Nógrád, 1987. szeptember (43. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 205. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. SZEPTEMBER 1., KEDD-------------------------------------------\ M egszólalnak a csengők Ma reggel, nyolc órakor, megyénk oktatási intéz­ményeiben — mint szerte az országban — megszó­lalnak a csengők. Idén először, nem egyszerűen az ünnepélyes tanévnyitást jelképezi a csengőszó, ha­nem a tanítás tényleges kezdetét. Sok helyen ugyanis, már az előző na­pokban megtartották az ünnepségeket, míg máshol az első órák perceiben ke­rítenek rá sort. Nógrád megyében, hu- szonnyolcezer diákot és háromezer-nyolcszáz peda­gógust szólítanak munká­ra, akikre számos új fel­adattal köszönt az 1987 88- as tanév. A bátonytere- nyei 209. Számú Zsinkó Vilmos Ipari Szakmunkás- képző Intézetben például megkezdődik a betanított- munkás-képzés, lakatos- és varrószakmában, azok szá­mára, akik kisegítő isko­lában szereztek nyolc- osztályos végbizonyítványt. Társadalmunk az átala­kulás, a megújulás ne­hézségektől sem mentes időszakát éli. Az átfogó reform nem nélkülözheti a közoktatás tartalmi és szervezeti korszerűsítését sem. Ezt szolgálja az 1985. tavaszán elfogadott, és a múlt év szeptemberében hatályba lépett új oktatá­si törvény, amely a neve­lő-oktató munka minőségi megújítását tűzi ki célul. A dokumentum egyik leg­fontosabb gondolata, hogy növeli az intézmények ön­állóságát, biztosítja a sok­rétű, sajátos arculatú, al­kotó pedagógiai műhelyek kialakítását. Az iskolák jeles törek­vése, hogy tanulóikban ki­alakítsák a folyamatos, is­kolán kívüli önművelés képességét. S természete­sen annyi mindent még, amit csupán a tanórákon képtelenség lenne elsajátí­tani. Vannak ugyanis tan­renden kívüli „tantárgyak" —. s ezeket megtanítani a nevelés tudománya, ha úgy tetszik: művészet. Megta­nítani gondolkodni a fia­talokat — érezzék, értsék: ők jövőnk letéteményesei. Becsületre, közösségért való felelősségre, helytál­lásra, kitartásra kell szok­tatni mindannyiójukat, hogy tisztában legyenek azzal; amit Pali elmulasz­tott. Pál talán már képte­len lesz bepótolni. Mind­ehhez azonban nem ele­gendő a pedagógusok jel­lembeli értéke, szakértel­me és áldozatvállaló mun­kája. Kell hozzá más is: a család, a kisebb és na­gyobb kollektíva, vagyis az egész társadalom ösz- szelogása, segítsége. Most, még egy ideig, a fáradságos munkavégzést az újratalálkozások, az is­merkedések öröme hatja át, de ez nem nélkülözi a komolyságot, a céltudatos­ságot. A közös tettek hasz­nát, értelmét mindenkép­pen az adhatja, ha sikerül minden fiatallal megértet­ni és elfogadtatni: a tu­dásra most mindennél na­gyobb szükségünk van. Csak a jól végzett munka — értve alatta a tanulást is —, viheti előbbre az or­szág szekerét. T. K. _______________________/ A megújulási törekvések fontossá teszik egymás tapasztalatainak tanulmányozását Budapesten tárgyalt a csehszlovák kormányfő Grósz Károlynak, a Mi­nisztertanács elnökének a meghívására hétfőn ba­ráti munkalátogatásra ha­zánkba érkezett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kor­mányának elnöke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Károly, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes és Várkonyi Péter külügymi­niszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített Ferihe­gyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrtj Durej, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete JS. A vendéglátók és a ven­dégek kölcsönös üdvözlése után úttörők virágcsokrot nyújtottak át Lubomir Strou- galnak, aki ezt követően a repülőtérről szállására, a kormánv vendégházába in­dult. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára a déli órákban a Központi Bizottság szék­házában fogadta Lubomir Strougalt. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón véleményt cseréltek a két országban végbemenő társadalmi-gaz­dasági megújulási és re­formfolyamatok tapasztala­tairól. az időszerű íelada- (Folytatás a 2. oldalon.) A MÉSZÖV elnöksége megtárgyalta Miért akadozik a szövetkezeti lakásépítés? Köztudott, hogy a VII. ötéves terv ciklusban a la­kásépítés területén is csök­ken az állami beruházás aránya. Országosan 320—'340 ezer új otthon átadását ter­vezik. s ebből 275—290 ezer a személyi tulajdonú. Ez utóbbiak közé tartoznak a szövetkezetek által felépí­tett lakások is. Az országos tendenciák­kal megegyező a megyei előirányzat. Például Balas­sagyarmaton az idén 138 la­kás felépítésére kerül sor. s 87 százalékukat magánerő­ből finanszírozzák. A Fo­gyasztási ' Szövetkezetek Nógrád Megyei Szövetsége 100 szövetkezeti lakás felé­pítését tűzte ki célul a terv­időszakra, hozzájárulva ez­zel is az otthonhoz való ju­tás problémájának megol­dásához. A szövetkezeti lakásépí­tés terén viszont az orszá­gosnál rosszabb a helyzet: szűkebb hazánkban. Ezt mutatja, hogy a múlt év­ben mindössze 12 ilyen la­kást adtak át a tulajdono­soknak. Jelenleg 18 lakás építését végzik, s egy ré­szükbe csak a jövő . eszten­dőben költözhetnek majd be a lakók. Mi az oka a szövetkezeti lakásépítés akadozásának? A MÉSZÖV elnöksége töb­bek között ezt a témát is megtárgyalta a hétfői ülé­sén. A testület tagjai elé került írásos anyagot dr. Görgey Béla. a Balassagyar­mati Lakásépítő és Fenn­tartó Szövetkezet elnöke és Zalavári György, a Sal­gótarjáni Egyesült Lakás­építő és Fenntartó elnö­ke készítették, azért, mert a szövetkezeti lakás­építés főleg ebben a két vá­rosban volna fontos az új otthonok megteremtéséhez. A tájékoztató megállapít­ja : a MÉSZÖV elnökségé­nek két évvel ezelőtti ülé­sén a témakörben meg­fogalmazott gondok jelen­leg is fennállnak, sőt több vonatkozásban növekedtek. A telkek használatbavételi díja tovább emelkedett. Nincsenek megfelelően elő­közművesített területek az építéshez. Az építkezési költ­ségek a fogyasztói árindexet meghaladó ütemben növe­kedtek. s a jövedelmek emelkedése ettől jócskán el­maradt. Ebből következően éppen a bérből és jövede­lemből élők. elsősorban a fiatalok, nem., tudják elő­teremteni a pénzt. holott nekik lenne leginkább szük­ségük a lakásra. Adott tehát a feladat: a tanácsok, az építők, a pénzt biztosítani tudó takarék- szövetkezetek képviselői­nek le kell ülniük, s keres­niük kell a megoldást, hogy miként lehetne meggyorsí­tani a szövetkezeti lakás­építést. Amint azt Máté Csabáné, a MÉSZÖV elnök­ségének elnöke hangsúlyoz­ta: csakis együttműködés­sel lehet előbbre lépni. Ége­tően szükség van a megfe­lelő megoldás kimunkálásá­ra. mert mind Salgótarján­ban. mind Balassagyarma­ton nagyon sokan szeretné­nek lakáshoz jutni. A 37. bányásznapon Gazdag politikai és kulturális program A 37. bányásznap méltó megünneplésére készül me­gyénk bányásztársadalma. A Nógrádi Szénbányáknál szervezőbizottságot bíztak meg a bányásznapi rendez­vények megszervezésére és lebonyolítására, s az alkal­mi testület gazdag politi­kai és kulturális programot állított össze. A bányásznapon ezúttal is megemlékeznek majd az 1919. szeptember 6-i tatabányai csendőrsortűz mártírjairól, s a dicső elő­dökről. A rendezvények hi­vatottak mozgósítani a ma szénbányászait a tervfelada­tok teljesítésére, lehetősé­get kívánnak biztosítani a kulturált szórakozásra, ki­kapcsolódósra. A progra­mok célja továbbá, hogy erősítsék a közvélemény­ben, a környezetben a bá­nyászszakma rangját, be­csületét, s kedvezően alakít­sák a bányásztársadalomról kialakult összképet az em­berekben. A hagyományoknak meg­felelően gyűjteményes kép­zőművészeti kiállításokat nyitnak meg az ünnepet megelőzően a salgótarjáni igazgatóság kisgalériájában és a bátonyterenyei Bá­nyász Művelődési Házban. Szeptember 4-én röpgyű- léseket tartanak az üze­mekben és az igazgatóságon, s kitüntetéseket adnak át a munkában élenjáró dolgo­zóknak. Ezen a napon meg­koszorúzzák a bányászem­lékművet. és a halálos bal­esetet .szenvedett bányá­szok sírjait. A megemléke­zés virágcsokrát helyezik el a Tanácsköztársaság hő­seinek salgótarjáni emlék­művénél. Szeptember 5-én térzené­vel veszi kezdetét a bányász­napi ünnepség Nagybátony- ban, majd megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet. Ezt követően 11 órától po­litikai nagygyűlést tartanak a Bányász Művelődési Ház­ban. melynek ünnepi szó- nóka Baranyai Tibor, az MSZMP KB tagja, a SZOT főtitkára lesz. Az ünnepsé­gen miniszteri kitüntetésé­ket nyújtanak át a munká­ban kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó egyéneknek. Délután amatőr és hivatá­sos művészek szórakoztat­ják majd a jelenlévőket. Bi­zonyára mindenki talál ked­vére valót a kultúrprogram- ban, hiszen fellépnek tánc- dal-. magyarnóta- és ope­retténekesek, humoristák, különböző együttesek, mu­tatványosok, vásározók. Ki­sorsolják a bányásznapi tombolák díjait. A sorsjegye­ket a művelődési házak ak­tivistái árusítják 10 forin­tos áron az üzemekben és az ünnepség helyszínén. Természetesen ételben és italban sem lesz hiány. A vállalat dolgozói és egy csa­ládtagjuk, valamint a bá­nyásznyugdíjasok ingyen kapnak ellátást. A helyszínre buszok szál­lítják majd a résztvevőket. Az ünnepség rendezvényei­re meghívták a csehszlovák, a szovjet, a lengyel és az NDK-beli testvérvállalatok képviselőit. Hamvas szilvák exportra Hatvan hektárt tesz ki a Magyarnándori Állami Gazdaság gyü­mölcsösében a szilvás­kert területe, ahol ezek­ben a hetekben alkalmi munkások és a gazdaság saját dolgozói szedik az ízletes gyümölcsöt. A 15 ezer fáról lekerülő termésből 30 tonna a nézsai hűtőházba kerül, 1000 tonnát külföldi ve­vőiknek szállítanak, ezenkívül szabadpiaci értékesítésre is sor ke­rül Budapesten. Maglódi Istvánné és Róza Lászlóné szabadságuk ideje alatt kapcsolódnak be a szilvaszürelbe. Szükség van a legifjabbak szorgalmára is. Százszámra gyűlik ládákba a hamvas gyümölcs. Kulcsár József képriportja Juhár Zoltán törökországi tárgyalásai Juhár Zoltán belkereske­delmi miniszter hazaérke­zett az izmiri nemzetközi vásárról, amelyet a török kormány meghívására ke­resett fel. Találkozott Tur- gut özál török miniszterel­nökkel és tárgyalásokat foly­tatott kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, valamint ide­genforgalmi kapcsolataink továbbfejlesztésének lehe­tőségeiről Kaya Érdem mi­niszterelnök-helyettessel, Cahit Arai ipari és keres­kedelmi miniszterrel, vala­mint Izmir kormányzójával és a török kereskedelmi és iparkamarák szövetsége el­nökével. Isztambulban meg­beszéléseket folytatott vezető üzleti körök képviselőivel. Pártküldöttség utazott Szófiába Németh Miklósnak, az MSZMP Központi Bizottsága titkárának vezetésével hét­főn pártküldöttség utazott Szófiába, hogy részt ve­gyen a KGST-országok kom­munista és munkáspártjai gazdaságpolitikai kérdések­kel foglalkozó központi bi­zottsági titkárainak érte­kezletén. A küldöttség tag­ja Marjai József, a Közpon­ti Bizottság tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se. Kíséretükben van Nyers Rezső, a KB osztályvezető­helyettese. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom