Nógrád, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

fárJb VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! * AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 180. SZÁM ÁRA: 2.20 FT 1987. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Ott van a pénz, ahol a munka (3. oldal) Cifra idők nyomában (5. oldal) I Á NÓGRÁD Rétságon (9. oldal)­""" ' ' """.......................................... ^ Kopolyi László ipari miniszter H szelektől iparfejlesztésről Rangot a főm un ka időnek Az ipar szerkezetátalakí­tásának rövid és hosszú tá­vú elképzeléseiről, a sze­lektív iparfejlesztés cselek­vési programjáról tájékoz­tatta az újságírókat pénte­ken Kapolyi László ipari miniszter. Kapolyi László, a sajtótá­jékoztatón mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a prog­ram rendszerszemléletű, az ipari szerkezetátalakítás igényét, feladatait, hatását a társadalmi környezettel összhangban vizsgálja. Ter­mészetesen különbséget tesz távlati és napi célok között, hiszen a feldolgozóipar túl­súlyba kerülését — 70 szá­zalékos arányát — csak a kilencvenes évek második felére, végére lehet elérni, nem halasztható viszont egy pillanatig sem a minőség, a hatékonyság, a termelékeny­ség javítása,, mert ez a feltétele annak, hogy már ma, a jelenlegi szerkezettel alkalmazkodjunk a piaci követelményekhez, megin­dítva a piacorientált fejlő­dést. E törekvések megvalósítá­sához a miniszter kiemelte a rendszerszerű piacszemlé­let, a homogén közgazda- sági értékrend jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy rövid távon jelentkezniük kell azoknak az eredményeknek, amelyeket a költségérzékeny­ség fokozása, a vállalkozás- központú szemlélet elter­jesztése válthat ki. A belső piacépítésnél a jövőben fo­kozni szeretnék a differen­ciálást. Különösen azokból a háztartási, technikai cik­kekből igyekeznek bővíteni a kínálatot, amelyeket a la­kosság a háztartásokban használ. Kis fogyasztású té­vékészülék, hűtőgép, sze­mélygépkocsi nélkül nem várható el, hogy az állam­polgárok jobban takarékos­kodjanak. Kapolyi László, a fómun- kaidő rangjának helyreállí­tását célzó törekvésekkel kapcsolatban elmondta: nem szeretnék korlátozni, visz- szaszorítani a belső vállal­kozásokat. Éppen ellenkező­leg, az a cél, hogy — mivel a teljesítményeket főmun­kaidőben kell növelni — a vgm-k munkája jobban kap­csolódjék a napi tevékeny­séghez, jelenjen meg egy olyan új belső vállalkozási forma, amely egyúttal a re­formfolyamat helyi tovább­vitelének is biztosítéka. Er­ről a kérdésről a minisztéri­um illetékesei sokat konzul­táltak az ágazati szakszer­vezetekkel, s egyetértésüket bírják. Különösen az úgyne­vezett autonóm munkacso­portok elterjesztését tartják indokoltnak. Ezek a kiskö­zösségek a technológián be­lüli technikai adottságok figyelembevételével maguk határoznák meg létszámukat. Szó van arról, is, hogy a szocialista brigádok verseny­vállalásait is közelítsék az ilyen jellegű vállalkozási munkákhoz. A minisztérium javaslata szerint a vgm-k- ban kifizetett keresetek 40 százalékát vinnék át a fő- munkaidőben végzett munka honorálására. — Korai a munkanélküli­ség veszélyéről . beszélni — hangsúlyozta —, hiszen a húzóágazatok ma 30—50 százalékos kapacitáski­használatlansággal dolgoz­nak. Egyelőre jó ideig helyi probléma marad —, bár a közvélemény az ilyen jelen­ségekre nagy figyelemmel reagál —, ha néhány száz embert nem tudnak tovább szakmájában foglalkoztatni. Minden ilyen esetben körül­tekintően, emberségesen kell eljárni, nem feledhető azon­ban a nagyobb család, az „ipari család” érdeke sem. Feltűnő, hogy az „iparszere­tet”, a ragaszkodás ott je­lenik meg először, ahol va­lamit meg akarunk szüntet­ni, és nem ott, ahol látvá­nyosak a sikerek. Úgy ér­zem — mondotta Kapolyi László —, a munkanélküli­ség problémája helyett in­kább a képzés, az átképzés, a továbbképzés, egyáltalán az oktatás átalakításának, szerepének növelésével kell számot vetnünk. • A miniszter végezetül hangsúlyozta: az iparirányí­tás támogatja a közép- és kisvállalatok számának növe­lését, s ez nem jelenti a nagyüzemek munkájának lebecsülését. Szükség van viszont arra, hogy minél több, rugalmasan változtatni képes gyártóegységünk le­gyen. Ezért az iparvezetés támogatja az ésszerű decent­ralizációt is, miközben nö­velni szeretnék a holding- szérűén, részvénytársasági formában együttműködő vál­lalatok körét. Támogatás a fagykárt szenvedett gazdaságoknak Sajtötajélcoztatö a lUIÉlH-ben A mezőgazdaság, az élel­miszeripar és a fagazdaság 1988—1990-es munkaprog­ramjának előkészítéséről, továbbá az időszerű mun­kák állásáról, illetve a sző­lőültetvények téli károsodá­sáról, és a nyári' aszály- és viharkárokról tájékoztatta az újságírókat pénteken a MÉM-ben Villányi Miklós, mezőgazdasági ás élelme­zésügyi államtitkár. Elmondotta, hogy az MSZMP KB novemberi ha­Kolóniából új otthonokba A Nógrádi Szénbányák dolgozói részére korsze­rű családi házak épül­tek Bátonyterenyén, a kisterenyei településré­szen. Az új lakók a ko­rábbi kolónialakásaikat cserélik fel a kényelmes otthonokra. — kj — tározaita nyomán fölgyorsult a következő évek munka- programjának előkészítése. A tervezetet eddig több szakmai és érdekvédelmi szervezet, fórum tárgyalta meg. A szükséges kiegé­szítések után várhatóan au­gusztusban az Országgyű­lés mezőgazdasági' bizottsá­ga tárgyalja meg a terveze­tet, amelynek előkészüle­tei során hangsúlyt ka­pott : az agrártermelés vár­hatóan toválbbra is stabili­záló szerepet tölt be a gaz­daságban. Biztosóitaniia kell a belföldi ellátást, a nép­gazdaság külgazdasági egyensúlyának javítását és a jövedelemtermelő képes­ség növelését. Figyelembe véve a már elért magas ha­zai fogyasztási színvona­lat, amely az élelmiszer-ter­melés 70 százalékát köti. le, a továbbiakban nem annyira a mennyiség fokozása acél, hanem az élelmiszerek vá- (Folytatás a 2. oldalon) Hegnyílt a XVII. szabadtéri szoborkiállítás Salgótarjánban Az idén tizenhetedik alkalommal népesült be Salgótarján központi tere a magyar köztéri szobrászat legújabb alkotásaival. Megyénk kulturális életének egyik leg­rangosabb eseményét dr. Pusztay Gabriella, a képző- és iparművészet lektorá­tus igazgatója nyitotta meg. — Kép: Bencze — Tört. szárnyú madár szür­ke márványból, szélhárfa melegbarna fából; geometri­kus bronz, üveg- és öntött­vas kompozíciók. Konstruk­tív és figurális alkotások, valamint a téralakítást is felvállaló művek, amelyek a legfiatalabb képzőművész- generáció és az érett alko­tók gondolatairól vallanak. A szobrok gy öny örköd te- tik, vagy éppenséggel töp­rengésre késztetik a szem­lélőt Nógrád megye kultu­rális életének egyik legran­gosabb eseményén, amit pénteken dr. Pusztay Gab­riella, a képző- és iparmű­vészeti lektorátus igazga- tóia nyitott meg. Idén tizenhetedik alkalom­mal népesült be Salgótar­ján központi tere a József Attila Művelődési Központ előtt, a magyar köztéri szob­rászat legújabb alkotásai­val. A hagyománynak meg­felelően a rendezőik — a Nógrád Megyei Tanács mű­velődési osztálya, a képző- és iparművészeti lektorátus, a Salgótarjáni Városi Tanács művelődési osztálya és a Jó­zsef Attila Művelődési Köz­pont — alkalmat teremtet­tek a kortárs magyar köz­téri szobrászat bemutatásá­ra, s feladatul vállalták a művészi teljesítmények dí jazását is. A képző- és iparművé­szeti lektorátus díját Bors István kaposvári szobrász- művész kapta Tavasz, Nyár, Ősz, Tél című kompozíciójá­ért. A másik inagydíjat, a Nógrád Megyei Tanács mű­velődési osztályának díját Paulikovics Iván budapesti szobrász vette át bronzaiért Horváth István osztályve­zetőtől. C. Becker Judit ta­nácselnök Salgótarján Vá­rosi Tanácsának díját Györ- fi Sándor karcagi »szob­rászművésznek adta át. A Szakszervezeteik Nógrád Me­gyei Tanácsának díját Vin- cze János nyújtotta át Kal­már János budapesti szob­rásznak. Palotás József du­naújvárosi alkotónak pedig a József Attila Művelődési Központ díját ítélték oda Őroszlop I., II., III. című munkájáért. A díjat Radá- csi Lászlótól, az intézmény igazgatójától vette át. A kö­zönségdíjait' a- tár lat látogatók szavazata alapján ítélik majd oda. A vdksokat a Tanácsköztársaság téren fel­állított szavazóurnába gyűj­tik augusztus 31-dg, amíg a szabadtéri szoborkiállítás alkotásai megtekinthetők. Gázvezeték épül Balassagyarmaton Tanácsi kötvény és lakossági hozzájárulás Június elején engedélyezte az Ipari Minisztérium a ba­lassagyarmati gázvezeték létrehozását. Jelenleg a ver­senytárgyalások folynak a kivitelezésről és a tervezés­ről, s előreláthatóan szep­temberben dől el ki is csi­nálja meg majd a vezetéket. Háromszáz-háromszázötven millió forintos költséggel két részben valósítják meg a tervet. Tavasszal elkezdődik a Romhányt és Balassagyar­matot összekötő nagynyo­mású gázvezeték építése, s ezzel egyidejűleg a város belső hálózatának egy részé­hez is hozzáfognak. 1988. au­gusztusára várhatóan odaér a város határához a mint­egy tizennyolc kilométeres távolsági vezeték, és meg­kezdik az Április 4,-lakóte- lep és a környéki családi há­zak bekötését. Jut a gázból az új, tizenkét tantermes ál­talános iskolának, és való­színűleg a kórháznak is. A második szakasz három évet vesz majd igénybe, ezalatt az egész várost bekötik, kivéve azokat az utcákat, ahol ala­csony lesz a lakók szerve­zettsége. A költségek egy része ugyanis a gáz fogyasztóit terheli, lakásonként tizen­nyolc- és huszonnyolcezer forint között járulnak hozzá a gyarmatiak városuk kor­szerűsítéséhez. A kiadások másik részét a tanács fizeti, ezért augusz­tusban tanácsi kötvényt bo­csát ki a Budapest Bank RT és az OTP. Ezek értéke ösz- szesen kilencvennyolcmillió forint, és hét év múlva fize­tik vissza őket a vásárlók­nak. Pártkiildöttség látogatása Lengyelországban A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának küldöttsége, élén Petrovszki Istvánnal, a KB tagjával, a KB párt- és tömegszervezetek osztálya vezetőjével — a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizpttságának meghí­vására — július 27—30. kö­zött Lengyelországban tar­tózkodott. A delegációt fo­gadta Kazimierz Cypryniak, a LEMP KB titkára, aki tá­jékoztatást adott a lengyel testvérpárt előtt álló idősze­rű feladatok teljesítéséről. A magyar küldöttség tanulmá­nyozta a lengyelországi ön- kormányzati szervek és tö­megszervezetek tevékenysé­gét, a LEMP vezető szerepé­nek érvényesülését a társa­dalmi-gazdasági megújulás időszakában. Látogatást tett a varsói, lodzi és katowicei vajdasági és városi pártbi­zottságokon és több üzemi pártszervezetnél is. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom