Nógrád, 1987. november (43. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

' f\ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 258. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. NOVEMBER 2., HÉTFŐ ’ ' '^HS W­Kedvezmények a mezőgazdasági nyugdíjasoknak (3. oldal) Kedvezőek az orosz tagozat tapasztalatai (4. oldal) Ákiről beszélnek (5. oldal) A szovjet könyv és hanglemez ünnepi hete Pásztón a városi könyvtárban ötvencn-hatvanan is megfordulnak szombat délelőttönként. A legifjabbak kezébe is eljutnak a szovjet irodalom alkotásai. — bp — Októberi Forradalom Érdemrendet kapott Kadar János Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szombat este Moszkvában a Kreml Katalin-termében Andrej Cromiko a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdemrendet. A magas kitüntetést a legfelsőbb tanács elnöksége a szov­jet és a magyar nép közötti testvéri barátság és együttmű­ködés fejlesztésében szerzett érdemeiért, a béke és a szocia­lizmus megszilárdításához nyújtott jelentős hozzájárulásá­ért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkalmából Andrej Gromiko és Ká­dár János beszédet mondott. (MTI) A KÖPORC balassagyarmati gyáregységében ez év második felétől kezdték el gyártani az autóbizlosíté- kokat. Az idei tervük 2,5 millió darab. — bp — Leningrád felkészült az ünnepre A nagy októberi szocialista forradalom közelgő 70. év­fordulója alkalmából a szov­jet könyv és hanglemez ün­nepi hetének eseményeként kiállítás nyílik kedden Sal­gótarjánban, az MTESZ Tech­nika Házában. A rendezvény a szovjet kultúra napjainak befejezés­hez közeledő gazdag prog­ramsorába illeszkedik, abba, amely idén is változatos, sok­rétű műsorkínálatával adott ízelítőt a szovjet kultúra, művészet úgyszólván min­den ágazatának alkotásaiból és bepillantást engedett a művészeti élet legfrissebb folyamataiba is. Az elmúlt hetekben vi­lághírű szovjet művészegyüt­tesek, szólisták szerepeltek Magyarországon, kiállítá­sok sora nyílt szerte az or­szágban, amelyek a klasz- szikus és kortárs képzőmű­vészeti értékekkel ismertet­tek bennünket. November 5-ig, a rendez­vénysorozat zárásáig még igen gazdag kínálatból vá­logathatnak az érdeklődők. Budapesten, a Tölgyfa ut­cai galériában ma nyílik a szovjet könyvművészeti és grafikai kiállítás, a Vörös Csillag moziban pedig a szovjet filmek fesztiváljának díszbemutatója lesz, az Er­kel Színházban pedig a Moj- szejev-egvüttes lép közönség elé. November 3-án, kedden a fővárosi Honvéd Filmszín­házban tartják a grúz fil­mek fesztiváljának díszbe­mutatóját. s ismét színpadra Az elmúlt hét végén zárult a kommunista műszakok sora a Nógrádi Szénbányák­nál. A növelt idejű munka­rend miatt természetesen a hét bármely napján lehető­ség kínálkozott az önkéntes munkavállalásra. Az ered­ményekről várhatóan no­vember közepén ad számot ä versenybizottság, a becs­lések szerint azonban ugyan­annyi bevételre számítanak, mint a tavaszi kommunista műszakok idején. A tömegtermelő munka­helyeken általában szenelés és fenntartás folyt. A kis- terenyei és nagybátonyi üzemek dolgozói területren­dezéssel foglalkoztak, a ter­vezők és földmérők egyegy csúcsmunkán dolgoztak, a fúrási üzemben pedig a gé-* pék karbantartása jelentett feladatot. Az igazgatósági kollektí­va részt vett az „50 ezer munkaóra Salgótarjánért” akcióban, melynek során to­vább csinosodott az SBTC pályája és a gyurtyánosi pihenőközpont. A kommu­nista műszakban részt vett a vállalat bükkszéki üdülő­jének személyzete is. A kis- terenyeiek ezen kívül újabb sífelvonót terveztek és épí­tettek Szilváskőn. A mintegy 800 ezer fo- í intnyi bért a szénbányák szociális céljaira fordítják majd. lép a Mojszejev-együttes, az Erkel Színházban. Salgótarján — mint aho­gyan ez idáig sem maiad programok híján. A Mezs- dunarodnaja Knyiga, a Mű­velt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat, a HUNGAROTON Ma­gyar Hanglemezgyártó Vál­lalat és a Magyar Könyvki­adók és Könyvterjesztők Egyesülete szervezésében itt tartják a szovjet könyv és hanglemez ünnepi hetének alkalmából rendezett kiál­lítás vidéki megnyitóját. A Nógrádi Sándor köny­vesbolt ez alkalomból bősé­ges árukínálattal várja a vásárlókat. A könyvkínálat keresztmetszetet ad a szov­jet könyvkiadásról, a köz­Ugyancsak az elmúlt hét végén töltötte kommunista műszakját a Nógrád Megyei Szolgáltatóipari Vállalat 20 fős. nem fizikai kollektívá­ja. Ezúttal is a Videotechni­ka Leányvállalat Erdész ^úti telepén akadt tennivalójuk, hiszen még a tél beállta előtt szeretnék elkészíteni a 400 négyzetméteres fedett raktá­rát. Folyamatosan szervezik a kommunista műszakot a sal­gótarjáni síküveggyárban. Ezen a hét végén 500 dol­gozó vett részt a különböző feladatokban. Legtöbbjük a vágó-, az edző-, a ragasz­tott- és a hőszigeteltüzem- ben végzett termelőtevé­kenységet. A húzó- és keve­rőüzem munkásai a terme­lést segítő rendezési felada­tot kaptak. Az üzemeltetés biztosítását az üzemfenntar­tási gyárrészleg szakemberei vállalták a kommunista mű­szakok alatt. Az adminisztratív csopor­tok sem tétlenkedtek; rájuk a készáru csomagolásában és a kiszállításban várt ten­nivaló. Folytatták sportpá­lyájuk szépítését, rendezé­sét. Egy részük kerítést fes­tett, mások új kerítést épí­tettek. A KISZ-fiatalok klubjuk felújításával foglal­koztak. Várhatóan a kom­munista munkaakció végére 300—350 ezer forint gyara­pítja a gyár jóléti és kultu­rális alapját. readott újdonságokról. A legfrissebb szépirodalmi kö­tetek éppúgy megtalálhatók közöttük, mint a művészeti albumok, az ismeretterjesztő művek és a politikai iroda­lom. A könyvek mellett a zene­kedvelők várakozása sem marad kielégítetlenül, tükröt kaphat a zene iránt érdek­lődő közönség a Szovjetunió magasan fejlett zenei életé­nek eredményeiről. A szov­jet komoly-, könnyű- és nép­zenei lemez- és kazettaúj­donságok révén. Az új ze­nei felvételeken mások mel­lett Jelena Obrazcova, Emil Gilelsz, Zsanna Bicsevszka- ja és Nicolai Gedda műsora hallható. Úton az óriás kolonnák A lurgi exportfeladatok mellett kiemelt munkát je­lent a Vegyépszer salgótar­jáni kollektívája számára a százhalombattai nagyberu­házás részegységeinek a ki­szállítása és összeszerelése. E hét elején indul útjára a benzinfrakcionáló torony 3. és 4. eleme, kolonnája. Az elmúlt hét végén ké­szült el a legnagyobb szer­kezeti egység, melyhez ha­sonló nagyságú és súlyú szállítmány még nem ke­rült trélerre hazánkban. A 185 tonnás frakcionáló to­rony gyártási és összeszere­lési értéke meghaladja a 17 millió forintot. A szűkös ha­táridő — november 15-ére tervezik az átadást — miatt a hét végén is dolgoztak Százhalombattán a salgótar­jániak, mintegy tizenketten. Genf, Reykjavik ntán Washington Az újabb szovjet—amerikai csúcstalálkozó bejelentését az egész világon elégedetten és nagy megkönnyebbüléssel fo­gadták, remélve, hogy Wa­shingtonban majd konkrét megállapodások születnek a bizalom erősítéséről, a lesze­relésről, a tartós béke megte­remtésének útjairól — hang­súlyozza vasárnapi nemzet­közi összefoglalójában a Pravda, Eduard Sevardnadze washingtoni tárgyalásainak első visszhangjait értékelve. Az SZKP KB központi napilapja emlékeztet rá, hogy Genf és Reykjavik után ez már a harmadik legfelső szintű találkozó lesz a Szov­jetunió és az Egyesült Álla- mok vezetői között. Komoly erőfeszítésekre van szükség egy-egy ilyen megbeszélés előkészítéséhez: most is alig egy héten belül két külügy­miniszteri megbeszélés volt Moszkvában, illetve Washing­tonban, s Mihail Gorbacsov külön üzenetet intézett Ro­nald Reaganhez. A decemberi csúcstalálko­zó tartalmas napirendjét is­mertetve a Pravda rámutat, hogy a két ország vezetői a szovjet—amerikai kapcsola­tok egészét tekintik át, a fegyverzet csökkentését, az emberi jogi és humanitárius kérdéseket. a regionális konfliktusok rendezését, va­lamint a kétoldalú együttmű" ködés fejlesztését. A washingtoni tárgyalások középpontjában a fegyverke­zési hajsza beszüntetésének problémái szerepelnek majd Befejezéséhez közeledik a közepes és rövidebb hatótá­volságú rakétákról szóló megállapodás előkészítése; a ..kettős nullamegoldás” do­kumentumának aláírása va­lóban történelmi jelentőségű esemény lesz. Korunk realitásai azonban óva intenek az eufóriától, hi­szen e fegyverek felszámo­lása csak a nukleáris arzenál három százalékát érinti, így tehát csak a radikális csök­kentésekhez vezető első lé­pésként szabad értékelni. A hadászati támadófegyverzet kérdése — amely szorosan kapcsolódik az űrfegyverke­zés megakadályozásához, az ABM-szerződés megszilárdí­tásához — viszont valóban kulcsfontosságú a nukleáris leszerelés tekintetében: ezt a washingtoni találkozón meg fogják vitatni, s az 50 szá­zalékos csökkentést szabá­lyozó szerződés gyors előké­szítésével azt alá is lehetne írni Reagan elnök moszkvai látogatásakor — hangsúlyoz­za végezetül a Pravda. (MTI) Leningrádban, a Téli Pa­lota előtti téren, ahol 70 év­vel ezelőtt kitört a forrada­lom, már készen állnak a dísztribünök, a városközpont számos épületét kicsinosítot­ták. Az Aurora cirkáló az alapos, három évig tartó felújítás után október eleje óla ismét kijelölt díszhelyén fogadja látogatóit. Mihail Gorbacsov pártfőtitkár már járt a fedélzetén, és elisme­réssel szólt a hároméves ala­pos felújítás eredményéről. Az SZKP KB megbízásából szemlélte meg október köze­pén a november 7-i előkészü­leteket a íörradálom városá­ban. ezzel is hangsúlyt adva a szovjet vezetés megkülön­böztetett figyelmének. Az ünnepre készülő város vezetői meghívtak külföldi újságírókat is, akik ízelítőt kaphattak a jubileumi elő­készületekből. A területi és városi pártbizottság szék­házában, az ugyancsak tör­ténelmi jelentőségű Szmol- nijban és a városházán az újságíróknak elmondták, hogy az ünnepi készülődés nem merült ki csupán az épületek tatarozásában, a vá­ros szépítésében. Leningrád ipari üzemei és vállalatai tel­jesítették az év első kilenc hónapjára előirányzott ter­veket, egyes iparágak pedig egészen jó eredményeket könyvelhettek el. Ide sorol­hatók például a leningrádi könnyűipari üzemek is, ame­lyeket 1985-ös látogatásakor Mihail Gorbacsov még bírá­lattal illetett a nem kielégí­tő termelésért. A városi vezetőkkel foly­tatott beszélgetés arra is jó alkalmat kínált, hogy a gon­dokról szintén tájékozódja­nak a Moszkvában akkredi­tált tudósítók. Más szovjet városokhoz hasonlóan az öt­millió lakosú Leningrádban szintén elsőrendű kérdés a lakáshelyzet. Jelenleg az egy főre jutó lakóterület 16 négyzetméter. Ebben benne van az is, hogy a belső ke­rületekben például még min­dig nagy a társbérletek szá­ma. Az igények teljes kielé­gítése érdekében az eddigi­nek a másfélszeresére kell növelni a lakásépítést. A la­kásgondok megoldása érde­kében határozták el, hogy a munkaerőhiány ellenére a jövőben nem növelik a Szov­jetunió második legnagyobb városának lélekszámát. Leningrádban nagy az ide­genforgalom, ezért a város másik nagy gondja, hogy az elszállásolási lehetőségek a legvégsőkig kimerültek, mondták el a leningrádi ve­zetők a tudósítóknak. Le- ningrádot évente 800 ezer turista keresi fel, és ehhez 21 ezer szállodai férőhely áll rendelkezésre. Most finn és jugoszláv építővállalatok be­vonásával igyekszenek eny­híteni a gondokon. Finn se­gítséggel már hozzá is kezd­tek az Astoria Szálló re­konstrukciójához. A város vonzerejét jelentő műkincsek és műemlékek felújítására évente 30 millió rubelt költ a tanács. Jövő évtől várhatóan lengyel szakemberek is segítenek a műemlék épületek felújításá­ban és karbantartásában. Mindezek eredményeként ta­lán már a közeljövőben az eddiginél is többen gyönyör­ködhetnek a megszépülő le­ningrádi műemlékekben. KISZ Kupa elnevezéssel nemzetközi junior női és férfitőrvívó tájékoztató versenyt rendeztek a hét végén a salgótarjáni városi sportcsarnokban. (Az ese­ményről készült képes beszámolónk a 7. oldalon.) Munkában a hét végén is A termelést segítették a kommunista műszakokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom