Nógrád, 1987. szeptember (43. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-26 / 227. szám

Naptár 1987. szeptember 26., szombat. Jusztina napja. A Nap kél 6.35 — nyug­szik 18.37 órakor. A Hold kél 10.20 — nyug­szik 19.38 órakor. 1987. szeptember 27., vasárnap. Adalbert napja. A Nap kél 5.36 — nyug­szik 17.35 órakor. A Hold kél 10 38 — nyug­szik 19.05 órakor. r Évforduló Húsz éve halt meg Veszprémben a Gyön­gyöshalászon született Nagy J. Béla tanár és nyelvész. Hatvanöt éve halt meg Apáthy István (1863—1922) orvos, zoo­lógus, a Magyar Tudo­mányos Akadémia tag­ja. Várható időjárás Nyugat felől lassan csökken a felhőzet, de eleinte főként délkeleten még többfelé várható eső, zivatar. Mérsékelt, változó irányú, időnként élénk délnyugati szél várható. Zivatar idején viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. — Lottónyeremények. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 39. játékheti lottónyersmé- nyek — a nyereményilleték levonása után — a követ­kezők: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatos szel­vényekre egyenként 92 564 forintot: a 3 találatos szelvé­nyekre egyenként 606 forin­tot; a 2 találatos szelvények­re pedig egyenként 30 forin­tot fizetnek. — Plovdivban idén is megrendezik az immár 43. műszaki vásárt. Szeptember 28. és október 4. között csak­nem negyven országból ér­keznek kiállítók ide, köztük hazánkból is 17 vállalat. Az Ikarus például a legújabb típusú városi autóbuszokat mutatja be. — Befejeződött a silózás. A ceredi termelőszövetkezet­ben 120 hektárról takarítot­ták be a silókukoricát, ösz- szesen mintegy 450 vagonnal. A mezőgazdasági üzemben olyan jól állnak a télre szükséges takarmány bizto­sításával. hogy a még meg­lévő több mint 100 hektá­ron nem végzik el a siló­zást, hagyják a kukoricát termőre fordulni. — 200 éve fogad diákokat a győri Révai Miklós Gim­názium. A jubileum alkal­mából évkönyvet adnak ki az iskola történetéről, kiál­lításokat rendeznek, meg­alakítják az intézményben végzett öregdiákok baráti körét, valamint megemlékez­nek a tudós névadóról, aki 1787 őszén alapította meg az iskola elődjét. — Ülést tartott péntek délután a salgótarjáni Bá­nyász Művelődési Házban a Nógrádi Szénbányák párt- bizottsága. A testület meg­tárgyalta, majd elfogadta a gazdasági-társadalmi ki­bontakozási program végre­hajtásának vállalati feladat­tervét. — Budapesten, az NDK kulturális és tájékoztató köz­pontjában elektronikai kiál­lítás nyílt, amelyeh informá­ciós szolgálatával részt vesz több ismert NDK elektro­nikai cég. Október i9-én és 20-án. az Elektrotechnika és a Robotron, 21-én, az Elektronik, 22-én pedig a Carl Zeiss Jena munkatár­sai adnak felvilágosítást. — Az Érték, művészet, közösség megyei közművelő­dési rendezvénysorozat ke­retében filmes programokat is szerveznek. Salgótarjánban a Kohász Filmszínházban, Balassagyarmaton. Pásztón. Bátonyterenyén és Szécsény- ben három filmből álló so­rozatot vetítenek, melyet kedvezményes mozibérlet­tel lehet látogatni. A soro­zat keretében új magyar alkotásokat láthat a közön­ség. — A békéscsabai temető­ben szerdán délután holtan találták Harmati Zoltán 21 éves, foglalkozás nélküli csorvási lakost. A vizsgálat eddigi adatai szerint a fia­talember halálát a nejlon- zacskóba töltött és beszívott ragasztó oldószerének mér­gezése okozta. A rendőrség szakértő bevonásával folytat­ja a vizsgálatot. „Görény” a gázvezetékben „Görényt" várnak évente egyszer a bátonyterenyei gázelosztó állomáson, ilyen­kor a közelben lévő csőké­ményből felszökik a fáklya lángja. Legutóbb szeptember közepén gyújtották meg emi­att a gázlángot a ikisterenyei településrészen, jelezve, hogy a „görény”, azaz a területre gázt hozó vezeték belső tisz­títása egy kefével elkezdő­dött. A központi elosztóból, Zsámbékról indították el a dugó alakú szerkezetet, ame­lyet a szakemberek neveztek el a csőlakó állatról, s né­hány óra alatt a mintegy 50 kilométerre lévő településről meg is érkezett Bátonytere- nyére maga előtt tolva szi­lárd és cseppfolyós szennye­zőanyagokat. A gáz- és olaj- szállító vállalat távvezeték­üzemének szakemberei ezzel a munkájukkal újabb egy esztendőre tisztára varázsol­ták a gázvezetéket. — kulcsár — * HÍREK * ESEMÉNYEK * ■X Növekvő bevételek — növekvő kiadások Helyszíni gép járműkár-rendezés Az Állami Biztosító Nóg- rád Megyei Igazgatósága pénteken értékelte ez évi el­ső féléves tevékenységét. A munkaértekezleten Balato­ni József, az igazgatóság vezetője számolt be az első hat hónap biztosítói ered­ményeiről. Mint elmondotta, az éle­sedő versenyhelyzet és a most kialakuló érdekeltségi rendszer határozta meg munkájukat. Januárban a következő elképzelésekkel vágtak neki az új eszten­dőnek : a vállalati szerző­dések eredményeinek meg­tartása. a kiemelt módoza­tok (CSÉB, casco) díjbevé­telének dinamikus növelése és az ügyfélszolgálat szín­vonalának emelése vala­mennyi területen. Az állományban nyilván­tartott biztosítások bevéte­le csaknem kilencvenezer, a Útlezárás A Nógrádi Szénbányák munkahelyi KISZ-bizottsága, a bátonyterenyei nagyközsé­gi KISZ-bizottság és a Ha­zafias Népfront Bátonytere­nyei Nagyközségi Bizottsága szervezésében, az ifjúsági és békenapok programja kere­tében, autósügyességi ver­senyt tartanak szeptember 27-én, vasárnap Nagybátony- ban. Ezért reggel 8 és dél­után 3 óra között lezárják a közúti forgalom elől a No­vember 7.. az ötéves terv és a Molnár Sándor utcákat. Kiállítások Radios István festőművész tűzzománc képeiből nyílt .ki­állítás pénteken Kisterenvén. a Népkertben. A kiállítást Bodi Tóth Elemér költő. a NÓGRÁD főmunkatársa nyi­totta meg. i Radics István közel két évtizede készít tűzzománc ko­peket. töbfc nemzetközi és hazai tárlaton szerepeltek már művei. Alkotásainak so­rából kiemelkedik az a 18 négyzetméteres zománcfal, melyet szülőfaluja, Nógrád- meg.yer község körzeti álta­lános iskolája részére készí­teti társadalmi munkában. Munkái láthatók még szá­mos Nógrád megyei intéz­mény falán, többek között a nógrádgárdonyi tüdőszana­tóriumban is. Népkertbeli tárlata október 24-ig láto­gatható. Balassagyarmaton is kiál­lításmegnyitóra várták a vendégeket péntek délután. Karmann János amatőr kép­zőművész rajzait a Rózsa­völgyi Márk Állami Zeneis­kola galériájában mutatták : be. ahol Földi Péter festő­művész mondott megnyitó ; beszédet, majd a zeneiskola ji tanárai adtak műsort. A ba­lassagyarmati tárlatot októ­ber 25-ig lehet látogatni, , munkanapokon 8—20 óráig. Tanúkat keres a rendőrség Az M—7-es autópályán július ' 6-án történt, több ember halá- jj Iával végződött közúti baleset • lelderitéséhez kéri a rendör- 1 ség azoknak a személygépkocsi- ; fulajdonosoknak a jelentkezé- j Két. akik 1987. január 1-jétől július 1-jéig Budapesten a XIII. kerület Radnóti utca 19. szám 1 alatt működő gumiszerelő gmk- ' nál személygépkocsikhoz hasz- i nált gumiköpenyt vásároltak. • Elsősorban azok jelentkezését várják, akik GOOD YEAR tí­pusú 185 70 SR 13 méretű, vagy hasonló gumiabroncsokat sze­reltettek fel. Jelentkezni lehet személyesen a székesfehérvári rendőrkapitányságon, telefonon a 06—22 körzetszám 12-700,238­I as mellékállomáson; vagy bár­melyik rendőri szervnél. (MTI) készpénzül jas biztosításoké pedig mintegy hárommillió forint volt. Mindkét ‘ szám több mint fele az egész év­re tervezett bevételeknek. A lakossággal kötött szerződé­sek száma három százalék­kal növekedett, elérte a száznyolcvanezret. Emel­kedett a biztosítási telített­ség is. Ma már az aktív dolgozók csaknem kilenc­ven százaléka vesz igénybe csoportos élet- és Baleset- biztosítást. A bevételek mellett a ki­adások is nőttek. A személy­károk összege például meg­haladta a hatvanötmilliót. Ez a szám 1986 első fél évé­ben tízmillió forinttal keve­sebb volt. A legnagyobb mértékben a betegségi ká­rok emelkedtek. Az Állami Biztosítónak lehetősége nyílt a gépjármű­Kazinczi János cereJi lakos az egyik kora reggeli buszjára­tuk állandó zsúfoltságát pana­szolva, utastársai nevében for­dult szerkesztőségünkhöz. Mint mondjpi, az öt óra tízkor Tótúj- faluool induló busz nap mint nap tömegeket szállít Salgótar­jánba, a munkahelyekre. Az egyajtós kis panorámabusz már az első megállók után^megte- lik, s azután jön a ráadás Szi- laspogonyból, Ceredről., Róna­bányától. Mire az utolsónak felszállók után záródik az aj­tó, az utastérben már össze­préselődött a tömeg. • Mikor lesz változás? — tolmácsolja társai kérdését olvasó.nk. — A jelenlegi gépkocsipar­kunk, sajnos olyan, hogy nem­Új kmb-iroda Alsótoldon * Üj körzetmegbízotti iro­dát adtak át péntekeja, Alsó­toldon. Az iroda 300 ezer fo­rintos költséggel épült. az építéshez a helyi lakosság társadalmi munkával; a me­gyei tanács 200 ezer forintos támogatással járult hezzá. A tegnapi bensőséges ünnepsé­gen a rendőri munka segíté­séért Klátyik Andrást, az Al- sótoldi Községi Közös Tanács elnökét a Közbiztonsági szol­gálatért érem arany fokoza­tával tüntették ki. Brigádverseny Ismét páros versenyre hív­ta ki egymást a ménkesi aknában dolgozó Puporka György és a kányási bányá­ban termelő Utasi Sándor szocialista brigádja. A Nóg­rádi Szénbányák mozgalmi és gazdasági vezetése le­vélben köszönte meg a vá­gathajtó kollektívák kezde­ményezését. Fontos a vágat- hajtás gyorsítása, mert je­lentős az ez irányú lemara­dás a termelőaknáknál. A szénbányavállalat nem­csak erkölcsileg, hanem anyagilag is megbecsüli a tettrekész munkásgárdákat. Amennyiben a két brigád eleget tesz vállalásának, vagyis 105 százalékra telje­síti 350 méteres második fél­évi vágathajtási tervét, úgy az első helyezett 20 ezer, a második 10 ezer forint ju­talomban részesül. 'Ennek a pénznek a kifizetésére vi­szont csak akkor, kerül sor, ha a minőségi követelmé­nyeknek is eleget tesznek a kollektívák, valamint bal­esetmentesen végzik a mun­kájukat. károk helyszíni kifizetésé­re is, amit érthető módon kedvezően fogadnak az ügy­felek: harminchét alkalom­mal, száztízezer forintot té­rített az ÁB a helyszínen. — A vezérigazgatói hatá­rozat jónak értékelte igaz­gatóságunk munkáját — hangsúlyozta Balatoni Jó­zsef. — Bár nem lehetünk minden szempontból elége­dettek önmgunkkal. Javíta­nunk kell a belső ellenőr­zési rendszerünkön is, hi­szen hat fiókunkból csupán négynél tevékenykedik fiók­ellenőr. A szécsényi és a rétsági belső ellenőrök mun­kájára egyre nagyobb szük­ség van... De hát az újjá­alakult ÁB életére a válto­zások és változtatások sora jellemző, s ez a folyamat a mai napig is tart — foglal­ta össze az igazgtóság veze­tője. csak a ceredi, de más vonalon közlekedő járatok zsúfoltságát sem tudjuk rövid időn belül megszüntetni — feleli a ceredi- ek kérdésére Miklós Ernő, a II. számú Volán személyforgalmi üzemegységének igazgatója. — Sok a selejtezésre váró kocsink, ezért nem áll módunkban sű­ríteni a járatokat. Másrészt a szóban forgó útvonalon meg- kezdtünk egy nagykocsis cse­rét, aminek folytatását tervez­zük a következő években. En­nek megvalósításához - szű­kös anyagi lehetőségeink mi­att — időre, az utazóközönség részéről pedig egy kis türe­lemre és megértésre van szük­ségünk. Bélyegen a Jessze-oltár A Magyar Posta szelvé­nyes és szelvény nélküli változatban, 4 forintos bé­lyegen mutatja be a gyön­gyöspatai római katolikus templom Jessze-oltárát. Az új bélyegek szeptember 30- án kerülnek forgalomba. A bélyegeket Svindt Ferenc grafikusművész terve alap­ján többszínű ofszetnyomás­sal a Pénzjegynyomda gyár­totta. A szelvényes változat 1 662 300 fogazott és 4700 fogazatlan példányban, a szelvény nélküli 1 867 300 fogazott és 2600 fogazatlan példányban készült. Óra átállítás A nyári időszámítás vasár­nap, szeptember 27-én haj­nali 3 órakor ér véget, tehát egy órával vissza kell igazí­tani az órák mutatóit a ház­tartásokban. a közintézmé­nyekben és a közterületeiken is. A hivatali és nyilvános villanyórák kezelői, a posta óraosztályának szakemberei már pénteken délben meg­kezdték az átállítást. A posta pontosidő-tele- fonszolgálatának magneto­fonját állítják át legutoljá­ra. néhány másodperccel a nyári időszámítás lejárta eiótt. A vasúti pályaudvaro­kon a MÁV gondoskodik az órák visszaigazításáról. Közepesen fizet a szóló Javában tart a szüret Nóg­rád megye egyetlen szőlő- termesztő közös gazdaságá­ban. a pásztóiban. A Béke Termelőszövetkezet 116 hek­tár szőlővel rendelkezik, s jelenleg a 100 hektáros hasz- nosi dűlőben szüretel a 40 tagú asszonybrigád. A ter­mésátlag közepes, a must cukorfoka 17—18 százalék. A szőlőt az üzem a saját pincészetében dolgozza fel, s a mustot az egri borkom­binátba szállítják. Októbertől a helybeli gimnázium tanulói is bese­gítenek majd a szüretelésbe. Hamarosan megkezdik a Saszla csemegeszőlő szedését, melyből 600—800 mázsát szándékoznak értékesíteni. Értékelték munkájukat a balassagyarmatiak A Vöröskereszt városi ve­zetőségének küldöttválasztó értekezlete zajlott pénteken Balassagyarmaton. Miklósik Ignácné városi vöröske­resztes titkár előterjesztésé­ben beszámolt a VI. kong­resszus óta eltelt időszakban végzett munkájukról, szerve­zeti változásokról, az egész­ségnevelésben, a családvé­delemben és a véradómoz­galomban kifejtett tevékeny­ségükről. Az értékelést kö­vetően a számvizsgáló bi­zottság jelentése hangzott el. Az ünnepélyes összejö­vetel a vezetőség, a szám- vizsgáló bizottság és a kül­döttek megválasztásával zá­rult. A városi vezetőség tit­kárává ismét Miklósik Ig- nácnét választották. PIACI ÁRAK Termény S.-tarján B.-gyarmat Szécsény Pásztó Tojás Burgonya Sárgarépa Petrezselyem Vöröshagyma Fokhagyma Fejes káposzta Kelkáposzta Saláta Karalábé Karfiol Paradicsom Paprika Fözötök Uborka Zöldbab Zöldborsó Sóska Gomba Szárazbab Görögdinnye Alma Körte őszibarack Szilva Szőlő Savanyú káposzta Mák 2,60—3,40 2,80 10—14 10—13 20 14 25—30 18 10—15 14 68— 120 120 7—8 6 10—14 12 5—10 10 12—16 12 10—15 16 5—10 6—8 10—30 12—20 10 6 12—24 10—14 25—40 30 40—50 50 40 36 — 120 80 65—80 8 6 12—24 14—20 20—40 22—28 20—50 — 8—36 16—20 24—56 30—40 20—25 20 140— 150 140 2,50—2,80 2,50 12 14 8—20 10 20 20 15 15 68—100 120 7 10 8—10 14 10—12 _ 8 —16 25 7 6 6—20 10—22 12—16 15—20 14 25—30 30 — — 20 110 100 85 60—80 8 — 10—27 10 22—38 15 20—50 15—25 8—36 — 30—46 15—20 20 20 180 140 Mikor szűnik meg a zsúfoltság? i _ a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága és a Nógrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: VINCZE ISTVANNb. rSVUHAD Szerkesztőség: Salgótarján, Palócz Imre tér «. Telelőn: 10-977. Főszerkesztő: 11-504. Sportrovat: 14-596. Kiadja a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMAS, a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat Igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 12-542. Telex: 229 109. Irányltószám: 3101. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hlrlapkézbesltő postahivatalnál, a hfrlapkézbesltőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELtR) Budapest. V. József nádor tér. 1. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra: 43 forint, negyedévre 129 forint egy évre: 516 forint. Előállítja a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101, Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Pf.: 96. Felelős vezető: KELEMEN GÁBOR Igazgatói, HU ISSN 0133-1558-h-

Next

/
Oldalképek
Tartalom