Nógrád, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-06 / 184. szám

Naptár Évforduló 1987. augusztus. 6. Csütörtök. Berta napja. A Nap kél 5.27 — nyug­szik 20.13 órakor. A Hold kél 18.33 — nyug­szik — — órakor. Háromszázhúsz éve született Johann Ber­noulli (1667—1748) svájci matematikus, or­vos és fizikus. Várható időjárás Északnyugat felől lassan csökken a felhőzet és a futó záporok mellett időnként a nap is kisüt. A többjeié megerősödő északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 l'ok között várható. — Felújítja mátraterenyei melegkonyhás bisztróját a kisterenyei Zagyvavölgye Áfész. A saját anyagi for­rásból és ugyancsak saját erőből történő felújítás vár­hatóan 700 ezer forintba kerül és még az iskolasze­zon előtt elkészül, mivel a homokterenyei iskola diák­jainak étkeztetését is itt oldják meg. Tervezik, hogy a későbbiekben terasszal bővítik a létesítményt. — Rekonstrukció Diósje­nőn. Jó ütemben halad a szarvasmarhatelep re­konstrukciója a Diósjenői Börzsalja Termelőszövetke­zetben. A tervek szerint a beruházás első ütemével, ebben az esztendőben vé­geznek a kivitelezők. Húsz­millió forint költséggel fe­jőházat, silóteret, és az öt istálló közül egyet alakíta­nak át a szécsényi termelő- szövetkezet építőipari szak­emberei. A teljes felújítás, összesen 40 millió forintba kerül. — Két pedagóguslakást újítanak fel Bercelen, helyi tanácsi költségvetésből. A komfortosítást és a nyílás­zárók cseréjét kisiparosok végzik. A munkálatokat de­cemberben fejezik be. — A moszkvai Kurcsa- tov Atomenergia Intézet­ben a „Tokárnak—10” típu­sú nukleáris berendezésen olyan plazmát hoztak létre, amelynek elektron-hőmér­séklete eléri a 90 millió fokot. Ez a legnagyobb elektron-hőmérséklet, ame­lyet a világon meglévő nukleáris berendezéseken ez idáig sikerült elérni. — Megkezdte programját szerdán a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bizottságának (CIMEA) delegációja, amely a Magyar Úttörők Szövet­sége vendégeként érkezett hazánkba. A küldöttség tag­jai az Afrikai Nemzeti Kongresszus és a namíbiai SWAPO gyermek- és ifjú­sági szervezeteinek képvi­selői. A CIMEA-delegáció tagjai több úttörőtáborba is ellátogatnak, és részt vesz­nek Zánkán a nemzetközi tábor rendezvényein. SBTC—ÖTVÖaETGYAR 8—0 (5—0) Zagyvaróna, 2C0 néző, v.: Bé­kési. SBTC: László (Hiesz) — Babcsány, Fényes, Zimonyi (Mákos), Kajli — Simon (Gás­pár), Kovács (Sági), Lipták — Kiss (Sváb), Verels (Juhász), Hunyás. Edző: Toldi Miklós. Az SBTC főpróbája két félidő­re osztható. Az elsőben várha­tóan, a vasárnapi tizenegy kez­dett. Elsősorban a támadósor volt elemében. A széleken fut­tatott támadások többnyire gól­veszélyes helyzeteket teremtet­tek, a gólok is látványosak vol­tak. A második játékrészben hat helyen cserélt a Bányász-csapat, így már több hiba becsúszott a játék folyamatosságába. A má­sodik 45 percben a játék szín­vonala csökkent. Gólszerzők: Hunyás (2), Kiss (2), egyet 11- esből, Simon, Zimonyi, Sváb, Szabó (öngól). Jók: Zimonyi, Kajli, Lipták. Devizaárfolyamok Érvényben: 1987. augusztus 6-án. Pénznem Tétel! eladási árt. 100 egy*. Ft-ban — Űj műszaki állomás. A napokban Özdon a Béke Szálló szomszédságában megnyílt a Magyar Autó­klub ózdi csoportjának két kocsiállásos műszaki állo­mása. A műszaki állomás el­sődleges feladata a gépko­csik időszakos műszaki vizsgáztatásának ellátása, zárt technológiai rendszer­ben. — „Szörnyek vára” lett ezen a nyáron az ausztriai Sankt Pöltenben lévő schal- laburgi vár. A különféle mesékből ismert sárkányo­kat és más ijesztő mesefi­gurákat formázták meg, s állították ki őket a vár ud­varán — a szünidejüket töl­tő, s idelátogató gyerekek örömére. Angol font Ausztrál d. Belga frank Dán korona Finn márka Francia frank Holland f. fr font Japán y. (1000) Kanadai d. Kuvaiti d. Norvég k. NSZK-márka Olasz 1. (1000) Osztrák s. Portugál e. Spanyol p. Svájci frank Svéd k. Tr. és cl. rube USA-dollár ECU (K. P.) 7659,93 7675,27 3406,39 3413,21 124,61 124,85 680,99 682,35 1066,98 1069,12 775,91 777,47 2295,26 2299,86 6920,16 6934,02 321,26 321,90 3661,16 3668,48 17003,27 17037,31 707,87 709,29 2583,77 2588,95 35,68 35,71 367,50 368,24 33, o/ 33,13 38,12 38,20 3318,64 3124,88 741,52 743,00 2697,30 2702,70 4851,03 4860,75 5362,63 5373,37 Az álIamkSzi megállapodáso­kon alapuló hivatalos árfolya­mok változatlanul az 1987. jú­nius t-i közlésnek megfelelően vannak érvényben. Az Észak-magyarországi Nyersanyaghasznosító Vállalat sal­gótarjáni vasbegyűjtő telephelyét elsősorban magánszemé­lyek keresik fel, vas- és fémhulladékokkal. Egner Rezsőné közel nyolc mázsa vasmaradványt vesz át naponta. fotó—Tácsik Nóra— * HÍREK * ESEMENYEK * Önkiszolgálóként nagyobb forgalom Március közepén nyitotta meg önkiszolgálóvá átala­kított 230- számú üzletét a Palóc Kereskedelmi Válla­lat. A bolt korszerűsítése 500 ezer forintba került, de az eredmények azt mutatják, megérte. Az év eddig eltelt hét hó­napjában 9,5 millió forint értékű .forgalmat könyvel­hettek el, 31,4 százalékkal nagyobbat mint az elmúlt év azonos időszakában. A nö­vekedés egyrészt a Pécskő Csemegebolt időszakos be­zárásának is köszönhető, de nem kisebb az ott dolgozó 10 fős kollektíva érdeme sem. A Palócz Imre téri kis bolt dolgozói vállalták, hogy idén 200 társadalmi munkaórát fordítanak az előttük levő virágágy gondozására, a kül­ső tér tisztán tartására. S a szép környezetnek is kö­szönhető, hogy szívesebben térnek be hozzájuk a vevők. Az IKARUS nem tud repülni Kedden 19 óra 45 perckor Salgótarjánban a szé­csényi úton az árokba zuhant a Nógrád Vo­lán BU—39—50 for­galmi rendszámú au­tóbusza — felső képen — melyet Kovács Gyu­la vezetett. Személyi sérülés nem történt és az anyagi kár sem je­lentős. Szerdán a reggeli órák­ban Etesen ugyancsak az árokba került — alsó képen — az An­dok Antal által vezetett BV 50—49 rendszá­mú autóbusz. A jár­műben utasok nem voltak és anyagi kár sem keletkezett. A bal­esetet valószínűleg a vizes útpadka okozta. Mindkét becsúszás ügyében tart a vizs­gálat. — Fotó: Rigó — Úttörőtábor Szurdokpüspökiben A júliusi műszaki átadás után vették birtokba a tábort a szabolcsi úttörők. A „nul­ladik" turnus százhúsz részt­vevője mintegy „belakja” a 24 millió forintért épült lé­tesítményt a jövő évi ünne­pélyes átadás előtt. Az egykori kastélyhoz tar­tozó telket nyolcvanezer fo­rintért Heldák Istvánná gyöngyösi nyugdíjas vásá­rolta meg a Szurdokpüspöki Béke Tsz-től, majd felaján­lotta a Nyírpazónyi Községi Tanácsnak. A nyírpazonyiak- nak nép volt annyi pénzük, amennyibe a tábor kialakí­tása került, így a Szabolcs Megyei Tanács támogatásá­val valósult meg az elkép­zelés. A kétszáz főre ter­vezett tábort a Mátészalkai Városi Tanács üzemelteti majd. Bővülő szolgáltatások a szécsényi biztosítónál A Hungária Biztosító ala­pítása óta érezhető változá­son megy keresztül az Ál­lama Biztosító, egyre több új kezdeményezéssel pró­bálnak ügyfeleik kedvében járni. Így van ez Szécsény- ben ás. A város kétezeregyszáz la­kásából kettőezer bietosított. Az intézmény a lakossági és a személybiztosítás mel­lett a szövetkezett ágazat­ban fejti ki fő tevékenysé­gét. Újszerű a munkájuk­ban, hogy az állatállomány biztosításakor a tenyészál­latok értékének növekedé­sét is figyelembe veszik, s ha bekövetkezik a kár, a térítés összege- is nagyobb lesz. Áradás a zalai folyókon Hétfő óta szinte folyama- I fosán szakad az eső Zala \ megyében. A legtöbb csapa­dék Zalaegerszeg térségében 1 hullott; mennyisége szerda | reggelig megközelítette a 150 millimétert. Emiatt a Zala folyó kilépett medréből. A legkritikusabb helyzet Sa- lomvár községnél alakult ki, aho.1 az éjszaka 25 házat fenyegetett az ár. Közülük kettőből a lakókat is ki kel­lett költöztetni, mert a la­kásukban mór térdig ért a víz. A veszély csökkentése érdekében hajnalban átvág­ták a faluba vezető bekö­tőutat. ugyanis csak így tud­ták elvezetni a felgyülem­lett vizet. A Kerka szintén megduz­zadt, sőt Szentgyörgyvölgy­nél és Kerkakutasnál már be is tört a településekre. A védelmi munkát mindkét helyen megkezdték. A Gyön­gyös nevű patak Karmacs közelében okoz gondot: 200 méter hosszúságban átfo­lyik a Keszthely és Sümeg közötti úton, s emiatt ezt aiz útszakaszt lezárták. A zaiLaá utak jelentős része egyébként hosszabb-rövi- debb szakaszokon csak fél­pálya szélességben járhatók, mert víz és iszap borítja őket. Mivel az eső továbbra is esik, a megyei tanács meg­alakult árvízvédelmi cso­portjának irányításával a veszélyeztetett területeken hozzáláttak a védelmi mun­kák megszervezéséhez. n gyermekosztály munkájáról Fokozatosan csökkent a pásztói kórház gyermekosz­tályának ágykihasználása az elmúlt években, s ez a jó alapellátással függ össze. A legfőbb probléma jelenleg a betegek elkülönítése. Az or­vosok továbbképzése rend­szeres, a jövőben az ápoló­nők oktatására is nagyobb figyelmet fordítanak majd. 1**9$ Híd nem lesz Karancsaljóról, a Mikszáth útról telefonált szerkesztősé' günkbe egyik olvasónk. Mint elmondotta, a házukhoz veze* tő hidat lebontották, s a hely' rehozatalára tervezett százöt' venezer forint egy részét már is elköltötte a tanács.- Mi lesz a híddal? —kér dezték a Mikszáth utcaiak, akik most egy földúton köz' lekednek, ami az időjárás vi' szontagságainak megfelelően olykor-olykor járhatatlanná válik.- Híd nem lesz — válaszolta To- rák Sándor, a Karancslapujtői Községi Közös Tanács elnö­ke. — A régi már életveszélyes volt, és mint kiderült, az újjá' építéséhez nem százötvenezer hanem másfél millió forintra lenne szükség. Ennyi pedig nincs. Maradt az út, amelyet a lehető legrövidebb időn be­lül megpróbálunk elfogadha­tóvá tenni. Könyvtárosok vándorgyűlése A Magyar Könyvtárosok Egyesületének tizenkilence­dik vándorgyűlése szerdán kezdte meg munkáját Szolno­kon. A háromnapos rendez­vényen hétszázötven ha­zai könyvtáros és öt or­szág — Ausztria, Csehszlo­vákia, Hollandia, az NSZK és Norvégia — könyvtár­ügyekkel foglalkozó szak­emberei vesznek részt. A vándorgyűlés központi té­mája a könyvtárak szerepe az információk közvetíté­sében. Megyei gyorslista Nyereményjegyzék az 1987. augusztus 4-én megtartott júli­us havi jutalomsorsolásról, me­lyen a 30. heti szelvények és a július havi előfizetéses szelvé­nyek vettek részt. A nyeremény­jegyzésben az alábbi rövidítése­ket használtuk: A Vásárlási utalv. (3000 Ft). B VOLKSWAGEN GOLF JX tip. személygépkocsira szóló utalvány. C LADA 1200 S tip. személy- gépkocsira szóló utalvány. D TRABANT Lim. Special tip. személygépkocsira szóló utal­vány. E COMMODORE 64 tip. szemé­lyi számítógép COMMODO­RE 1541 tip. FLOPPY DISK- kel és 2 darab JOYSTICK- kai. F SONY CFD—5 tip. lézer le­mezjátszós mini Hi-Fi to­rony. G SHARP R—5880 tip. mikro­hullámú sütő. H YASHICA FX—D tip. fény­képezőgép. I SIEMENS KG3060 tip. kétré­szes hűtőszekrény. J ITT 3327 H tip. színes tv. K JÁCINT CTV—156 tip. színes televízió. L FISHER RH—W405L tip. rá­diómagnó. M DUAL CD—20 tip. lézer le­mezjátszó. N SONY CDP—40 tip. lézer le­mezjátszó. O Hangfény utalv. (50 000 Ft). P Szerencse-ut. (40 000 Ft). Q Otthon lakberendezési ut. (30 000 Ft). R Iparcikk-ut. (25 000 Ft). S Válsárlási ut. (20 000 Ft). T SIEMENS RM—818 tip. rá­diómagnó. U Vásárlási ut. (10 000 Ft). V Vásárlási ut. (9000 Ft). W Vásárlási ut. (7000 Ft). X Vásárlási ut. (5000 Ft). Y Vásárlási ut. (4000 Ft). 5 492 774 u, 5 497 227 X, 5 501 680 o. 5 506 133 r, 5 510 586 m, 5 515 039 s, 5 519 492 u. 5 523 945 w, 5 532 851 X, 5 541 757 y, 5 546 210 V, 5 550 663 s, 5 555 116 m, 5 572 928 s, 5 577 381 w, 5 581 834 t, 5 586 287 u, 5 590 740 V, 5 595 193 W, 5 599 646 W, 5 604 099 p, 5 608 552 q, 5 613 005 p, 5 621 911 q, 5 626 364 n, 5 630 817 r, 5 635 270 X, 5 639 723 t, 5 644 176 X, 5 468 629 x, 5 653 082 y, 5 657 535 t, 5 661 988 n, 5 666 441 r, 5 675 347 v, 5 679 800 w, 5 688 706 O, 5 693 159 q, 5 697 612 V, 5 72 65 t, 5 706 518 w, 5 710 971 x, 5 724 330 1, 5 733 236 s, 5 737 689 v, 5 742 142 V, 5 751 048 o, 5 755 501 r, 5 759 954 b, 5 764 40* S, 5 773 313 O, 5 782 219 r, 5 786 672 u, 5 791 125 t, 5 795 578 u, 5 800 031 V, 5 804 484 w, 5 808 937 t, 5 818 390 x, 5 817 843 y, 5 845 655 m, 5 844 561 S, 5 853 467 X, 5 862 373 S, 5 866 826 y, 5 871 279 v, 5 875 732 y, 5 880 185 y, 5 885 638 y, 5 889 091 y, 5 893 544 u, 5 902 450 n, 5 911 356 r, 5 915 809 p, 5 920 262 p. 5 924 715 v, 5 929 168 w, 5 933 621 x, 5 949 980 m, 5 951 433 s, 5 964 792 y, 5 969 245 y, 5 978 151 V, 5 982 604 y, 5 991 510 t. 81 002 295 s, 81 006 748 u, 81 011 201 t, 81 020 107 v, 81 024 569 t, 81 042 372 t, 81 046 825 x, 81 064 637 n, 81 069 090 r, 81 082 449 u, 81 C91 355 w, 81 104 714 x, 81 167 056 p. 81 171 509 q, 81 175 962 r, 81 158 150 v, 81 162 603 w, 81 109 167 X, 81 149 244 n, 81 153 697 81 198 227 p, 81 207 133 v, 81 216 039 n, 81 180 415 r, 81 189 321 p, X, 81 224 945 w, 81 229 398 y, 81 238 304 t, 81 247 210 V. 81 251 663 w, 81 256 116 t, 81 260 569 t, 81 269 475 u, 81 273 928 t, 81 278 381 v, 81 282 834 t, 81 291 740 m, 81 296 193 S, 82 543 033 k, 82 547 486 S. 82 574 204 t, 82 578 657 V, 82 592 016 u, 82 596 469 X. A nyertes szelvényeket 1987. augusztus 25-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta útján a Sportfo­gadási és Lottó Igazgatóság cí­mére (1875 Budapest V. Mün- nich Ferenc u. 15.) eljuttat­ni. A hivatalos nyereménvjegy- zék 1987. augusztus 12-től meg­tekinthető a totó-lottó kiren­deltségekben és az OTP-fió- kokban. WES Sk a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága és a Nógrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: VINCZE ISTVÁNNÉ. Szerkesztőség: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 10-977. Főszerkesztő: 11-504. Sportrovat: 14-596. Kiadja a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMÁS, a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója..Kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 12-542. Telex: 229 109. Irányítószám: 3101. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és. Lapellátási Irodánál (HELÍR) Budapest, V. József nádor tér. 1. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra: 43 forint, negyedévre 129 forint, egy évre: 516 forint. Előállítja a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101, Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Pf.: 96. Felelős vezető: KELEMEN GÁBOR Igazgató, HU ISSN 0133-1558 1 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom