Nógrád, 1987. július (43. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

* .A' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 153. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987.JÚLIUS 1., SZERDA 1 '-‘»VI Felkészülés a nyári mező- gazdasági munkára, az aratásra (S. oldal) Új köztisztasági rendelet (5. oldal) Szabadidő-sport Rétságon (7. oldal)­Szerkezetátalakítási program az iparban Politikai eszközökkel _. 1 . Ö nállóbban és eredményesebben dolgozni az alapszervezetekben Ülésezett a párt megyei végrehajtó bizottsága A politikai munka tapasztalatainak folyamatos elemzése, a pártmunka módszereinek hozzáigazítása az élet diktálta magasabb követelményekhez, mindig is a pártszervek fontos tennivalói közé tartozott. Ezt most különösképpen indokolt megtenni, hiszen gaz­dasági előrehaladásunk ütemét gyorsítani .szükséges. Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tegnap Bátonyterenyén, a Bányász Művelődési Ház­ban tartott ülésén arra vállalkozott, hogy megvizs­gálja: a politikai munka hogyan segíti a gazdasági megújulást a nagyközségi pártbizottság területén te­vékenykedő ipari és mezőgazdasági üzemekben. Az új helyzet milyen fel­adatok megfogalmazására serkenti a pártszerveket, az alapszervezeteket, s megol­dásukra a bevált, jó mód­szerek mellett keresnek-e újabbakat, hatékonyabba­kat. Követve a korábbi, jó gyakorlatot, a végrehajtó bizottság tagjai személyes tapasztalatokat is gyűjtöt­tek Bátonytereriye és a környező települések üze­meiben. A pártbizottság, a párt­szervek, az alapszervezetek az elmúlt években fontos feladatuknak tartották, hogy segítsék a termelés bővítését, az üzemek jöve­delemtermelő képességének, az export növelését. Külö­nösen a Központi Bizottság novemberi határozatát kö­vetően, nagyobb önállóság­gal és felelősséggel is mun­kálkodtak a legfontosabb helyi gazdaságpolitikai cél­kitűzések kialakításán és megvalósításán. A pártszerveknek, az alapszervezeteknek, a párt­tagoknak jelentős részük van abban, hogy az ipari üzemekben előállított ter­melési érték ma már meg­haladja a másfél milliárd forintot. Az utóbbi évek­ben — a népgazdasági cél­kitűzéseknek megfelelően — nőtt az export, ezen be­lül is a tőkésexport. A kör­zetben dolgozó négy terme­lőszövetkezetben — a ked­vezőtlen termőhelyi adott­ságok, a szigorúbb közgaz­dasági feltételek ellenére — a termelés értéke megköze­líti a 400 millió forintot, nyereségük pedig elérte a 34 milliót. A testület elismeréssel nyugtázta azokat a törek­véseket, amelyeket az üze­mekben a megújulás érde­kében tesznek. így a Fűtő- ber bátonyterenyei és a Ganz-MÁVAG mátratere- nyei gyárában folyamato­san korszerűsítik a terme­lés szerkezetét s több új, piacképes termékkel jelent­keztek. A Páva Ruhagyár 2. sz. mátraterenyei üzemében meghatározóvá vált — a termelés 80 százalékát teszi ki — a tőkésexport. A Ganz-MÁVAG-ban, a bátonyterenyei ruhagyár­ban nagyarányú műszaki fejlesztéshez kezdtek a ter­mékszerkezet korszerűsíté­se, a piac megtartása, bő­vítése, a jövedelem növelé­se érdekében. Az esztendő­ből eltelt hónapok terme­lési, gazdálkodási tapaszta­latai szinte valamennyi üzemben kedvezőbbek, mint egy évvel azelőtt. Ugyanakkor azt is meg­állapította a végrehajtó bi­zottság, hogy a megújulási folyamatot — az igényeket és a lehetőségeket figye­lembe véve — gyorsítani szükséges. Ezért a végre­hajtó bizottság ajánlást fo­gadott’ el a soron követke­ző tennivalókat illetően. Legfontosabbnak tartotta, hogy a pártszervek, az alap­szervezetek ne vegyék át a gazdasági vezetők felelőssé­gét, hanem politikai eszkö­zökkel segítsék — a gazda­ságpolitika prioritásainak megfelelően — a helyi ten­nivalók kimunkálását, elfo­gadtatását. Nagyobb fegyelmet és kö­vetkezetességet tanúsítanak a hozott határozatok Tég- rehajtásában, az ellenőrzés színvonalának javításában. Javítsák a kádermunkát, azon munkálkodjanak, hogy megfelelő feltételeket te­remtsenek a sikeres gazda­sági döntésekhez, s növel­jék a párttagok aktivitását és felelősségét ezek * végre­hajtásában. A városi jogú nagyközségi pártbizottság­nak többek között feladatá­ul szabta, hogy folyamato­san és differenciáltan ké­szítsék fel a pártszerveket, az alapszervezeteket az ön­állóbb, az eredményesebb politikai munkára. A testület a továbbiakban állást foglalt a Nógrádi Szénbányák városi jogú üzemi pártbizottsága irá­nyítási és szervezeti rend­szerének átszervezéséről is. Kedden a Parlamentben ülést tartott az Országgyű­lés ipari bizottsága. A kép­viselők az ipar 1987—1990- es évekre szóló szerkezetát­alakítási és egyensúlyj a ví- tási programját vitatták meg. Az ülésen részt vettek az Országos Tervhivatal, az OKISZ, a Magyar Kereske­delmi Kamara és az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság képviselői is. Kapolyi László ipari mi­niszter elmondotta: a prog­ram elkészítésében részt vesznek a gazdaságirányí­tás társszervezetei, valamint a vállalatok szakemberei is. A készülő program az ipar fejlesztésének legfontosabb feladatául a szerkezetváltás erőteljes gyorsítását, a vál­lalatok exportképességének jelentős javítását határoz­za meg, módosítva a kiter­melő- és a feldolgozóipar között eddig kialakult ará­nyokat. Ügy számolnak, hogy a feldolgozóipar műszaki megújítása, versenyképes­ségének javítása révén mér­séklődik a gazdaság anyag- és energiaszükséglete, s így lehetővé válik a kitermelő­iparban az elavult módon, gazdaságtalanul folyó ter­melés megszüntetése. Elsősorban azokon a terü­leteken lehet gyorsabb a fejJ5dés, ahol piacképes gyártmányokat állítanak elő. Ebbe a kategóriába tarto­zik a mezőgazdasági és élel­miszeripari gépgyártás, a szerszámgépgyártás, a köz- lekedésieszköz-ipar, a hír­adás- és vákuumtechnikai ipar, a műszeripar, a gyógy­szeripar, a gumiipar, a mű­anyagfeldolgozó ipar, a ház­tartási és kozmetikai vegy­ipar, valamint a konfekció- ipar termékeinek jelentős része. Elengedhetetlen a nem jövedelmező tevékenységek határozott visszafejlesztése. A szénbányászatban és a vaskohászatban már meg­kezdődött a szerkezetátala­kítás. A gépiparban tervbe vették néhány gazdaságta­lanul működő — energetikai és vegyipari gépgyártással, valamint mezőgép- és élel­miszeripari gépgyártással (Folytatás a 2 oldalon.) Nyári egyetem az ifjúságról Veszélyek sokasága lesel­kedik az emberre életében. Ezek többségükben — a tár­sadalmi normák betartásá­val, kölcsönös figyelemmel és felelősséggel — elhárít­hatok. Ebbe a körbe tartoz­nak az úgynevezett szenve­délybetegségek - az alko­holizmus, a kábítószerezés, a dohányzás ártalmai —, ame­lyekről kénytelenek vagyunk egyre többet beszélni. A múlt hét végén Bécsben véget ért az ENSZ világ- konferenciája, amely a kábí­tószerek elleni harc kérdései­vel foglalkozott. Több mint másfél száz ország felelős képviselői hallatták hangju­kat, és fogadták el a kábí­tószerek elleni nemzetközi harc átfogó programját, ajánlásait. Ott voltak hazánk megbízottai is. A bécsi világkonferenciá­nak szinte az árnyékában most újabb nemzetközi ta­nácskozás kezdődik részint ugyanabban a témában. Helyszíne: Salgótarján, kere­teit pedig az itteni, a hetve­nes évtized közepétől hagyo­mányos nyári egyetem adja. Működési szabályzata a köz­ponti tartalmi célt az ifjú­ságkutatásban és ennek elvi, gyakorlati és módszertani kérdéseiben jelölte meg. Ez a szándék mostanra — a ti­zenharmadik alkalomra — sem változott. A hazai és külföldi szak­emberek, érdeklődők azért jönnek ezúttal is a nógrádi megyeszékhelyre, hogy az if­júságot érintő kérdésekről, veszélyeztetettségéről cserél­jenek véleményt, gyűjtsenek saját környezetükben haszno­sítható tapasztalatot­A nyári egyetem címe: If­júság-egészségvédelem- szenvedélybetegségek. S ez már jelzi azt is, hogy nem egyszerűen csak az alkohol, a dohány, a drog, a kábító­szer károsító, egyénre és tár­sadalomra egyaránt káros és veszélyes hatásairól ejtenek szót, hanem foglalkoznak a megelőzés, a gyógyítás, egy­szóval a hatásos társadalmi beavatkozás témáival is. A salgótarjáni nyári egye­tem — a TIT Nógrád megyei szervezete rendezésében, több országos szervezet, pél­dául a SZOT, az Állami If­júsági és Sporthivatal, a Ma­gyar ENSZ Társaság aktív közreműködése mellett — ti­zennyolc nemzet két és fél száz képviselőjét várja az idén. Bár a tanácskozás kez­dettől fogva nemzetközi volt, mindig változó intenzitású érdeklődés mutatkozott meg iránta a külföldiek részéről. Soha annyi országból és any- nyian nem jelentkeztek még, mint az idén. Jönnek — töb­bek között - a Szovjetunió­ból, Lengyelországból, Cseh­szlovákiából, Bulgáriából, az NSZK-ból, Olaszországból, Franciaországból, Ciprusról, Norvégiából, Izlandból, az USA-ból. Mi sem bizonyítja jobban, hogy sikerült olyan fontos témakört napirendre tűzni — javarészben az elő­ző ifjúsági nyári egyetem hallgatóinak javaslata alap­ján —, amely egyetemes em­beri érvényű. A hallgatók az előadásokat követő konzultációkon, vitá­kon fejthetik ki nézeteiket. A szervezők számukra igen gaz­dag szabadidős-programot dolgoztak ki, benne kulturá­lis és sportolási lehetőségek­kel, Nógrád megyei és or­szágos kirándulásokkal. Mert a rendezők fontosnak tartják egymás pontos megismerését, a másik személyiségének, kultúrájának tiszteletben tar­tását. A nyári egyetem nyitóprog­ramja ma délután öt órakor kezdődik a salgótarjáni Pénz­ügyi és Számviteli Főiskola 1-es számú előadótermében. Eredményes munkát, hasz­nos itt-tartózkodást kívánva köszöntjük az ifjúsági nyári egyetem valamennyi résztve­vőjét. V__________________________________ _________________________/ A Gránit Csiszolószerszám- és Kőedénygyártó Vállalat rét­sági kerámiaipari gépgyárában jmportkiváltó csiszoló- szegmens gyártását kezdték meg az idén. Jelenleg a ki- lencszáz darabos mintaszériát készítik, majd az év hátra­levő idejében tízezer darab különféle szemcsenagyságú csi­szolóanyagot állítanak elő. Képünkön Blaslkó Sándor ké­szíti a mozaiklapok csiszolására alkalmas terméket. —Rigó— Semmelweis-napi ünnepség Salgótarjánban Egészségügyi dolgozókat i tüntettek ki f * A , gyár orvostudomány egyik legnagyobb alakjá­nak, f nmei weis Ignác szü­letésé 169. évfordulója alkalm, ól rendezett ünnep­séget kedden Salgótarjánban a Nógrád Megyei Tanács egészségügyi osztálya és az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezete Nógrád Megyei Bizottsága. A kiváló orvosra emlékez­ve dr. Tóth Mária egészség- ügyi osztályvezető-helyettes, az ülés levezető elnöke, megnyitójában szót ejtett Semmelweis Ignácnak az utókor számára felbecsülhe­tetlen értékű munkásságáról, küzdelmes áletútjáról. Ez­után köszöntötte az egész­ségügyi dolgozókat, akiknek áldozatos munkája nélkül nem fejlődhetne, javulhatna megyénk egészségügyi hely­zete. Ezt követően a balassa­gyarmati Szántó Kovács János Gimnázium és Szak- középiskola tanulói mutat­ták be verses, zenés össze­állításukat. Berki Mihály, a megyei tanács elnökhelyettese mon­dott ünnepi beszédet, amely­ben hangsúlyozta, hogy nap­jaink egészségpolitikájának a színvonalas gyógyítás mel­lett az egészség megőrzése az alapvető feladata. Fel­hívta a figyelmet arra is, hogy a települések rosszabbo­dó higiéniás helyzetének ja­vításán kívül az egészség hatékony védelme sem ha­nyagolható el. A lakosság: egészségügyi és szociális problémáinak megoldásaként az alapellátás emelése mel­lett, a túlfeszített, -hajszolt életmód és az eddigi szem­lélet megváltoztatásának szükségességét emelte ki. Az egészségmegőrzés nemzeti programjának megvalósítása érdekében összehangolt in­tézkedéseket kell tenni me­gyénkben a szűrővizsgálatok és a gondozási hálózat szé­lesítésére. Az ünnepségen dr. Hara- kály Mária egészségügyi osztályvezető okleveleket, el­ismeréseket adott át. Kiváló orvos címmel tüntették ki dr. Szabó Sándort, a megyei kórház osztályvezető főor­vosát, és dr. Szabó Lajost, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek főorvosát. Kiváló gyógyszerész ki­tüntetést kapott Karácsonyi János, a bátonyterenyei 4/13 számú gyógyszertár vezető­je. A kiváló munkáért ado­mányozott oklevelet a me­gye negyvenkét egészségügyi dolgozója vette át. Minisz­teri dicséretben harmincki­lencen részesültek. A gyógyító munka társadalmi kontrollja Az egészségügyi törvény szeptember 1-én hatályba lépő módosításának részlete­iről, valamint a társadalmi egészségmegőrző program konkrét feladatairól tájékoz­tatták az újságírókat kedden az Egészségügyi Minisztéri­umban. Dr. Medve László egész­ségügyi miniszter egyebek közt elmondta, hogy szep­temberben megjelennek a módosításból következő miniszteri rendeletek. Ad­dig még több szakmai kon­zultációra is sort kerítenek, például a művi meddővé té­tellel kapcsolatos kérdések­ről, a genetika új lehetősé­geiről, illetve az ilyen be­avatkozások veszélyeiről. Az egészségügyi törvény sokat vitatott, a hálapénzről szóló paragrafusával összefüggés­ben a tárca vezetője rámu­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom