a csehszlovák pártlap —, hogy nem minden volt rossz a jelenlegi irányítási rend­szerben, s nem kell mindent elvetni' belőle. Mindenek­előtt az irányítás minősé­gét kell magasabb szintre emelni, jobban bevonni a dolgozókat az irányításba és növelni a vállalatok ön­állóságát. A lap hangsúlyozta, hogy a gazdasági reform ^Cseh­szlovákiában a szocialista demokrácia elmélyülésének kifejezője, ezért az objek­tiven szükséges és elkerül­hetetlen. A demokratizálási folyamatban a párt aktí­vabb szerepet szán a nem­zeti frontnak. Diplomácia és fegyveres konfliktusok A kambodzsai párbe­széd megindulása és a múlt heti ASEAN-csúcsértekez- let nyomán tovább élénkült a diplomáciai tevékenység Délkelet-Ázsiában, egyide­jűleg újabb fegyveres konf­liktusokról érkeznek hírek. Kiéleződött Laosz és Thai­föld viszonya, miután a múlt hét elején a thai légierő la­oszi területeket bombá­zott, a határ menti Savabou- ri tartományban. Laosz az ENSZ főtitkárához intézeti levélben tiltakozott az inci­dens miatt. Mindkét fél azzal vádolja egymást, hogy megsértette a határt. Hétfőn Thaiföld önhatalmúlag megkezdte, mintegy tízezer laoszi me­nekült visszatelepítését La- oszba. A meo nemzetiségű menekültek kérdését La­osz tárgyalások útján sze­retné megoldani, Bangkok erre egyelőre nem hajlan­dó. Hasonló a helyzet a Thai­földén levő mintegy két­százezer kambodzsai mene­külttel. Az SPK kambod­zsai hírügynökség éppen vasárnap erősítette meg Phnom Phen készségét, a kér­dés humánus, tárgyalásos rendezésére. A jószomszédi gesztus egyelőre elutasítás­ra lel Bangkokban, mivel a menekültek egy részét a khmer ellenforradalmi erők utánpótlási bázisaként hasz­nálják. A Nation című thaiföldi iapjiétfői számában részle­teket közölt a Hun Sen- Szihanuk találkozó hátte­réről. (Mint ismeretes, az ellenzéki vezető régebben lemondta a kambodzsai kor­mányfővel tervezett újabb találkozóját, majd ismét be­leegyezett abba.) A lap — ASEAN-forrá- sokra hivatkozva — tudni véli, hogy Szihanuk herceg egyrészt továbbra is ragasz­kodik ahhoz, hogy közvetle­nül Vietnammal is tár­gyaljon, másrészt nem szí­vesen tárgyal az egész el­lenzéki koalíció nevében. Szihanuk keményen bírálta a Vörös Khmert, hogy to­vábbra is megsérti az em­beri jogokat, a khmer me­nekülttáborokban. Közöl­te, hogy májusban, egy­éves „szabadsága” lejártá­val sem veszi vissza az úgynevezett demokratikus Kambodzsa kormánykoalí­ció elnöki tisztét. BARÁTAINK Magyar—NDK együttműködés a szerszámgépiparban A közelmúltban fejeződ­tek be Budapesten a ma­gyar—NDK gazdasági és mű- szaki-tudomány os együtt­működési bizottság tárgyalá­sai. A tárgyalt témák közül fontos helyet töltöttek be a szerszámgépipari együttmű­ködés kérdései. Magyarország és az NDK mintegy három évtizede szál­lít egymásnak különböző szerszámgépeket, ezen belül az NC- és CNC-gépek cseréje tízéves múltra tekinthet visz- sza. Magyarország minde­nekelőtt koordinátáéi úr ógé­peket vásárol és fogaskere­kek megmunkálására alkal­mas köszörűgépeket expor­tál az NDK-ba. A legna­gyobb NDK szerszámgép­gyártó vállalat, a WMW leg- ' főbb partnerei közé tartozik az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár, a Csepel Autó­gyár, a RÁBA Magyar Va­gon- és Gépgyár, valamint a Diósgyőri Gépgyár. A ma­gyar CNC-gépeket. a többi között a sajtológépeket gyár­tó erfurti Umformwerk, a jénai Carl Zeiss Művek és az NDK nyomdaipara alkal­mazza. A gépek szállításáról kö­tött szerződések a pótalkat­rész-ellátást is szabályozzák. A WMW-gépek számára Bu­dapesten berendezett alkat­részraktár szavatolja a 48 órán belüli javítást. A Tech- noimpex Berlinben központi vevőszolgálatot rendezett be. A két ország gazdasági vegyes bizottságának szer­számgépipari munkacsoport­jai mindenekelőtt tudomá­nyos-műszaki téren működ­nek szorosan együtt. A szer­ződésekben foglaltaknak megfelelően a karl-'marx- stadti kutatóközpont és a budapesti Kohó- és Gépipari Tervező Vállalat kölcsönö­sen felhasználja az integrált gyártósorok és a többren­deltetésű géprendszerek fej­lesztésének és alkalmazásá­nak legújabb eredményeit, a típusmegoldások kidolgozá­sában éppúgy, mint a szá­mitógépes tervező és szimu­lációs módszerekben. A gazdasági vegyes bizottság évente beszámolót készít ezekről az eredményekről is. Különösen élénk együttmű­ködés alakult ki az utóbbi években a berlini és a karl- marx-stadti szerszámgépipa­ri kombinátok, valamint a budapesti és az esztergomi partnerüzemeik között. n KNDK metrója Rohamos léptekkel fejlő­dik Phenjan. a Koreai Né­pi Demokratikus Köztár­saság fővárosa. Mára már eltüntették a három és fél évtizeddel ezelőtti koreai háború okozta pusztítások nyomait, és gombamódra szaporodnak a modern la­kónegyedek, valamint köz­épületek. A számtalan fi­gyelemre méltó létesítmény között is büszkén emlegetik a helyiek a fővárosi metrót. Nem is véletlenül, hiszen egy mai nagyváros közle­kedése igencsak nehézkes földalatti vasút nélkül. Phenjanban a közelmúlt­ban egy újabb fejezet zá­rult le a metróépítésben, mivel elkészült a negyedik szakasz is, így most már a vonalak hossza meghalad­ja a negyven kilométert. Már tervezik újabb sza­kaszok építését is. Az új állomásokat, mint az eddi­gieket is a monumentális, a •maradandó építészeti meg­Ez a digitális kijelzés« rgyáiiványos koordináta fúrógép, a WMW drez­dai gyárának, a Mikro- malnak végszereidéjé- ben készfiit az Egyesfiit VHIantosgépgyár ceglé­di üzeme részére. A gazdasági teivek koor­dinálásának keretében a szerszámgépgyártás terüle­tén is kidolgozták már az 1990-ig szóló munkatervet. Ennek értelmében az áru­cserét mindkét partner 4—7 százalékkal kívánja növelni. Az NDK, az elkövetkező években főleg hagyományos elven működő gépeket, to­vábbá CNC- és más auto­matikus gépsorokat, a for­gács nélküli alakításban al­kalmazott berendezéseket, közöttük karosszériák ké­szítésére szolgáló sajtológé­peket, valamint fröccsöntő és műanyag-megmunkáló gé­peket, s különböző különle­ges szerszámokat szállít Ma­gyarországra. A magyar ex­port részét alkotják a jövő­ben is a SZIM Művek jól bevált CNC-esztergagépei, továbbá az olyan célgépek, mint például a radiál- fúró. A magyar szállítmány újdonságai közé tartoznak a Csepeli Szerszámgépgyár megmunkáló központjai. Magyarországon éppúgy, mint az NDK-ban évente számos szakmai szimpóziu­mot. alkalmazástechnikai ta­nácskozást rendeznek a partnerek, s megszervezik a szakemberek cseréjét is. . S természetesen mindkét or­szág szerszámgépgyártói ki­állítják termékeiket a lip­csei és a budapesti vásáro­kon. r. oldások jellemzik. Már­ványoszlopok és -falak kö­zött, gyakran a gótikus stí­lusra emlékeztető mennye­zetek alatt szállhatnak be s ki az utasok. A szigorú, s helyenként merev for­mákat egyik-másik állo­máson — főképpen az újon­nan épülteken — változa­tos mozaikképek színesítik. A Puhung állomáson pél­dául az észak-koreai nép munkasikereit megörökítő képeket helyeztek el a ter­vezők, amíg másutt phen- jani panorámában gyönyör­ködhetnek az utasok. A KNDK fővárosának, metrója egyébként saját tervezésű és kivitelezésű, mint oly sok más termék is a távoli országban. A szerelvények gyorsan rö­pítik egyik helyről a másik­ra az utasokat, akiket min­denhol patikai tisztaság fo­gad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom